Odluka o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin

NN 50/1993 (28.5.1993.), Odluka o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin

PODUZEĆE "HRVATSKE CESTE"

Na temelju članka 45. stavka 2. Zakona o cestama pročišćeni tekst ("Narodne novine", br. 56/81, 61/91, 49/92 i 26/93) i članka 22. stavak 1. Statuta poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i gradnju cesta u Hrvatskoj (pročišćeni tekst), Upravni odbor poduzeća "Hrvatske ceste" na 8. sjednici održanoj 21. svibnja 1993. godine donio je

ODLUKU

o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina godišnje naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin.

Članak 2.

Godišnja naknada za ceste što se plaća za cestovna motorna vozila s pogonom na plin (propan, butan i sl.) iznosi 66 bodova. Korisnici vozila koja imaju ugrađen pogon na plin, plaćaju uz godišnju naknadu iz stavka 1. ovog članka, prilikom registracije i produženja registracije vozila i godišnju naknadu prema radnom obujmu motora prema odredbama Odluke o visini godišnje naknade za uporabu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila ("Narodne novine", br. 38/93).

Članak 3.

Obračunska vrijednost jednog broda jednaka je vrijednosti jedne njemačke marke izražene u hrvatskim dinarima prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, koji je važio 25 dana u prethodnom mjesecu, a primjenjuje se od prvog dana tekućeg mjeseca.

Članak 4.

Godišnju naknadu mogu naplaćivati stanice za tehnički pregled vozila. Stanice za tehnički pregled vozila dužne su sredstva prikupljena naplatom godišnje naknade istog, a najkasnije slijedećeg dana, uplatiti na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Članak 5.

Od naplaćenog iznosa godišnje naknade na računu javnih prihoda 60% sredstava prihod je "Hrvatskih cesta", a 40% općine odnosno grada na području kojeg vlasnik cestovnog motornog vozila ima prebivalište odnosno sjedište.

Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini naknada što se plaćaju na cestovna motorna vozila s pogonom ne plin ("Narodne novine" br. 5/91 i 30/92).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u Narodnim novinama.

Broj : 345-01-6380/93.

Zagreb, 21. svibnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora

poduzeća "Hrvatske ceste"

prof. dr. Vinko Čandrlić, v. r.