Uredba o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

NN 60/1993 (25.6.1993.), Uredba o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. lipnja 1993. godine donijela

UREDBU

o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

Članak 1.

U Carinskom zakonu ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92, 61/92 i 26/93), u članku 9. stavak (1) riječi "kojima se" zamjenjuju se riječima "kojima se ne".

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:

"(1) Uvoz, izvoz i provoz robe te prijelaz osoba preko carinske crte obavlja se na graničnim prijelazima za međunarodni promet.

(2) Uvoz, izvoz i provoz robe, te prijelaz hrvatskih državljana i državljana susjednih država preko carinske crte obavlja se i na graničnim prijelazima za međudržavni promet.

(3) Projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija onog dijela graničnog prijelaza koji je određen za provedbu carinskog nadzora i carinskog postupka obavljaju se na temelju suglasnosti Carinske uprave."

Članak 3.

U članku 12. u stavku (1). (2) i (3) riječ "pograničnih" zamjenjuje se riječju "graničnih".

Članak 4.

U članku 26. stavak (1) mijenja se i glasi:

"(1) Od plaćanja carine oslobođeni su predmeti naoružanja, koji se uvoze za potrebe Hrvatske vojske i drugih postrojbi obrane, službe unutarnjih poslova, službe za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, te drugih upravnih službi i organizacija koje vrše javna ovlaštenja." U stavku (2) riječi "ministra obrane odnosno ministra unutarnjih poslova" zamjenjuju se riječima "ovlaštenog ministra".

Članak 5.

U članku 27. stavak (1) u točki 2. iza riječi "domaći" dodaju se riječi "i strani".

Točka 3) mijenja se i glasi:

"3) stranci koji su stekli hrvatsko državljanstvo, odnosno boravak po osnovi odobrenog trajnog nastanjenja ili boravak po osnovi priznatog statusa izbjeglice u Republici Hrvatskoj, osim osoba koje su po propisima bivše SFRJ smatrani jugoslavenskim državljanima, - na predmete svojeg domaćinstva i predmete gospodarskog inventara za obavljanje gospodarske ili slične djelatnosti, u vrijednosti koju propiše Vlada Republike Hrvatske, ako ih uvezu ili unesu u roku od 6 mjeseci od dana stjecanja hrvatskog državljanstva, odnosno odobravanja trajnog nastanjenja ili stjecanja statusa izbjeglice u Republici Hrvatskoj. Ovlašćuje se ministar financija da propiše vrstu i količinu predmeta koji se mogu uvesti ili unijeti uz oslobađanje od plaćanja carine prema stavku 1. ove točke. Gospodarskim inventarom, u smislu ove točke, smatraju se samo oni predmeti koji su doseljenoj osobi neophodni za obavljanje jedne djelatnosti i bez kojih se ta djelatnost ne bi mogla obavljati ako se, prema propisima, može baviti tom djelatnošću u Republici Hrvatskoj. Prijevozna sredstva u smislu ove točke smatraju se gospodarskim inventarom ako se korisnik povlastice bavi prijevozničkom djelatnošću kao jedinom djelatnošću. Rok iz stavka 1. ove točke može ovlaštena carinarnica na zahtjev korisnika povlastice produžiti, ako to zahtijevaju posebne okolnosti pod kojima se obavlja doseljenje;".

Točka 4) mijenja se i glasi:

