Zakon o plaćanju doplatne marke "Hrvatska liga protiv raka" u unutarnjem poštanskom prometu

NN 75/1993 (13.8.1993.), Zakon o plaćanju doplatne marke "Hrvatska liga protiv raka" u unutarnjem poštanskom prometu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o plaćanju doplatne marke "Hrvatska liga protiv raka" u unutarnjem poštanskom prometu

Proglašavam Zakon o plaćanju doplatne marke "Hrvatska liga protiv raka" u unutarnjem poštanskom prometu, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 29. srpnja 1993. godine.

Broj : PA4-69/1-93.

Zagreb, 5. kolovoza 1993.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o plaćanju doplatne marke "Hrvatska liga protiv raka" u unutarnjem poštanskom prometu

Članak 1.

Doplatna marka "Hrvatska liga protiv raka" plaćat će se u cilju prikupljanja sredstava i promičbe djelovanja "Hrvatske lige protiv raka" u razdoblju od 11. do 31. listopada 1993. godine na sve pošiljke u unutarnjem poštanskom prometu, osim dnevnog tiska i časopisa, u visini 50% nominalne vrijednosti prve stope pisma u unutarnjem poštanskom prometu.

Članak 2.

Od plaćanja doplatne marke iz članka 1. ovoga Zakona oslobađaju se organizacije: Caritas, Hrvatski Crveni Križ i druge humanitarne organizacije.

Članak 3.

Prihod od prodanih doplatnih maraka iz članka 1. ovoga Zakona uplaćuje se na račun "Hrvatske lige protiv raka".

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 344-02/93-02/08

Zagreb, 29. srpnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.