Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave

NN 75/1993 (13.8.1993.), Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave

Proglašavam Zakon o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. srpnja 1893. godine.

Broj: PA4-83/1-93.

Zagreb, 5. kolovoza 1993.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON

o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave

I.OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom se određuju poslovi iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave, sukladno Zakonu o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92.) i Zakonu o Gradu Zagrebu ("Narodne novine", br. 90/92.).

Poslovi iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave uređuju se i posebnim zakonom.

Članak 2.

Poslove iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave utvrđene ovim Zakonom obavljaju tijela jedinica lokalne samouprave i uprave sukladno odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi.

II. POSLOVI IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE

1. GOSPODARSTVO

a) Poljoprivreda i šumarstvo

Članak 3.

Zakon o mjerama za unapređivanje stočarstva ("Narodne novine", br. 11/79. i 47/89.):

1. propisivanje uvjeta pod kojima se može na pojedinom području kroz određeno razdoblje medonosno bilje koristiti (članak 53.).

Posao iz stavka 1. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće.

Članak 4.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91. i 64/91.):

1. određivanje sabirališta za otpadne animalne tvari (članak 16. stavak 3.),

2. određivanje mjesta i načina neškodljivog otklanjanja životinjskih leševa, otpadaka iz valionica, konfiskata iz klaonica i pokvarenih proizvoda životinjskog porijekla (članak 17.),

3. propisivanje uvjeta i načina držanja pasa te načini postupanja sa neregistriranim psima kao i psima i mačkama lutalicama ( članak 25. stavak 6.),

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće.

Članak 5.

Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina ("Narodne novine", br. 10/79. i 47/89.):

1. organiziranje, u skladu s propisima o zaštiti bilja, zaštite bilja putem praćenja pojava, rasprostranjenosti i štetnosti svih biljnih bolesti, štetočine i korova te vođenje evidencije o njihovoj rasprostranjenosti (članak 10. stavak 1. točka 1.),

2. izvještavanje nadležnog državnog organa u županiji ili Gradu Zagrebu o pojavi određenih biljnih bolesti i štetočina, kao i o poduzetim mjerama (članak 10 stavak 1. točka 4.),

3. osiguravanje sredstava za obavljanje određenih poslova za zaštitu bilja iz članka 10. i 11. Zakona.

Posao iz stavka 1. točke 1. i 3. ovoga članka obavlja županijska skupština, a poslove iz točke 2. općinsko ili gradsko vijeće.

Članak 6.

Zakon o slatkovodnom ribarstvu ("Narodne novine", br. 18/86., 43/86., 34/89. i 19/90.):

1. davanje prijedloga središnjem organu državne uprave nadležnom za poslove slatkovodnog ribarstva za određivanje ribolovnih područja (članak 5. stavak 1.),

2. ustanovljenje katastra ribolovnih područja (članak 9. stavak 2.),

3. upravljanje ribolovnim područjem ( članak 11.),

4. davanje ribolovnog područja na gospodarenje pravnim ili fizičkim osobama (članak 12.)

5. utvrđivanje ribolovnog područja pogodnog za uzgoj riba i drugih vodenih životinja (članak 25.),

6. donošenje odluke o davanju ovlaštenja športsko-ribolovnim turističkim ili ugostiteljskim organizacijama za izdavanje odobrenja za športski ribolov (članak 32.),

7. određivanje visine naknade i maksimalne količine dnevnog ulova za športski ribolov ( članak 33. stavak 1.).

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavlja županijska skupština.

Članak 7.

Zakon o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 44/80., 41/84., 9/88., 9/91., 61/91. i 22/92.):

1. određivanje granice ribolovnog mora u rijekama koje utječu u more (članak 2. stavak 2.),

2. donošenje odluke da se na određenim manjim ribolovnim područjima (lovištima) ribolov male plave ribe obavlja po redoslijedu koji se određuje ždrijebom (članak 12. Stavak 2.).

