Zakon o računovodstvu

NN 90/1992 (30.12.1992.), Zakon o računovodstvu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o računovodstvu

Proglašavam Zakon o računovodstvu koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 23. prosinca 1992.

Broj: PA4-112/1-92.

Zagreb, 28. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o računovodstvu

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Svaki je poduzetnik čije je sjedište u Republici Hrvatskoj obvezan voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema temeljnim ·načelima urednog knjigovodstva, tako da u njima budu vidljivi njegovi poslovi i stanje njegove imovine. Knjigovodstvo mora biti takvo da trećoj stručnoj osobi u okviru primjerenog roka omogući uvid u poslovne događaje i u stanje poduzeća. Poslovni dogadaji moraju se moći pratiti prema njihovu nastajanju i razvoju.

(2) Poduzetnik. u smislu odredbi ovoga Zakona, jest pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost sa ciljem postizavanja dobiti.

(3) Poduzetnik je i fizička osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost sa ciljem postizavanja dobiti ako je posebnim propisom određena kao obveznik plaćanja poreza na dobit.

(4) Odredbe ovoga Zakona odnose se i na organizacijske dijelove poduzetnika u inozemstvu ako prema inozemnim propisima ne postoji obveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja te na organizacijske dijelove inozemnih poduzetnika koji u Republici Hrvatskoj obavljaju gospodarsku djelatnost. a sjedište im je u inozemstvu.

(5) Računovodstvo ustanova. društvenih organizacija. udruženja građana i drugih neprofitnih pravnih osoba propisuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija.

II. PRIKUPLJANJE, OBRADA PODATAKA I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

Članak 2.

(1) Unos svih podataka u poslovne knjige poduzetnika utemeljuje se na urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama.

(2) Knjigovodstvena isprava jest pisani dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni, a služi kao podloga za unošenje podataka u poslovne knjige i nadzor nad obavljanjem poslovnog zahvata.

(3) Za primaran unos podataka elektroničkom obradom podataka obvezatna je knjigovodstvena isprava iz stavka (1) ovoga članka.

Članak 3.

(1) Knjigovodstvena isprava sastavlja se na mjestu i u vrijeme nastanka poslovnog događaja, osim onih isprava koje se sastavljaju u računovodstvu.

(2) Sadržaj knjigovodstvene isprave mora biti takav da nedvojbeno i istinito predstavlja poslovnu promjenu i da obuhvaća sve podatke potrebne za unos u poslovne knjige.

(3) Knjigovodstvena isprava sastavlja se u jednom primjerku ili u više primjeraka (izvornik i kopije ili više otisaka).

(4) Otprema knjigovodstvene isprave sastavljene u jednom primjerku dopuštena je ako su podaci iz takve isprave pohranjeni na naćin da su u svako vrijeme dostupni.

(5) lzvorna isprava može se sastaviti i napisati elektroničkim računalom, poluautomatom, pisaćim strojem i ručno.

(6) Valjanom podlogom unosa podataka smatra se isprava dobivena telekomunikacijskim putem pod uvjetom da odašiljatelj uredno odloži i čuva izvorne isprave.

(7) Kao knjigovodstveni temelj ze pbradu podataka mogu se rabiti podaci primljeni na odgovarajućem nositelju elektroničke obrade podataka. Za istinitost i točnost podataka odgovara osoba koja je obrađivala podatke.

(8) Fotokopije izvornih isprava mogu se rabiti kao podloga za obradu podataka pod uvjetom da je na njima navedena naznaka mjesta čuvanja izvorne isprave, razlog uporabe fotokopije, te potpis odgovorne osobe:

Članak 4.

(1) Poduzetnik je odgovoran za sastavljanje knjigovodstvenih isprava. Zakonski predstavnik poduzetnika ili osobe na koje je prenesena ovlast potpisom na ispravi jamče da je ona istinita i da realno pokazuje poslovne promjene.

Isprave sastavljene elektroničkim računalom mogu umjesto potpisa imati faksimil ili drugu prepoznatljivu oznaku osoba koje su sastavile ispravu.

Članak 5.

(1) Prije unosa u poslovne knjige knjigovodstvena isprava mora se kontrolirati.

(2) Kontrolu obavljaju osobe, imenovane za kontrolu istinitosti svake pojedine vrste knjigovodstvenih isprava.

(3) Knjigovodstvena isprava koja je kontrolirana mora biti takva da neutralna stručna osoba koja nije sudjelovala u poslovnoj promjeni može iz isprave nedvojbeno zaključiti i bez ikakvih sumnji saznati prirodu obavljene poslovne promjene.

(4) Kontrola isprava mora zadovoljiti zahtjeve iz članka 4. i 5. ovoga Zakona.

Članak 6.

(1) Knjigovodstvene isprave čuvaju se u obliku izvornika, na nositelju automatizirane obrade, nositelju mikrografske obrade ili na drugi prikladan način. Knjigovodstvene isprave čuvaju se u ovim rokovima:

- trajno se čuvaju isplatne liste ili analitička evidencija plaća i nadnica ako osiguravaju bitne podatke o zaposlenom.

- pet godina čuvaju se isprave na temelju kojih su podaci uneseni u poslovne knjige.

- tri godine čuvaju se isprave platnog prometa u ovlaštenim financijskim institucijama.

- dvije godine čuvaju se prodajni blokovi i kontrolni blokovi, pomoćni obračuni i slične isprave.

III. POSLOVNE KNJIGE

Članak 7.