"4) hrvatski državljani - članovi posada brodova, te hrvatski državljani i stranci koji su po propisima bivše SFRJ smatrani jugoslavenskim državljanima, a na dan 8. listopada 1991. godine imali su prebivalište u Republici Hrvatskoj (članak 79. Zakona o kretanju i boravku stranaca), koji su po bilo kojem osnovu bili na radu u inozemstvu najmanje dvije godine neprekidno ili najmanje 24 mjeseca u posljednje četiri godine ili boravili u inozemstvu najmanje sedam godina - na predmete svojega domaćinstva i na predmete gospodarskog inventara za obavljanje gospodarske ili slične djelatnosti u Hrvatskoj, koje uvezu ili unesu iz inozemstva u roku od šest mjeseci od dana povratka u Hrvatsku, u vrijednosti koju propiše Vlada Republike Hrvatske. Ovlašćuje se ministar financija da propiše vrstu i količinu predmeta koji se mogu uvesti ili unijeti uz oslobađanje od plaćanja carine prema stavku 1. ove točke. Rok iz stavka 1. ove točke može ovlaštena carinarnica na zahtjev korisnika povlastice produžiti ako to zahtijevaju posebne okolnosti pod kojima se obavlja povratak. Ako osobe iz stavka (1) ove točke dolaze iz inozemstva, radi korištenja godišnjeg odmora, posjete obitelji i sl., mogu jednom godišnje bez plaćanja carine unositi predmete koji nisu namijenjeni preprodaji, do ukupne vrijednosti koju propiše Vlada Republike Hrvatske;".

Točka 12) mijenja se i glasi:

"12) invalidne osobe - na ortopedska i druga pomagala koja neposredno služe kao zamjena za nedostajući, odnosno oštećeni organ, te na rezervne dijelove i potrošni materijal za uporabu tih pomagala koja unesu, uvezu ili prime iz inozemstva za osobnu uporabu. Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da propiše uvjete za oslobađanje od plaćanja carine pri unosu, uvozu ili primanju specijalnih osobnih automobila kao pomagala prema stavku 1. ove točke. Povlastica iz stavka 2. ove točke može se koristiti najviše jednom u razdoblju od pet godina. Osobni automobili iz stavka 2. ove točke moraju biti posebno označeni, a u prometnu dozvolu tih automobila unosi se podatak da vozilo služi isključivo za prijevoz invalidne osobe. Ako invalidna osoba, odnosno njezin roditelj ili staratelj osobni automobil proda, bez naknade ili na drugi način otuđi ili dade na uporabu drugoj osobi prije isteka roka od 5 godina od dana nabave, obračunat će se i naplatiti carina koje je ta osoba bila oslobođena u trenutku nabave automobila i kamate iz članka 248. Carinskog zakona;".

Točke 12a) i 15) brišu se.

Članak 6.

U članku 28. stavak (1) točka 2) mijenja se i glasi:

"2) poduzeća i druge pravne i fizičke osobe - na gospodarsku opremu i dijelove, uključujući i osobne automobile za obavljanje određene gospodarske ili slične djelatnosti, te građevni i instalacijski materijal koji se uvozi radi zamjene ili popravka opreme i objekata uništenih ili bitnije oštećenih ratnim razaranjima, te u požaru, eksploziji i i elementarnoj nepogodi, i to:

a) ako je odgovarajućim aktom nadležnog upravnog tijela utvrđeno da je šteta nastala kao posljedica ratnih razaranja, odnosno kao posljedica požara, eksplozije ili elementarne nepogode, te ako su utvrđeni visina štete i vrsta zamjenske opreme ili druge robe koju valja uvesti za sanaciju nastale štete.

b) da se odgovarajuća oprema, odnosno građevni ili instalacijski materijal ne proizvode u zemlji. Ovlašćuje se ministar financija da uredi potanje uvjete i postupak za oslobađanje od plaćanja carine prema ovoj točki;".

Točke 3), 4), 6) i 8) brišu se.

Točka 11) mijenja se i glasi:

"11) državna tijela, poduzeća, zajednice i druge udruge- na robu koju besplatno prime iz inozemstva u znanstvene, kulturne, vjerske, humanitarne i socijalne svrhe."

Članak 7.

Članak 29. mijenja se i glasi:

"(1) Oprema koja se uvozi po osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju može biti oslobođena od plaćanja carine.

(2) Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine prema stavku 1. ovoga članka donosi ministar financija na prijedlog stručne komisije za strana ulaganja, koja se osniva u skladu s propisima iz stavka (4) ovoga članka.

(3) Ako osoba iz stavka (1) ovoge članka namjerava otuđiti robu oslobođenu plaćanja carine prema stavku (1) ovoga članka, dati drugom na korištenje ili upotrijebiti u druge svrhe, a ne u one zbog kojih je oslobođena od plaćanja carine prije isteka roka od pet godina od dana donošenja rješenja o oslobađanju od plaćanja carine, rješenjem nadležne carinarnice obraćunat će se i naplatiti carina prema carinskoj osnovici i stopi carine utvrđenoj pri uvoznom carinjenju robe, te kamata prema članku 248. Carinskog zakona.