3. donošenje odluke o podjeli ribolovnih područja na zone ( članak 16. stavak 2.),

4. donošenje odluke o produženju vremena zabrane lova jastoga, hlapova i kuka ( članak 16. stavak 3.),

5. izdavanje odobrenja za športski ribolov (članak 25., 26., 28. i 31.),

6. određivanje visine naknade za športski ribolov (članak 24. stavak 3.),

7. iznimno određivanje da se zbog obuke, bez plaćanja naknade, može obavljati skupni lov podvodnom puškom pod nadzorom i na osnovi godišnjih planova pomorskih športskih društava, na unaprijed određenim i za tu svrhu prikladnim područjima (članak 24. stavak 5.),

8. dodjeljivanje pomorskog dobra u svrhu uzgoja riba i drugih morskih životinja, ukoliko raniji korisnik u roku od godinu dana, nakon što je dobio na korištenje pomorsko dobro, nije postavio naprave za uzgoj (članak 34. b. 5tavak 2.),

9. određivanje pomorskog dobra na kojem se mogu podizati naprave za uzgoj riba i drugih morskih životinja (članak 35. stavak 1.),

10. davanje pomorskog dobra na korištenje u svrhu podizanja uzgajališta riba i drugih morskih životinja ( članak 36. stavak 1.),

11. odobravanje, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, da se pomorsko dobro prirodno pogodno za uzgoj riba i drugih morskih životinja, može koristiti u druge svrhe (članak 36.b. stavak 2.),

12. određivanje pomorskog dobra na kojem se mogu vaditi koralji, spužve, školjkaši i morsko bilje (članak 37.),

13. ograničenje odnosno zabranjivanje upotrebe pojedinih vrsta mreža ili drugih alata za privredni ili športski ribolov kao i određivanje njihove upotrebe u pojasu od jedne morske milje od obale kopna ili otoka zbog zaštite pridnenih riba i drugih morskih životinja od prekomjernog iskorištavanja i uništavanja (članak 42. stavak 1.).

Posao iz stavka 1. ovoga članka obavlja županijska skupština, osim poslova iz stavka 1. točke 5. ovoga članka koje obavlja općinsko ili gradsko vijeće.

b) Vodoprivreda

Članak 8.

Zakon o vodama ("Narodne novine". br. 53/90., 9/91. I 61/91.):

1. donošenje plana obrane od poplava na ostalim vodama i vodotocima (članka 51. stavka 2.),

2. donošenje odluke o osiguravanju sredstava za provođenje neposrednih mjera zaštite u toku poplava i za ublažavanje nastalih posljedica, te za naknade pravnim osobama i građanima kao i odluke o utvrđivanju prava na naknadu za sudjelovanje u obrani od poplava (članak 59. stavak 1. i 2.),

3. donošenje plana za zaštitu voda od zagađivanja na slivnom području ( članak 72. stavak 3,),

4. određivanje zone sanitarne zaštite izvorišta i zaštitnih mjera ( članak 84. stavak 4.).

Poslove iz stavka 1. točke 1, 2. i 4. ovoga članka obavlja županijska skupština, a posao iz stavka 1. točke 3. obavljaju sporazumno županijske skupštine slivnog područja.

c) Trgovina

Članak 9.

Zakon o prometu robe i uslugama u prometu robe ("Narodne novine", br. 32/77., 50/87, i 19/90.):

1. određivanje mjesta održavanja stočnih sajmova na svom području (članak 75. stavak 2.),

2. davanje suglasnosti na tržni red tržnica na veliko i malo (članak 93. i 97.),

3. određivanje rasporeda, početka i završetka radnog vremena tržnica na malo ( članak 98.),

4. određivanje sajamskog reda na stočnim sajmovima (članak 99.).

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavlja općinsko ili Gradsko vijeće.

d) Turizam i ugostiteljstvo

Članak 10.

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", br. 27/91.):

1. Pripremne radnje za osnivanje turističke zajednice i sazivanje turističkog sabora (članak 17.).

Posao iz stavka 1. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko poglavarstvo.

Članak 11.

Zakon o poduzećima ( "Narodne novine". br. 53/91. i 58/93.):

1. donošenje odluke o propisivanju uvjeta kojima moraju udovoljavati javna poduzeća (članak 24a.)

