Zakon o Poreznoj upravi

NN 75/1993 (13.8.1993.), Zakon o Poreznoj upravi

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o Poreznoj upravi

Proglašavam Zakon o Poreznoj upravi, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 29. srpnja 1983. godine.

Broj : PA4-67/ 1-93.

Zagreb, 5. kolovoza 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tudman, v. r.


ZAKON O POREZNOJ UPRAVI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom utemeljuje Porezna uprava te uređuje njezino ustrojstvo, poslovi i način rada.

Članak 2.

(1) Porezna uprava je jedinstvena i samostalna upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija.

(2) Sjedište Porezne uprave je u Zagrebu.

(3) Porezna uprava djeluje pod nazivom: Ministarstvo financija - Porezna uprava.

II. POSLOVI POREZNE UPRAVE

Članak 3.

(1) Porezna uprava obavlja slijedeće poslove:

1. organizira i koordinira, prati i nadzire naplatu proračunskih prihoda,

2. prikuplja, evidentira i obrađuje podatke, bitne za razrez i plaćanje poreza, pristojbi i drugih proračunskih prihoda,.

3. utvrđuje porezne obveze pravnih i fizičkih osoba,

4. provjerava ispravnost i potpunost podnijetih poreznih prijava,

5. obavlja nadzor kod poreznih obveznika radi utvrđivanja da li su pravilno i pravodobno obračunate i izvršene porezne obveze,

6. utvrđuje povrede poreznih propisa te vodi prekršajni postupak,

7. evidentira i obrađuje podatke o obračunatim i naplaćenim porezima,

8. prati i analizira primjenu poreznih propisa i poreznih sustava,

9. prisilno naplaćuje poreze. pristojbe i druge proračunske prihode,

10. osigurava prikupljanje i automatsku obradu podataka o proračunskim prihodima putem jedinstvenog informacij skog sustava,

11. brine o razvoju i unapređenju poreznog sustava

(2) Porezna uprava može obavljati poslove evidencije, kontrole i naplate prihoda za jedinice lokalne samouprave odnosno uprave, prihoda društvenih fondova kao i drugih javnih prihoda.

(3) Naknada za obavljanje poslova iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se ugovorom između Porezne uprave i jedinice lokalne samouprave odnosno uprave.

(4) Sredstva iz stavka 3. ovoga članka su prihod državnog proračuna a koriste se za unapređenje rada Porezne uprave.

III. USTROJSTVO I UPRAVIJANJE

Članak 4.

(1) Porezna uprava poslove iz svog djelokruga obavlja u Središnjem uredu u Zagrebu i u područnim uredima.

(2) Područni uredi ustrojavaju se za područje županije, odnosno Grada Zagreba i imaju svoje ispostave u pravilu u sjedištima dosadašnjih uprava prihoda.

(3) Ustrojstvo Središnjeg ureda, područnih ureda i njihovih ispostava, kao i okvirni broj službenika i namještenika uređuje se uredbom Vlade Republike Hrvatske a podrobno Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva financija.

Članak 5.

(1) U Središnjem uredu obavljaju se slijedeći poslovi:

1. priprema dokumentacijskih i analitičkih podloga za izradu nacrta zakona i prijedloga drugih propisa iz oblasti poreza, pristojbi i drugih proračunskih prihoda,

2. osiguravanje jedinstvene provedbe zakona i drugih propisa iz oblasti poreza, pristojbi i drugih proračunskih prihoda,

3. davanje uputa, objašnjenja i mišljenja o primjeni propisa iz oblasti poreza, pristojbi i drugih proračunskih prihoda.

4. nadzor u primjeni propisa iz oblasti poreza, pristojbi i drugih proračunskih prihoda radi jedinstvenog i ispravnog utvrđivanja i naplate proračunskih prihoda u područnim uredima, a po potrebi i kod poreznih obveznika,

5. praćenje stanja u oblasti ubiranja proračunskih prihoda i izrada izvješća i analiza o izvršavanju obveza plaćanja poreza, pristojbi i drugih proračunskih prihoda. ,

6. organiziranje automatske obrade podataka te priupljanje, evidentiranje i obrada podataka o proračunskim prihodima, putem jedinstvenog informacijskog sustava,

7. rješavanje o žalbama protiv rješenja područnih ureda.

