Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi

NN 90/1992 (30.12.1992.), Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člsnka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi

Proglašavam Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, na sjednici 29. prosinca 1992.

Broj : PA4-1 I 6/ 1-92. ,

Zagreb, 30. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o lokalnoj samoupravi i upravi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom utvrduju se općina i grad kao jedinice lokalne samouprave i županija kao jedinica lokalne uprave i samouprave.

Članak 2.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na Grad Zagreb, glavni grad Republike Hrvatske, kao i na kotareve s posebnim, samoupravnim položajem, ako posebnim zakonom ili Ustavnim zakonom o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalaih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj, nije drugačije određeno.

Članak 3.

Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva, u pravilu, za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

Članak 4.

Grad je jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište tijela županije i predstavlja prirodnu, urbanu, gospodarsku i društvenu cjelinu. Iznimno, u sastav grada, pored užeg gradskog područja, mogu biti uključena i prigradska naselja koja s gradom čine prirodnu gospodarsku i društvenu cjelinu povezanu svakodnevnim potrebama stanovništva koje su lokalne važnosti.

Pored gradova iz stavka 1. ovoga članka grad je svako mjesto koje ima više od 10.000 stanovnika.

Iznimno, gdje za to postoje posebni razlozi (povijesni, gospodarski. geoprometni) gradom se može zakonom proglasiti i mjesto koje ne zadovoljava uvjete iz odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 5.

Županija je jedinica lokalne uprave i samouprave. Područje županije odreduje se tako da ono bude izražaj povijesnih, prometnih i gospodarskih čimbenika i da predstavlja prirodnu samoupravnu cjelinu u okviru Republike Hrvatske. ,

Članak 6.

Područje općine, grada i županije, njihov naziv, sjedište njihovih tijela. ukidanje ili spajanje općina, odnosno izdvajanje pojedinih naselja iz sastava jedne općine i uključivanje tih naselja u sastav druge općine, promjene granica općina odnosno grada. kao i druga pitanja od važnosti za teritorijalne promjene jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj ureduju se posebnim zakonom.

Područje općine, odnosno grada može se odrediti pošto se prethodno pribavi mišljenje stanovnika tog područja.

Članak 7.

Općina, grad i županija, imaju statut.

Statutom općine i grada, u skladu sa zakonom, podrobnije se uređuje njihov samoupravni djelokrug, utvrđuje ustrojstvo, ovlaštenja i način rada njihovih tijela, i organa, oblici konzultiranja gradana, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, osnivanje i rad jedinica mjesne samouprave, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza.

Statutom županije podrobnije se uređuje, u skladu sa zakonom, unutarnji ustroj i način rada tijela županije.

Članak 8.

Općina, grad, županija su pravne osobe.

Članak 9.

Općina, grad, županija, mogu, uz odobrenje organa središnje državne uprave nadležnog za poslove lokalne samouprave, imati svoj grb i zastavu.

Grb mora biti opisan po pravilima heraldike i prikazan na posebnom dokumentu čiji se jedan primjerak čuva u državnom arhivu.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, može odobriti uporabu grba fizičkim i pravnim osobama, ako ocijeni da je to u interesu općine, grada, županije.

Organ središnje državne uprave nadležan za poslove lokalne samouprave može uskratiti odobrenje iz stavka 1. ovoga članka samo ako sadržaj grba ne odgovara povijesnom ili stvarnom stanju ili se nedovoljno razlikuje od grba druge jedinice lokalne samouprave, a zastavu samo iz razloga javnih obzira u svezi sa sadržajem i simbolom boja.

Članak 10.

Predstavničko tijelo općine, grada, županije može pojedine osobe koje su zaslužne za općinu, grad odnosno za županiju proglasiti počasnim građanima općine, grada, županije.

Počast ne daje posebna prava, odnosno obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Članak 11.

Ostvarujući zajedničke interese za šire područje, općine, gradovi odnosno županije međusobno suraduju radi unapredenja gospodarskog i socijalnog razvitka lokalnih zajednica.

Ciljevi, uvjeti i institucije suradnje. uzajamne obveze, pravna i organizacijska pitanja, financijski odnosi i način rješavanja sporova utvrđuju se sporazumom zainteresiranih jedinica lokalne samouprave.

O sporazumu iz stavka 2. ovoga članka izvijestit će se organ središnje državne uprave nadležan za poslove lokalne samouprave.

