Uredba o izmjeni Zakona o boravišnoj pristojbi

NN 59/1993 (24.6.1993.), Uredba o izmjeni Zakona o boravišnoj pristojbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja t993 godine, donijela

UREDBU

o izmjeni Zakona o boravišnoj pristojbi

Članak 1.

U Zakonu o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", broj 27/91), u članku 8. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"Osobe iz članka 7. stavka 1. ovoga zakona, dužne su uplatiti boravišnu pristojbu u roku od 5 dana po isteku svakih 10 dana u mjesecu, odnosno po isteku mjeseca na poseban prijelazni račun turističke zajednice općine.

Turistička zajednica općine 3 dana od proteka roka za uplatu iz stavka 1. ovoga članka, doznačuje sredstva korisnicima iz članka 5. ovoga zakona."

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 412-04/93-01/01

Urbroj : 5030112-93-3

Zagreb, 23. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.