8. osiguravanje suradnje stručnih i znanstvenih ustanova u uspostavljanju i funkcioniranju poreznog sustava,

9. organiziranje i provedba stručnog usavršavanja, obuke i instruktaže službenika Porezne uprave putem savjetovanja, seminara i na drugi način,

10. obavljanje i drugih poslova koji se odnose na porezni sustav i njegovo funkcioniranje.

(2) Za obavljanje poslova automatske obrade podataka unutar Središnje porezne uprave formira se posebna ustrojstvena jedinica.

Članak 6.

U područnim uredima Porezne uprave obavljaju se slijedeći poslovi:

1. praćenje i koordiniranje reda ispostava Porezne uprave na svom području,

2. osiguravanje jedinstvenog postupanja u utvrđivanju, nadzoru i naplati poreza, pristojbi i drugih proračunskih prihoda te ujednačavanje postupanja u vođenju prekršajnog postupka,

3. nadzor poreznih obveznika radi utvrđivanja i naplate proračunskih prihoda,

4. poduzimanje mjera za učinkovitu i racionalnu naplatu poreza, pristojbi i drugih proračunskih prihoda od pravnih i fizičkih osoba, na svom području unapređivanjem rada i obukom kadrova u ispostavama,

5. objedinjavanje podataka poreznih ispostava koji se odnose na proračunske prihode te izvještavanje o tim podacima središnje porezne uprave,

6. praćenje i analiziranje funkcioniranja poreznog sustava te predlaganje rješavanja pojedinih pitanja radi bržeg i učinkovitijeg ubiranja proračunskih prihoda,

7. obavljanje drugih poslova po nalogu ravnatelja Porezne uprave.

Članak 7.

U ispostavama područnih ureda, obavljaju se slijedeći poslovi:

1. prikupljanje, evidentiranje i obrada podataka bitnih za razrez poreza, pristojbi i drugih proračunskih prihoda koje plaćaju pravne i fizičke osobe,

2. utvrđivanje poreznih obveza po osnovi poreza na dohodak, poreza na dobit, poreza na promet i drugih poreza i pristojbi koje plaćaju pravne i fizičke osobe,

3. provjera ispravnosti poreznih prijava poreza na dohodak, dobit, poreza na promet i drugih vrsta poreza i pristojbi,

4. naplata poreza i pristojbi od pravnih i fizičkih osoba,

5. provjera prijavljivanja poreza na dohodak, dobit i drugih vrsta poreza koje plaćaju pravne i fizičke osobe,

6. nadzor poreznih obveznika u cilju utvrđivanja da li su pravilno i pravodobno obračunane i plaćene porezne obveze,

7. vođenje prekršajnog postupka zbog povreda propisa o porezima i pristojbama koji je u nadležnosti Porezne uprave,

8. obuhvat podataka o obračunatim i naplaćenim proračunskim prihodima radi njihovog evidentiranja i praćenje putem jedinstvenog informacijskog sustava i davanje izvješća o evidentiranim podacima,

9. praćenje i analiziranje funkcioniranja poreznog sustava i upoznavanje sa stanjem u toj oblasti pročelnika poreznog ureda, a po zahtjevu i ravnatelja Porezne uprave,

10. obavljanje drugih poslova po nalogu ravnatelja Porezne uprave ili pročelnika područnog ureda.

Članak 8.

(1) Poreznom upravom upravlja ravnatelj koji je ujedno i čelnik Središnjeg ureda Porezne uprave.

(2) Ravnatelja Porezne uprave, na prijedlog ministra financija, imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

(3) Ravnatelj Porezne uprave za svoj rad odgovoran je ministru financija i Vladi Republike Hrvatske.

(4) Ravnatelj Porezne uprave ima pomoćnike, koje imenuje ministar financija na prijedlog ravnatelja a za svoj rad odgovorni su ravnatelju Porezne uprave i ministru financija.

(5) Radom područnog ureda Porezne uprave upravlja pročelnik, kojeg imenuje ravnatelj Porezne uprave.

(6) Radom ispostave područnog ureda upravlja voditelj ispostave, kojeg na prijedlog pročelnika područnog ureda imenuje ravnatelj Porezne uprave.