Jedinice lokalne samouprave pod uvjetima utvrđenim zakonom mogu pristupati medunarodnim udruženjima lokalnih jedinica i suradivati s odgovarajućim lokalnim jedinicama drugih država.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE, GRADA I ŽUPANIJE

Članak 12.

Općina, grad, županija samostalne su u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i ovim Zakonom i podliježu samo nadzoru zakonitosti, koji obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Članak 13.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga:

1. osigurava uvjete za razvitak gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za područje općine,

2. osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko planiranje te zaštitu čovjekovog okoliša, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

3. vodi brigu o uredenju naselja, kvaliteti stanovanja. komunalnih objekata, obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture, ako zakonom nije drugačije određeno,

4. osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju (ambulante, domovi zdravlja i sl.), zdravstvenoj zaštiti životinja i zaštiti bilja, socijalnoj skrbi, kulturi, tjelesnoj kulturi i športu ako zakonom nije drugačije određeno.

5. upravlja općinskom imovinom,

6. osniva javne ustanove i druge pravne osobe, u skladu sa zakonom, radi ostvarivanja odredenih gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih socijalnih interesa i potreba stanovništva.

7. uređuje i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Odlukom općinskog vijeća, u skladu sa statutom županije i statutom općine, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga općine prenijeti na Županiju odnosno mjesnu samoupravu.

Članak 14.

Grad u okviru svog samoupravnog djelokruga, pored postova iz članka 13. ovoga Zakona. obavlja i sve druge poslove koji su u neposrednoj svezi s interesom gradske zajednice za njezin gospodarski, kulturni i socijalni napredak. a nisu u nadležnosti drugih tijela.

Odlukom gradskom vijeća. u skladu sa statutom županije i statutom grada, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga grada prenijeti na županiju, odnosno mjesnu samoupravu.

Članak 15.

Županija u okviru samoupravnog djelokruga:

1. usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka općina i gradova u sastavu županije i županije kao cjeline,

2. usklađuje stajališta općina i gradova o pitanjima o kojima odlučuju tijela državne vlasti u Republici Hrvatskoj, odnosno usklađuje uređivanje pitanja od zajedničkog interesa o kojima odlučuju tijela općina i gradova u sastavu županije,

3. određuje uvjete uredenja i zaštite prostora županije ako zakonom nije drugačije određeno,

4. usklađuje razvitak i mrežu odgojnih. prosvjetnih. kulturnih; zdravstvenih: socijalnih, komunalnih i drugih institucija kao i objekata, infrastrukure od važnosti za područje županije kao cjeline, ako zakonom nije drugačije određeno,

5. obavlja poslove koje su općine i grad prenijete iz, svog samoupravnog djelokruga na županiju,

6. osniva javne ustanove i druge pravne osobe, u skladu sa zakonom, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva općina, gradova i županije kao cjeline,

7. uređuje i druga pitanja od zajedničkog interesa za općine, gradove i županiju kao cjelinu, u skladu sa zakonom.

Članak 16.

Poslovi državne uprave koji se obavljaju u jedinici lokalne samouprave određuju se zakonom.

Troškovi obavljanja poslova državne uprave koji su preneseni na tijela jedinica lokalne samouprave podmiruju se iz državnog proračuna.

Zakonom kojim se uređuje državna uprava pobliže će se urediti prava i obveze tijela jedinica lokalne samouprave u obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka.

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 17.

Građani mogu neposredno sutijelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora gradana, u skladu sa zakonom i statutom općine. odnosno grada.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta općine: odnosno grada o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga općinskog odnosno gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima· određenim zakonom i statutom.

Referendum; temeljem odredaba zakona i statuta, raspisuje općinsko vijeće odnosno gradsko vijeće, na prijedlog jedne trećine članova vijeća na prijedlog općinskog,:, odnosno gradskog poglavarstva ili jedne petine mjesnih odbora na podrućju općine, odnosno grada.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području općine, odnosno grada i upisani su u popis birača.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Općinsko odnosno gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga općine, odnosno grada, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili statutom.

Članak 18.

Na postupak provođenja referenduma kao i na odluke donijete referendumom primjenjuju se odredbe članka 79. ovoga Zakona.

Članak 19.

Građani imaju pravo predlagati općinskom, odnosno gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.

O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka predstavničko tijelo mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje deset posto birača upisanih u popis birača općine ili grada, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Svaki građanin ima pravo općinskom, odnosno gradskom vijeću i njihovim tijelima slati predstavke i prituibe te davati prijedloge i na njih dobiti odgovor.