(4) Uputstvo o korištenju ovoga prava propisuje ministar financija.

(5) Carinska uprava vodi evidenciju o korisnicima i vrijednosti uvezene opreme oslobođene od plaćanja carine po osnovu stavka (1) ovog članka."

Članak 8.

Članak 30. mijenja se i glasi: "Ako korisnici carinske povlastice iz članka 24. do 28., ovoga zakona robu koja je bila oslobođena plaćanja carine, prije isteka roka od tri godine od dana uvoza, otuđe, daju drugome na uporabu ili rabe u druge svrhe, a ne u one zbog kojih je ta roba oslobođena od plaćanja carine, rješenjem ovlaštene carinarnice obračunat će im se i naplatiti carina prema carinskoj osnovici i stopi carine utvrdenim pri uvoznom carinjenju robe, te kamata prema članku 248. Carinskog zakona."

Članak 9.

Članak 35. mijenja se i glasi:

"(1) Na robu koja se uvozi plaća se pristojba za carinsko evidentiranje u visini 1% od carinske osnovice.

(2) Vlada Republike Hrvatske može propisati na koju robu se izuzetno neće naplaćivati pristojba iz stavka (1) ovoga članka.

(3) Sredstva pribavljena naplatom pristojbe za carinsko evidentiranje koriste se za financiranje rada, modernizaciju i opremanje carinske službe".

Članak 10.

U članku 53. stavak (1) mijenja se i glasi:

"(1) Jedinstvena carinska stopa od 8% može se primijeniti na robu koju uvezu poduzeća ili druge pravne osobe i koja se svrstava u više od dva tarifna broja carinske tarife i čiji je uvoz slobodan."

Članak 11.

U članku 56. stavak (1) mijenja se i glasi:

"(1) Uvoz sirovina, reprodukcijskog i drugog materijala koji su sastavni dio izvoznog proizvoda osloboden je od plaćanja carine ako je:

1) uvezena roba u cjelini upotrijebljena u proizvodnji robe ili usluga za izvoz i izvezena najkasnije u roku jedne godine od dana prelaska robe preko carinske crte. Na uvoz robe koja će se upotrijebiti u proizvodnju robe ili usluge, čiji proces proizvodnje traje duže od jedne godine, rok izvoza može biti duži, ali ne duži od tri kalendarske godine od dana prelaska robe (prve pošiljke) preko carinske crte.

2) vrijednost izvezene robe ili usluge najmanje 30% veća od vrijednosti uvezene robe i ako je naplaćena u konvertibilnoj valuti."

Članak 12.

U članku 91. u stavku 1 riječ "carinarnice" zamjenjuje se riječima "carinarnice i graničnog prijelaza".

Članak 13.

U članku 167. u stavku 2 riječ "čekaonice", zamjenjuje se riječima "sortirnice prtljaga, čekaonice".

Članak 14.

U članku 174. iza riječi "engleskom", dodaje se riječ "njemačkom,".

Članak 15.

U članku 216. stavak (2) mijenja se i glasi: "(2) Carinska deklaracija iz stavka (1) ovoga članka podnosi se ovlaštenoj carinarnici u roku osam dana od dana preuzimanja robe s konsignacijskog skladišta."

Članak 16.

U članku 222. stavak (1) mijenja se i glasi:

"(1) Na aerodromima otvorenim za međunarodni promet, u lukama i pristaništima otvorenim za međunarodni promet, na graničnim cestovnim prijelazima, te u marinama i nautičkim centrima u kojim je organizirana carinska kontrola, mogu se otvarati slobodne carinske prodavaonice za prodaju robe putnicima i to:

a) putnicima koji odlaze u inozemstvo, poslije obavljene carinske kontrole, te

b) putnicima koji dolaze iz inozemstva prije obavljanla carinske kontrole."

Članak 17.