Posao iz stavka 1. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće.

2. POMORSTVO I PROMET

a) Pomorstvo

Članak 12.

Zakon o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima ("Narodne novine", br. 19/74., 39/75., 17/77. i 18/81.):

1. određivanje korištenja pomorskog odnosno vodnog dobra izuzimajući propisivanje korištenja vodnog dobra vezano za: plovidbu, izgradnju i regulaciju plovnog puta, pristaništa, iskop šljunka i pijeska iz korita rijeka (članak 5.),

2. određivanje visine naknade za korištenje pomorskog odnosno vodnog dobra osim za namjene iz toč.1. ovoga članka (članak 10.),

3. donošenje odluke da se ovlasti neka pravna osoba da ubire naknadu za korištenje pomorskog odnosno vodnog dobra (članak 10. stavak 3.),

4. određivanje visine naknade za upotrebu pomorskog odnosno vodnog dobra koju plaća vlasnik ili zakupnik čamca upisanog u očevidnik čamaca (članak 11. stavak 3.),

5. uskraćivanje prava daljnje upotrebe pomorskog odnosno vodnog dobra, osim iz posebnih slučajeva definiranih u toč. 1. ovog članka (članak 17.),

6. određivanje da se neovlašteno izgrađeni objekti ili izvršena prinova na pomorskom ili vodnom dobru ukloni i pomorsko, odnosno vodno dobro, u određenom roku dovede u prijašnje stanje,

7. osnivanje katastra pomorskog dobra (članak 21. stavak 1.),

8. određivanje luke otvorene za domaći promet (članak 28.),

9. davanje pomorskog odnosno vodnog dobra na upotrebu zbog izgradnje posebne luke ( članak 42.),

10. propisivanje upotrebe uređenog kupališta (članak 53.).

Poslove iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga članka obavlja županijska skupština, a poslove iz stavka 1. točke 10. općinsko ili gradsko vijeće.

b) Promet

Članak 13.

Zakon o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu ("Narodne novine". br. 77/92.):

1. određivanje područja na kojem se obavlja javni linijski gradski i prigradski prijevoz u cestovnom prometu i način obavljanja tog prijevoza kao i određivanje obavljanja javnog linijskog gradskog i prigradskog prijevoza u cestovnom prometu na temelju koncesije te uvjeti za dobivanje koncesija (članak 23. stavak 3. i 4.),

2. uređivanje organizacije i načina obavljanja autotaksi prijevoza (članak 26. stavak 1;),

3. uređivanje obavljanja autotaksi prijevoza na temelju koncesije (članak 26. stavak 2.),

4. izdavanje koncesija (članak 26. stavak 3.),

5. utvrđivanje mogućnosti obavljanja autotaksi prijevoza kao linijskog prijevoza osoba na relacijama na kojima takav prijevoz nije organiziran (članak 26. stavak 4.),

6. donošenje programa i načina provjere poznavanja osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području na kojem se obavlja taksi prijevoz( članak 27. stavak 2.),

7. uređivanje slobodnog prijevoza osoba i stvari zaprežnim vozilima (članak 29. stavak 2.),

Poslove iz stavka 1. točaka 2., 3., 5., 6. i 7. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće, poslove iz točke 1. obavlja županijska skupština, a posao iz stavka 1. točke 4. općinsko ili gradsko poglavarstvo.

Članak 14.

Zakon o cestama ("Narodne novine", br. 56/91. i 49/92.):

1. donošenje odluke o održavanju, zaštiti, rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta kao i poslovi nadzora nad tim cestama (članak 7. stavak 2.).

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće.

Članak 15.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 84/92.):

1. dnošenje odluke o uređenju prometa na području općine, odnosno grada (članak 1. stavak 2.).

Posao iz stavka 1. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće.

c) Željeznički promet

Članak 16.

