Zakon o izmjeni Zakona o sigurnosti prometa na cestama

NN 5/1993 (15.1.1993.), Zakon o izmjeni Zakona o sigurnosti prometa na cestama

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 5. siječnja 1993.

Broj: PA4-1/1-92.

Zagreb, 6. siječnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjeni Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Članak 1.

U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 84/92.) u članku 215. stavak 3. mijenja se i glasi: "U kategoriju "B" spadaju motorna vozila, osim vozila kategorije "A", čija najveća dopuštena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam sjedale, ne računajući sjedala za vozače".

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-08/92-01/01

Zagreb, 5. siječnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.