Uredba o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku

NN 58/1993 (18.6.1993.), Uredba o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. lipnja 1993. godine donijela

UREDBU

o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se plaćanje kamata na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda (u daljnjem tekstu: javni prihodi), koji nisu plaćeni u propisanom roku, kao i plaćanje kamata pri povratku više plaćenih iznosa javnih prihoda.

Članak 2.

Na iznose javnih prihoda, koji nisu plaćeni u propisanom roku, plaćaju se kamate u visini utvrđene eskontne stope Narodne banke Hrvatske uvećane za 30%, koja je važila u vremenu kada nije plaćen javni prihod.

Članak 3.

Porezni obveznik ili druga osoba, koja je prema rješenju ili drugom aktu koji je postao pravomoćan, na ime javnih prihoda platila više nego što je trebala, ima pravo zatražiti obračun kamata pri povratu više plaćenog iznosa. Na više plaćeni iznos javnih prihoda koji se vraća poreznom obvezniku ili drugoj osobi, obračunava se kamata u visini iz članka 2. ove Uredbe od dana kada je pravomoćnim rješenjem, propisanim obračunom ili drugim aktom utvrđen više plaćeni iznos javnih prihoda. Više plaćeni iznos vraća se u roku 30 dana od dana kada je pravomoćnim rješenjem ili drugim aktom utvrđeno da je uplaćen viši iznos javnih prihoda.

Članak 4.

Kamate iz članka 2. ove Uredbe pripisuju se dugu javnih prihoda mjesečno, a za razdoblje kraće od mjesec dana kamate se obračunavaju po konformnoj metodi.

Članak 5. Odredbe o kamatama iz propisa, kojima je utvrđena obveza plaćanja javnih prihoda ne primjenjuju se. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini kamate na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku ("Narodne novine", broj 40/92).

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 401-01/93-01/09

Urbroj : 5030114-93-1

Zagreb, 17. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.