Zakon o hrvatskim željeznicama ("Narodne novine", br. 42/90., 61/91., 18/92. i 54/92.):

1. određivanje uvjeta i načina obavljanja tramvajskog prometa te uvjeta i mjera za sigurno odvijanje prometa gradske željeznice (tramvajskog prometa) te uvjeta, mjera i tehničkih elemenata za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje gradske željeznlce (tramvaje) (članak 28.).

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavlja gradsko vijeće odnosno Gradska skupština Grada Zagreba.

3. PROSTORNO UREÐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

a) Prostorno uređenje

Članak 17.

Zakon o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", br. 54/80., 16/86., 18/89., 47/89., 34/91. i 49/92.):

1. donošenje izmjena i dopuna važećih prostornih planova (dosadašnjih općina) i Grada Zagreba ( članak 8.),

2. donošenje generalnih urbanističkih planova za gradove i naselja gradskog značaja (članak 11.),

3. donošenje prostornih planova područja posebne namjene (članak 12.),

4. donošenje provedbenih planova za gradove i naselja (članak 14.),

5. donošenje posebnih odluka kojima se utvrđuju uvjeti rekonstrukcije postojećih objekata (članak 46.),

Poslove iz stavka 1. točke 1. i 3. ovoga članka obavlja županijska skupština, a poslove iz stavka 1. točke 2., 4. i 5. općinsko ili gradsko vijeće.

Članak 18.

Zakon o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje ( "Narodne novine", br. 33/92.):

1. donošenje odluka o položajnim zonama ovisno o atraktivnosti pojedinog područja (članak 9.).

Posao iz stavka 1. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće.

Članak 19.

Zakon o naseljima ("Narodne novine", br. 54/88.):

1. donošenje odluke o spajanju i razdvajanju naselja (članak 4. stavak 2.),

2. određivanje imena naselja (članak 9.),

3. određivanje imena ulica i trgova ( članak 9.),

4. određivanje organa ili organizacije koji pribavlja ploče s imenima naselja, ulica i trgova i pločice s brojevima zgrada ( članak 12. stavak 1.),

5. određivanje načina podmirivanja troškova pribavljanja i postavljanja pločica s imenom naselja, ulica i trgova kao i pločica s brojevima zgrada ( članak 12. stavak 2.).

Poslove iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka obavlja županijska skupština, a poslove iz stavka 1. točke 3, 4. i 5. obavlja općinsko ili gradsko vijeće.

b) Zaštita okollša

Članak 20.

Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 54/76. i 47/86.):

1. proglašenje posebno zaštićenih područja prirode (članak 8. stavak 2.),

2. proglašenje posebno zaštićenih objekata prirode ( članak 27. stavak 2.),

3. osiguravanje troškova za objekt koji županija, grad odnosno općina proglasila zaštićenim (članak 36. stavak 3.),

4. osnivanje zavoda za zaštitu prirode ( članak 53.),

5. davanje suglasnosti na statut zavoda za zaštitu prirode (članak 55.).

Posao iz stavka 1. točke 1. i 3. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće, a poslove iz stavka 1. točke 2., 3., 4. i 5. obavlja županijska skupština.

Članak 21.

Zakon o postupanju s otpadnim tvarima ("Narodne novine", br. 42/82.):

1. utvrđivanje mjesta za odlaganje otpadnih tvari (članak 9.),

2. utvrđivanje uvjeta i načina postupanja s komunalnim otpadom, a posebice stakla, papira i metala (članak 8.).

Poslove iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka obavljaju općinska odnosno gradska vijeća.

Članak 22.

Pravilnik o kontroli kvalitete morske vode za kupanje i rekreaciju ("Narodne novine", br. 48/86.):

1. donošenje odluka o određivanju područja mora namijenjena za kupanje i rekreaciju (članak 3.),

2. izrada karata područja mora za kupanje, kao i osiguravanje redovite kontrole morske vode (članak 3.).

Posao iz stavka 1. točke 1. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće, a posao iz stavka 1. točke 2. obavlja županijska skupština.

9. STAMBENO-KOMUNALNA DJELATNOST

a) Stambena djelatnost

Članak 23.

