Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za javne ceste

NN 58/1993 (18.6.1993.), Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za javne ceste

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 56/91 - pročišćeni tekst, 61/91, 49/92 i 26/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. lipnja 1993. donijela

ODLUKU

o dopuni Odluke o visini naknade za javne ceste

I.

U Odluci o visini naknade za javne ceste ("Narodne novine", broj 24/92, 16/93 i 45/93) iza točke II. dodaje se nova točka II.a koja glasi: "II.a Iznimno od točke II. ove Odluke "Dalmacijacement" iz Kaštel-Sućurca ne plaća naknadu za plinsko ulje D-2 iz točke II. ove Odluke, koje se koristi za pogon agregata za proizvodnju električne energije. Oslobođenje od plaćanja naknade iz stavka 1. ove točke vrijedi za razdoblje dok traje redukcija u isporuci električne energije."

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/93-04/01

Urbroj : 5030105-93-6

Zagreb, 17. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.