Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu

NN 58/1993 (18.6.1993.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 2. lipnja 1993. godine.

Broj : PA4-40/ 1-93.

Zagreb, 10. lipnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravo

Članak 1.

U Zakonu o autorskom pravu ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 2. stavku 1. iza riječi: "Hrvatske" dodaju se riječi: "ili osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske, a imaju uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj "

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. alineji 2. riječ: "besjede" briše se.

Članak 3.

U članku 12. stavku 4. riječi: "odnosno materijalnopravnih" brišu se.

Članak 4.

Članak 13. briše se.

Članak 5.

U članku 15. stavku 1. riječi: "(pravo filmovanja)" i riječ: " (dubliraju)" brišu se.

Članak 6.

Članak 20. mijenja se i glasi. "Autorsko-pravni odnosi glede autorskih djela stvorenih u radnom odnosu uređuju se općim aktima i kolektivnim ugovorima ili ugovorima o zapošljavanju, u skladu s ovim zakonom".

Članak 7.

U članku 21. na početku stavka 1. riječi: "Poduzeće i druga pravna osoba" zamjenjuju se riječima: "Pravna osoba", a riječi: "tom poduzeću ili drugoj pravnoj osobi" zamjenjuju se riječima: "toj pravnoj osobi". U stavku 2. i 5. riječi: "općim aktima poduzeća ili druge pravne osobe" zamjenjuju se riječima: "kolektivnim ugovorima ili ugovorima o zapošljavanju". Stavak 3. briše se.

Članak 8.

U članku 22. u stavku 2., 3., 4. i 5. riječi: "poduzeće ili druga pravna osoba" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: "pravna osoba". U stavku 3. iza riječi: "aktu" stavlja se zarez, a riječi: "odnosno u ugovoru" zamjenjuju se riječima: "kolektivnom ugovoru odnosno ugovoru o zapošljavanju".

Članak 9.

U članku 23. riječi: "poduzeću ili drugoj pravnoj osobi" zamjenjuju se riječima: "pravnoj osobi".

Članak 10.

U članku 26. riječi: "odnosno materijalnopravna" brišu se.

Članak 11.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi: "Autorsko djelo iskorišćuje se osobito objavom, reproduciranjem ili umnožavanjem, stavljanjem u promet, prikazivanjem, izvedbom, prenošenjem ili drugim priopćavanjem javnosti, prevođenjem, prilagođavanjem i obradom djela".

Članak 12.

Na kraju čalnka 29. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "ako autor ne želi da djelo bude anonimno ili označeno pseudonimom".

Članak 13.

U članku 30. stavku 1. riječi: "korisniku odnosno vlasniku djela" zamjenjuju se riječima: "vlasniku primjeraka djela". U stavku 2. riječi: "korisnik odnosno vlasnik djela" zamjenjuju se riječima: "vlasnik primjeraka djela", a riječi: "prvenstveno pravo korištenja djela, odnosno pravo preće kupnje", zamjenjuju se riječima: "pravo prvokupa".

Članak 14.

Članak 31. mijenje se i glasi: "Autor ima isključivo pravo da svoje djelo objavi, reproducira ili umnoži, stavi u promet, prikaže, izvede, preradi ili ga u bilo kojem drugom obliku iskorištava, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno".

Članak 15.

U članku 36. iza riječi: "snimljenih", dodaju se riječi: "na dopušten način".

Članak 16.

U članku 40. stavku 1. riječi: "ili korisnika" i " (pravo sljedstva) " brišu se, a riječi: "u određenom postotku od" zamjenjuju se riječima: "od pet posto". Na kraju stavka točka se briše i dodaju riječi: "(pravo slijeđenja)". U stavku 2. riječi "odnosno korisnik" brišu se. Stavak 3. briše se. U stavku 4., 5. i 6. riječ: "sljedstva" zamjenjuje se riječju: "slijeđenja".

Članak 17

U članku 43. stavak 3. briše se.

Članak 18.

U članku 45. riječi: "koji od" brišu se. U točki 2. riječi: "nadležnog republičkog odnosno organa" zamjenjuju se riječima: "ministarstva nadležnog za poslove kulture", a riječi: "jednom od" brišu se.

Članak 19.

U članku 46. stavku 1. i 3. riječi: "Nadležni republički organ" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo nadležno za poslove kulture".

Članak 20.

U članku 47. stavku 4. riječi: "Nadležni republički odnosno organ" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo nadležno za poslove kulture".