Zakon o stambenim odnosima ( "Narodne novine", br. 51/85., 42/86. i 22/92.):

1. donošenje odluke o kućnom redu (članak 40),

2. donošenje odluke o nadstojničkim stanovima (članak 41.),

3. donošenje odluke o mjerilima za utvrđivanje visine stanarine (članak 43. stavak 4.),

4. donošenje odluke o normativima za održavanje stana i zajedničkih dijelova i uređaja u stambenoj zgradi (članak 52.),

5. donošenje odluke o plaćanju troškova vezanih uz korištenje stana (članak 76.),

6. donošenje općeg akta o utvrđivanju kruga osoba kojima se može dati stan na korištenje, a za čije se je stanovanje dužna brinuti općina (članak 81.),

7. donošenje odluke o najvišim iznosima najamnine za stanove (članak 116.),

8. donošenje odluke o najvišim iznosima naknade za korištenje pokućstva i kućanskih aparata (članak 117.),

9. donošenje odluke o minimalnim uvjetima stanovanja (članak 119. stavak 2.),

10. utvrđivanje što se smatra teškim uvjetima stanovanja (članak 124. stavak 2.),

11. donošenje odluke o najvećem standardu veličine i opremljenosti stana (članak 127.).

Poslove iz stavka 1. točke 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10. i 11. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće, a posao iz stavka 1. točke 3. u sporazumu s fondom stambenog gospodarstva općine ili grada.

Članak 24.

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/93., 69/92. i 25/93.):

1. određivanje zona u naselju (članak 12. stavak 6.).

Posao iz stavka 1. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće.

b) Komunalna djelatnost

Članak 25.

Zakon o komunalnim djelatnostima ("Narodne novine", br. 15/79.):

1. donošenje odluke o komunalnim djelatnostima koje se pod uvjetima iz članka 1. stavak 2. Zakona smatraju komunalnim djelatnostima (članak 2. stavak 5.),

2. donošenje odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (članak 4.),

3. donošenje odluka o načinu organiziranja obavljanja komunalnih djelatnosti i davanje suglasnosti iz članka 5. stavka 1. alineja 3., 4. i 5. (članak 5.),

4. donošenje odluka o određivanju predstavnika za natječajnu komisiju za imenovanje direktora i upravnog odbora u komunalnoj organizaciji (članak 6.),

5. a) određivanje načina i reda prvenstva pružanja usluga onim korisnicima kod kojih bi uslijed prekida nastala opasnost za sigurnost života ili zdravlja ljudi ili bi nastala nenadoknadiva šteta,

b) poduzimanje mjera za nastavljanje obavljanja djelatnosti ukoliko to nije u potpunosti osigurala komunalna organizacija,

c) utvrđivanje razloga i eventualne odgovornosti za prekid obavljanja djelatnosti odnosno pružanja usluga (članak 8. stavak 3. alineja 1., 2., 3.),

6. određivanje visine troškova i načina naknade iz članka 9. stavka 1. Zakona (članak 9. stavak 2.),

7. sklapanje ugovora o obvezatnosti uključivanja u udruženje komunalnih djelatnosti (članak 11. stavak 3.),

8. donošenje osnova plana općine odnosno grada (članak 16.),

9. određivanje uvjeta o formiranju cijena komunalnih usluga (članak 20.),

10. nadoknada razlike u cijeni (članak 22.),

11. određivanje načina plaćanja i izvršavanja obveza plaćanja cijene komunalne usluge (članak 23.),

12. donošenje odluke o osiguravanju sredstava za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih komunalnih objekata (članak 25. stavak 2.),

13. utvrđivanje komunalne naknade (članak 26.),

14. utvrđivanje naselja u kojima se plaća komunalna naknada (članak 27.),

15. utvrđivanje minimalnog opsega radova održavanja uredenog građevinskog zemljišta (članak 28.),

16. donošenje odluka o financiranju i izgradnji komunalnih objekata i uređaja na građevinskom zemljištu (članak 34. stavak 4.),

17. utvrđivanje visine sredstava i način izvršavanja obveza investitora drugog objekta koji rekonstruira postojeći objekt ili ruši postojeći objekt radi izgradnje novog objekta (članak 37. stavak 3.),

18. nadzor nad radom komunalnih organizacija (članak 43.),

19. propisivanje komunalnog reda (članak 44.).

