Zakon o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja i prostora; prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnosti uređenja i održavanj

NN 91/1992 (31.12.1992.), Zakon o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja i prostora; prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnosti uređenja i održavanj

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uredenja naselja i prostora, prijevoza putnika i gradskom i prigradskom prometu i djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo

Proglašavam Zakon o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uredenja naselja i prostora. prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 30. prosinca 1992.

Broj : PA4-119/ 1-92

Zagreb. 31. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja i prostora; prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo

Članak 1.

Društvena poduzeća, javna poduzeća i druge pravne osobe s društvenim kapitalom (u daljnjem tekstu: "poduzeća") koja su registrirana radi obavljanja komunalnih djelatnosti (grana 1003) ili djelatnosti ureetenja naselja i prostora (grana 1001) ili djelatnosti prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu (podskupina 1) ili djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo (podskupina 110304), Skupština Grada Zagreba, odnosno skupština općine, na čijem je području sjedište poduzeća može organizirati kao javna poduzeća u vlasništvu Grada Zagreba; odnosno općine, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 2.

Ako poduzeće pored djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona obavlja i druge gospodarske djelatnosti a udio kapitala na kojem se obavljaju djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona ćini više od pedešet posto vrijednosti ukupnog kapitala poduzeća, odlukom Skupštine Grada Zagreba odnosno Skupštine općine može se organizirati kao javno poduzeće pri čemu Grad Zagreb, odnosno općina postat će vlasnici udjela, odnosno dionica koje odgovaraju kapitalu na kojem se obavljaju djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona, dok će se za preostalu vrijednost kapitala izvršiti pretvorba prema odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", br. 19/91., 45/92. i 83/92.)

Članak 3.

Ako poduzeće pored djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona obavlja i druge gospodarske djelatnosti a uelio kapitala na kojem se obavljaju te druge gospodarske djelatnosti čini više od pedeset posto vrijednosti ukupnog kapitala poduzeća izvršit će pretvorbu prema odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, a Grad Zagreb, odnosno općina postat će vlasnici udjela, odnosno dionica koje odgovaraju udjelu kapitala na kojem se obavljaju djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 4.

Procjena vrijednosti društvenog kapitala poduzeća za koja se pretvorba vrši prema odredbama ovoga Zakona, obavlja se prema odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća.

Ako poduzeće obavlja djelatnost iz članka 1. ovoga zakona i druge gospodarske djelatnosti, na zahtjev izvršnog vijeća skupštine općine, odnosno skupštine grada organ upravljanja poduzeća pribavlja procjenu poduzeća kojom se utvrđuje ukupna vrijednost kapitala i odnos kapitala od obavljanja djelatnosti iz članka I. ovoga Zakona i drugih gospodarskih djelatnosti. Zavisno od vrijednosti kapitala od obavljanja pojedinih djelatnosti odluku o pretvorbi prema odredbi članka 2. ovoga Zakona donosi skupština općine, odnosno skupština grada, a prema odredbi članka 3. ovoga Zakona organ upravljanja poduzeća.

Članak 5.

Sredstva ostvarena prodajom društvenog kapitala poduzeća koja prema odredbi članka 2. i 3. ovoga Zakona podliježu pretvorbi prema Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća uključujući i sredstva koja Hrvatski fond za privatizaciju ostvari prodajom udjela odnosno dionica tih poduzeća, uplaćuju se na poseban račun Grada Zagreba, odnosno općine kojeg su u tu svrhu dužni osnovati Grad Zagreb odnosno općina i koriste se za razvoj djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 6.

Pretvorba dijela društvenog kapitala koja podliježe pretvorbi prema Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća mora se obaviti najkasnije do 31. svibnja 1992. godine, nakon tog roka odluku o pretvorbi donosi Hrvatski fond za privatizaciju.

Članak 7.

Skupština Grada Zagreba, odnosno skupština općine na čijem je području sjedište poduzeća a koja su odlukom osnovana kao javna poduzeća prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dužne su te odluke uskladiti s odredbama ovoga Zakona, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 363-02/92-01/05

Zagreb, 30. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.