(1) Poslovne knjige vode se sukladno načelima sustava dvojnog knjigovodstva.

(2) Poslovne knjige čine: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige.

(3) Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene slijedom vremenskog nastanka. Organizira se kao jedinstvena poslovna knjiga ili kao više knjiga specijaliziranih za promjene na pojedinim skupinama bilančnih zapisa ili ze izvanbilančne zapise.

(4) Glavna knjiga jest sustavna knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na imovini. obvezama. kapitalu, rashodima, prihodima i rezultatu poslovanja. Glavnu knjigu ćine dva međusobno eutonomna dijela, i to:

- bilančni zapisi i

- izvanbilančni zapisi.

(5) Pomoćne knjige u pravilu se organiziraju zasebno.

(6) Pomoćne knjige koje se odnose na imovinu materijalnog oblika iskazuju se u naturalnim i vrijednosnim pokazateljime.

Članak 8.

(1) Oblik vodenja poslovnih knjiga ovisi o tehnici unosa poslovnih promjena.

(2) Ako se podaci obraduju ručno i poluautomatizirano poslovne knjige vode se u obliku slobodnih listova (kartoteke) ili uvezane.

(3) Ako se poslovne knjige vode pomoću elektroničkog računala, podaci se unose na odgovarajuće nositelje.

(4) Unos podataka u poslovne knjige organizira se i obavlja tako da osigurava:

- zahtjeve kontrole unesenih podataka.

- ispravnost unosa podataka,

-čuvanje podataka,

- mogućnost uporabe podataka,

- mogućnost dobivanja uvida u promet i stanje konta glavne knjige,

- mogućnost uvida u kronologiju obavljenog unosa poslovnih promjena.

Članak 9.

(1) Raspored konta, u glavnoj knjizi temelji se na unaprijed pripremljenom kontnom planu. Razradu konta u kontnom planu čini svaki poduzetnik prema svojim specifičnim potrebama pri čemu mora osigurati pozicije bilance i račune dobiti i gubitka propisane ovim Zakonom.

Članak 10.

(1) Poslovne se knjige vode za poslovnu godinu, koja je jednaka kalendarskoj godini.

(2) Otvaranje poslovnih knjiga obavlja se nastupom poslovne godine na temelju bilance krajem proteklog razdoblja, odnosno početne bilance utemeljene na popisu imovine i obveza kod novoosnovanih poduzetnika. Računi rashoda i prihoda otvaraju se na temelju knjigovodstvene isprave o poslovnoj promjeni.

(3) Pomoćne knjige otvaraju se donosom odgovarajućih stanja prema stanju istih knjiga za proteklu godinu, odnosno na temelju popisa imovine i obveza kod novoosnovanih poduzetnika.

Članak 11.

(1) Krajem godine poslovne knjige trebaju se zaključiti i poduzetnik ih je obvezan čuvati.

(2) Ako se knjigovodstveni podaci obraduju pomoću elektroničkog računala, dnevnik i glavnu knjigu treba otisksti po provedenom zaključku i zatim uvezati.

(3) Poslovne knjige čuvaju se najmanje:

- glavna knjiga i dnevnik 10 godina,

- pomoćne knjige pet godina.

(4) Rok čuvanja počinje zadnjim datumom poslovne goine na koju se odnose poslovne knjige, obračuni i početna bilanca.

IV. POPIS IMOVINE I OBVEZA

Članak 12.

(1) Na početku poslovanja poduzetnik mora popisati svu imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti. Takav popis mora sastaviti i krajem svake poslovne godine.

(2) Izuzetno od stavka (1) ovoga članka poduzetnik može provoditi popis imovine i obveza i tijekom poslovne godine.

Članak 13.

(1) Pored godišnjeg popisa, poduzetnik mqra popisati imovinu i obveze i u drugim slućajevima, a napose prilikom promjene cijena proizvoda i robe, statusnih promjena. otvaranja postupka likvidacije i stečaja.

V. TEMELJNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Članak 14.

(1) Temeljni financijski izvještaji jesu: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama u financijskom položaju i bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Bilanca je sustavni pregled imovine, kapitala i obveza na ođredeni datum.

(3) Račun dobiti i gubitka prikazuje prihode i rashode te financijski rezultat ostvaren u stanovitom vremenskom redoblju.

(4) Izvještaj o promjenama u financijskom položaju pruža informaciju o promjenama financijskog položaja tijekom obračunskog razdoblja.

(5) Bilješke uz financijske izvještaje predstavljaju potanju razradu i dopunu podataka iz bilance, računa dobiti i gubitka i izvještaja o promjenama u financijskom položaju.

(6) Temeljni financijski izvještaji moraju pružiti istinit, fer, pouzdan i nepristran pregled imovine. obveza. kapitala, promjene financijskog položaja i dobiti ili gubitka.

(7) Temeljni financijski izvještaji čuvaju se trajno i u izvorniku. Početna bilanca pri osnivanju čuva se trajno i u izvorniku. .

(8) Temeljni financijski izvještaji sastavljaju se za poslovnu godinu.

(9) Iznimno od stavka (8) ovoga članka poduzetnici sezonskog karaktera djelatnosti mogu financijske izvještaje sastavljati za poslovnu godinu koja je različita od kalendarske godine. Rješenje o tome izdaje ministar financija na zahtjev poduzetnika.

(10) Mali poduzetnici iz članka 16. ovoga Zakona nisu obvezni sastavljati izvještaj o promjenama financijskog položaja.