IV. TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

1. Zajedničke odredbe

a) Predstavničko tijelo

Članak 20.

Općinsko, odnosno gradsko vijeće, i županijska skupština predstavnička su tijela gradana i tijela lokalne samouprave koja donose akte u okviru prava i dužnosti jedinice lokalne samouprave te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom: i statutom jedinice lokalhe samouprave.

Članak 21.

Mandat članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave traje četiri godine.

Funkcija člana predstavničkog tijela je počasna.

Članovi predstavničkog tijela nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Prava i dužnosti članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave utvrduju se statutom jedinice lokalne samouprave i poslovnikom predstavničkog tijela.

Članak 22.

Unutarnje ustrojstvo i način rada predstavnićkog tijela jedinice lokalne samouprave ureduje se, u skladu s ovim Zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave, poslovnikom predstavničkog tijela.

Poslovnik se, donosi većinom glasova svih članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Članak 23.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ima predsjednika i do dva potpredsjednika.

Predsjednik predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave predsjedava sjednicama predstavnićkog tijela i zastupa ovo tijelo.

Prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave utvrduju se posloVnikom predstavničkog tijela.

Članak 24.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluke većinom glasova. ukoliko je na sjednici nazočna većina članova predstavnićkog tijela

Statut jedinice lokalne samouprave, proraćun i završni račun donose se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Poslovnikom predstavnićkog tijela jcdinice lokalne samouprave mogu se odrediti druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Članak 25.

Na sjednicama predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave glasuje se javno. ako predstavničko tijelo ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Članak 26.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se poslovnikom odnosno posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Članak 27.

Članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za svoj rad u predstavničkom tijelu imaju pravo na naknadu troškova, odnosno izgubljene zarade u skladu s odlukom predstavničkog tijela.

b) Izvršna tijela

Članak 28.

Nositelj izvršne vlasti u okviru prava i dužnosti jedinice lokalne samouprave, u općini je općinski načelnik, u gradu gradonačelnik, a u županiji župan.

Članak 29.

Općinskog načelnika odnosno gradonačelnika bira općinsko, odnosno gradsko vijeće večinom glasova svih vijećnika na naćin i po postupku utvrđenim poslovnikom vijeća u skladu sa statutom općine odnosno grada.

Članak 30.

Općinski načelnik i gradonačelnik imaju, u skladu sa statutum općine, odnosno grada. do dva zamjenika koji se birsju i potvrđuju na isti način i po istom postupku.

Članak 31.

Župana bira županijska skupština većinom glasova svih članova na način i po postupku utvrdenim poslovnikom skupštine u skladu sa županijskim statutom.

Izbor župana potvrđuje Predsjednik Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Članak 32

O izboru župena županijska skupština dužna je izvijestiti Vladu Republike Hrvatske u roku od 24 sata.

Vlada Republike Hrvatske predložit će, u roku od e dana od dana kad je primila izvješće županijske skupštine o izboru župana, Predsjedniku Republike da potvrdi ili odbije potvrditi izbor župana.

Predsjednik Republike Hrvatske donijet će u roku od 14 dana od dana kad mu je dostavljen prijedlog Vlade odluku kojom potvrduje ili odbija potvrditi izabranog župana.

Članak 33.

Kad Predsjednik Republike odbije potvrditi izbor župana, županijska skupština dužna je, u roku od 14 dana od dana primitka odluke o odbijanju izabrati drugog župana.

Ako županijska skupština, u skladu s odredbom iz stavka 1. ovoga članka ne izabere drugog župana, ili ako Predsjednik Republike ponovno ne potvrdi izbor župana, Predsjednik Republike će u roku od 14 dana imenovati župana te županije.

Članak 34.

Župan ima. u skladu sa županijskim statutom, do dva zamjenika - podžupana - koji se biraju i potvrđuju kao i župan.

Članak 35.

Općinsko odnosno gradsko i županijsko poglavarstvo (u daljnjem tekstu: poglavarstvo jedinice lokalane samouprave) obavlja izvršne poslove lokalne samouprave i poslove državne uprave koji su mu povjereni zakonom.

Članak 36.

Općinski načelnik odnosno gradonačelnik i župan predsjednici su općinskog, odnosno gradskog i županijskog poglavarstva.

Članak 37.

Članove poglavarstva jedinice lokalne samouprave bira predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave većinom glasova svih članova na prijedlog predsjednika poglavarstva.