Članak 21.

U članku 48. stavku 2. riječi: "u dnevnoj i periodičnoj štampi" zamjenjuju se riječima: "u dnevnom i povremenom tisku".

Članak 22.

U članku 49. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi: "doslovno navođenje ulomaka (citata) iz djela koje je na zakonit način postalo pristupačno javnosti, uz uvjet da to bude u skladu s dobrim običajima i u mjeri opravdanoj svrhom koja se ima postići, te da se prilikom citiranja naznači izvor i ime autora, ako se njegovo ime nalazi u izvoru;"

Članak 23.

U članku 50. stavku 1. riječ: "štampe" zamjenjuje se riječju: "tisks", riječi: "skupštinama društveno-političkih zajednica" zamjenjuju se riječima: "Saboru Republike Hrvatske i tijelima lokalne uprave i samouprave", a riječi: "političkim sastancima" zamjenjuju se riječju: "skupovima". U stavku 2. riječ: "besjedama" briše se, a riječi: "dnevnoj i povremenoj štampi" zamjenjuju se riječima: "dnevnom i povremenom tisku".

Članak 24.

U članku 51. stavku 1. iza riječi: "putem" dodaje se riječ: "javne", a riječi: "ako je to predviđeno republičkim propisima" zamjenjuju se riječima: "kao za javnu izvedbu autorskih djela". U istom stavku dodaje se nova rečenica koja glasi: "Naknada je prihod državnog proračuna".

Članak 25.

U članku 52. stavku 2., članku 82. stavku 2. i članku 99t. riječi: "nosilac" zamjenjuje se riječju "nositelj".

Članak 26.

U članku 55. riječ: "ustupanju" zamjenjuje se riječju "prijenosu".

Članak 27.

U članku 56. stavku 2. riječ: "ovim" briše se.

Članak 28.

U članku 61. riječ: "saveznog" briše se.

Članak 29.

U članku 62. stavku 2. iza riječi: "ime i prezime autora" dodaju se riječi: "ako autor ne želi da djelo bude anonimno ili označeno pseudonimom".

Članak 30.

U članku 64. stavku 2. riječi: "predviđen općim aktom" brišu se.

Članak 31

. U članku 71. riječi: "drugoj periodičnoj štampi" zamjenjuje se riječima: "drugom povremenom tisku".

Članak 32.

U članku 73. riječi: "ustupa korisniku" zamjenjuju se riječima "prenosi na korisnika".

Članak 33.

U članku 74. riječi: "ustupiti većem broju korisnika" zamjenjuju se riječima: "prenijeti na veći broj korisnika".

Članak 34.

U članku 79. stavku 1. riječ: "ustupiti" zamjenjuje se riječju "prenijeti".

Članak 35.

U članku 80. riječi: "republićkih odnosno" brišu se.

Članak 36.

Iza članka 80. riječi: "Vršenje autorskog prava nakon smrti autora" zamjenjuju se riječima: "Briga o poštivanju i zaštiti autorskih moralnih prava nakon smrti autora".

Članak 37.

Članak 81. mijenja se i glasi: "Nakon smrti autora o poštovanju i zaštiti njegovih autorskih moralnih prava brinu se, ako autor nije odredio drugačije, za vrijeme trajanja autorskih imovinskih prava njegovi nasljednici, organizacija autora kojoj je umrli autor pripadao ili kojoj bi pripadao s obzirom na vrstu djela, druge organizacije iz članka 91. stavka 1. ovoga Zakona i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Nakon prestanka imovinskih prava autora o poštivanju i zaštiti njegovih autorskih moralnih prava brinu se organizacije navedene u prethodnom stavku i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti."

Članak 38.

U članku 82. stavku 2. broj: "20" zamjenjuje se brojem: "25".

Članak 39.

U članku 89. riječi: "poseban doprinos ako je to predviđeno republičkim odnosno propisima" zamjenjuju se riječima "posebna naknada ako je to predviđeno posebnim zakonom".

Članak 40.

