Ukaz o proglašenju Zakona o upravnim pristojbama u području prava industrijskog vlasništva

NN 27/1993 (6.4.1993.), Ukaz o proglašenju Zakona o upravnim pristojbama u području prava industrijskog vlasništva

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o upravnim pristojbama u području prava industrijskog vlasništva

Proglašavam Zakon o upravnim pristojbama u području industrijskog vlasništva, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 25. ožujka 1993.

Broj: PA4-12/ 1-93.

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o upravnim pristojbama u području prava industrijskog vlasništva

Članah 1.

Za spise i radnje u upravnom postupku kao i za druge predmete i radnje u ostvarivanju i održavanju prava industrijskog vlasništva (u daljnjem tekstu: zahtjev) po Zakonu o industrijshom vlasništvu, plaćaju se upravne pristojbe (u daljnjem tekstu: pristojbe) određene Tarifom upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: Pristojbena tarifa) koja je tiskana uz ovaj Zakon i čini njegov sastavni dio. Pristojbe su ižražene u DEM, a plaćaju se u protuvrijednosti u hrvatshim dinarima po srednjem tečaju kod Narodne banke Hrvatske na dan uplate.

Članak 2.

Pristojbeni obveznih po ovome Zakonu je pravna i fizička osoba (u daljnjem tekstu: stranka) na zahtjev koje se pokreće postupak. odnosno obavljaju radnje za koje je u Pristojbenoj tarifi propisano plaćanje pristojbe. Ako više stranaka podnosi zajednički zahtjev, pristojbu plaća svahi pojedini podnositelj zahtjeva.

Članak 3.

Pristojbena obveza nastaje u času predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave.

Članak 4.

Pristojbe se plaćaju u času nastanka pristojbene obveze, ako za pojedine slučajeve ovim Zakonom nije propisano drukčije.

Članak 5.

U rješenju ili drugoj ispravi, za koju je pristojba plaćena. naznaćuje se da je pristojba plaćena, u kojem iznosu i po kojem tarifnom broju.

Članak 6.

Zahtjev za koji nije plaćena pristojba ili je plaćena nedostatna pristojba, ne prima se neposredno od stranke, dok stranka ne plati propisanu pristojbu. Ako zahtjev za koji nije plaćena pristojba ili je plaćena nedostatna pristojba stigne poštom, Dnevni zavod za patente (u daljnjem tekstu: Zavod) pozvat će pismeno stranku da u roku od 30 dana od dana primitka poziva plati propisanu pristojbu. Ako stranka uplati pristojbu u roku iz stavka 2. ovoga članka, smatra se da je zahtjev bio od poćetka uredno plaćen. Ako stranka ne uplati dužnu pristojbu u roku iz stavka 2. ovoga članka, zahtjev će se zaključkom odbaciti, osim ako ovim Zakonom i Zakonom o industrijskom vlasništvu nije drugačije određeno.

Članak 7.

Oslobođeni su od plaćanja pristojbi gradani slabog imovnog stanja čiji ukupni prihod, uključujući i članove njihove obitelji, u prethodnoj godini ne prelazl po članu obitelji 50% od prosječne minimalne plaće u Republici Hrvatskoj. Postojanje uvjeta za oslobađanje od plaćanja pristojbe u smislu stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na zahtjev stranke.

Članak 8.

Stranka koja je platila pristojbu koju nije bila dužna platiti, ili je pristojbu platila u iznosu većem od propisanog, ili je radnju koju Zavod iz bilo kojih razloga nije izvršio, ima pravo na povrat plaćene pristojbe odnosno više plaćene pristojbe. Postupak za povrat pristojbe pokreće se na zahtjev stranke. Rješenje o povratu pristojbi donosi ministar financija.

Članak 9.

Pravo stranke na povrat pristojbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je pristojba više plaćena.

Članak 10.

Za zahjteve po ovom Zakonu pristojbe se plaćaju u gotovom novcu.

Članak 11.

Pristojbe plaćene po ovom Zakonu prihod su državnog proračuna.

Članak 12.

Pristojbe po ovom Zahonu plaćaju se i na zahtjeve podnesene do stupanja na snagu ovoga Zakona. Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na zahtjeve za upis u registar i zastupnika rješene prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Ukoliko pristojbe za održavanje prava koje su dospijevale u razdoblju od 8. listopada 1990. do 8. listopada 1991. godine nisu plaćene po propisima koji su važili do 8. listopada 1991. godine, priznat će se važenje prava ako se pristojbe za održavanje plate po ovom Zakonu.

Članak 14.

