Zakon o izmjenama Zakona o poduzećima

NN 58/1993 (18.6.1993.), Zakon o izmjenama Zakona o poduzećima

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o poduzećima

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o poduzećima, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 2. lipnja 1993. godine.

Broj : PA4-39/ 1-93.

Zagreb, 10. lipnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama Zakona o poduzećima

Članak 1.

U Zakonu o poduzećima ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 86. stavak 2. mijenja se i glasi: "Najmanji iznos osnivačkog uloga je 5.000 DEM obračunatih u hrvatskim dinarima po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan podnošenja prijave za upis u sudski registar". Stavak 3. briše se.

Članak 2.

U članku 104. stavak 6. mijenja se i glasi: " Najmanji iznos osnivačkog uloga je 1000 DEM obračunatih u hrvatskim dinarima po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan podnošenja prijave za upis u sudski registar". Stavak 7. briše se.

Članak 3.

Prijave za registraciju poduzeća podnijete do dana stupanja na snagu ovoga Zakona riješit će se na temelju dosada važećih propisa.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01 /92-01 /42

Zagreb, 2. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.