Uredba o korištenju sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada

NN 58/1993 (18.6.1993.), Uredba o korištenju sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. lipnja 1993. donijela

UREDBU

o korištenju sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se način korištenja sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada koja se izdvajaju temeljem Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", broj 51/85, 42/86 i 22/92), osim amortizacije koja pripada vlasnicima, fizičkim osobama.

Članak 2.

Sredstva amortizacije koriste se za velike popravke stambenih zgrada. Velikim popravcima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

1. radovi na konstruktivnim dijelovima stambene zgrade i to zamjena ili sanacija krovne konstrukcije, sanacija temelja, nosivih zidova, zamjena međukatnih konstrukcija, izgradnja potpornoga zida radi sanacije klizišta i rekonstrukcija dimovodnih kanala;

2. zamjena krovnoga pokrivača;

3. zamjena instalacija u zgradi (vodovodna kanalizacijska, električna, plinska, centralnoga grijanja);

4. temeljna obnova fasade zgrade;

5. hidro-izolacijski radovi na zidovima i temeljima stambene zgrade;

6. zamjena stolarije na zajedničkim dijelovima stambene zgrade, krovne i druge vanjske limarije, te gromobranske instalacije na zgradi;

7. zamjena ili rekonstrukcija dizala u zgradi;

8. zamjena ili rekonstrukcija kotlovnice centralnoga grijanja u zgradi.

Sredstva iz točke 1. ovoga članka izdvajaju se na poseban račun Fonda u stambenom i komunalnom gospodarstvu, odnosno drugog subjekta koji upravlja stambenim zgradama i stanovima, a koriste se prema programu obavljanja velikih popravaka.

Članak 3.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 100 DEM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba ako se sredstva koriste protivno odredbi članka 2. ove Uredbe.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju primjenjivati:

- odredbe članka 53. stavka 1. i članka 57., u dijelu koji se odnosi na sredstva amortizacije, članka 56. i 58. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", broj 51/85, 42/86 i 22/92);

- Zakon o korištenju dijela sredstava amortizacije stambenih zgrada i stanova u društvenom vlasništvu, za velike popravke stambenih zgrada ("Narodne novine", broj 39/88 i 33/89);

- Uredba o korištenju sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada ("Narodne novine", broj 40/92).

Članak 5. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 27. lipnja 1993. godine.

Klasa: 370-01/92-01/04

Urbroj : 5030112-93- 1

Zagreb, 17. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.