Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla

NN 75/1993 (13.8.1993.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 27. stavka 6., članka 47. stavka 6. i članka 56. stavka 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 52/91, 64/9 i 26/93.) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine" broj 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima koji moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla ("Narodne novine" br. 20/92. i 27/92), članak 1. mijenja se i glasi:

"Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti kojima glede izgradnje, tehničkog uređenja, tehnološke opreme, načina rada, higijene i stručnih djelatnika, moraju udovoljavati klaonice, rasjekavaonice, hladnjače i objekti za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: namirnice životinjskog podrijetla), koji su namijenjeni za javnu potrošnju i izvoz."

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

"Objekti iz članka 1. ovog pravilnika jesu:

1. objekti za klanje životinja (klaonice) kopitara, papkara, peradi i kunića;

2. objekti za rasijecanje i obradu mesa (rasjekavaonice);

3. objekti za obradu i rasijecanje mesa divljaći;

4. objekti za hlađenje - smrzavanje (hladnjaće) i objekti za uskladištenje namirnica životinjskog podrijetla;

5. objekti za preradu mesa i objekti za proizvodnju namirnica životinjskog podrijetla."

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Objekti iz članka 2. ovog pravilnika u odnosu na građevinsku izvedbu, tehničku opremljenost, kapacitet i tehnologiju proizvodnje, razvrstavaju se u slijedeće kategoije:

1. objekti većeg kapaciteta proizvodnje (u daljnjem tekstu: industrijski objekti);

2. objekti manjeg kapaciteta proizvodnje (u daljnjem tekstu: obrtnički objekti);

3. objekti u okviru kućanstva.

U objektima iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka, obavlja se klanje životinja; rasijecanje i obrada mesa; obrada, prerada i proizvodnja te uskladištenje namirnica životinjskog podrijetla, koji su namijenjeni za:

- javnu potrošnju na domaćem tržištu;

- izvoz na inozemna tržišta - ako su proizvedeni u objektima koji udovoljavaju uvjetima propisanim ovim pravilnikom i uvjetima zemalja uvoznica (u daljnjem tekstu: izvozni objekti).

U objektima iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka, obavlja se i klanje životinja podrijetlom iz uvoza pod uvjetom da udovoljavaju propisanim uvjetima za klanje životinja iz uvoza ili propisanim uvjetima za izvozne objekte.

U objektima iz točke 3. ovog članka, obavlja se: obrada i prerada mlijeka i proizvode mliječni proizvodi; obrada i prerada meda te sakupljanje, sortiranje i pakiranje jaja; koji su namijenjeni prodaji na tržnicama".

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

"Objekti iz članka 3. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovog pravilnika, za koje je utvrđeno da udovoljavaju propisanim uvjetima; upisuju se u službenu evidenciju odobrenih objekata.

Službena evidencija iz stavka 1. ovog članka vodi se prema slijedećim obrascima: VRO-1. za industrijske objekte, VRO- 1a za izvozne objekte, VRO-2. za obrtničke objekte, VRO-3. za objekte u kućanstvu. Obrasci iz ovoga stavka tiskani su u prilogu ovog pravilnika te čine njegov sastavni dio.

Zahtjev za priznavanje propisanih uvjeta radi upisa u evidenciju iz stavka 1. i 2. ovog članka, podnosi se na obrascu VRO - Z - 3, koji je tiskan u prilogu ovog pravilnika te čini njegov sastavni dio.

Uz zahtjev iz stavka 3. ovog članka, podnosi se u dva originalna primjerka, slijedeća dokumentacija:

1. glavni projekt što uključuje arhitektonski, građevinski i tehnološki projekt te projekte instalacija i ostale vrste projekata kojima se daje tehničko rješenje objekta;

2. nacrt lokacije - smještajni plan, s prikazom svih radnih prostorija koje podliježu nadzoru veterinarske inspekcije. Ovaj plan mora prikazivati lokaciju svih zgrada uključujući i susjedne građevine (ako postoje), industrijske kolosijeke, ceste i prilazne puteve u blizini objekta; sve vodotokove, zdence, vodospreme, vodovodne i kanalizacijske cijevi te sustav za primarno pročišćavanje otpadnih voda.