Članak 91. mijenja se i glasi: "Djelatnosti ostvarivanja autorskih prava mogu obavljati, uz dozvolu ministarstva nadležnog za poslove kulture, organizacije autora i drugih nositelja autorskih prava te druge specijalizirane organizacije za ostvarivanje autorskih prava (Hrvatska autorska agencija i dr.). Za ostvarivanje autorskog prava koje obavlja organizacija navedena u stavku 1. ovoga članka, osim prava navedenih u stavku 3. ovoga članka, potrebna je punomoć autora, odnosno nositelja autorskih prava. Autorska prava javne izvedbe nescenskih glazbenih i književnih djela (mala prava), uključujući i prava iz članka 33. i 37. ovoga Zakona organizacija autora može ostvariti i bez punomoći autora, odnosno drugog nositelja autorskih prava. Ministarstvo nadležno za poslove kulture dat će doznolu predviđenu u stavku 1. ovoga članka onoj organizaciji koja ispunjava stručne kriterije za ostvarivanje autorskih prava. Stručne kriterije iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje ministar kulture i prosvjete svojim aktom. "

Članak 41.

Članak 91a. mijenja se i glasi: "Ako za javnu izvedbu nescenskih književnih i glazbenih dijela nije sklopljen autorski ugovor ili ugovorom nije utvrđena visina naknade, organizacije autora mogu ostvariti naknadu za autore tih dijela u visini što su je te organizacije utvrdile općim aktom. Ako se radi o emitiranju Hrvatske radio - televizije, za visinu autorske naknade utvrđene općim aktom organizacije autora potrebna je suglasnost ministarstva nadležnog za poslove kulture."

Članak 42.

U članku 93. stavku 1 riječi: "koja nastaju javnom izvedbom književnih i glazbenih nescenskih djela (mala prava)" zamjenuju se riječima: "navedenih u članku 91. stavku 3. ovoga Zakona".

Članak 43.

U članku 54. stavak 2. mijenja se i glasi: "Na zahtjev autora, odnosno organizacije iz članka 91. stavka 1. ovog Zakona nadležna policijska uprava ili policijska stanica zabranit će održavanje priredbe na kojoj se kosite autorska djela, odnosno drugo korištenje autorskog ciiela, ako priređivač, odnosno drugi korisnik autorskog djela nema dozvolu autora, odnosno organizacije iz članka 91. stavka 1. ovoga Zakona " Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4 koji glase: "Korisnici autorskih djela dužni su organizaciji koja ostvaruje autorska prava pružiti sve podatke relevantne za ostvarivanje autorskih prava te omogućiti uvid u odgovarajuću dokumentaciju." "Na zahtjev organizacije za ostvarivanje autorskih prava financijska policija pružit će joj pomoć pri obavljanju poslova ostvarivanja autorskih prava."

Članak 44.

Članak 96. mijenja se i glasi: "Na zahtjev tužitelja sud može u presudi narediti: 1. da se tuženiku zabranjuje daljnja povreda autorskog prava, 2. da se predmeti kojima je nanesena povreda autorskog prava unište ili preinače, 3. da se presuda objavi na trošak tuženika. "

Članak 45.

U članku 97. riječi: "osobe koja" zamjenjuju se riječima "tužitelja koji", a riječ "njezino" zamjenjuje se riječju "njegovo".

Članak 46.

U članku 98. riječi: "na ime imovinske" brišu se, a riječ: "autorskog" zamjenjuje se riječju "autorova".

Članak 47.

U članku 99b riječ: "igraju" zamjenjuje se riječju: "plešu".

Članak 48.

U članku 99c. stavak 1. mijenja se i glasi· "Umjetnik izvodač državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji ima uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, za svoje izvedbe ostvarene ili korištene u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ima prava po ovom Zakonu." U stavku 2. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: "ili na temelju faktičkog reciprociteta".

Članak 49.

Članak 99f. mijenja se i glasi: "Organizacije za radio-difuziju mogu i bez dozvole umjetnika izvođača emitirati snimke izvedaba snimljenih na dozvoljen način instrumentima za mehaničku reprodukciju, ali su dužne poštovati sva druga prava umjetnika izvođača. Ako za ostvarivanje prava navedenog u stavku 1. ovoga članka Visina izvođačke naknade nije određena ugovorom, organizacija umjetnika izvođača može utvrditi visine izvođačkih naknada općim aktom. Ako se radi o emitiranju Hrvatske radio-televizije, za visinu naknade utvrđene općim aktom organizacije umjetnika izvođača potrebna je suglasnost ministarstva nadležnog za poslove kulture."

Članak 50.