Za zahtjeve iz članka 12. i 13. ovoga Zakona stranke su dužne uplatiti pristojbe u roku od mjesec dana po stupanju na snagu ovoga Zakona. Ako stranka ne uplati dužnu pristojbu u roku iz stavka 1. ovoga članka, postupit će se na način propisan u članku 6. ovoga Zakona. Ako zastupnik iz članka 12. stavak 2. ovoga Zakona ne uplati dužnu pristojbu niti u daljnjem roku iz članka 8. stavak 2. ovoga Zakona, brisat će se iz registra zastupnika.

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-02/93-01/02

Zagreb, 25. ožujka 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


TARIFA UPRAVNIH PRISTOJBI

1. PATENTI

Tar. br.1. DEM

Za prijavu patenta. Napomena Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno i izumitelji, plaćaju pristojbu iz ovoga tar. broja u iznosu umanjenom za 50%. Tar. br. 2. Za zahtjev za potpuno ispitivanje prijave patenata. . . 300 Napomena

1. Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno i izumitelji, plaćaju pristojbu iz ovoga tar. broja u iznosu umanjenom za 50%.

2. Postupanje po zahtjevu iz ovoga tar. broja uvjetovano je obaveznim prethodnim osiguranjem izvješča o stanju tehnike.

Tar. br. 3.

Za održavanje patenta: 1. I. godina . . . . . 50 2. II. godina . . . . . 60 3. III. godina . . . . . 70 4. IV. godina . . . . . 80 5. V. godlna. . . . . . 90 6. VI. godina. . . . . . . .110 7. VII. godina. . . . . . . 135 8. VIII. godina. . . . . . . 160 9. IX. godina. . . . . . . . 200 10. X. godina i svaka slijedeća do XX-te. . . . 250 Napomena 1. Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno i izumitelji, plaćaju pristojbu iz, ovog tar. broja u iznosu umanjenom za 50%:

2. Godišnja pristojba iz ovoga tar. broja odnosi se na 12 -mjesečno razdoblje koje počinje teći danom podnošenje prijave, a uplaćuje se prije početka 12-mjesečnog razdoblja na koje se odnosi. 3. Ako godišnja pristojba iz ovoga tar. broja nije plaćena u roku, može se platiti u naknadnom šestomjesečnoroku i to u iznosu redovne pristojbe uvećane za 50%

Tar. br. 4.

Za rješenje po zahtjevu: DEM

1. za upis registar prijenosa prava ili licence. . . . . . 40 2. za upis u registar svake druge promjene. . . . . . . 25

Tar. br. 5.

Za zahtjev za upis u registar patenta priznatog odlukom nadležnog organa do 8. listopada 1991. godine: 1. ako je zahtjev podnesen u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona . . . . . . . . . .. . . 5

2. ako je zahtjev podnesen nakon proteka šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona. . . . . . . . . .80

Tar. br. 6.

1. Za zahtjev za prestanak patenta u slučaju nekorištenja .150 2. Za prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju patenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 3. Za prigovor na rješenje o priznanju patenta. . . . . . . 50 Napomena Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno izumitelji, plaćaju pristojbu iz ovoga tar. broja u iznosu umanjenom za 50%.

Tar. br. 7.

1. Za prijedlog za utvrđivanje da je dopunska prijava postala osnovna prijava patenata . . .. . . 40[R2] 2. Za prijedlog za utvrđivanje da je dopunski patent postao osnovni patent. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Tar. br. 8. Za zahtjev za izdavanje obvezne licence. . . . . . . . . . . 150 Tar. br. 9. Za zahtjev za pretvaranje prijave modela u prijavu patenta. 15 Tar. br.10. Za potvrdu o pravu prvenstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tar. br.11.

Za izvadak iz registra Tar. br.12. Za zahtjev za prekoredno ispitivanje . . . . . . . . . . . . . 25 Napomena Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno izumitelji, plačaju pristojbu iz ovoga tar. broja u iznosu umanjenom za 50%.

2. ŽIGOVI Tar. br.13.

1. Za prijavu žiga: a) osnovna pristojba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 b) dodatna pristojba za svaki razred proizvoda i usluga iznad trećeg razreda, po. . . . . . . . . . .. . 10 2. Za zahtjev za međunarodnu registraciju žiga. . . . . _ 50 Napomena Za kolektivni žig pristojba iz ovoga tar. broja plaća se dvostrukom iznosu.

Tar. br. 14. DEM

Za uređenje prijave žiga, ako proizvodi i usluge nisu uopće ili nisu pravilno svrstani u razrede, po razredu. . . . . . . . 10

Tar. br.15. Za odrevanje važenja žiga, za razdoblje od 10 godina: 1. osnovna pristojba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 2. dodatna pristojba za svaki razred proizvoda ili usluga iznad trećeg razreda" po . . . . . . . . . . . .. . 25

Napomena 1. Za kolektivni žig pristojba iz ovoga tar. broja plaća se u dvostrukom iznosu. 2. Ako pristojba iz ovoga tar. broja nije plaćena u roku, može se platiti u naknadnom šestomjesečnom roku i to u iznosu redovne pristojbe uvećane ža 50%.