IV. POREZNI NADZOR

Članak 9.

(1) Redovni nadzor obračunavanja i plaćanja poreza, pristojbi i drugih proračunskih prihoda kod poreznih obveznika (pravnih i fizičkih osoba) obavljaju ovlašteni djelatnici Porezne uprave.

(2) Obrazac iskaznice ovlaštenim djelatnicima Porezne uprave propisuje ministar financija.

(3) Iskaznice ovlaštenim djelatnicima Porezne uprave izdaje ravnatelj Porezne uprave.

Članak 10.

Ovlašteni djelatnici Porezne uprave, iz članka 9. ovoga Zakona u obavljailju stalnog i prethodnog nadzora mogu pregledavati dokumentaciju, poslovne knjige i druge isprave radi utvrđivanja da li su porezne obveze obračunate, iskazane te uredno i pravodobno izmirene, mogu pregledavati prostorije, proizvodnju, robu, uređaje i opremu, utvrđivati identitet osoba koje obavljaju djelatnost i poslovodne, financijske ili računovodstvene poslove te uzimati od njih izjave u svezi s obračunavanjem, evidentiranjem i plaćanjem poreza i pristojbi i njihovim radom.

Članak 11.

(1) U obavljanju poslova iz svog djelokruga ovlašteni djelatnici mogu privremeno oduzeti, do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju, odnosno presude o izvršenom kaznenom djelu, novac, vrijednosne papire, dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili sudbenom postupku mogu poslužiti kao dokaz.

(2) O privremenom oduzimanju predmeta izdaje se potvrda.

Članak 12.

(1) O obavljenom nadzoru ovlašteni djelatnik sastavlja zapisnik.

(2) Jedan primjerak zapisnika dostavlja se poreznom obvezniku kod kojeg je obavljen nadzor.

(3) Na zapisnikom utvrđeno stanje porezni obveznik može organu koji je obavio nadzor staviti prigovor. Rok unutar kojeg se može dati prigovor utvrđuje se u zapisniku s tim da ne može biti kraći od 3 ni duži od 15 dana od dana primitka zapisnika.

(4) Ukoliko su zapisnikom utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti glede obračuna, evidentiranja i plaćanja poreza i pristojbi, ovlašteni djelatnici će rješenjem naložiti uplatu poreza odnosno otklanjanje nezakonitosti ili nepravilnosti.

(5) Rješenje se neće donositi ukoliko je uplata dužnog poreza izvršena, odnosno nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene tijekom pregleda.

(6) Na rješenje kojim se nalaže uplata poreza, odnosno otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti može se izjaviti žalba Središnjem uredu porezne uprave u roku 15 dana od dana primitka rješenja.

(7) Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 13.

Ako ovlašteni djelatnik utvrdi radnje koje imaju obilježje prekršaja ili kaznenog djela, o tome će izvijestiti Financijsku policiju.

Članak 14.

(1) Ako ovim Zakonom nije neko pitanje drugačije uređeno, na poslove poreznog nadzora primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

V. SREDSTVA ZA RAD POREZNE UPRAVE

Članak 15.

(1) Sredstva za rad Porezne uprave osiguravaju se u državnom proračunu.

(2) Sredstva za plaće službenika i namještenika Porezne uprave osiguravaju se na osnovi kriterija po kojima se osiguravaju plaće djelatnika u državnom proračunu i uvećavaju se za osobe s posebnim ovlastima za 20% zbog posebnih uvjeta rada i prirode obavljanja poslova.

VI. RADNI ODNOSI I STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA

Članak 16.

(1) Uvjeti za postavljanje službenika i namještenika u Poreznoj upravi propisuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva financija.

(2) Radni odnos službenika i namještenika zasniva se putem natječaja ili putem oglašavanja slobodnih radnih mjesta u skladu s propisima o prijemu službenika i namještenika na rad u organe državne uprave.

Članak 17.

(1) Službenik Porezne uprave, koji zasnuje radni odnos, ako ima manje od pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i nije položio stručni ispit za službenike u organima uprave pri drugom organu ili organizaciji, dužan je u roku od godinu dana od zasnivanja radnog odnosa položiti stručni ispit za službenike organa uprave.

