Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 26/1993 (1.4.1993.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 75. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 12/91 - pročišćeni tekst,19/91, 53A/91,18/92 i 69/92) i članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 11. sjednici, održanoj 31. ožujka 1993. godine, donijela je

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima ("Narodne novine", broj 13/93 i 17/93) iza članka 64. dodaje se novi članak 64a. koji glasi: Članak 64a. "Početkom prinijene ovog pravilnika ostaju u primjeni, uz potvrde - tiskanice iz čIanka 2. ovog pravilnika. i potvrde-tiskanice koje su vrijedile do dana stupanja na snagu ovog pravilnika ali najduže do 30. lipnja 1993. godine."

Članak 2.

U članku 67. riječi: "1. travnja" zamjenjuju se riječima " 1. svibnja".

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1993. godine.

Klasa: 025-04/93-01/25

UrBroj: 338-24-93-1

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r