(11) Financijske izvještaje potpisuje zakonski predstavnik poduzetnika.

VI. RAČUNOVODSTVENI STANDARDI

Članak 15.

(1) U Republici Hrvatskoj primjenjuju se Medunarodni računovodstveni standardi koji se objavljuju u "Narodnim novinama".

(2) Ovlašćuje se Hrvatski odbor za računovodstvo i računovodstvene standarde da prati, usklađuje i objašnjava primjenu Medunarodnih računovodstvenih standarda.

(3) Hrvatski odbor za računovodstvo i računovodstvene standarde stručno je tijelo i ima petnaest članova, koje na prijedlog ministra financija imenuje Vlada Republike Hrvatske na rok od tri godine. Nakon ovoga roka, članove Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde imenuje strukovno udruženje na temelju ovlasti ministra financija

(4) Pravila o načinu rada, donošenju odluka i ostale pojedinosti djelovanja donoši Hrvatski odbor za računovodstvo i računovodstvene standarde, a potvrduje ih Vlada Republike Hrvatske.

VII. KLASIFIKACIJA PODUZETNIKA

Članak 16.

(1) Poduzetnici koji su obvezni voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema odredbama ovoga Zakona klasificiraju se na male, srednje velike i velike.

(2) Mali su poduzetnici oni koji ne prelaze dva od tri slijedeća kriterija:

1. zbroj bilance nakon odbitka gubitka iskazanog u

aktivi u protuvrijednosti DEM 2,000.000

2. prihod u dvanaest mjeseci prije sastavljanja bilance

u protuvrijednosti DEM 4,000.000

3. godišnji prosjek zaposlenih 50 namještenika

(3) Srednje su veliki poduzetnici oni koji prelaze dva od tri kriterija iz stavka (2) ovoga članka, a nikad ne prelaze dva od tri slijedeća kriterija:

1. zbroj bilance nakon odbitka gubitka iskazenog u aktivi

u protuvrijednosti DEM 8,000,000

2. prihod u dvanaest mjeseci prije sastavljanja bilance

u protuvrijednosti DEM 16.000.000

3. godišnji prosjek zaposlenih 250 namještenika

(4) Veliki su poduzetnici oni koji prelaze bar dva od tri kriterija navedena u stavku (3) ovoga članka.

(5) U smislu ovoga Zakona, veliki su poduzetnici i banke, financijske organizacije i osiguravajuća te reosiguravajuća društva.

(6) Kao prosječan broj zaposlenih uzima se četvrtina zbroja zaposlenih 31. III. do 30. VI., 30. IX. i 31. XII. uključujući i zaposlene u inozemstvu.

VIII. SADRŽAJ FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 17.

(1) Poduzetnici, osim banaka, financijskih organizacija i osiguravajućih te reosiguravajućih društava, sastavljaju bilancu sa minimalnim pozicijama kako slijedi:

AKTIVA

A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

B. DUGOTRAJNA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

I. NEMATERIJALNA IMOVINA

1. osnivački izdaci

2. izdaci za istraživanje i razvoj

3. patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava

4. goodwill

5. predujmovi za nematerijalna sredstva

II. MATERIJALNA IMOVINA

1. zemljište i šume

2: građevinski objekti

3. postrojenja i oprema (strojevi)

4. alati, pogonski i uredski inventar, namještaj i transportni uredaji (sredstva)

5. predujmovi za materijalna sredstva

6. materijalna sredstva u pripremi

7. stambene zgrade i stanovi

8. ostala materijalna imovina

III. FINANCIJSKA IMOVINA

1. udjeli (dionice) u povezanim poduzećima

2. zajmovi povezanim poduzećima

3. sudjelujući interesi (participacije)

4. ulaganja u vrijednosne papire

5. dani krediti. depoziti i kaucije

6. obvezna dugoročna ulaganja

7. otkup vlastitih dionica

8. ostala dugoročna ulaganja

IV. POTRAŽIVANJA

1. potraživanja od povezanih poduzeća

2. potraživanja po osnovi prodaje na kredit

3. ostala potraživanja

C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (obrtna sredstva)

I. ZALIHE

1. sirovine i materijal

2. proizvodnja u tijeku (nedovršena proizvodnja i poluproizvodi)

3. trgovačka roba

4. gotovi proizvodi

5. predujmovi

II. POTRAŽlVANJA

1. potraživanja od povezanih poduzeća

2. potraživanja od kupaca

3. potraživanja za više plaćene svote po osnovi dobiti

4. potraživanja od zaposlenih

5. potraživanja od države i drugih institucija

6. ostala potraživanja

III. FINANCIJSKA IMOVINA

1. udjeli (dionice) u povezanim poduzećima

2. zajmovi povezanim poduzećima

3. vrijednosni papiri

4. dani krediti, depoziti i kaucije

5. otkup vlastitih dionica

6. ostala kratkoročna ulaganja

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA

E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

F. UKUPNA AKTIVA

G. IZVANBILANČNI ZAPISI

PASIVA

A. KAPITAL I REZERVE

I. UPISANI KAPITAL

II. PREMIJE NA EMITIRANE DIONICE (kapitalni dobitak)

III. REVALORIZACIJSKA REZERVA

IV. REZERVE

1. zakonske rezerve

2. rezerve za vlastite dionice

3. statutarne rezerve

4. ostale rezerve

V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK

VI. DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE

B. DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE

1. rezerviranja za mirovine i slične troškove (obveze)