Članovi poglavarstva jedinice lokalne samouprave u pravilu, su pročelnici upravnh odjela jedinice lokalne samouprave.

Broj članova poglavarstva utvrduje se statutom jedinice lokalne samouprave u skladu s ovim zakonom.

U općinama gdje statutom općinska uprava nije podijeljena na odjele najmanje jedan član općinskog poglavarstva profesionalno obavlja ovu dužnost.

Članak 38.

Broj članova općinskog poglavarstva ne može biti manji bd pet niti veći od jedanaest članova.

Broj članova gradskog poglavarstva ne može biti manji od sedam. a niti veći od trinaest članova.

Broj članova županijskog poglavarstva ne može biti manji od deset niti veći od petnaest članova. ·

Članak 39.

Poglavarstvo jedinice lokalne samouprave odgovorno je predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave.

Predsjednik, zamjenici predsjednika i članovi poglavarstva zajednički su odgovorni za odluke koje poglavarstvo donosi, a osobno su odgovorni za svoje podrućje rada

Na prijedlog najmanje 1/4 članova u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, može se pokrenuti pitanje povjerenja predsjedniku, pojedinom njegovom članu ili poglavarstvu u cjelini. Glasovanje o povjerenju poglavarstvu može zahtijevati i njegov predsjednik.

Odluka o nepovjerenju prihvaćena je ako je za nju glasovala većina svih članova predstavničkog tijela.

Ako se izglasa nepovjerenje predsjedniku poglavarstva ili poglavarstvu u cjelini. poglavarstvo će podnijeti ostavku, osim ako predsjednik poglavarstva ne postupi prema stavku 1. članka 40. ovog Zakona.

Ako se izglasa nepovjerenje pojedinom članu poglavarstva. predsjednik poglavarstva će razriješiti dužnosti tog člana poglavarstva.

Članak 40.

Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave izglasa nepovjerenje predsjedniku poglavarstva ili poglavarstvu u cjelini, a u roku od 15 dana ne izabere novog predsjednika poglavarstva ili poglavarstvo. predsjednik poglavarstva može raspustiti predstavničko tijelo.

Predsjednik poglavarstva jedinice lokalne samouprave ne može ponovno raspustiti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave prije isteka godine dana od dana raspuštanja.

Članak 41.

Poglavarstvo jedinice lokalne samouprave priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga odnosno poslova državne uprave koji se obavljaju u jedinici lokalne samouprave, nadzire njihov rad, obavlja i druge poslove utvrdene statutom jedinice lokalne samouprave.

Poglavarstvo upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

Članovi poglavarstva nemaju pravo odlučivanja o pitanjima iz stavka 2. ovoga članka kad su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana.

Članak 42.

Ustrojstvo; način rada i odlučivanja poglavarstva jedinice lokalne samouprave uređuje se njegovim poslovnikom u skladu sa statutom jedinice lokalne samouprave.

Članak 43.

Za obavljanje upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave kao i poslova državne uprave prenijetih na njih osnivaju se upravni odjeli jedinice lokalne samouprave.

Općinska uprava može se statutom osnovati bez podjele na odjele.

Upravnim odjelima iz stavka 1. ovoga članka upravljaju pročelnici koje imenuje na temelju javnog natječaja poglavarstvo jedinice lokalne samouprave.

Članak 44.

Statutom jedinice lokalne samouprave mogu, za obavljanje određenih poslova, osnovati upravne urede izvan svog sjedišta.

2. Općinska tijela

a) Općinsko vijeće

Članak 45.

Općinsko vijeće:

1. donosi statut općine;

2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupraanog djelokruga općine;

3. bira i razrješava općinskog naćelnika i zamjenika načelnika te članove općinskog poglavarstva, radna tijela vijeća te imenuje i razrješava druge osobe odredene općinskim statutom ;

4. uređuje ustrojstvo i djelokrug općinskih upravnih odjela;

5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih i društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu;

6. obavlja i druge poslove koji su zakonom stavljeni u djelokrug općine kao jedinice lokalne samouprave.

Članak 46.

Broj vijećnlka općinskog vijeća odreduje se statutom općine prema broju stanovništva općine, tako da vijeće ima najmanje šesnaest a najviše tridesetdva vijećnika.

b) Općinski načelnik

Članak 47.

Općinski načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti u općini.

