Uredba o izmjenama Uredbe o izdacima za službena putovanja u inozemstvo, koji se korisnicima državnoga proračuna priznaju u materijalne troškove

NN 73/1993 (30.7.1993.), Uredba o izmjenama Uredbe o izdacima za službena putovanja u inozemstvo, koji se korisnicima državnoga proračuna priznaju u materijalne troškove

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 403. Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 17/86, 41/90, 47/90, 53/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 1993. donijela

UREDBU

o izmjenama Uredbe o izdacima za službena putovanja u inozemstvo, koji se korisnicima državnoga proračuna priznaju u materijalne troškove

Članak 1.

U Uredbi o izdacima za službena putovanja u inozemstvu, koji se korisnicima državnoga proračuna priznaju u materijalne troškove ("Narodne novine", broj 50/92), članak 6. mijenja se i glasi:

"Ako je na službenom putovanju osigurana besplatna hrana, dnevnica se umanjuje za 80%."

Pod osiguranom besplatnom hranom, u smislu stavka 1. ovoga članka razumijeva se da izdatak za hranu ne snosi osoba na službenom putovanju."

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

"lzdatak za smještaj na službenom putovanju u inozemstvo obračunava se u visini plaćenoga hotelskoga računa, osim hotela iznad "A" kategorije.

Pod smještajem u smislu stavka 1. ovoga članka, ne razumijeva se smještaj za dnevni odmor.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, izdatak za dnevni odmor članova zrakoplova pri obavljanju službenoga putovanja u inozemstvo obračunava se na temelju hotelskoga računa, u smislu stavka 1. ovog članka, ako je vrijeme zadržavanja na aerodromu između dvaju letova u tijeku 24 sata, duže od četiri sata."

Članak 3.

Članak 13. mijenja se i glasi:

"Ako su u cijenu karte za putovanje brodom uračunati i troškovi za hranu, dnevnica se umanjuje za 80%."

Ako su u cijenu avionske karte, zbog prekida putovanja, uračunati troškovi za hranu, dnevnica se umanjuje za 80%."

Članak 4.

Članak 14. briše se.

Članak 5

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 121-02/93-01/01

Urbroj: 5030109-93-1

Zagreb, 29. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.