2. rezerviranja za poreze i doprinose

3. ostala rezerviranja

C. DUGOROČNE OBVEZE

1. obveze prema povezanim poduzećima

2. obveze po osnovi zajmova

3. obveze prema kreditnim institucijama

4. obveze za predujmove

5. obveze prema dobavljačima (vjerovnici s osnove poslovanja)

6. obveze po vrijednosnim papirima

7. ostale dugoročne obveze, uključivši porez i socijalno osiguranje

D. KRATKOROČNE OBVEZE

1. obveze prema povezanim poduzećima

2. obveze po osnovi zajmova

3. obveze prema kreditnim institucijama

4. obveze za predujmove, depozite i jamstva

5. obveze prema dobavljačima

6. obveze prema mjenicama i čekovima

7. obveze prema zaposlenima

8. obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe

9. obveze po osnovi udjela u rezultatu

10. ostale kratkoročne obveze

E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆIH RAZDOBLJA

F. UKUPNO PASIVA

G. IZVANBILANČNI ZAPISI

(2) Pozicije bilance iz stavka (1) ovoga članka odnose se na velike i srednje velike poduzetnike.

(3) Mali poduzetnici sastavljaju skraćenu bilancu tako da popunjavaju pozicije oznaćene slovima i rimskim brojevima.

Članak 18.

(1) Račun dobiti i gubitka poduzetnika iz članka 17 ovoga Zakona sadrži ove minimalne pozicije:

Račun dobiti i gubitka

1. prihodi od prodaje

2. prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, roba i usluga

3. ostali poslovni prihodi

4. promjena vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda

5. materijalni troškovi

a) troškovi sirovina i materijala

b) troškovi prodane robe

c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)

6. troškovi osoblja

a) nadnice i plaće

b) troškovi poreza, socijalnog i mirovinskog osiguranja i drugo

7. amortizacija i vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine

8. vrijednosno uskladivanje kratkotrajne imovine

9. rezerviranja troškova i rizika

10. ostali troškovi poslovanja

11. a) prihodi od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima

b) prihodi od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima

12. a) prihodi ođ ostalih ulaganja i zajmova iz okvira stelne imovine s povezanim poduzećima

b) prihodi od ostalih ulaganja i zajmova iz okvira stalne imovine s nepovezanim poduzećima

13. a) prihodi od ostalih interesa i slični prihodi s povezanim poduzećima

b) prihodi od ostalih interesa i slični prihodi s nepovezanim poduzećima

14. a) kamate. tečajne razlike i slični troškovi iz odnosa s povezanim poduzećima

b) kamate, tećajne razlike i slični troškovi iz odnosa s nepovezanim poduzećima

15. dobit ili gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja,

16. porez na dobit ili gubitak iz redovnog poslovanja

17. dobit ili gubitak iz redovnog poslovanja poslije oporezivanja

18. izvanredni prihodi

19. izvanredni rashodi

20. dobit ili gubitak iz izvanrednih aktivnosti

21. porez na izvanrednu dobit i gubitak

22. ostali porezi koji nisu iskazani u prethodnim pozicijama

23. dobit ili gubitak financijske godine.

(2) Račun dobiti i gubitka iz stavka (1) ovoga članka odnosi se na velike i srednje velike poduzetnike.

(3) Mali poduzetnici sastavljaju skraćeni račun dobiti i gubitka s ovim pozicijama:

1. prihodi iz osnovne djelatnosti

2. rashodi osnovne djelatnosti

3. prihodi iz drugih aktivnosti

4. rashodi drugih aktivnosti

5. izvanredni prihodi

6. izvanredni rashodi

7. dobit ili gubitak prije oporezivanja

8. porez na dobit ili gubitak

9. dobit ili gubitak financijske godine.

Članak 19.

(1) Banke i financijske organizacije sastavljaju bilancu sa ovim minimalnim pozicijama.

AKTIVA

1. novac u blagajni i računi kod banaka

2. blagajnički zapisi i drugi odobreni zapisi za refinanciranje kod centralne banke:

a) blagajnički zapisi i slični vrijednosni papiri

b) drugi odobreni zapisi za refinanciranje kod centralne banke

3. zajmovi i predujmovi kreditnim institucijama:

a) na zahtjev

b) drugi zajmovi i predujmovi

4. zajmovi i predujmovi komitentima

5. dužnički vrijednosni papiri:

a) izdani od strane javnih tijela

b) izdani od strane zajmodavaca

c) izdani vlastiti vrijednosni papiri

6. dionice i drugi vrijednosni paprri koji donose promjenjivi prihod .

7. sudjelujući interesi:

a) sudjelujući interesi u kreditnim institucijama

b) ostali sudjelujući interesi.

8. udjeli (dionice) u povezanim poduzepima

a) udjeli (dionice) u kreditnim institucijama

b) ostali udjeli (dionice) u povezanim poduzećima

9. nematerijalna imovina

a) osnivački izdaci ·

b) goodwill

c) ostala nematerijalna ulaganja

10. materijalna imovina

a) zemljišta i gradevinski objekti

b) postrojenja i oprema

c) namještaj, transportni uredaji i sl.

d) stambene zgrade i stanovi

e) ostala materijalna imovina

11. potraživanja za upisani a neuplaćeni kepital

12. ostala imovina

13. plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda .

