Zakon o koncesijama

NN 89/1992 (28.12.1992.), Zakon o koncesijama

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o koncesijama

Proglašavam Zakon o koncesijama koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 23. prosinca 1992.

Broj : PA4-111/1-92.

Zagreb, 28. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o koncesijama

Članak 1.

Prema ovome Zakonu koncesijom se stiče:

- pravo gospodarskoga korištenja prirodnih bogatstava te drugih dobara za koje je zakonom određeno da su od interesa za Repbliku Hrvatsku:

- pravo obavljanja djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku te izgradnja i korištenje objekata i postrojenja potrebnih za obavljanje tih djelatnosti.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka koncesija se ne može dati na slijedeća dobra u vlasništvu države:

- na šumska dobra;

- druga dobra utvrđena posebnim zakonom. Koncesija se može dati domaćoj i stranoj pravnoj i fizičkoj osobi. Koncesija se može dati najdulje na vrijeme od 99 godina. Interes Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka utvrduje Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

Članak 2.

Odluku o koncesiji donosi Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Prijedlog za donošenje odluke o koncesiji podnosi Vlada Republike Hrvatske nakon pribavljenog mišljenja izvršnog odbora općine ili grada ili županije na čijem se području stječe pravo gospodarskog korištenja dobara iz članka 1. ovoga Zakona. Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske može ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da donosi odluku o koncesiji.

Članak 3.

Odluka o koncesiji donosi se na temelju provedenog javnoga prikupljanja ponuda ili javnog natječaja ili na zahtjev ako je to određeno posebnim zakonom.

Članak 4.

Prilikom pripreme prijedloga odluke o koncesiji Vlada Republike Hrvatslte (osobito) prosuđuje: - poslovni ugled podnositelja ponude,

- sposobnost za ostvarivanje koncesije,

- povoljnost ponude (tehnička i financijska) i

- utjecaj na očuvanje i zaštitu prirodnog okoliša. Prosudbu iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada na temelju elemenata prikupljenih u postupku javnoga prikupljanja ponuda ili javnog nalječaja, odnosno iz zahtjeva.

Članak 5.

Vlada može posebnom odlukom za pojedine koncesije odrediti poreske i carinske olakšice. Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u pozivu za javno prikupljanje ponuda odnosno u javnom natječaju.

Članak 6.

Stručne poslove oko pripreme odluke o koncesiji i nadzor nad ostvarivanjem koncesije, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, obavljaju nadležna ministarstva, ili izvršni organ županije, odnosno grada.

Članak 7.

Ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, Vlada Republike Hrvatske, odnosno nadležno ministarstvo, ili izvršni organ županije, odnosno grada i podnositelj ponude sklapaju ugovor o koncesiji. Ugovorom o koncesiji moraju se osigurati odgovarajuća jamstva za ostvarivanje gospodarske svrhe koncesije u skladu s interesima Republike Hrvatske. Ugovoreno plaćanje naknada za koncesiju ide u prihod proračuna Republike Hrvatske ili proračuna županije, odnosno grada. Vlada Republike Hrvatske odredit će, sukladno odredbama posebnog zakona kojim se uređuje, financiranje općina, odnosno grada, dio ugovorene naknade za koncesije koji će se iz državnog proračuna izdvajati za potrebe općine, odnosno grada na čijem se području stječe pravo gospodarskog korištenja dobara iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 8.

Ugovori o koncesiji upisuju se u jedinstveni registar koncesija koji vodi Ministarstvo financija. Ministar financija donosi pravilnik o ustroju i vođenju registra koncesija u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Ugovori o koncesiji koji se odnose na nekretnine upisuju se u zemljišne knjige.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Zakon o koncesijama ("Narodne novine", br.18/90. i 61/91.) te odredbe članaka 18.,19. i 20. Zakona o stranim ulaganjima ("Narodne novine", br. 53/91.).

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 302-01/92-01/12

Zagreb, 23. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.