Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kalendaru rada osnovnih škola za 1993/94. školsku godinu

NN 75/1993 (13.8.1993.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kalendaru rada osnovnih škola za 1993/94. školsku godinu

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE

Na temelju članka 41. stavka 3. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", br. 59/90. i 27/93), ministar kulture i prosvjete donosi

PRAVILNIK

o izmjenama Pravilnika o kalendaru rada osnovnih škola za 1993/94. školsku godinu

Članak 1.

U Pravilniku o kalendaru rada osnovnih škola za 1993/94. školsku godinu ("Narodne novine", br. 61/93) u članku 2. stavku 1. riječi: "6. rujna 1993." zamjenjuju se riječima: "13. rujna 1993.". U članku 3. stavku 2. riječi: "6. rujna" zamjenjuju se riječima: "13. rujna".

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-03/93-01-91

Urbroj: 532-02-1/5-93-06

Zagreb, 27. srpnja 1993.

Ministar kulture i prosvjete

mr. Vesna Girardi - Jurkić, v. r.