14. ukupna aktiva

15. izvanbilančni zapisi

PASIVA

1, dugovanja kreditnim institucijama

a) na zahtjev

b) s potvrđenim datumima dospjelosti ili s razdobljima opomene

2. dugovanja komitentima

a) depoziti po osnovi štednje

b) ostala dugovanja

3. dugovanja evidentirana certifikatima:

a) dužnički vrijednosni papiri

b) ostali vrijednosni papiri

4. ostale obveze

5. odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja

6. rezerviranja za rizike (obveze) i troškove

a) rezerviranja za mirovine i slične troškove (obveze)

b) rezerviranja za poreze i doprinose

c) ostala rezerviranja

7. obveze drugoga reda

8. upisani kapital

a) uplaćeni kapital

b) kapital pozvan da se plati

9. premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)

10. rezerve

11. revalorizacijska rezerva

12. prenesena dobit ili gubitak

13. dobit ili gubitak tekuće godine

14. ukupno pasiva

15. izvanbilančne pozicije

1. nepredviđene obveze

- akcepti i odobrenja ·(garantni potpisi).

- garancije i imovina koja se zalaže kao jamstvo

2. obveze

- obveze proizašle iz transakcija prodaje

- transakcije ponovne kupnje

Članak 20.

(1) Račun dobiti i gubitka banaka i financijskih organizacija sadrži i slijedeće minimalne pozicije:

1. prihodi od kamata i slični prihodi

2. troškovi kamata i slični troškovi

3. prihodi od vrijednosnitj papira

a) prihodi od dionica i drugih vrijednosnih papira koji donose promjenljivi prihod

b) prihodi od sudjelujućih interesa

c) prihodi od dionica u povezanim poduzećima

4. prihodi od provizija

5. troškovi provizija

6. neto dobit ili neto gubitak financijske djelatnosti

7. ostali prlhodi

8. opći administrativni troškovi

a) troškovi osoblja

- nadnice i plaće

- troškovi poreza, socijalnog osiguranja i dr.

b) ostali administrativni troškovi

9. amortizacija

10. ostali troškovi

11. vrijednosna usklađivsnja koja se odnose na zajmove i predujmove i rezerviranja za nepredvidene obveze i za druge obveze

12. vrijednosna ponovna usklađivanja koja se odnose na zajmove i predujmove i rezerviranja za nepredvidene obveze i za druge obveze

13. vrijednosna usklađivanja koja se odnose na prenosive vrijednosne papire koji se posjeduju kao stalna financijska imovina sudjelujuće interese i dionice u povezanim poduzećima

14. vrijednosna ponovna usklađivanja koja se odnose na prenosive vrijednosne papire koji se posjeduju kao stalna financijska imovina, sudjelujuće interese i dionice u nepovezanim poduzećima

15. dobit ili gubitak iz redovnih aktivnosti

16. porez na dobit ili gubitak iz redovnih aktivnosti

17. dobit ili gubitak redovnih aktivnosti poslije oporezivanja

18. izvanredni prihodi

19. izvanredni rashodi

20. dobit ili gubitak iz izvanrednih aktivnosti

21. porez na izvanrednu dobit ili gubitak

22. izvanredna dobit ili gubitak poslije oporezivanja

23. ostali porezi koji nisu prikazani pod prethodnim pozicijama

24. dobit ili gubitak tekuće godine.

Članak 21.

(1) Osiguravajuća i reosiguravajuća društva sastavljaju bilancu sa ovim minimalnim pozicijama:

AKTIVA

A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

B. NEMATERIJALNA IMOVINA

1. osnivački izdaci

2. goodwill

3. ostali nematerijalni izdaci

C. ULAGANJA

I. ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKl OBJEKTI

II. ULAGANJA U POVEZANA PODUZECA I SUDJELUJUCI INTERESI

1. dionice u povezanim poduzećima

2. dužnički vrijednosni papiri koje su izdala povezana poduzeća i zajmovi povezanim poduzećima

3. sudjelujući interesi.