Nacrti lokacije moraju imati označenu sjevernu stranu i biti izrađeni u mjerilu 1:250 za obrtničke objekte, a mjerilu 1:500 za industrijske objekte.

3. tlocrti objekta na kojima su potanko prikazane sve djelatnosti u objektu koje podliježu nadzoru veterinarske inspekcije. Tlocrti moraju biti izrađeni u mjerilu 1:100, a za prostorije u kojima se obavljaju složenije tehnološhe operacije (klanje životinja, rasijecanje i obrada mesa, strojna obrada mesa, složenije proizvodne linije), u mjerilu 1:50;

4. karakteristični presjeci objekta s prikazom svjetle visine stropova u svim prostorijama koje podliježu nadzoru veterinarske inspekcije;

5. tehnološki proračuni sirovine, tehnološke opreme, radne snage, tehnoloških površina te utroška vode i energije;

6. specifikacija tehnološke opreme sa glavnim karakteristikama i atestima za uporabu;

7. detaljan prikaz mjera sanitarne zaštite objekta, opreme i proizvoda, s prilogom koji čini specifikacija svih sanitarnih uređaja koji su u funkciji sanitarne zaštite dotičnog objekta;

Dokumentacija iz stavka 4. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovog članka mora biti izrađena u skladu s uvjetima koji su propisani ovim pravilnikom i važećim propisima o građenju te odobrena od republičkog organa uprave nadležnog za poslove veterinarstva, prije početka izgradnje objekta.

Svaka stranica nacrta i specifikacija u dokumentaciji iz predhodnog stavka mora sadržavati naziv i adresu podnositelja zahtjeva te slobodan prostor veličine 5 x 6 cm, na koji će se staviti znak ovjere organa iz stavka 5. ovog članka.

Znak ovjere iz prethodnog stavka otisak je pečata pravokutnog oblika (dimenzija 5 x 6 dm), koji sadrži tekst ispisan u tri reda velikim štampanim slovima: "ODOBRENO, MPŠ, UPRAVA ZA VETERlNARSTVO", te datum odobrenja koji se utiskuje datumarom ispod riječi "ODOBRENO".

Ukoliko se pregledom utvrdi da je dokumentacija iz stavka 4. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovog članka, izrađena u skladu s uvjetima koji su propisani ovim pravilnikom, na nju se stavlja znak ovjere sukladno odredbi iz predhodnog stavka.

Ako je izgradnja objekta započeta bez pribavljene suglasnosti iz stavka 5. ovog članka, nadležni organi uprave u djelokrugu zakonskih ovlaštenja; donijeti će rješenje kojim se obustavlja započeta izgradnja do ishođenja propisane suglasnosti.

Postupku odobravanja sukladno odredbama ovog članka, podliježu svi objekti za koje do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, nisu pribavljena propisana odobrenja i suglasnosti; kao i ranije izgrađeni i odobreni objekti ukoliko se na njima obavljaju bilo kakve izmjene koje imaju utjecaja na tehnološke procese"

Članak 5.

Iza članka 4. dodaje se novi članak 4a, koji glasi:

"Članak 4a.

U postupku rješavanja zahtjeva iz članka 4. stavka 3. ovog pravilnika, objekt može biti ocijenjen kao: prihvatljiv, uvjetno-prihvatljiv i neprihvatljiv.

Za objekt koji je ocijenjen prihvatljivim izdaje se rješenje u smislu odredbe članka 4. stavka 1. ovog pravilnika, temeljem kojega se upisuje u službenu evidenciju odobrenih objekata.

Za objekt koji je ocijenjen uvjetno-prihvatljivim, izdaje se rješenje kojim se utvrđuju nedostaci zbog kojih je objekt privremeno odbijen te određuje datum ponovnog pregleda.

