Zakon o izmjenama Zakona o parničnom postupku

NN 91/1992 (31.12.1992.), Zakon o izmjenama Zakona o parničnom postupku

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o parničnom postupku koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 22. prosinca 1982.

Broj : PA4-100/1-92.

Zagreb, 28. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama Zakona o parničnom postupku

Članak 1.

U Zakonu o parničnom postuphu ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 43. stavku 1. riječi: "8.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "3.000.000 hrvatskih dinara".

Članak 2.

U članku 52. stavku 3. riječ: "zajednice" zamjenjuju se riječju: "društva", u odgovarajućim padežima.

Članak 3.

U članku 57. stavku 1. riječ: "građanskih" briše se.

Članak 4.

U članku 71. stavku 1. točki 2. riječi: "radnoj zajednici, organizaciji udruženog rada ili u drugoj društvenoj odnosno građanskoj" briše se.

Članak 5.

U članku 91. riječi: "25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "800.000 hrvatskih dinara".

Članak 6.

U članku 110. stavku 1. riječi: "500 dinara" zamjenjuju se riječima: "200.000 hrvatskih dinara".

Članak 7.

U članku 135. riječi: "radnicima milicije" i "radnicima" zamjenjuju se riječima: "pripadnicima redarstvene službe" i "djelatnicima".

Članak 8.

U članku 229. i članku 230. stavku 1. riječi: "samoupravne organizacije ili zajednice" zamjenjuju se riječima:"poduzeće ili druge pravne osobe" u odgovarajućim padežima.

Članak 9.

U članku 248. stavku 1. i 2. riječi: "500 dinara" zamjenjuju se riječima "200.000 hrvatskih dinara". U stavku 6. riječi: "radnici milicije" zamjenjuju se riječima: "pripadnici redarstvene službe".

Članak 10.

U članku 255. stavku 1. riječi: "500 dinara" zamjenjuju se riječima: "200.000 hrvatskih dinara".

Članak 11.

U članku 282. stavku 2. riječi: "odnosno samoupravnom sudu" brišu se.

Članak 12.

U članku 316. i članku 318. stavku 1. riječi: "500 dinara" zamjenjuju se riječima: "200.000 hrvatskih dinara".

Članak 13.

U članku 354. stavku 2. točki 4. riječi: "odnosno samoupravni sud" brišu se.

Članak 14.

U članku 382. stavku 2. i 3. riječi: "8.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "3.000.000 hrvatskih dinara".

Članak 15.

U članku 403. riječi: "republičkim odnosno pokrajinskim" brišu se.

Članak 16.

U članku 447. stavku 1, članku 458. stavku 1., članku 460. i članku 464. stavku 1. i 2. riječi: "800 dinara" zamjenjuju se riječima "50.000 hrvatskih dinara".

Članak 17.

U članku 489a. stavku 1. riječ: "privrednim" zamjenjuje se riječju: "gospodarskim".

Članak 18.

U članku 472. stavku 3. riječi: "i suci na radu u sudovima udruženoga rada" brišu se.

Članak 19.

U članku 489. stavku 1. točki 1. riječi: "organizacije udruženog rada, samoupravne interesne zajednice ili druge samoupravne organizacije i zajednice" zamjenjuju se riječima: "ili druge pravne osobe".

Članak 20.

U članku 494. stavku 1: riječi: "15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "3.500.000 hrvatskih dinara".

Članak 21.

U članku 497. stavku 1. riječi: "45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "8.000.000 hrvatskih dinara".

Članak 22.

U članku 502. stavku 1. riječi: "4.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "500.000 hrvatskih dinara"

Članak 23.

U cijelom tekstu Zakona, riječi: "javni tužioc" i "javni tužilac" zamjenjuju se riječima: "javni tužitelj", riječi: "javno tužilaštvo" zamjenjuju se riječima: "javno tužiteljstvo", riječi: "javni pravobranilac" zamjenjuju se riječima: "javni pravobranitelj", riječi: "javno pravobranilaštvo" zamjenjuju se riječima: "javno pravobraniteljstvo", riječ: "stepen" zamjenjuje se riječju: "stupanj", riječ: "tok" zamjenjuje se riječju: "tijek" i riječ: "organ" zamjenjuje se riječju: "tijelo", sve u odgovarajućim padežima

Članak 24.

Ako je prije stupanja na snagu ovoga Zakona donesena prvostepena presuda ili rješenje kojim je postupak pred prvostepenim sudom dovršen, daljnji postupak provest će se po pravilima parničnog postupka koja su vrijedila do dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Ako se nakon stupanja na snagu ovoga Zakona ukine prvostepena odluka iz stavka 1. ovoga članka, daljnji postupak provesti će se po ovom Zakonu. O reviziji izjavljenoj protiv pravomoćne odluke drugostepenog suda u postupku koji je pokrenut prije stupanja na snagu ovoga Zakona rješavat će se po pravilima parničnog postupka koja su vrijedila do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-08/82-02/02

Zagreb, 22. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.