U članku 99h. riječi: "plaća se doprinos" zamjenjuju se riječima: "korisnik plaća posebnu naknadu". Iza riječi "izvođača" zarez se zamjenjuje točkom, a ostale riječi brišu se. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi "Posebnu naknadu iz prethodnog stavka korisnik plaća u visini koju utvrđuju organizacije umjetnika izvođača općim aktom. Ta visina ne može prelaziti 40% visine autorske naknade utvrđene za odnosna korištenja prema odredbi članka 91a. ovoga Zakona. "

Članak 51.

U članku 99j. riječi: "ustupa drugoj organizaciji" zamjenjuju se riječima "prenosi na drugu organizaciju".

Članak 52.

U članku 99p. riječi: "odnosno punomoćnika" brišu se.

Članak 53.

Članak 99r. mijenja se i glasi: "Djelatnost ostvarivanja prava umjetnika izvođača mogu obavljati, uz dozvolu ministarstva nadležnog za poslove kulture, organizacije umjetnika izvođača te druge specijalizirane organizacije za ostvarivanje prava umjetnika izvođača. Za ostvarivanje prava umjetnika izvođača organizacijama iz stavka 1. ovoga članka potrebna je punomoć umjetnika izvođača. Ministarstvo nadležno za poslove kulture dat će dozvolu predviđenu u stavku 1. ovoga članka onoj ustanovi, udruzi ili drugoj organizaciji koja ispunjava stručne kriterije za ostvarivanje autorskih prava. Stručne kriterije iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje ministar kulture i prosvjete svojim aktom."

Članak 54.

Članak 99u. mijenja se i glasi: "Umjetnik izvođač čije je imovinsko ili moralno pravo povrijeđeno može zahtijevati zaštitu toga prava i naknadu štete koja mu je povredom nanesena. Na zahtjev tužitelja čije je pravo umjetnika izvođača povrijeđeno, sud može u presudi narediti: 1) da se tužitelju zabranjuje daljnja povreda prava; 2) da se predmeti kojima je nanesena povreda prava unište ili preinač0e; 3) da se presuda objavi na trošak tuženika. Na zahtjev tužitelja koji učini vjerojatnim da je pravo umjetnika izvođača povrijeđeno, sud može i prije donošenja presude narediti da se privremeno oduzmu ili isključe iz prometa predmeti kojima se nanosi povreda i da se zabrani nastavljanje započetih radnji kojima bi se mogla nanijeti povreda prava umjetnika izvođača."

Članak 55.

Članak 100. mijenja se i glasi: "Tko pod svojim imenom ili pod imenom drugoga objavi, prikaže, izvede ili prenese tuđe autorsko djelo, ili dozvoli da se to učini, kaznit će se za krivično djelo zatvorom do pet godina. Tko bez navođenja imena ili pseudonima autora objavi, prikaže ili prenese tuđe autorsko djelo na kojem je označeno ime ili pseudonim autora, ili dozvoli da se to učini, kaznit će se za krivično djelo novčanom kaznom ili kaznom zatvora do godinu dana. Tko na nedopušten način unese dijelove tuđeg autorskog djela u svoje autorsko djelo, kaznit će se za krivično djelo novčanom kaznom ili kaznom zatvora do godinu dana. Tko deformira, skrati ili na drugi način mijenja tuđe autorsko djelo, kaznit će se za krivično djelo novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci."

Članak 56.

Članak 101. mijenja se i glasi: "Tko bez dozvole autora ili drugog nositelja autorskog prava, odnosno organizacije iz članka 91. stavka 1. ovoga Zakona, ako je ona ovlaštena dati dozvolu, kada je takva dozvola po odredbama ovoga Zakona potrebna, objavi, preradi, obradi, reproducira, prikaže, izvede, prenese, prevede, snimi, neovlašteno stavi u promet, javno izloži, prenese putem sredstava javnog priopćavanja ili na koji drugi način iskoristi radi stjecanja imovinske koristi, autorsko djelo zaštićeno ovim Zakonom kaznit će se za krivično djelo novčanom kaznom ili kaznom zatvora do pet godina. U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka kada je počinitelj djelo izvršio u namjeri da sebi ili drugom pribavi protupravnu imovinsku korist, kaznit će se za krivično djelo zatvorom do pet godina."

Članak 57.

Članak 102. mijenja se i glasi: "Gonjenje za krivična djela iz članka 100. stavka 3. i 4. ovoga Zakona poduzima se po privatnoj tužbi."

Članak 58.