U članku 223. stavak (1) mijenja se i glasi:

"(1) Potanje propise o postupku za otvaranje slobodnih carinskih prodavaonica, kao i propise što se u smislu Carinskog zakona (članak 222.) smatra nautičkim centrom ili marinom, te carinskom nadzoru nad robom koja se proda je u slobodnim carinskim prodavaonicama donosi ministar financija."

Članak 18

U članku 252. stavak (2) riječi "24, 25, 26. i 27. točka 4) i članka 28." zamjenjuju se riječima "24. do 28.".

Članak 19.

U članku 335. stavak (2) briše se.

Članak 20.

U članku 343. stavak (1) točka 10) mijenja se i glasi:

"10) ako pri uvozu robe lažnim prikazivanjem činjenica ostvari ili pokuša ostvariti oslobađanje od plaćanja carine ili plaćanje carine u manjoj svoti ili kakvu drugu carinsku olakšicu (članak 24. do 29. i članak 54.);".

Članak 21.

U članku 344. stavak (1) točka 3), riječi "članak 24, 26, 28. stavak (1) točke od 1) do 7) i točke 10) i 11) zamjenjuju se riječima "članak 24. do 29. i članak 54.". U točki 4) iza riječi "inozemstvo" dodaju se riječi "ili prije izvješća ovlaštenoj carinarnici i izmirenja carinskih obveza, robu uporabi u druge svrhe, a ne u one zbog kojih je uvezena".

Članak 22.

U članku 349. stavak (2) riječi "250 do 2.500 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 200 DEM".

Članak 23.

U članku 351. stavak (1) mijenja se i glasi:

"(1)Poduzeće ili druga pravna osoba što robu kupi, proda ili primi na dar, prikrije, primi na čuvanje, uporabi ili primi po ma kojoj drugoj osnovi, a za koju zna ili je mogla znati da je njome izvršen prekršaj iz članka 343. stavak (1), članka 344. stavak (1) točka 1), 2) i 3), članka 345. stavak (1) točka 3), članka 352. stavak (1) točka 2), 3), 6), 7) i 8) i članka 355. ili ako je učinitelj izvršio neku od radnji iz članka 343. stavak (1), članka 344. stavak (1) točka 1) i članka 345. stavak (1) točka 3) Carinskog zakona, kaznit će se kaznom propisanom za izvršitelja prekršaja.".

Članak 24.

U članku 352. stavak (1) točke 7) i 8) mijenjaju se i glase :

"7) ako na osnovi neistinite dokumentacije unese, uveze ili primi uz oslobađanje od plaćanja carine ortopedsko ili drugo pomagalo koje neposredno služi kao zamjena za nedostajući odnosno oštećeni organ, te rezervne dijelove i potrošni materijal za uporabu tih pomagala (članak 27. stavak (1) točka 12)";

8) ako robu uvezenu na osnovi carinske povlastice, bez prethodne prijave ovlaštenoj carinarnici, otuđi prije propisanog roka ili je preda drugom na uporabu ili je uporabi u druge svrhe, a ne u svrhe zbog kojih je ta roba u cjelini ili djelomično oslobođena od plaćanja carine (članak 24. do 29 i članak 222.)".

Članak 25

U članku 353. stavak (1) mijenja se i glasi:

"(1) Novčanom kaznom od jednostrukog do trostrukog iznosa uskraćene carine ili od jedne polovine iznosa robe, kada roba ne podliježe plaćanju carine, kaznit će se za prekršaj domaća i strana pravna i fizička osoba:

1) ako carinarnici ne prijavi robu čiji uvoz nije zabranjen, koju prenosi preko carinske crte, a koja je namijenjena za obavljanje djelatnosti osobnim radom građana, za potrebe članova njegova domaćinstva, za njegove osobne potrebe i za osobne potrebe članova njegove porodice (članak 203. stavak (5) i članak 325.);

2) ako carinarnica pronađe neprijavljenu robu kod stranog putnika u provozu pri izlasku sa carinskog područja Hrvatske (članak 325.);

3) ako ne prijavi robu koju provozi preko carinskog područja Hrvatske na osnovi uređnih prijevoznih isprava u prijevoznom ili prijenosnom sredstvu na kojem nisu oštećena carinska obilježja (članak 275. stavak (1)."

