Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja i prostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i dj

NN 70/1993 (20.7.1993.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja i prostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i dj

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbii organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenjanaselja i prostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometui djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi i organiziranjupoduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja iprostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnostiuređenja i održavanja tržnica na malo, koji je donio Zastupnički dom SaboraRepublike Hrvatske na sjednici dana 30. lipnja 1993. godine.

Broj: PA4-57/1-93.

Zagreb, 6. srpnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi i organiziranjupoduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja iprostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnostiuređenja i održavanja tržnica na malo

Članak 1.

U Zakonu o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostimai djelatnostima uređenja naselja i prostora, prijevoza putnika u gradskomi prigradskom prometu i djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo("Narodne novine", br. 91/92. - u daljnjem tekstu: Zakon u cijelomtekstu Zakona riječi: "Skupština Grada Zagreba, odnosno skupštinaopćine", zamjenjuju se riječima: "Gradska skupština Grada Zagreba,odnosno gradsko ili općinsko vijeće"; riječi: "Grad Zagreb, odnosnoopćina", zamjenjuju se riječima: "Grad Zagreb, grad odnosno općina";riječi: "izvršno vijeće skupštine općine, odnosno skupštine grada",zamjenjuju se riječima "Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, odnosnogradsko ili općinsko poglavarstvo" u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: "Odluke o organiziranjupoduzeća u javna poduzeća iz stavka 1. ovoga članka Gradska skupština GradaZagreba, odnosno gradsko ili općinsko vijeće na čijem je području sjedištetog poduzeća dužna su dostaviti Hrvatskom fondu za privatizaciju u rokuod 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona."

Članak 3.

Iza članka 1. dodaje se članak 1a. koji glasi: "Članak 1a. Poduzećaiz članka 1. za koja nije obavljena pretvorba prema odredbama Zakona, dužnasu do 31. prosinca 1993. godine, nadležnom privrednom sudu podnijeti zahtjevza upis dioničkog društva u sudski registar s osnivačkom glavnicom premaknjigovodstvenoj vrijednosti po zaključnom računu za godinu 1992. i svedionice prenijeti Hrvatskom fondu za privatizaciju prema Zakonu o pretvorbidruštvenih poduzeća."

Članak 4.

Iza članka 6. dodaje se članak 6a. koji glasi: "Članak 6a. U slučajukad nije obavljena pretvorba dijela društvenog kapitala koja prema odredbičlanka 2. i 3. Zakona podliježe pretvorbi prema Zakonu i pretvorbi društvenihpoduzeća, a u roku iz članka 6. Zakona, pretvorba tog dijela društvenogkapitala može se obaviti do 30. rujna 1993. a nakon tog roka odluku o pretvorbidonosi Hrvatski fond za privatizaciju."

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 363-02/92-01/05

Zagreb, 30. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.