Općinski načelnik je odgovoran za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela općine, ovlaštenim tijelima središnje državne uprave.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine:

- ima pravo zadržati od izvršenja opći akt općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeden zakon ili drugi propis te zatražiti od vijeća da, u roku od petnaest dana. otkloni uočene nedostatke. Ako općinsko vijeće to ne učini načelnik je dužan u roku od sedam dana o tome obavijestiti organ središnje državne uprave ovlašten za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave, te

- obavlja i druge poslove utvrdene statutom općine, u skladu sa zakonom.

Članak 48.

Općinskog načelnika zamjenjuje zamjenik načelnika. Zamjenik općinskog načelnika zamjenjuje načelnika kada je zbog duže odsutnosti ili drugih razloga, u skladu sa statutom. spriječen obavljati svoje dužnosti.

Općinski načelnik u skladu sa statutom može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku načelnika. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik načelnika dužan je pridržavati se uputa općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku načelnika ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

3. Gradska tijela

a) Gradsko vijeće

Članak 49.

Gradsko vijeće :

1. donosi statut grada;

2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga grada;

3. bira i razrješava gradonačelnika i njegovog zamjenika i članove gradskog poglavarstva, radna tijela vijeća, imenuje i razrješuje i druge osobe određene statutom;

4. ureduje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih odjela;

5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih. komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za stanovnike grada;

6. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom.

Članak 50.

Broj vijećnika gradskog vijeća određuje se statutom prema broju stanovništva, tako da viječe ima najmanje dvadeset, a najviše pedeset vijećnika.

b)Gradonačelnik

Članak 51.

Gradonačelnik zastupa grad i ktositelj je izvršne vlasti grada.

Gradonaćelnik je odgovoran za obavljanje poslova državne uprave, prenijetih u djelokrug tijela grada, ovlaštenim tijelima središnje državne uprave.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada:

- ima pravo zadržati od izvršenja opći akt gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeden zakon ili drugi propis te zatražiti od vijeća da, u roku od 15 dana, otkloni uočene nedostatke. Ako gradsko vijeće to ne učini gradonačelnik je dužan u roku od sedam dana o tome obavijestiti organ središnje državne uprave, ovlašten za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinice lokalne samouprave, te

- obavlja i druge poslove utvrdene statutom grada u skladu sa zakonom.

Članak 52.

Gradonačelnika zamjenjuje zamjenik gradonačelnika. Na zamjenika gradonačelnika shodno se primjenjuju odredbe članka 48. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

4. Županijska tijela

a) Županijska skupština

Članak 53.

Županijska skupština:

1. donosi statut županije,

2. donosi odluke i druge opće akte kojima ureduje pitanja iz samoupravnog djelokruga županije,

3. bira i razrješuje župana i podžupana, bira i razrješuje članove županijskog poglavarstva, radna tijela županijske skupštine, bira ili imenuje odnosno razrješuje i druge osobe određene statutom.

4. uređuje ustrojstvo i djelokrug županijskih upravnih tijela,

5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti od interesa za županiju,

6. obavlja i druge poslove koji su zakonom stavljeni u djelokrug županije kao jedinice lokalne samouprave.

Članak 54.

Broj članova županijske skupštine utvrđuje sa statutom županije, tako da ukupan broj članova ne smije biti manji od 30 niti veći od 50.

b)Župan

Članak 55.

Župan zastupa županiju i nositelj je izvršne vlasti županije.

Župan je odgovoran za obavljanje poslova državne uprave na podrućju županije ovlaštenim tijelima središnje državne uprave.

Župan u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga županije ima pravo zadržati od izvršenja opći akt županijske skupštine, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od skupštine da u roku od 15 dana ukloni uočene nedostatke. Ako županijska skupština to ne učini, župan je dužan u roku od sedam dana o tome izvijestiti organ središnje državne uprave ovlašten za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave.

Župan se redovno savjetuje o ostvarivanju lokalne samouprave s načelnicima i gradonačelnicima općina i gradova na području županije.

Župan obavlja i druge poslove utvrdene statutom u skladu sa zakonom.

Članak 56.

Župana zamjenjuje podžupan.

Na podžupana se shodno primjenjuju odredbe članka 48. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

V. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 57.

Mjesni odbqr osniva se kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad gradana.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove ćini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Članak 58.

Mjesni odbor osnivaju gradani na svom zboru kojem prisustvuje najmanje 10% birača upisanih u popis biraća naselja ili dijela naselja za čije se područje osniva mjesni odbor.

Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i njihove organizacije i udruženja te druga tijela određena u statutu općine odnosno grada.

Članak 59.

