Zakon o obilježavanju i održavanju groblja i grobova poginulih i umrlih interniraca, pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika na području Republike Hrvatske u I. i II. svjetskom ratu

NN 91/1992 (31.12.1992.), Zakon o obilježavanju i održavanju groblja i grobova poginulih i umrlih interniraca, pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika na području Republike Hrvatske u I. i II. svjetskom ratu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o obilježavanju i održavanju groblja i grobova poginulih i umrlih interniraca, pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika na području Republike Hrvatske u I. i II. svjetskom ratu

Proglašavam Zakon o obilježavanju i održavanju groblja i grobova poginulih i umrlih interniraca, pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika na području Republike Hrvatske u I. i II. svjetskom ratu koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 23. prosinca 1992.

Broj : PA4-114/ 1-92.

Zagreb, 28. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o obilježavanju i održavanju groblja i grobova poginulih i umrlih interniraca, pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika na području Republike Hrvatske u I. i II. svjetskom ratu

Članak 1.

Grobljima i grobovima poginulih i umrlih interniraca, pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika (u daljnjem tekstu: "pripadnici stz'anih oružanih sila") na podrućju Republike Hrvatske smatraju se groblja, grobovi, spomenici - kosturnice, nadgrobni spomenici i druga nadgrobna spomen-obilježja pripadnika stranih oružanih sila poginulih u I. i IL svjetskom ratu.

Groblja i grobovi poginulih i umrlih pripadnika stranih oružanill sila, na području Republike Hrvatske. odre vaju se u skladu s mjesnim običajima i moraju biti vidljivo označeni nadgrobnim obilježjima na kojima su ispisani podaci o pokopanima. ako medudržavnim sporazumom između strane države i Republike Hrvatske nije drukćije odredeno.

Članak 2.

Nadležni organi u jedinicama lokalne samouprave na čijem području se nalaze groblja i grobovi pripadnika stranih oružanih sila dužni su groblja i grobove pripadnika stranih oružanih sila obilježavati i održavati pod uvjetima i na način propisan Pravilnikom o načinu i sadržaju vodenja evidencije i načinu obilježavanja i održavanja groblja i grobova pripadnika stranih oružanih sila (u daljnjem tekstu: "Pravilnik").

Članak 3.

Nadležni organi u jedinicama lokalne samouprave na čijem se području nalaze groblja i grobovi pripadniha stranih oružanih sila, žaključuju ugovor o obilježavanju i održavanju takovih groblja i grobova s komunalnim poduzećem, registriranim za obavljanje te djelatnosti.

Članak 4.

Groblja i grobovi pripadnika stranih oružanih sila ne mogu se prekopati niti prenositi, niti im se može mijenjati izgled bez prethodne suglasnosti Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: "Ministarstvo") i država poginulih i umrlih pripadnika stranih oružanih sila.

Članak 5.

Nadležni organi u jedinicama lokalne samouprave, na čijem području se nalaze groblja i grobovi pripadnika stranih oružanih sila, dužni su o tim grobljima i grobovima voditi knjigu evidencije.

Nadležni organi u jedinicama lokalne samouprave dužni su u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona, dostaviti Ministarstvu podatke o grobljima i grobovima, spomenicima - kosturnicama, nadgrobnim spomenicima i drugim nadgrobnim spomen-obilježjima pripadnika stranih oružanih sila koji se nalaze na njihovom području.

Ukoliko nadležni organi iz stavka 2. ovoga članka raspolažu saznanjima kojima bi se dopunila, odnosno mijenjala postojeća knjiga evidencije, dužni su knjigu evidencije dopuniti ili izmijeniti shodno odredbama propisanim Pravilnikom iz članka 2. ovoga Zakona te o takvoj dopuni odnosno izmjeni izvijestiti Ministarstvo.

Članak 6.

Ministarstvo je dužno voditi skupnu evidenciju o grobljima i grobovima pripadnika stranih oružanih sila kao i nadzor nad izvršavanjem obveze obilježavanja i održavanja takovih groblja i grobova za područje Republike Hrvatske.

Ministarstvo provodi nadzor nad vođenjem knjige evidencije nadležnih organa u jedinicama lokalne samouprave i usklađenosti iste sa skupnom evidencijom u smislu stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

Radi osiguranja sredstava potrebnih za obilježavanje i održavanje groblja i grobova pripadnika stranih oružanih sila, Vlada Republike Hrvatske pri Ministarstvu osniva Fond za obilježavanje i održavanje groblja i grobova pripadnika stranih oružanih sila na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: "Fond").

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz:

- proračuna Republike Hrvatske,

- proračuna jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj,

- doznačenih sredstava država potpisnica međudržavnog sporazuma iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona,

- uplaćenih sredstava na humanitarnoj i dobrotvornoj osnovi.

Sredstva iz stavka 2. ovoga članka uplaćuju se na poseban račun Ministarstva.

Nadzor nad namjenom korištenja sredstava Fonda iz stavka 1. ovoga članka vršit će Ministarstvo.

Nadzor nad namjenom korištenja sredstava uplaćenih prema stavku 2. alineji 4. ovoga članka provodit će komisija koju će imenovati ministar graditeljstva i zaštite okoliša (u daljem tekstu: "ministar").

Članak 8.

Fond iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona donosi, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske godišnji program prihoda i rashoda.

Odluku o raspolaganju i korištenju sredstava Fonda namijenjenih za obilježavanje i održavanje groblja i grobova pripadnika stranih oružanih sila donosi ministar.

Članak 9.

Ministar iz članka 7. ovoga Zakona, donijet će u roku od 30 dana od stupnja na snagu ovoga Zakona Pravilnika iz članka 2. ovoga Zakona.

Članak 10.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 200.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u jedinici lokalne samouprave ako:

- u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona ne dostavi Ministarstvu podatke o grobljima i grobovima, spomenicima-kosturnicama, nadgrobnim spomenicima i drugim nadgrobnim spomen-obilježjima pripadaika stranih oružanih sila koji se nalaze ns njihovom području;

- na osnovi raspoloživih saznanja ne izvrši dopunu ili izmjenu postojeće knjige evidencije shodno odredbama Pravilnika te o takvoj dopuni, odnosno izmjeni ne izvijesti Ministarstvo.

Članak 11.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u jedinici lokalne samouprave ako ne zaključi ugovor o obilježavanju i održavanju groblja i grobova s komunalnim poduzećem registriranim za obavljanje te djelatnosti.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 564-02/92-01/01

Zagreb, 23. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.