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće.

Članak 26.

Zakon o grobljima ("Narodne novine", br. 32/65. - pročišćeni tekst):

1. briga o grobljima i propisivanju uvjeta i načina njihovog korištenja i upravljanja (članak 1.),

2. donošenje akta o osnivanju groblja (članak 2.),

3. donošenje akta o stavljanju groblja izvan upotrebe (članak 14. stavak 2.),

4. donošenje odluke o sakupljanju posmrtnih ostataka boraca i o njihovom prenosu u zajedničku grobnicu ili u pojedinačne grobove na postojećim grobljima ili na grobljima koje će osnovati u tu svrhu (članak 16.),

5. uređivanje i održavanje groblja i grobova boraca (članak 17. stavak 2.),

6. osiguranje financijskih sredstava za provođenje odredaba Zakona o grobljima (članak 18.),

7. propisivanje načina, prikupljanja i čuvanja dokumentacije i vođenja evidencije o grobljima i grobovima boraca i određivanje tijela (organa koje će obavljati te poslove) (članak 19.).

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće.

Članak 27.

Pravilnik o uređenju groblja i sahrani umrlih ("Narodne novine", br. 2/62.)

1. imenovanje člana Komisije za određivanje lokacije za novo groblje (članak 2.),

2. donošenje rješenja o stavljanju groblja izvan upotrebe ( članak 21.),

3. donošenje odluke o prekopavanju groblja (članak 23.),

4. određivanje namjene zemljišta napuštenog groblja nakon izvršenog prekopavanja (članak 25.).

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavlja općinsko i gradsko vijeće.

5. KULTURA I ŠPORT

Članak 28.

Zakon o zaštiti arhivske građe i arhivima ("Narodne novine", br. 25/78., 47/86. i 47/89.):

1. davanje suglasnosti na odredbe statuta arhiva ( članak 52. stavak 1.),

2. poduzimanje mjera da se zaštiti arhivska građa i osigura obavljanje arhivske službe u slučaju kada se ukida arhiv (članak 53.).

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavlja županijska skupština na području koje je sjedište arhiva.

Članak 29.

Zakon o bibliotečnoj djelatnosti i bibliotekama ( "Narodne novine", br. 25/73., 47/86. i 47/88.):

1. razmatranje statuta samostalne biblioteke (članak 19. stavak 2.),

2. osnivanje biblioteke ( članak 20. stavak 1.),

3. donošenje akta o prestanku rada biblioteke ( članak 23. stavak 3. i 4.).

Poslove iz stavka 1. točke 1. ovoga članka obavlja županijska skupština na području koje je sjedište biblioteke, a poslove iz stavka 1. točke 2. i 3. općinsko ili gradsko vijeće odnosno županijska skupština, ako su te jedinice lokalne samouprave i uprave i osnivači biblioteke.

Članak 30.

Zakon o muzejskoj djelatnosti ( "Narodne novine", br. 12/77. i 47/89.):

1. osnivanje muzejske organizacije (članak 18. stavak 1.),

2. donošenje odluke o ukidanju muzejske organizacije ( članak 23. stavak 3. i 4.),

3. određivanje potrebnih mjera za smještaj i zaštitu muzejske građe u slučaju kada se ukida muzejska organizacija (članak 24. stavak 1.),

4. potvrđivanje statuta muzejske organizacije (članak 29.).

Poslove iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće odnosno županijska skupština ako su te jedinice lokalne samouprave i uprave i osnivači muzejske organizacije, a poslove iz stavka 1. točke 3. i 4. skupština županije prema sjedištu muzejske organizacije.

Članak 31.