Članak 26.

U članku 357. stavak (1) mijenja se i glasi:

"(1) Roba koja je predmet prekršaja iz članka 342. stavak (1) točka 1), članka 343. stavak (1) točke od 1) do 3) i od 5) do 10) te točke 12) i 13), članka 344. stavka (1) točka 1) i 3), članka 345. stavka (1) točka 3), članka 352. stavak (1) točke od 1) do 3), 5) i 8) i članka 355. stavak (1) ako je učinitelj prekršaja izvršio neku od radnji iz članka 342. stavka (1) točka 1), članka 343. stavka (1) točke od 1) do 3), od 5) do 10) te 12) i 13), članka 344. stavka (1) točke 1) i 3) i članka 345. stavka (1) točka 3) i roba koja je predmet prekršaja iz članka 351. stavka (1) i (3) u svezi sa člankom 343. stavak (1) točke od 1) do 3), od 5) do 10) te točke 12) i 13), članka 344. stavak (1) točka 1) i 3), članka 345. stavka (1) točka 3) i članka 352. stavka (1) točke od 1) do 3), 5) i 8) Carinskog zakona mora se oduzeti."

Članak 27.

U članku 360., u stavku (1) riječi "članka 344. stavak (1) točka 1)" zamjenjuju se riječima "članka 344. stavak (1) točka 1) i 3)", a riječi "članka 352. stavka (1) točke 1) do 3)" zamjenjuju se riječima "članka 352. stavka (1) točke 1) do 3). 5) i 8)". U stavku (2) riječi "članka 344. stavak (1) točka 1)" zamjenjuju se riječima "članka 344. stavak (1) točka 1) i 3)".

Članak 28.

U članku 362. stavak (1) riječi "članka 352. stavka (1) točka 1), 2) i 7)" zamjenjuju se riječima "članka 352. stavka (1) točka 1), 2), 7) i 8)".

Članak 29.

Iza članka 363. dodaju se dva nova članka, koji glase:

" Članak 363a.

Vrijednost robe prema kojoj se, sukladno odredbama ovoga zakona, utvrđuje visina novčane kazne ili naplaćuje protuvrijednost robe, valutna je vrijednost te robe u njemačkim markama (DEM) na dan izvršenja prekršaja, iskazana u dinarskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan donošenja odgovarajućeg rješenja o izricanju novčane kazne odnosno o naplati protuvrijednosti robe. Svota novčane kazne odnosno svota protuvrijednosti robe utvrđena rješenjem iz stavka (1) ovoga članka, revalorizira se prema srednjem tečaju njemačke marke (DEM) Narodne banke Hrvatske na dan njihovog plaćanja.

Članak 363b.

Za prekršaje iz članka 344. stavak (1) točka 2) i članka 348. stavak (1) točka 1), 2) i 3) predsjedniku konsignacijskog skladišta, specijaliziranog skladišta i slobodne carinske prodavaonice, uz novčanu kaznu za učinjeni prekršaj obvezatno se izriče i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti vođenja konsignacijskog skladišta, specijaliziranog skladišta, odnosno slobodne carinske prodavaonice, u trajanju od šest mjeseci do tri godine, a za ponovljeni prekršaj zabrana obavljanja takve djelatnosti do pet godina."

Članak 30.

Carinske povlastice utvrđene rješenjem ili drugim odgovarajućim aktom donijetim zaključno do dana stupanja ove Uredbe na snagu na temelju odredbi koje donošenjem ove Uredbe prestaju vrijediti, mogu se ostvarivati sukladno tim odredbama do 31. prosinca 1993. godine.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti :

1) Uredba o izmjenama i dopunama Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 40/92),

2) Uredba o izmjenama i dopunama Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 61/92),

3) Uredba o privremenom ukidanju carinskih i poreznih povlastica kod uvoza osobnih automobila ("Narodne novine", br. 41/93 i 52/93).

Članak 32.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/93-01/06

Urbroj : 5030105-93-6

Zagreb, 25. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.