Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kamatnim stopama i stopama naklade Narodne banke Hrvatske

NN 26/1993 (1.4.1993.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kamatnim stopama i stopama naklade Narodne banke Hrvatske

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 16. i članka 67. stavka 1. točke 11), te članka 90. stavka 3. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici odžanoj 1. travnja 1993. donio je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o kamatnim stopama i stopama naklade Narodne banke Hrvatske

I.

U Odluci o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", broj 73/91,18/92, 90/92. i 10/93.) u točki III. odredbe pod 1) i u točki IV. postotak "30%" zamjenjuje se postotkom "20%". U točki VI. odredbe pod 1) postotak "50%" zamjenjuje se postotkom "60%" i odredba pod 2) riječ "od" se briše. U točki VII. postotak "60%" zemjenjuje se postotkom "80%".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1993. godine.

O. br. 120/83.

Zagreb, 1. travnja 1893.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.