(2) Ako službenik ne položi ispit u roku iz stavka 1. ovoga članka prestaje mu radni odnos.

Članak 18.

(1) Zbog potrebe službe ravnatelj Porezne uprave može privremeno uputiti službenika, odnosno namještenika na rad iz jednog organizacijskog dijela na rad u drugi organizacijski dio Porezne uprave izvan mjesta njegovog stalnog boravka.

(2) Rad iz stavka 1. ovog članka može trajati do šest mjeseci, a dulje od toga vremena samo uz pristanak službenika, odnosno namještenika.

(3) Za vrijeme privremenog upućivanja na rad službenik, odnosno namještenik ima pravo na dnevnicu za prvih mjesec dana, a poslije toga na naknadu za odvojeni život sve dok za njega i njegovu obitelj ne bude osiguran odgovarajući stan.

(4) Potrebama službe iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito slučajevi kada poslove Porezne uprave ne mogu u područnom uredu ili ispostavi Porezne uprave ili u Središnjem uredu na vrijeme i uspješno obaviti postojeći službenici odnosno namještenici.

VII. NAČIN RADA POREZNE UPRAVE

Članak 19.

(1) Za rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju nadležni su područni uredi.

(2) Za rješavanje u upravnim stvarima u drugom stupnju nadležan je Središnji ured.

Članak 20.

(1) Rad Porezne uprave je javan.

(2) Podaci o poreznim osnovicama, o razrezanom, plaćenom i neplaćenom porezu u visini u kojoj ih je prijavio porezni obveznik, odnosno koji su utvrđeni u postupku razreza i nadzora obračunavanja i plaćanja poreza su javni.

(3) Drugi podaci koje službena osoba Porezne uprave sazna o djelatnosti i poslovanju poreznog obveznika u postupku nadzora i razreza poreza službena su tajna.

Članak 21.

Porezna uprava u obavljanju poslova iz svog djelokruga rada surađuje s Financijskom policijom i drugim organima državne uprave, tijelima jedinica lokalne samouprave odnosno uprave, koje imaju javne ovlasti i rade na utvrđivanju, naplati i nadzoru javnih prihoda.

VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 22.

Ustrojstvo i djelokrug rada Porezne uprave uskladit će se s odredbama ovoga Zakona najkasnije do 31. prosinca 1993. godine.

Članak 23.

(1) Do ustrojavanja Porezne uprave poslove Porezne uprave obavljat će uprava prihoda u dosadašnjim općinama i Uprava prihoda u sastavu Ministarstva financija te Zavod za platni promet glede poslova koji se odnose na nadzor, obračun i evidentiranje proračunskih prihoda.

(2) Službenici i namještenici uprava prihoda u dosadašnjim općinama i u Upravi prihoda u sastavu Ministarstva financija preuzimaju se u Poreznu upravu, ako ispunjavaju uvjete prema ovome Zakonu i prema Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva financija.

(3) Djelatnici Zavoda za platni promet koji obavljaju poslove nadzora, obračuna i evidentiranja poreza od pravnih osoba preuzimaju se u Poreznu upravu.

(4) Preuzeti djelatnici iz stavka 2. i 3. ovoga članka rasporedit će se na odgovarajuće poslove ako ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom i Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva financija.

(5) Službenicima i namještenicima odnosno djelatnicima iz stavka 4. ovoga članka koji ne budu raspoređeni, prestaje radni odnos na temelju zakona kojim se uređuju radni odnosi u državnoj upravi.

Članak 24.

(1) Ministar financija uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo financija - Porezna uprava preuzima i nastavlja koristiti prostorije i opremu koju su koristile uprave prihoda dosadašnjih općina.

(2) Odluku o utvrđivanju i preuzimanju imovine, arhive i dokumentacije što se odnosi na preuzete poslove i djelatnike od Zavoda za platni promet donosi Vlada Republike Hrvatske na temelju usuglašenog prijedloga Upravnog odbora Zavoda za platni promet i ministra financija.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravama društvenih prihoda ("Narodne novine". br. 10/82., 17/86. i 27/88.).

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 419-01/93-01/01

Zagreb, 29. srpnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.