Zakon o zaštiti spomenika kulture ("Narodne novine", br. 7/67. - pročišćeni tekst, 47/86., 47/89. i 19/91.):

1. osnivanje savjeta i odbora građana za čuvanje i staranje o pravilnom održavanju spomenika kulture (članak 11. stavak 1. i 2.),

2. davanje mišljenja o pravu korištenja iskopanih ili nađenih arheoloških spomenika kulture u slučaju spora o njihovoj pripadnosti (članak 38. stavak 6.),

3. razmatranje statuta Zavoda za zaštitu spomenika kulture (članak 45. stavak 3.),

4. imenovanje povjerenika za zaštitu spomenika kulture ( članak 61. stavak 1.).

Poslove iz stavka 1. točke 1., i 2. i 4. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće, a posao iz stavka 1. točke 3. ovog članka obavlja županijska skupština.

Članak 32.

Osnovni zakon o zaštiti spomenika kulture ("Narodne novine", br. 52/71.):

1. prijem prethodne ponude vlasnika za prodaju spomenika kulture (članak 12. stavak 1.),

2. razmatranje pismene ponude za kupnju spomenika kulture (članak 13. stavak 1. i 2. te članci 14., 15. i 16.).

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavlja općinsko odnosno gradsko vijeće.

Članak 33.

Zakon o kazalištima ( "Narodne novine", br. 61/91.)

1. osnivanje javnih kazališta ( članak 21. stavak 2.),

2. predlaganje ministru kulture i prosvjete intendanta nacionalnih kazališta (članak 26. stavak 1.).

Poslove iz stavka 1. točke 1. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće odnosno županijska skupština, a posao iz stavka 1. točke 2. gradsko vijeće.

Članak 34.

Zakon o športu ("Narodne novine", br. 60/92. i 25/93.)

1. prihvaćanje programa javnih potreba u športu, te osiguravanje sredstava iz proračuna (članak 28. stavak 1.),

2. donošenje programa javnih potreba u športu ( članak 31. Stavak 2.),

3. utvrđivanje športskih objekata koji su od značenja za općinu odnosno grad Zagreb (članak 72. stavak 1.),

4. zaključivanje ugovora o upravljanju, korištenju i održavanju športskih objekata koji se održavaju odnosno grade novčanim sredstvima iz proračuna jedinica lokalne samouprave ( članak 72. stavak 6.),

5. donošenje odluke o preuzimanju športskih objekata u vlasništvo ( članak 88. stavak 2.).

Poslove iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće, odnosno županijska skupština, zavisno od svojih interesa, a poslove iz stavka 1. točke 3., 4. i 5. općinsko ili gradsko vijeće, izuzev kad se radi o športskom objektu od značenja za Republiku.

6. IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

Članak 35.

Zakon o poslovnim zgradama i prostorijama ( "Narodne novine", br. 52/71.):

1. određivanie poslovnih prostorija i lokala koji mogu služiti samo određenim potrebama (članak 5.),

2. propisivanje koje zgrade koje se podižu na određenom području općine moraju imati poslovne prostorije za određene poslovne djelatnosti u skladu s urbanističkim planom odnosno s odlukom koja taj plan zamjenjuje (članak 6.),

3. određivanje visine zakupnine (članak 9.),

4. donošenje propisa o prestanku ugovora o podzakupu ( članak 57.).

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće.

Članak 36.

Zakon o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", br. 54/80., 42/86.. 41/88., 48/88., 16/90. i 53/90):

1. propisivanje ograničenja raspolaganja građevinskim zemljištem (članak 10. stavak 1.),

2. određivanje rente (članak 13. stavak 2. i 3.),

3. utvrđivanje troškova pripreme zemljišta ( članak 27.),

4. davanje zemljišta za korištenje u vlasništvo i uzimanje zamljišta iz posjeda (članak 29., 31., 41., 43., 65., 70., 84., 85. i 90.),

5. donošenje odluke o određivanju rokova za isplatu naknade prijašnjem vlasniku (članak 37. stavak 2. i 4.),

8. donošenje odluke o propisivanju uvjeta za davanje zamjenske parcele ( članak 38.),

7. određivanje naknade za zemljište (članak 39., 42. i 88.),

8. donošenje odluke o određivanju atraktivnog područja (članak 47.),

9. propisivanje općih uvjeta natječaja (članak 48.),

10. propisivanje slučajeva u kojima se može izvršiti prijenos objekata na kojem su izvedeni znatniji radovi (članak 52. i 64.),

11. utvrđivanje prestanka prava korištenja ( članak 53.),

12. propisivanje uvjeta za davanje u zakup ( članak 79.),

13. davanje na korištenje zemljišta u slučajevima bespravne izgradnje ( članak 85. i 90.).