Članak 103 mijenja se i glasi "Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 500 do 1.000 DEM kaznit će se za prekršaj organizacija, poslodavac, ili pojedinac ako: 1) bez dozvole autora ili drugog nositelja autorskog prava, odnosno organizacije iz članka 91. stavka 1. ovoga Zakona, ako je ona ovlaštena dati dozvolu, kada je takva dozvola po odredbama ovoga Zakona potrebna, objavi, preradi, obradi, reproducira, prikaže, izvede, prenese, prevede, snimi, neovlašteno stavi u promet, prenese putem sredstava javnog priopćavanja ili na koji drugi način iskoristi autorsko djelo zaštićeno ovim Zakonom; 2) bez navođenja imena ili pseudonima autora ili pod drugim imenom objavi, prikaže, izvede, prenese, ili na drugi način iskoristi autorsko djelo na kojem je označeno ime ili pseudonim autora, ili dopusti da se to učini, ili deformira, skrati, ili na drugi način mijenja autorsko djelo, ili upotrijebi djelo na način kojim se vrijeđa čast ili ugled autora. Za radnju iz stavka 1 ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 200 DEM odgovorna osoba u organizaciji, odnosno kod poslodavca."

Članak 59

. Iza članka 103a. dodaje se članak 103b., koji glasi "Članak 103b. Predmeti koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje krivičnog djela iz članka 100. i članka 101 stavka 1. i 3. ovoga Zakona, ili koji su nastali izvršenjem krivičnog djela, odnosno predmeti koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje prekršaja iz članka 101a i članka 103. stavka 1. ovoga Zakona, oduzet će se."

Članak 60.

Članak 104. mijenja se i glasi: "Organizacija, poslodavac, ili pojedinac koji postupi protivno članku 94a. stavak 1. ili organizaciji iz članka 91. stavka 1. ne dostavi program izvedenih, prikazanih ili emitiranih djela s točnim podacima, ili ako u programu navede netočno podatke o izvedenom, odnosno prikazanom autorskom djelu, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 500 DEM. "Odgovorna osoba u pravnoj osobi i odgovorna osoba kod poslodavca kaznit će se za prekršaj u slučaju iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u dinarskoj protuvri jednosti 100 DEM."

Članak 61.

Članak 105. briše se.

Članak 62.

Članak 105a mijenja se i glasi: "Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 500 DEM kaznit će se za prekršaj organizacija, poslodavac ili pojedinac ako organizaciji za ostvarivanje prava umjetnika izvodača ne dostavi: 1) potpune podatke o korištenju izvedbe (članak 99s. stavak 1.), 2) primjerak izvođačkog ugovora (članak 99s. stavak 2. ). Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u organizaciji, odnosno kod poslodavca novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 100 DEM."

Članak 63.

Iznosi novčanih kazni iz članaka 52., 53., 54. i 55. ovoga Zakona revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.

Članak 64.

Postojeće organizacije koje obavljaju djelatnost ostvarivanja autorskih prava, odnosno ostvarivanja prava umjetnika izvođača, nastavljaju s radom i dužne su u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti ministarstvu nadležnom za poslove kulture zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskih prava ili za obavljanje djelatnosti ostvarivanja prava umjetnika izvođača. Ministarstvo nadležno za poslove kulture donijet će rješenje povodom zahtjeva za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskih prava u smislu članka 91. stavak 1. i 4. ovoga Zakona, odnosno djelatnosti ostvarivanja prava umjetnika izvođača u smislu članka 99r. stavka 1. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana postavljanja zahtjeva. Organizacija iz stavka 1. ovoga članka koja ne dobije dozvolu prema odredbi članka 91. stavak 1. i 4. i članka 99r. stavak 1. ovoga Zakona prestaje radom kada rješenje postane konačno.

Članak 65.

U svim odredbama ovoga Zakona u kojima se navode riječi: "Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: "Republika Hrvatska", riječi: "jezik naroda odnosno narodnosti Jugoslavije" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: "hrvatski jezik", riječ: "član" zamjenjuje se riječju: "članak" a riječ: "stav" riječju: "stavak", riječ: "dozvola" zamjenjuje se riječju: "odobrenje".

Članak 66.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o naknadama za izvođenje narodnih književnih i umjetničkih tvorevina ("Narodne novine", br.1/73.) i odredba članka 5. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91.).

Članak 67.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o autorskom pravu.

Članak 68.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 121-12/92-01 /02

Zagreb, 2. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.