Statutom općine, odnosno grada, u skladu sa zakonom, uredit će se postupak osnivanja, djelokrug i ovlasti organa mjesnog odbora. način izbora i opoziva organa mjesne samouprave, utvrđivanje programa rada mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora, način financiranja njihove djelatnosti, obavljanje administrativnih i drugih poslova za njihove potrebe, te druga pitanja važna za ostvarivanje njihovih prava i obveza utvrđenih zakonom, statutom općine odnosno grada i drugim općim aktom općinskog odnosno gradskog vijeća.

Članak 60.

Statutom općine odnosno grada može se mjesnom odboru povjeriti obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga općine ili grada, koja su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad gradana na području mjesnog odbora.

Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u proračunu općine odnosno grada.

Članak 61.

Organi mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje 4 godine.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, poslovnik o svom radu u skladu sa statutom općine. odnosno grada, financijski plan i zaključni račun te obavlja i druge poslove utvrdene zakonom i statutom općine, odnosno grads.

Članak 62.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća na vrijeme od 4 godine. Predsjednik vijeća mjesnog odbora, u skladu sa statutom općine odnosno grada, predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora odnosno općinskom riaćelniku ili gradonačelniku za obavljanje poslova iz članka 80. ovoga Zakona

Članak 63.

Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa statutom općine ili grada, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja, može sazivati mjesne zborove gradana.

Mjesizi zborovi građana sazivaju se za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok i sl.).

Članak 64.

Mjesni zbor gradana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu sa statutom općine, odnosno grada.

Mjesni zbor građana ima predsjednika kojeg bira iz reda graQana na naćin propisan statutom općine odnosno grada.

Članak 65.

Nadzor nad zakonitošću rada organa mjesnog odbora obavlja općinsko odnosno gradsko poglavarstvo.

Općinsko, odnosno gradsko poglavarstvo može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši statut ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Članak 66.

U gradovima se mogu statutom osnivati gradski kotarevi kao posebni oblici mjesne samouprave.

Gradski kotar je oblik mjesne samouprave koji se osniva za podrućje koje predstavlja gradsku, gospodarsku i društvenu cjelinu a koje je povezano zajedničkim interesima gradana.

Djelokrug, ovlasti i tijela gradskih kotareva ureduju se statutom grada shodno odredbama ovoga zakona koje se odnose na mjesnu samoupravu u mjesnim odborima.

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE

1. Imovina jedinica lokalne samouprave

Članak 67.

Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju jedinici lokalne samouprave, kao i prava koja im pripadaju, čine imovinu jedinice lokalne samouprave.

Imovinom u vlasništvu općine, grada, odnosno županije mora se upravljati brižno po načelima dobrog gospodarenja.

2. Financiranje jedinica lokalne samouprave

Članak 68.

Jedinice lokalne samouprave imaju, u okviru državne gospodarske politike. svoje prihode kojima u okviru samoupravnog djelokruga slobodno raspolažu.

Prihodi jedinica lokalne samouprave srazmjerni su poslovima koje obavljaju, u skladu sa zahonom, tijela jedinica lokalne samouprave.

Prihodi jedinica lokalne samouprave su osobito:

1. prihod od nepokretnih i pokretnih stvari u njihovom vlasništvu.

2. prihodi od poduzeća i drugih pravnih osoba u njihovom vlasništvu. te prihodi od koncesija koje odobrava jedinica lokalne samouprave

3. prihodi od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u njihovom vlasništvu,

4. darovi, nasljedstva i legati.

5. općinski, gradski i županijski porezi i naknade te takse čije stope, u granicama određenim zakonom, utvrduju samostalno,

6. pomoć i dotacije Republike Hrvatske predvidene u državnom proračunu, odnosno posebnim zakonom,

7. naknade iz državnog proračuna za obavljanje poslova državne uprave koji su preneseni na njih,

8. drugi prihodi utvrđeni zakonom.

Iz Državnog proračuna posebno će se pokrivati dodatni troškovi koje u svezi primjene Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj imaju županije koje na svom području imaju kotareve s posebnim samoupravnim položajem.

Članak 69.

Godišnji proračun jedinice lokalne samouprave dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njegova donošenja.

Članak 70.

Ukoliko se godišnji proračun za narednu računsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od 3 mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi predstavnićko tijelo jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

Članak 71.

