Uredba o zabrani raspolaganja zadružnom imovinom

NN 16/1993 (25.2.1993.), Uredba o zabrani raspolaganja zadružnom imovinom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 1993. godine, donijela

UREDBU

o zabrani raspolaganja zadružnom imovinom

Članak 1.

Zabranjuje se zadrugama raspolaganje svojom pokretnom i nepokretnom imovinom u društvenom vlasništvu, osim za obavljanje redovite djelatnosti. Pod zabranom raspolaganja, u smislu prethodnoga stavka, razumijeva se zabrana otuđenja, opterećenja založnim ili drugim stvarnim pravima, davanja u zakup, te ulaganja imovine kao osnivačkoga uloga u druge pravne osobe.

Članak 2.

Iznimno od odredbe iz članka 1. ove uredbe, zadruge mogu raspolagati pokretnom i nepokretnom imovinom u društvenom vlasništvu uz prethodnu suglasnost Javnoga pravobraniteljstva Republike Hrvatske. U slučaju dvojbe o imovini u društvenom vlasništvu, odlučuje Javni pravobranitelj Republike Hrvatske, na zahtjev zadruge.

Članak 3.

Raspolaganje imovinom zadruga protivno ovoj uredbi, ne proizvodi pravne učinke.

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: /93-01/03

Urbroj: 5030112-93-1

Zagreb, 24. veljače 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.