Zakon o državnoj reviziji

NN 70/1993 (20.7.1993.), Zakon o državnoj reviziji

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o državnoj reviziji

Proglašavam Zakon o državnoj reviziji, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. lipnja 1993. godine.

Broj: PA4-56/1-93.

Zagreb, 6. srpnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o državnoj reviziji

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje revizija državnih izdataka, revizija financijskih izvještaja i financijskih transakcija jedinica državnog sektora, jedinica lokalne samouprave i uprave, pravnih osoba koje se djelomice ili u cijelosti financiraju iz proračuna, pravnih osoba s pretežnim udjelom državnog kapitala, te Narodne banke Hrvatske.

(2) Pod državnim izdacima, u smislu ovoga Zakona, podrazumijevaju se svi tekući i kapitalni izdaci koji se financiraju iz državnog proračuna ili odgovarajućih fondova na razini Republike te iz proračuna na razini jedinica Iokalne samouprave i uprave.

(3) Pod jedinicama državnog sektora, u smislu ovoga Zakona, podrazumijevaju se svi organi državne uprave na razini Republike Hrvatske i na razinama jedinica lokalne samouprave i uprave.

Članak 2.

(1) Revizija je, u smislu ovoga Zakona, ispitivanje dokumenata, isprava, izvješća, sustava interne kontrole i interne revizije, računovodstvenih i financijskih postupaka te drugih evidencija radi utvrđivanja da li financijski izvještaji iskazuju istinit financijski položaj i rezultate financijskih aktivnosti u skladu s prihvaćenim računovodstvenim načelima i revizijskim standardima.

(2) Revizija je i postupak ispitivanja financijskih transakcija koje predstavljaju državne izdatke u smislu zakonskog korištenja sredstava.

(3) Revizija obuhvaća i davanje ocjene o djelotvornosti i ekonomičnosti obavljanja djelatnosti, te davanje ocjene o učinkovitosti ostvarenja ciljeva iz stanovita programa.

Članak 3.

(1) Revizija se, u smislu članka 2. stavka (1) ovog Zakona, obvezno obavlja jednom godišnje za državni proračun, fondove na razini Republike i proračune jedinica lokalne samouprave i uprave te Narodnu banku Hrvatske.

(2) Revizija financijskih izvještaja jedinica državnog sektora, jedinica lokalne samouprave i uprave, pravnih osoba koje se u cijelosti ili djelomice financiraju iz proračuna i pravnih osoba s pretežnim udjelom državnog kapitala obavlja se prema godišnjem programu Državnog ureda za reviziju.

(3) Revizija se, u smislu članka 2. stavka (2) i (3) ovoga Zakona obavlja prema potrebi.

(4) Opseg obavljanja revizije utvrđuje se godišnjim programom Državnog ureda za reviziju koji donosi Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

II. OBAVLJANJE REVIZIJE

Članak 4.

(1) Revizija se obavlja na način i prema postupcima utvrđenim revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI).

(2) Revizijski standardi iz stavka (1) ovoga članka na hrvatskome jeziku objavljuju se u "Narodnim novinama".

(3) Reviziju obavljaju ovlašteni državni revizori.

(4) Ovlašteni državni revizor jest neovisna stručna osoba koja posjeduje certifikat ovlaštenoga državnog revizora i ispunjava druge uvjete iz ovoga Zakona, zaposlena u Državnom uredu za reviziju.

(5) Iznimno od stavka (3) ovoga članka, Državni ured za reviziju može tijekom revizije, radi rješavanja specifičnih problema, angažirati posebnog stručnjaka.

Članak 5.

Zakonski predstavnik pravne osobe kod koje se obavlja revizija obvezan je ovlaštenom državnom revizoru staviti na raspolaganje cjelokupnu potrebnu dokumentaciju, isprave, izvješća i drugu evidenciju te pružiti druge informacije radi obavljanja revizije.

Članak 6.

Ovlašteni državni revizor ne smije obavljati reviziju:

a) ako je član nadzornog odbora ili kojega drugog organa pravne osobe gdje se obavlja revizija;

b) ako je sudjelovao u vođenju poslovnih knjiga ili izradbi financijskih izvještaja pravne osobe kod koje se obavlja revizija;

c) ako je suprug(a), krvni srodnik u pravoj liniji do četvrtog stupnja srodstva, a u pobočnoj liniji do drugog stupnja srodstva, staratelj, usvojitelj, usvojenik, hranitelj jednog od zakonskih predstavnika pravne osobe ili članova nadzornoga odbora.

Članak 7.

(1) Nakon završene revizije, ovlašteni državni revizor sastavlja i potpisuje izvješće revizora. Izvješće revizora sastavlja se sukladno revizijskim standardima iz članka 4. stavka (1) ovoga Zakona.

(2) Izvješće revizora mora se dostaviti zakonskom predstavniku pravne osobe gdje je obavljena revizija, nadležnom ministarstvu i/ili fondu te Državnom uredu za reviziju.

(3) Na izvješće revizora zakonski predstavnik pravne osobe gdje je obavljena revizija može staviti prigovor. O prigovoru odlučuje glavni državni revizor.

Članak 8.

(1) Ovlašteni revizor mora ispunjavati ove uvjete:

1. da je državljanin Republike Hrvatske,

2. da ima visoku stručnu spremu VII/I - diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik,

3. da je položio ispit za ovlaštenog revizora i stekao certifikat ovlaštenog revizora,

4. da nije osuđivan za kaznena djela iz oblasti privrednog kriminala,

5. da je častan, pošten te da ispunjava uvjete utvrđene kodeksom profesionalne etike.

(2) Kodeks profesionalne etike revizora donosi strukovno udruženje revizora u koje se učlanjuju ovlašteni revizori i ovlašteni državni revizori.