Ukoliko predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese godišnji proraEun niti nakon proteka roka iz članka 70. stavka I. ovoga Zakona, Vlada Republike Hrvatske raspustit će predstavničko tijelo i na mjesto njega imenovati povjerenika Vlade.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka raspisat će se izbori za predstavnićko tijelo jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom.

Članak 72.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine, grada odnosno županije.

Članak 73.

Ministarstvo financija, odnosno drugi zakonom određen organ, nadzire zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja jedinica lokalne samouprave.

Organ iz stavka 1. ovog članka obustavit će od izvršenja, poništiti odnosno ukinuti nezakonit akt materijalnog odnosno financijskog poslovanja općine, grada odnosno županije i pokrenuti postupak protiv odgovorne osobe u skladu sa zakonom.

VII. AKTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

1. Opći akti

Članak 74.

Predstavničko tijelo općine, grada odnosno županije donosi u samoupravnom djelokrugu odluke i druge opće akte u skladu sa statutom.

Članak 75.

Poglavarstvo jedinice lokalne samouprave osigurava izvršavanje općih akata iz članka 74. ovog zakona na način i u postupku propisanom statutom jedinice lokalne samouprave te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela, koja obavljaju poslove iz samopravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave.

Članak 76.

Upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave neposredno izvršavaju i nadziru provodenje općih akata

predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovoga članka upravna tijela mogu u slučaju neprovodenja općeg akta. poduzimati mjere propisane tim aktom.

2. Pojedinačni akti

Članak 77.

Upravna tijela jedinica lokalne samouprave u izvršavanju općih akata iz članka 74. ovoga Zakona donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka koje donose općinska i gradska upravna tijela, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije, a protiv pojedinačnih akata koja donose upravna tijela županije, može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu.

Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku ako posebnim za,konom nije propisan postupak pred organima jedinica lokalne samouprave.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv pojedinačnih akata upravnih tijela jedinica lokalne samouprave, može se pokrenuti upravni spor.

VIII. DRŽAVNI NADZOR I ZAŠTITA LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 78.

Država svojim nadzorom podupire lokalnu samoupravu na području jedinice lokalne samouprave i brine se za poštivanje ustavnosti i zakonitosti.

Članak 79.

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave u njihovom samoupravnom djelokrugu obavljaju organi središnje državne uprave svaki u svoin djelokrugu.

Općinski načelnik odnosno gradonačelnik dužan je u roku od osam dana ad dana donošenja doštaviti župaau stgtut odnosno opće akte koje donosi predstavničko tijelo općine odnosno grada.

Župan je dužan u roku od osam dana od dana donošenja dostavitt statut odnosno opće akte koje doaosi skupština županije nadležnom organu središnje državne uprave.

Župan ako ustanovi da su opći akti iz stavka 2. ovoga članka u suprotnosti s ustavom ili zakonom. duisn je a tome obavijestiti nadležni organ središnje državne uprave u roku od osam dana od dana prijema općeg akta.

Nadzor nad zakonitošću rada i akta jedinica lokalne samouprave, provodi se na naćin i u postupku utvrdenim zahonom kojim se ureduje državna uprava.

Članak 80.

Organi središnje državne uprave ako ocijene da će opći akt kojeg je donijelo predstavničko tijelo jedinica lokalne samoupreve u suprotnosti s ustavom ili zskonom, obustavit će od izvršenje opći akt i predložiti Vladi Republike Hrvatske da pokrene postupak pred Ustavnim sudom Hrvatske za ocjenu ustavnosti spornog općeg akta,

Ako Vlada Republike Hrvatske ne pokrene postupak iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dana obuštave izvršenja općeg akta prestaje obustava izvršenja općeg

Članak 81.

Na prijedlog Ministarstva pravosuda i uprave; Vlada Republike Hrvatske može raspustiti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave:

1. kada učestalo donosi opće akte suprotne ustavu. zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih težih povreda zakona i drugih propisa,

2. kada se ne izabere općinski načelnik gradonačelnik odnosno župan u roku od 90 dana od dana konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokslne samouprave,

3. u slučaju da ne donesu statut u roku propisanim ovim zakonom,

,4. u slučaju ostavke najmanje polovine članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave,

5 kad ne donese godišnji proračun u roku odredenim ovim konom i

6. kad predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donese odluku kojom ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske.

U slučaju raspuštanja predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela može u roku od 48 sati Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnijeti ustavnu tužbu.

Ustavni sud Republike Hrvatske odlučit će o ustavnoj tužbi u roku od sedam dana

Članak 82.

