Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju

NN 53/1993 (3.6.1993.), Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE

Temeljem članka 30. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90 i 27/93) ministar kulture i prosvjete donio je

PRAVILNIK

o osnovnom umjetničkom školovanju

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti za izvođenje posebnih programa osnovnog glazbenog i plesnog školovanja (u daljnjem tekstu: osnovno umjetničko školovanje). Sadržaj posebnih programa iz stavka 1. ovoga članka donosi Ministarstvo kulture i prosvjete (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

Osnovno umjetničko školovanje ostvaruje se u posebnim osnovnim glazbenim i plesnim školama samostalno (u daljnjem tekstu: osnovne umjetničke škole), po posebnom programu u okviru osnovne škole, te drugih obrazovnih i kulturnih ustanova (srednje umjetničke škole, otvorena ili narodna sveučilišta i dr.). Osnovno umjetničko školovanje učenici svladavaju uz obvezno osnovno školovanje.

Članak 3.

Odredbe Zakona o osnovnom školstvu odgovarajuće se primjenjuju ne djelatnost osnovnih umjetničkih škola.

II. UVJETI ZA IZVOĐENJE POSEBNIH PROGRAMA UMJETNIČKOG ŠKOLOVANJA

Članak 4.

Obvezni dio programa osnovnog glazbenog školovanja iz članka 1. stavka 1. ovoga pravilnika sadrži: temeljni predmet (glazbalo), solfeggio i skupno muziciranje. Izborni dio programa može biti: drugo glazbalo, teorija glazbe, muziciranje u ansamblu. Obvezni dio programa Funkcionalne muzičke pedagogije sadrži: temeljni predmet (glazbalo), solfeggio i teoriju glazbe, a izborni dio programa drugo glazbalo i skupno muziciranje. Obvezni dio programa plesnog školovanja iz članka 1. stavak 1. ovoga pravilnika sadrži: ritmiku i ples, odnosno balet, glazbenu kulturu i glasovir. Izborni dio programa može sadržavati druge predmete struke.

Članak 5.

Program osnovnog glazbenog školovanja, u pravilu, traje šest godina. Program osnovnog plesnog školovanja traje, u prsvilu, četiri godine. Iznimno se osnovno umjetničko školovanje iz stavka 1. i 2. ovoga članka darovitim učenicima koji će nastaviti srednjoškolsko umjetničko obrazovanje može produžiti za jednu godinu, ovisno o završavanju obveznog osnovnog školovanja. Učenik kojemu je odobreno produženje osnovnog umjetničkog školovanja za jednu godinu ima status redovnog učenika umjetničke škole. O produženju osnovnog umjetničkog školovanja iz stavka 3. ovoga članka odlučuje školski odbor na prijedlog učiteljskog vijeća i uz pismenu suglasnost roditelja.

Članak 6.

Mreža osnovnih umjetničkih škola utvrđuje se prema članku 17. Zakona o osnovnom školstvu. Osnovna umjetnička škola može osnivati područne odjele. Najviši broj učenika osnovne umjetničke škole treba biti u skladu s člankom 20. Zakona o osnovnom školstvu.

Članak 7.

Osnovna glazbena škola pored uvjeta iz članka 18. Zakona o osnovnom školstvu mora ostvarivati program nastave iz najmanje tri glazbala. Optimalan opseg djelatnosti osnovne glazbene škole je program nastave iz pet ili više glazbala, odnosno 250 ili više učenika.

Članka 8.

Nastava u osnovnoj glazbenoj školi ostvaruje se individualno, grupno, u razrednom odjelu i većim ansamblima (zbor, orkestar).

Članak 9.

Razredni odjel osnovne glazbene škole ima, u pravilu, od 12 do 17 učenika. Broj učenika u grupi ovisi o programu i može biti od 2 do 8 učenika. Zbor osnove glazbene škole ima najmanje 25 učenika, a orkestar najmanje 15 učenika.

Članak 10.

Osnovna plesna škola, pored uvjeta iz članka 18. Zakona o osnovnom školstvu, mora ostvariti program baleta ili program ritmike i plesa, odnosno oba programa. Optimalan opseg djelatnosti osnovne plesne škole je osam ili više razrednih odjela.

Članak 11.

Nastava u osnovnoj plesnoj školi ostvaruje se u razrednom odjelu i individualno.

Članak 12.

Razredni odjel osnovne plesne škole ima, u pravilu, od 12 do 17 učenika.

Članak 13.

Odgovarajući prostor iz članka 18. Zakona o osnovnom školstvu za osnovnu glazbenu školu je najmanje jedna učionica za skupnu nastavu, pet učionica opremljenih za individualnu nastavu i vlastiti ili ugovorom osigurani prostor za javne nastupe. Prostor iz stavka 1. ovoga članka, u pravilu, odgovara broju od 150 učenika. Veći prostor osigurava se proporcionalno broju učenika. Područni odjeli odnosno glazbeni odjeli u okviru ustanova iz članka 2. ovoga pravilnika trebaju imati najmanje jednu učionicu za skupnu nastavu i tri učionice za individualnu nastavu.

Članak 14.

Odgovarajući prostor iz članka 18. Zakona o osnovnom školstvu za osnovnu plesnu školu su dvije dvorane za plesnu nastavu i odgovarajući broj prostorija opremljenih za druge oblike skupne ili individualne nastave, te osiguran prostor za javne nastupe. Veći prostor osigurava se proporcionalno broju učenika. Područni odjeli odnosno plesni odjeli u okviru ustanova iz članka 2. ovoga pravilnika trebaju imati najmanje jednu dvoranu za plesnu nastavu.