III. OSTALA FINANCIJSKA ULAGANJA

1. dionice i drugi vrijednosni pspiri koji donoge promjenjivi prihod

2. dužnički vrijednosni papiri

3. sudjelovanja u zajedničkim ulaganjima

4. zajmovi jamčeni hipotekom

5. ostali zajmovi

6. depoziti kod kreditnih institucija

IV. DEPOZITI KOD PREUZETOG POSLOVANJA OSIGURANJA U REOSIGURANJE

D. ULAGANJA ZA RAČUN I RIZIK VLASNIKA POLICA ŽIVOTNOG OSIGURANJA

E. POTRAŽIVANJA

I. POTRAŽIVANJA IZ VLASTITIH POSLOVA OSIGURANJA ·

1. od osiguranika

2. od zastupnika - posrednika osiguranja

3. ostala potraživanja iz vlastitih poslova osiguranja

II. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVA REOSIGURANJA

III. OSTALI DUŽNICI - OSTALA POTRAŽIVANJA

F. OSTALA SREDSTVA

I. NOVAC U BANCI I U BLAGAJNI

II. VLASTITE DIONICE

G. PLACENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA

1. kamate i najamnine nedospjele na naplatu

2. razgraničeni troškovi pribave

- životno osiguranje

- neživotno (imovinsko) osiguranje

3. ostala razgraničenja

H. UKUPNO AKTIVA

I. IZVANBILANČNI ZAPISI

PASIVA

A. KAPITAL I REZERVE - VLASTITI KAPITAL

I. UPISANI KAPITAL

a) uplaćeni kapital

b) kapital pozvan da se plati

II. PREMIJA NA EMITIRANE DIONICE (kapitalni dobitak)

III. REVALORIZACIJSKA REZERVA

IV. REZERVE

V. PRENESENA DOBIT ILI GUBITAK VI. DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE B. OBVEZE DRUGOG REDA

C. TEHNIČKA REZERVIRANJA

I. prijenosne premije

a) bruto iznos

b) udio za poslove osiguranja predane u reosiguranje i

2. matematička rezerva životnog osiguranja

a) bruto iznos

b) udio za poslove predane u reosiguranje

3. rezerva štete

a) bruto iznos

b) udio reosiguratelja

4. rezerviranja za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu

a) bruto iznos

b) udio reosiguratelja

5. zakonski propisano rezerviranje za kolebanje šteta

6. ostala osigurateljno-tehnička rezerviranja

a) bruto iznos

b) udio reosiguratelja

D. NEOSIGURATELJSKO-TEHNIČKA REZERVIRANJA

1. rezerviranja za mirovine i slične obveze

2. rezerviranja za oporezivanja

3. ostala rezerviranja

E. DEPOZITI ZADRŽANI IZ POSLA PREDANOG U REOSIGURANJE

F. OSTALE OBVEZE

a) prema povezanim poduzećima

b) prema poduzećima s kojima je osigurateljsko poduzeće povezano na temelju sudjelujećeg interesa

1. zajmovi

2. obveze prema kreditnim institucijama

3. obveze iz samostalno zaključenih poslova osiguranja

4. obveze nastale iz djelatnosti reosiguranja

5. ostali vjerovnici, uključujući porez i socijalno osiguranje

G. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆIH RAZDOBLJA

H. UKUPNO PASIVA

I. IZVANBILANČNI ZAPISI

Članak 22.

(1) Račun dobiti i gubitka osiguravajućih i reosiguravajućih društava sadrži slijedeće minimalne pozicije:

I. TEHNIČKI RAČUN - POSLOVI NEŽIVOTNOG OSIGURANJA

1. premije

a) bruto premije - zaračunate

b) minus - iznosi predani u reosiguranje

c) promjene prijenosnih premija i ukoliko nacionalno zakonodavstvo dopušta, iskazivanje u obveze pod C. I. rezerviranje za moguće gubitke - za rizike koji još nisu istekli ili ( - ) neto bez udjela reosiguratelja

d) prihodovane - zarađene premije (rezultat od a), b) i c)

2. ostali tehnički prihodi, neto bez udjela reosiguratelja

3. raspoređeni prihodi od ulaganja (+) III. Še) - Tehnićki prihodi od kamata

4. izdaci za osigurane slučajeve

a) isplate za osigurane slučajeve - za odštete (štete)

(aa) bruto iznos

(ab) udio reosiguratelja ( - )

(ac) neto iznos rezultat od (aa) i (ab)

b) promjena rezerviranja za štete za vlastiti račun

- bez udjela reosiguratelja /(+) ili (-)/

c) izdaci za osigurane slučajeve za vlastiti račun rezultat od a) i b)

5. promjene u drugim osigurateljsko-tehničkim rezerviranjima, za vlastiti račun - bez udjela reosiguratelja

a) promjena u rezerviranjima za moguće gubitkeza rizike koji nisu istekli (osim ako je uključena pod 1 /(c) ( + ) ili ( - )/

b) promjene u ostalim osigurateljsko-tehničkim rezerviranjima koje nisu prikazane pod ostalim stavkama /( + ) ili (- )/

c) rezultat od (a) i (b) /( + ) ili ( - )

6. izdaci za povrat premija za vlastiti račun - bez udjela reosiguratelja

a) neovisni o rezultatu

b) ovisni o rezultatu 

7. poslovni rashodi - izdaci za obavljanje djelatnosti

a) troškovi pribave od čega: provizije

b) troškovi uprave - administrativni troškovi

c) provizije (od) reosiguranja (reosiguratelja) i udjeli

u dobiti ( - )

d) promjene razgraničenih troškova pribave (+) ili

e) poslovni rashodi, neto od reosiguranja. Izdaci za

obavljanje djelatnosti

- za vlastiti raćun

rezultat od a), b), c) i d)

8. ostali osigurateljsko-tehnički izdaci za vlastiti račun

- bez udjela reosiguratelja

9. meduzbroj (prvi tehnički rezultat)

10. promjene u rezerviranjima i rezervama za kolebanje šteta

a) promjene u zakonskim ili statutarnim propisanim rezerviranjima za kolebanja štete /(+) ili (-)/

b) promjene u drugim rezerviranjima i rezervama za kolebanje štete /( + ) ili ( - )/

c) rezultat od a) ili b)

11. međuzbroj (drugi tehnički rezultat) (III.I)

II. OSIGURATELJSKO-TEHNIČKI RAČUN - POSLOVI ŽIVOTNOG OSIGURANJA

1. premije

a) bruto zaračunate premije

b) minus - udio reosiguratelja ( - )

c) promjene prijenosnih premija za vlastiti raćun /(+) ili (-)/

d) prihodovane premije /rezultat od a). b) i c)/

2. prihodi od ulaganja

a) prihodi od sudjelujućeg interesa (sudjelovanja), u tome od povezanog poduzeća

b) prihodi od ulaganja

(ba) prihodi od zemljišta i građevinskih objekata (bb) prihodi od drugih ulaganja

c) prihodi od pripisa (povećanje vrijednosti)

d) dobit od prodaje - realizacije kapitalnog ulaganja

3. nerealizirani dobici od ulaganja

4. ostali osigurateljsko-tehnički prihodi

5. međuzbroj: ukupni osigurateljsko-tehnički prihodi

6. izdaci za osigurane slučajeve

a) isplate za osigurane slučajeve - za odštete

(aa) bruta iznos.