Kada je na temlju članka 81. raspušteno predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, Vlada Republike Hrvatske u toj jedinici lokalne samouprave imenovat će povjerenika Vlade.

Povjerenik Vlade obavlja dužnost do izbora novog predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave:

Izbori za novo predstavnićko tijelo jedinice lokelne samouprave raspisat će se i provesti prema odredbama Zakona o izboru predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 83.

Općinski načelnik, odnosno gradonačelnik odgovoran je Ministarstvu pravosuda i uprave za ustavnost i žakonitost obaaljanja poslova koji su u njegovu djelokrugu kao i ustavnost i zakonitost akata i rada općinskog odnošno gradskog poglavarstva i upravnih tijela.

Nadležno ministarstvo može, u obavljanju poslova državne uprave koji su preneseni na tijela općine, odnosno grada davati općinskom načelniku, odnosno gradonačelniku opće i pojedinačne naredbe.

Ministarstvo pravosuda i uprave može razriješiti općinskog načelnika; odnosno gradonačelniha ako on ili općinska odnosno gradska tijela iz stavka 1. ovoga članka učestalo krše ustavnost, odnosno zakonitost ili ako ućestalo ne postupaju po naredbama iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 84.

Župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba odgovoran je Vladi Republike Hrvatske za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovu djelokrugu kao i za ustavnost i zakonitost akata i rada županijskog poglavarstva, odnosno poglavarstva Grada Zagreba i upravnih tijela,

Vlada Republike Hrvatske može u obavljanju poslova državne uprave davati županu, odnosno gradonačelniku Grada Zagreba opće i pojedinačne naredbe.

Vlada Republike Hrvatske može razriješiti župana, odnosno gradonaEelnika Grada Zagreba ako on ili tijela iz stavka 1. ovoga članka učestalo krše ustavnost, odnosno zakonitost ili ako učestalo ne postupaju po naredbama iz stavka 2. ovoga članka

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 85.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donijet će statut u roku od 6 mjeseci od dana konstituiranja.

Članak 86.

Do dana prvog zasjedanja predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave nastavljaju s radom dosadašnje skupštine općina odnosno njihova tijela u okviru svojih sadašnjih prava i obveza.

Organi uprave i službe općina nastavljaju s radom na obavljanju poslova državne uprave u skladu s rokovima odredenim Zakonom o sustavu državne uprave.

Članak 87.

Općine, gradovi i županije utemeljene Zakonom o područjima županija. gradova i općina u Republici Hrvatskoj preuzet će nekretnine, pokretnine, financijska sredstva te prava i obveze dosadašnjih općina čiji su sljednik u roku od šest mjeseci od dana konstituiranja predstavničkog tijela tih jedinica.

Sporove koji mogu nastati u provedbi stavka 1. ovoga članka rješavaju sporazumno jedinice lokalne samouprave. U slučaju izostanka sporazumnog rješenja odluku će donijeti arbitraža koju imenuje Vlada Republike Hrvatske. Protiv odluke arbitraže nije dozvoljena sudska zaštita.

Jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka preuzimaju zaposlene u općinskim organima uprave i službama dosadašnjih općina u skladu s rokovima određenim Zakonom o sustavu državne uprave.

Službenici iz stavka 3. ovoga članka mogu se rasporediti na poslove i zadatke upravnih tijela jedinica lokalne samouprave kao i u organe državne uprave bez natječaja.

Službenicima koji ne budu rasporedeni u smislu odredaba ovoga članka prestaje radni odnos shodno odredbama zakona kojima se uređuje radni odnos zaposlenih u organima državne uprave.

Općine, gradovi i županije preuzimaju arhive svršenih predmeta, dokumentaciju i nezavršene predmete organa uprave i službi dosadašnjih opčina čiji su sljednici u skladu s propisom koji će donijeti Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Vlada Republike Hrvatske donijet će po potrebi bliže propise radi provedbe odredbi ovog članka.

Članak 88.

Odredbe ovoga Zakona kojima je ureden djelokrug tijela jedinice lokalne samouprave, odredbe o upravnim tijelima u jedinicama lokalne samouprave primijenit će se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do donošenja zakona iz članka 68. stavka 3. točke 5. ovoga Zakona, Vlada Republike Hrvatske uredit će privremeno financiranje jedinica lokalne samouprave.

Članak 89.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o mjesnim zajednicama ("Narodne novine", br.19/83.).

Članak 90.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-01/92-01/05

Zagreb, 29. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.