Članak 15.

Sredstva iz dobrotvornih fondova, poklona domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba, prihoda od javnih nastupa, učešća roditelja ili od polaganja ispita i školovanja prema osobnim potrebama, koriste se za poboljšanje uvjeta ,rada osnovnih umjetničkih škola.

Članak 16.

Plan upisa za svaku školsku godinu utvrđuje osnovna umjetnička škola na osnovi odobrenog programa rada. Osnovna glazbena škola treba osigurati brojčano ujednačen upis na pojedino glazbalo. Za proširenje djelatnosti, odnosno uvođenje novih glazbala ili povećanje broja učenika, škola će zatražiti suglasnost od Ministarstva. Osnovna umjetnička škola omogućit će upis učenika i prema osobnim potrebama. Cijenu umjetničkog školovanja prema osobnim potrebama iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje Ministarstvo.

Članak 17.

U osnovnu umjetničku školu upisuju se, u pravilu, djeca nakon završenog prvog odnosno drugog razreda osnovne škole. Upisi se obavljaju u skladu s programom koji škola ostvaruje.

Članak 18.

Osnovna glazbena škola može u okviru svoje djelatnosti ostvarivati program glazbenog vrtića, glazbene igraonice, male škole pjevanja, pripremni program za glazbeno školovanje i sl. Osnovna plesna škola može u okviru svoje djelatnosti ostvarivati program plesnog vrtića, plesne igraonice, pripremni program za plesno školovanje i sl.

Članak 19.

Ocjenjivanje i praćenje učenika ostvaruje se prema članku 50, 51, 52. i 53. Zakona o osnovnom školstvu. Uz redovito praćenje i ocjenjivanje učenika koje ostvaruje predmetni učitelj učenici umjetničkih škola ocjenjuju se i komisijski. Komisiju čine tri člana: predmetni učitelj i dva stručnjaka predavača istog predmeta, odnosno istorodne vrste glazbala. Osnovne umjetničke škole koje nemaju dovoljan broj učitelja istog predmeta, odnosno istorodne vrste glazbala, komisiju iz stavka 3. ovoga članka osnivaju u suradnji s najbližom osnovnom umjetničkom školom.

Članak 20.

Učenici koji su privatno podučavani i nisu polazili nastavu u umjetničkoj školi mogu prema osobnim potrebama, polagati razredni i završni ispit pri osnovnim umjetničkim školama. Cijenu ispita iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje škola.Za učenike koji prelaze iz jedne škole u drugu i učenike iz stavka 1. ovoga članka koji se žele uključiti u osnovnu umjetničku školu, organizira se komisijski uvid u ranije postignuće temeljem čega se uključuju u nastavu odgovarajućeg razreda.

Članak 21.

Kriterije za rad komisije iz članka 19. i 20. ovoga pravilnika utvrđuje Ministarstvo.

Članak 22.

Učenicima osnovnih glazbenih i plesnih škola obvezno se priznaje umjetničko školovanje kao ispunjavanje obveza izbornih predmeta, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti u osnovnoj školi, odnosno predmeta tjelesne i zdravstvene kulture učenicima III. i IV. razreda osnovne plesne škole. Općeobrazovna osnovna škola dužna je omogućiti redovno pohađanje nastave u umjetničkim školama i ako ima veći broj učenika umjetničke škole grupirati ih u posebnim razrednim odjelima. Osnovna umjetnička škola dogovorit će s osnovnom školom način ostvarivanja odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 23.

Pored djelatnika i uvjeta određenih Zakonom o osnovnom školstvu nastavu u umjetničkom osnovnom školstvu mogu privremeno izvoditi domaći ili strani umjetnici na poziv škole, a uz suglasnost Ministarstva, ili u okviru međunarodne kulturno-prosvjetne suradnje Republike Hrvatske i drugih država.

Članak 24.

Osnovne umjetničke škole osnivaju stručna tijela koja utvrđuju zajedničke nastavne kriterije, programe javnih nastupa a po potrebi sastavljaju zajedničke ispitne komisije.

Članak 25.

U osnovnim umjetničkim školama upotrebljavaju se udžbenici koje odobri Ministarstvo prema članku 33. Zakona o osnovnom školstvu.

Članak 26.

Osnovne umjetničke škole vode pedagošku dokumentaciju i evidenciju o učenicima prema članku 93. i 94. Zakona o usnovnom školstvu i posebnu evidenciju o učenicima iz članka 20. ovoga pravilnika.

Članak 27.

Učenička knjižica iz članka 58. Zakona o osnovnom školstvu koristi se od I. do VI. razreda glazbene škole. Plesne škole izdaju godišnju svjedodžbu o ostvarenom uspjehu. Na kraju osnovnog umjetničkog školovanja i u slučaju produženja iz članka 5. stavka 3. ovoga pravilnika izdaje se svjedodžba kao javna isprava o završetku osnovne glazbene, odnosno plesne škole. U dokumentima iz članka 58. Zakona o osnovnom školstvu obvezno se unose podaci u slučajevima kada su u ostvarivanju programa umjetničke škole sudjelovali stručnjaci iz članka 23. ovoga pravilnika, kao i podaci o natjecanjima i najznačajnijim javnim nastupima u zemlji i inozemstvu.

Članak 28.

U osnovnim umjetničkim školama odgovarajuće se primjenjuju odredbe Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika ("Narodne novine", broj 34/91).

Članak 29.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-02/92-01-186

Urbroj: 532-02-4/ 1-93-11

Zagreb, 26. svibnja 1993.

Ministar kulture i prosvjete

mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.