(ab) udio reosiguratelja (-)

(ac) neto iznos /rezultat od (aa) i (ab)/

b) promjene rezerviranja za štetu za vlastiti račun /( + ) ili ( - )%

c) izdaci za osigurane slučajeve za vlastiti račun /rezultat od a) j b)/

7. promjene u osigurateljsko-tehničkim rezerviranjima za vlastiti račun ako nisu prikazane pod I.c) ili 6.b)

a) matematička rezerva životnog osiguranja za vlastiti račun /( + ) ili ( - )/

b) ostala osigurateljsko-tehnička rezerviranja za vlastiti račun ( + ) ili ( - )/

8. izdaci za povrat premija za vlastiti račun

a) ovisni o rezultatu

b) neovisni o razultatu

9. poslovni rashodi - izdaci za obavljanje djelatnosti

a) troškovi pribave (od čega provizije) ,

b) troškovi uprave - administrativni troškovi

c) provizije (od) reosiguranja (reosiguratelja) i udjeli

u dobiti ( - )

d) promjene razgraničenih troškova pribave /( + ) ili

c) poslovni rashodi, neto od reosiguranja ili izdaci za obavljanje djelatnosti

- za vlastiti račun /rezultat od a), b), c) i d)/

10. izdaci za kapitalna ulaganja

a) troškovi , uključujući kamate, koji se odnose na zemljišta i gradevinske objekte

b) ostali troškovi vezani na upravljanje ulaganjima, ukljućujući kamate

c) usklađivanje, vrijednosti :

d) gubici ostvareni pri prodaji - realizaciji kapitalnog ulaganja

11. nerealizirani gubici na ulaganjima

12. ostali osigurateljsko-tehnički izdaci

13. raspoređeni prihod od ulaganja prenesen na netehnički račun (III.5.) ( - )

14. međuzbroj : tehnički rezultat (III. - 2.)

III. NETEHNIČKIRAČUN - UKUPNI OBRAČUN

1. rezultat tehničkog računa - neživotno osiguranje(1.11.)

2. rezultat tehničkog računa - poslovi životnog osiguranja (11.14.)

3. prihod od ulaganja

a) prihod od sudjelujućih interesa (sudjelovanja), u tome od povezanih poduzeća

b) prihodi od ostalih ulaganja, u tome od povezanih poduzeća

(ba) prihodi od zemljišta i gradevinskih objekata

(bb) prihodi od drugih ulaganja

(bc) prihodi od pripisa (povećanja vrijednosti)

(bd) dobit od prodaje - realizacije kapitalnog ulaganja -

4. nerealizirani dobici od ulaganja

5. raspoređene kamate - prinos od ulaganja od II.13 ( + )

6. izdaci za kapitalna ulaganja

a) troškovi, uključujući kamate, koji se odnose na zemljište i gradevinske objekte

b) ostali troškovi vezani na upravljanje ulaganjima, uključujući kamate

c) uskladivanje vrijednosti ulaganja

d) gubici ostvareni kod prodaje - realizacije kapitalnog ulaganja

7. nerealizirani gubici na ulaganjima

8. rasporedeni prihodi od ulaganja (1.3.) prihodi tehničkih sredstava od kamata

9. ostali prihodi

10. ostali izdaci, uključujući uskladivanja vrijednosti

11. porez na rezultat redovnih poslovnih djelatnosti

12. rezultat redovnih poslovnih djelatnosti poslije oporezivanja

13. izvanredni prihodi

14. izvanredni rashodi

15. financijski rezultat izvanrednih prihoda i rashoda

16. porez na financijski rezultat izvanrednih prihoda i rashoda

17. ostali porezi koji nisu prikazani pod prethodnim pozicijama

18. rezultat financijske godine.

Članak 23.

(1) Poduzetnik kod kojeg nastanu statusne promjene (spajanje, pripajanje, podjela) sastavlja financijske izvještaje s datumom koji prethodi datumu nastanka statusne promjene.

(2) Financijski izvještaji sastavljaju se i prilikom stečajnog postupka i likvidacije.

Članak 24.

(1) Konsolidaciju financijskih izvještaja provode poduzetnici, pravne osobe koje su matica u odnosu prema podružnicama, tako da konsolidirani financijski izvještaji budu prezentirani kao izvještaji grupe, odnosno jedne ·ekonomske cjeline.

(2) Konsolidacija se provodi radi utvrđivanja stanja imovine, obveza, kapitala, zatim rashoda, prihoda i financijskog rezultata za sve sudionike u konsolidaciji kao da su jedna cjelina.

(3) Podružnica je pravna osoba koju kontrolira druga pravna osoba - matica.

(4) Matica je pravna osoba koja ima jednu ili više podružnica.

(5) Grupu čine matica i sve njene podružnice.

Članak 25.

(1) Načela konsolidacije financijskih izvještaja jesu

- ekonomsko jedinstvo,

- kontinuitet u primjeni metoda konsolidiranja,

- jedinstveni rok konsolidacije,

- jedinstveno procjenjivanje.

IX. NAČELA PROCJENJIVANJA

Članak 26.

(1) Temeljne računovodstvene pretpostavke za sastavljanje financijskih izvještaja jesu·

1. poslovanje na neograničeno vremensko razdoblje (stalnost),

2. dosljednost,

3. priznavanje poslovnih promjena u trenutku nastanka.