Tar. br. 16.

Za rješenje po zahtjevu: 1. za upis u registar prijenosa pravs ili licence . . . . . . . 40 2. za upis u registar svake druge promjene. .. 25

Tar. br.17. Za zahtjev za upis u registar žiga priznatog odlukom nadležnog organa do 8. listopada 1991. godine: 1. ako je zahtjev podnesen u roku od šest i mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona. . . . .. . . . . . . 5 2. ako je zahtjev podnesen nakon proteka šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona. . . . . . . . 80

Tar. br.18.

1. Za zahtjev za prestanak važenja žiga zbog nekorištenja .150 2. Za prijedlog za proglašenje ništavim rješenja o priznanju prava na žig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Tar. br. 19. Za zahtjev za ponovni upis tiga u registar. . . . . . . . . . 200 Tar. br. 20. Za potvrdu o pravu prvenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tar. br. 21. Za izvadak iz registra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Tar. br: 22. Za zahtjev za prekoredno ispitivanje . . . . . . . . . . . . 250

3. MODELI ILI UZORCI

Tar. br. 23. Za prijavu modela ili uzorka: 1. osnovna pristojba, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2. dodatna pristojba za svaki slijedeći model ili uzorak kod višestruke prijave, po. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Napomena Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno i autori, plaćaju pristojbu iz ovoga tar. broja u iznosu umanjenom za 50%. Tar. br. 24. Za održavanje važenja modela ili uzorka za razdoblje od 10 godina: 1. za jedan model ili uzorak. . . . . . . . . . . . . . . . . .150 2. za svaki slijedeći model ili uzorak kod višestruke registracije po. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 35

Napomena Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno i autori, plaćaju pristojbu iz ovoga tar. broja u iznosu umanjenom za 50% DEM Tar. br. 25. Za rješenje po zahtjevu: 1. Za upis u registar prijenosa prava ili licence. . . . . . . 40 2. za upis u registar svake druge promjene. . . . . . . . . 25

Tar. br. 26. Za zahtjev za upis u registar modela ili uzorka priznatog odlukom nadležnog organa do 8. listopada 1991. godine : 1. ako je zahtjev podnesen u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona. . . . . . . .. . . . . 5 2. ako je zahtjev podnesen nakon proteka šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona . . . .. . . . . 80

Tar. br. 27. Za prijedlog za proglašenje ništavim rješenja o priznanju prava na model ili uzorak. . . . . . . . . . . . 200

Napomena Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno i autori, plaćaju pristojbu iz ovoga tar. broja u iznosu umanjenom za 50%. Tar. br. 28. Za zahtjev za promjenu prijave patenta u prijavu modela. . 15

Tar. br. 29. Za potvrdu o pravu prvenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Tar. br. 30. Za izvadak iz registra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Tar. br. 31. Za zahtjev za prekoredno ispitivanje. . . . . . . . . . . . . . 250 Napomena Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno i autori, plaćaju pristojbu iz ovoga tar .broja u iznosu umanjenom za 50%.

4. OZNAKA PODRIJETLA PROIZVODA

Tar: br. 32. Za upis u registar te održavanje prava korištenja oznake podrijetla proizvoda:

1. za 5 godina od dana upisa ovlaštenog korisnika u registar korisnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..400 2. za svako slijedeće petogodišnje produženje važenja . .400 Napomena Ako pristojba po ovom tar. broju nije plaćena u roku, može se platiti u naknadnom šestomjesećnom roku i to u iznosu redovne pristojbe uvećane za 50%.

Tar. br. 33. Za zahtjev za upis u registar korisnika oznake podrijetla proizvode priznatog odlukom nadležnog organa do 8. listopada 1991. godine: 1. Ako je zahtjev podnesen u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona. . . . . . . .. . . . 5 2. Ako je zahtjev podnesen nakon proteka šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona

5. OSTALO DEM

Tar. br. 34. Za upis u registar zastupnika: 1. za pravne osobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 2. za fizičke osobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Tar. br. 35. Za obnovu upisa u registar zastupnika plaća se godišnja pristojba: 1. za pravne osobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 2. za fizičke osobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Tar. br. 36.

Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom Tarifom nije propisana druga pristojba. . . . . . . . 5

Napomena Pristojba po ovom tar. broju ne plaća se za naknadne podneske kojima stranka zahtijeva samo brži postupak po ranije podnesenom zahtjevu.

Tar. br. 37. Za uvjerenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10