Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije

NN 89/1992 (28.12.1992.), Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije

Proglašavam Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 22. prosinca 1992.

Broj : PA4-101 / 1-92.

Zagreb, 28. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije

Članak 1.

Ovim Zakonom Republika Hrvatska prihvaća članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu (u daljnjem tekstu: Fond) i u Odjelu specijalnih prava vučenja fonda, kao i u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (u daljnjem tekstu: Banka), Međunarodnoj financijskoj korporaciji (u daljnjem tekstu: Korporacija), Međunarodnom udruženju za razvoj (u daljnjem tekstu: Udruženje) i u Agenciji za multilateralne garancije investicija (u daljnjem tekstu: Agencija), i to na temelju sukcesije članstva bivše SFRJ u Fondu, Banci, Korporaciji, Udruženju i Agenciji, u skladu s uvjetima iz Odluke Izvršnog odbora Fonda od 14. prosinca 1992. godine, te odgovarajućih odluka Banke. Korporacije, Udruženja i Agencije.

Članak 2.

Ovlašćuje se Narodna banka Hrvatske, te joj se naređuje, da u ime i za račun Republike Hrvatske pozajmi ili pribavi na bilo koji drugi primjereni način, te da u ime Republike Hrvatske plati novčane iznose koji periodično dospijevaju Fondu, Banci, Korporaciji, Udruženju i Agenciji, na način i pod uvjetima utvrđenim odlukama koje se odnose na sukcesiju članstva Republike Hrvatske u navedenim financijskim organizacijama i u smislu njihovih statuta, sporazuma, odnosno Konvencije te da izvrši uplate u svezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske u Odjelu za specijalna prava vučenja Fonda. Narodna banka Hrvatske, sukladno adredbama statuta Fonda i Banke, sporazuma o Korporaciji i Udruženju te Konvencije o osnivanju Agencije, ovlašćuje se za izdavanje bilo kojih neprenosivih, beskamatnih zapisa koji mogu biti potrebiti ili prikladni s obzirom na članstvo Republike Hrvatske u Fondu, Banci, Udruženju i Agenciji.

Članak 3.

Narodna banka Hrvatske određuje se kao financijska ustanova po članku V. odjeljak

1. Statuta Fonda te je ovlaštena u ime Republike Hrvatske obavljati sve poslove i transakcije dopuštene prema propisima Statuta Fonda. Ministarstvo financija određuje se kao financijska ustanova po članku III., odjeljak

2. Statuta Banke te je ovlašteno u ime Republike Hrvatske obavljati sve poslove i transakcije dopuštene prema propisima Statuta Banke. Ministarstvo financija odreduje se kao nadležno tijelo za suradnju sa Korporacijom prema članku IV. odjeijak 10. Sporazuma o Korporaciji, članku II. odjeljak 10. Sporazuma o Udruženju i članka 38. Konvencije o osnivanju Agencije. Narodna banka Hrvatske određuje se kao depozitar u Republici Hrvatskoj za držanje valuta u vlasništvu Fonda, Banke, Korporacije, Udruženja i Agencije.

Članak 4.

Narodna banka Hrvatske ovlaštena je primiti svaki novčani iznos koji će biti uplaćen ili transferiran Republici Hrvatskoj u poslovima i transakcijama dopuštenim po propisima statuta Fonda i Banke.

Članak 5.

Propisi statuta Fonda i Banke, sporazuma o Korporaciji i Udruženju te Konvencije o osnivanju Agencije sa amandmanima, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona.

Članak 6.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske te nadležna ministarstva da, sukladno odredbama ovoga Zakona donesu podzakonske akte koji su potrebiti da bi Republika Hrvatska ispunila sve obveze u smislu odredbi statuta, sporazuma i Konvencije financijskih organizacija navedenih u članku 1. ovoga Zakona. Članak 7. Nadzor nad provedbom ovoga Zakona vršit će Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 402-09/92-01/06

Zagreb, 22. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.