(2) Pri izradi financijskih izvještaja treba se pridržavati općih načela procjene pozicija (bilance i računa dobiti i gubitka), i to:

1. opreznosti,

2. prevage biti nad formom,

3. vrijednosne značajnosti,

4. pojedinačne procjene.

5. vremenske povezanosti bilannih pozicija.

X. GODIŠNJE IZVJEŠĆE

Članak 27.

(1) Veliki poduzetnici iz članka 16. ovoga Zakona sastavljaju godišnje izvješće koje, pored financijskih izvještaja mora pružiti i:

1. sve značajne poslovne događaje u poslovnoj godini,

2. vjerodostojni i vjerojatni pregled razvoja poslovanja,

3. aktivnosti na području istraživanja i razvoja,

4. informacije o stjecanju vlastitih dionica.

(2) Godišnje izvješće podnosi zakonski predstavnik poduzetnika.

XI. REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 28.

(1) Jednom godišnje reviziji podliježu financijski izvještaji svih velikih poduzetnika te srednje velikih poduzetnika ako su organizirani kao dionička društva.

(2) Mali poduzetnici organizirani kao dionička društva obvezi skraćene revizije podliježu svake treće godine. Skraćenom ravizijom smatra se uvid u poslovanje.

(3) Ostali srednje veliki i mali poduzetnici obvezi revizije podliježu u skladu s vlastitim pravilima ili statutom.

XII. OBJAVLJIVANJE FINANGIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 29.

(I) Svi veliki te srednje veliki poduzetnici ako su organizirani kao dionička društva obvezni su jednom godišnje javno objaviti financijske izvještaje.

(2) Financijski izvještaji objavljuju se prema sadržaju bilance i računa dobiti i gubitka koji vrijedi za male poduzetnike.

(3) Uz financijske izvještaje objavljuje se i mišljenje revizora.

XIII. PREDOČENJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I GODIŠNJEG IZVJEŠĆA

Članak 30.

(1) Zakonski predstavnici poduzetnika obvezni su financijske izvještaje i godišnje izvješće predočiti vlasnicima u ovim rokovima:

1. u roku šest mjeseci nakon isteka poslovne godine

- veliki poduzetnici

2. u roku četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine

- srednji i mali poduzetnici,

3. u roku devet mjeseci nakon isteka poslovne godine

- grupa koja provodi konsolidaciju.

(2) Zakonski predstavnici poduzetnika obvezni su odmah nakon predočenja, a najkasnije u roku devet mjeseci nakon isteka poslovne godine financijske izvještaje, koje je usvojio organ upravljanja, predati u sudski registar.

(3) Financijski izvještaji predaju se u skraćenom obliku, koji vrijedi za male poduzetnike.

XIV. JEZIK I VALUTNA JEDINICA

Članak 31.

(1) Poslovne knjige i financijski izvještaji sastavljaju se na hrvatskom jeziku i u hrvatskoj valutnoj jedinici.

XV. KAZNENE ODREDBE (MJERE)

Članak 32.

(1) Novčanom kaznom do 10.000.000 hrvatskih dinara ili kaznom zatvora do 3. godine kaznit će se za krivična djela zakonski predstavnik poduzetnika, u čijem je financijskom izvještaju u namjeri da se stekne imovinska korist za nečiji račun ili nekome nanese šteta - neistinito iskazano stanje imovine, kapitala i obveza.

Članak 33.

(1) Zakonski predstavnik poduzetnika, u čijim poslovnim knjigama knjigovodstveni dogadaji budu utemeljeni na nevjerodostojnoj dokumentaciji (suprotno članku 3.), kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 50% od svote iskazane u toj nevjerodostojnoj dokurnentaciji.

Članak 34.

(1) Zakonski predstavnik poduzetnika koji ne obavlja popis imovine i obveza te stvarno stanje ne iskazuje u poslovnim knjigama (članak 12. i 13.) kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 20% vrijednosti imovine i obveza koje nisu popisane i usklađene s poslovnim knjigama.

Članak 35.

Novčanom kaznom za prekršaj od 500.000 do 10.000.000 hrvatskih dinara kaznit će se zakonski predstavnik poduzetnika ako:

1. ne vodi poslovne knjige (članak 7.),

2. ne čuva poslovne knjige (članak 11.),

3. ne sastavi temeljne financijske izvještaje (članak 14. do 25.),

4. i ne pridržava se načela i metoda procjene (članak 26.),

5. ne sastavi godišnje izvješće (članak 27.).

Članak 36.

(1) Novčanom kaznom od 500.000 do 10.000.000 hrvatskih dinara kaznit će se za privredni prijestup zakonski predstavnik poduzetnika koji ne objavi ili ne predoći financijski izvještaj (članak 29. i 30.).

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

(1) Poduzetnici iz članka 1. ovoga Zakona mogu izraditi početnu bilancu sa stanjem na datum 1. siječnja 1993. sukladno odredbama članka 10. stavka (2) i članka 12. ovoga Zakona koje vrijede za novoosnovane poduzetnike.

Članak 38.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Zakon o računovodstvu ("Narodne novine", br. 53/91. i 33/92.) osim za ustanove, društvene organizacije, udruženja građana i druge neprofitne pravne osobe, za koje će taj Zakon prestati vrijediti kada budu doneseni propisi iz članka 1. stavka (5) ovoga Zakona.

Članak 39.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1993.

Klasa: 401-01/92-01/01

Zagreb, 23. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.