(3) Kandidat za polaganje ispita za zvanje ovlaštenog državnog revizora mora imati najmanje tri godine računovodstvenog iskustva.

Članak 9.

(1) Ispit za stjecenje zvanja ovlaštenoga državnoga revizora polaže se prema programu Državnog ureda za reviziju.

(2) Program iz stavka (1) ovoga članka odobrava Ministarstvo financija.

(3) Osobi koja s uspjehom položi ispit iz stavka (1) ovoga članka strukovno udruženje izdaje certifikat ovlaštenoga državnoga revizora.

III. DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Članak 10.

(1) Radi obavljanja poslova utvrđenih ovim Zakonom, osniva se Državni ured za reviziju.

(2) Državni ured za reviziju ima svojstvo pravne osobe.

(3) Državni ured za reviziju izravno je odgovoran Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske.

(4) Sjedište Državnog ureda za reviziju je u Zagrebu.

Članak 11.

(1) Državni ured za reviziju obavlja slijedeće poslove:

1. planira i obavlja reviziju u opsegu predviđenom člankom 2. stavkom (1) ovoga Zakona,

2. obavlja reviziju u opsegu predviđenom člankom 2 stavcima (2) i (3) ovoga Zakona prema godišnjem programu ili prema zahtjevu Zastupničkog doma Sabora,

3. podnosi godišnje izvješće o obavljenim revizijama, te o svome radu,

4. predlaže godišnji program rada.

(2) Izvješće iz stavka (1) točke 3. ovoga članka podnosi se Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske najkasnije pet mjeseci nakon isteka roka za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja.

(3) Statut Državnog ureda za reviziju potvrđuje Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

(4) Državni ured za reviziju obavlja i druge poslove utvrđene statutom.

Članak 12.

(1) Državnim uredom za reviziju rukovodi glavni državni revizor.

(2) Glavnoga državnoga revizora imenuje Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

Članak 13.

(1) Poslove Državnoga ureda za reviziju koji se utvrde godišnjim programom rada koje Ured obavi po zahtjevima za reviziju Zastupničkog doma Sabora financiraju se iz državnog proračuna.

(2) Višak prihoda nad izdacima Državni ured za reviziju uplaćuje u državni proračun.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom za privredni prijestup u protuvrijednosti hrvatskih dinara od 1.000 do 12.500 DEM kaznit će se jedinica državnog sektora ili druga pravna osoba:

1. ako ne stavi na raspolaganje ovlaštenom državnom revizoru potrebnu dokumentaciju, isprave, izvješća i druge informacije radi obavljanja revizije (članak 2. stavak (1)),

2. ako ne pruži ili pruži pogrešne informacije radi obavljanja revizije financijskih transakcija (članak 2. stavak (2)),

3. ako ne pruži ili pruži pogrešne informacije radi obavljanja revizije kojom se daje ocjena o djelotvornosti i ekonomičnosti djelatnosti i/ili ocjena o učinkovitosti ostvarenja ciljeva (članak 2. stavak (3)).

(2) Za radnje iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se i zakonski predstavnik, i to novčanom kaznom u protuvrijednosti hrvatskih dinara od 500 do 1.000 DEM.

(3) Iznosi novčanih kazni iz stavka (1) i (2) ovoga članka izriču se u hrvatskim dinarima prema srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan izricanja kazne, a valoriziraju se prema srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan plaćanja kazne.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Imenovanje glavnoga državnog revizora obavit će se najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Glavni državni revizor donijet će u roku od 30 dana od njegova imenovanja statut i druge akte Državnog ureda za reviziju.

(3) Glavni državni revizor objavit će najkasnije u roku od 90 dana od njegova imenovanja prijevod revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija.

Članak 16.

(1) Iznimno od odredbi članka 9. ovoga Zakona, posebna komisija koju imenuje glavni državni revizor može, na pismeni zahtjev, zvanje ovlaštenoga državnog revizora priznati osobi koja udovoljava slijedećim uvjetima:

(a) da kao diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik ima najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovinka računovodstva i financija, ili

(b) da kao diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik ima najmanje 7 godina radnog iskustva na poslovima računovodstva i financija jedinica državnog sektora, uključujući pravne osobe koje se financiraju iz proračuna, ili

(c) da kao diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik ima najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima revizije.

(2) Osobe iz stavka (1) ovoga članka moraju udovoljavati uvjetima iz stavka (1) točke 1, 2, 4. i 5. i stavka (3) članka 8. ovoga Zakona.

(3) Ako komisija iz stavka (1) ovoga članka ocijeni da osoba udovoljava navedenim uvjetima, izdat će joj privremeni certifikat ovlaštenoga državnog revizora.

(4) Na temelju privremenog certifikata iz stavka (3) ovoga članka, reviziju može obavljati najduže do 30. lipnja 1995. godine.

Članak 17.

(1) Državni ured za reviziju će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona preuzeti poslove od Službe društvenog knjigovodstva koji se uređuju ovim Zakonom.

(2) Dokumentaciju, opremu, namještaj, zgrade (ili dijelove zgrada) i drugu imovinu Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske koja je bila u funkciji dosadašnje ekonomsko-financijske revizije, preuzet će Državni ured za reviziju

(3) Odluku o utvrđivanju imovine i obveza iz stavka (2) ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog odbora Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske.

(4) Djelatnici Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske koji su do sada obavljali poslove ekonomsko-financijske revizije mogu se rasporediti na poslove u Državni ured za reviziju prema uvjetima iz ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje državna uprava.

Članak 18.

Devedesetog dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Zakon o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 53/91.).

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", odredbe članka 1. do članka 11. stavka 2 i članka 17. počinju se primjenjivati devedesetog dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Klasa: 470-01/93-01/01

Zagreb, 30. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.