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće.

7. OPĆA UPRAVA

Članak 37.

Zakon o braku i porodičnim odnosima ("Narodne novine", br. 51/89 - pročišćeni tekst i 59/90.):

1. određivanje vijećnika i zastupnika u Sabor Republike Hrvatske za zaključivanje braka ( članak 21.).

Posao iz stavka 1. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće.

Članak 38.

Zakon o popisima birača ("Narodne novine", br.19/92):

1. određivanje područja za vođenje popisa birača (članak 12. stavak 1.),

2. određivanje vođenja posebnog sveska popisa birača za pojedine dijelove grada odnosno naselja prema biračkom mjestu (članak 12. stavak 3.),

3. određivanje provjere popisa birača prilikom raspisivanja izbora (članak 22. stavak 2.),

4. osnivanje komisije za popis birača (članak 27. stavak 1. i 2.).

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavlja općinsko ili gradsko vijeće.


III. POSEBNE ODREDBE

Članak 39.

Grad pored poslova iz samoupravnog djelokruga utvrđenog ovim Zakonom, u skladu sa statutom obavlja i druge poslove u uređivanju odnosa u svezi sa svakodnevnim potrebama koje su od neposrednog interesa za gradsku zajednicu, glede njenog gospodarskog i društvenog razvitka.

Članak 40.

Ministarstva i druga samostalna tijela državne uprave u okviru svog djelokruga obavljaju poslove iz djelokruga skupština dosadašnjih općina koji nisu ovim ili drugim zakonom, odnosno propisom donijetim na temelju zakona utvrđeni kao poslovi iz samoupravnog djelokruga tijela jedinica lokalne samouprave i uprave.

Ostale poslove koji su prema važećim zakonima i propisima donijetim na temelju zakona bili u djelokrugu tijela uprave i službi dosadašnjih općina, a nisu ovim ili posebnim zakonom određe ni kao poslovi iz samoupravnog djelokruga, obavljaju upravna tijela i službe iz članka 88. stavka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi kao poslove državne uprave, ako zakonom nije drugačije određeno.

Poslove koje su prema važećim zakonima i propisima donijetim na temelju zakona obavljala izvršna vijeća dosadašnjih skupština općina, a nisu ovim ili posebnim zakonom određeni kao poslovi iz samoupravnog djelokruga, obavljaju općinska odnosno gradska poglavarstva.

Iznimno, od stavka 3. ovog članka poslove iz članka 58. stavka 2. Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", br. 54/80., 18/88., 18/89., 47/89., 34/91. i 49/92.) obavlja nadležno tijelo iz članka 88. stavka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, kao posao državne uprave.

Članak 41.

Gradska skupština, poglavarstvo i upravna tijela Grada Zagreba, do donošenja posebnih zakona i drugih propisa kojima će se odrediti poslovi iz djelokruga Grada Zagreba, obavljaju sve poslove koje su prema važećim zakonima i drugim propisima obavljale dosadašnja Skupština Grada Zagreba, njeno Izvršno vijeće i upravna tijela.

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 42.

Do ustrojavanja upravnih odjela u jedinicama lokalne samouprave i uprave, sukladno odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi i Zakona o privremenom djelovariju upravnih i sudbenih tijela, upravne poslove iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave obavljaju tijela uprave i službe dosadašnjih općina.

Članak 43.

Vlada Republike Hrvatske donijet će pobliže propise radi provedbe ovoga Zakona.

Članak 44.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-01/93-01/02

Zagreb, 30. srpnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Zastupnićkog doma

Sabora Stjepan Mesić, v. r.