Za objekt koji je ocijenjen nepihvatljivim izdaje se rješenje kojim se odbija zahtjev podnositelja i navode glavni razlozi odbijanja.

Ocjena iz stavka 1. ovog članka mora se temeljiti na normativima koji su propisani ovim pravilnikom i na stručnoj prosudbi glede utvrđenih odstupanja u odnosu na izravne, vjerojatne, moguće ili malo vjerojatne utjecaje na higijensko stanje objekta i opreme te zdravstvenu ispravnost sirovina ili gotovih proizvoda":

Članak 6.

Članak 5. mijenja se i glasi:

"Lokacija za izgradnju objekata iz članka 2. točke 1. do 5. ovog pravilnika, mora biti u područjima u kojima nema štetnih mirisa, dima, pepela, prašine, proizvoda rafinerije nafte, gradskih smetlišta, tvornica kemijskih proizvoda, objekata za zbrinjavanje kanalizacijskog otpada, tvornica papira, tvornica boja i lakova i ostalih ekoloških čimbenika, koji mogu štetno utjecati na higijensko stanje objekta i opreme te zdravstvenu ispravnost sirovina i namirnica životinjskog podrijetla.

Objekti iz članka 2. točke 1. ovog pravilnika glede svojstvenih ekoloških čimbenika, ne mogu biti smješteni u područja gdje postoji mogućnost širenja štetnih utjecaja na stambene i druge objekte u bližoj ili daljoj okolici.

Obrtnički objekti iz članka 178. točke 2. do 12. ovog pravilnika, mogu biti izgrađeni u okvirima stambenih i ostalih poslovnih objekata pod uvjetom da je s obzirom na veličinu i konstrukciju dotičnih stambenih odnosno poslovnih objekata, moguće fizičko odvajanje dijelova objekta koji će se koristiti kao obrtnički objekti za proizvodnju namirnica životinjskog podrijetla".

Članak 7.

U članku 11. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase: "Objekt se može opskrbljivati vodom iz javnog vodovoda i/ili vlastitih zdenaca a objekti iz članka 3. stavka 1. točke 2. i 3. ovog pravilnika i iz cisterni. Vodoopskrba objekta mora odgovarati tehničko-tehnološkim normativima u pogledu tlaka, količine i temperature.

Voda koja se koristi u objektima iz članka 3. stavka 1. točke 1, 2. i 3. ovog pravilnika, kao tehnološka voda u proizvodnji namirnica životinjskog podrijetla namijenjenih javnoj potrošnji, mora udovoljavati propisanim uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti vode za piće."

Članak 8.

U članku 15. stavku 1. riječi "ventili protupovratne sifonaže", zamjenjuju se riječima "vakuum - nepovratni ventili".

Članak 9.

U članku 18. stavku 12. na koncu druge rečenice broj "25" zamjenjuje se brojem "45".

Stavak 10. mijenja se i glasi:

"Stropovi i unutarnje krovne konstrukcije moraju biti glatkih i ravnih površina, bijele ili koje druge boje svijetlih tonova, a njihova svijetla visina niti u jednoj proizvodnoj prostoriji ne smije biti niža od tri metra, izuzevši objekte-prostorije u kućanstvu."

Članak 10.

U članku 19. iza stavka 6., dodaju se novi stavci: 7. do 12., koj i glase :

"Nova ili zamjenska oprema ili strojevi, koji se unose u bilo koju prostoriju odobrenog objekta, ne smiju sadržavati poliklorirane bifenile (PCB), u koncentracijama većim od 50 dijelova na milijun s obzirom na težinu tekućeg medija. Ova se odredba odnosi na opremu koja se koristi u preradi jestivih i nejestivih proizvoda, te na sve zamjenske dijelove za takvu opremu. Potpuno zatvoreni kondenzatori, koji sadrže manje od 1.360 grama polikloriranih bifenila, izuzeti su od ove zabrane.

Oprema iz stavka 1. ovog članka, koja je namijenjena uporabi u objektima iz članka 3. stavka 1. točke 1. i 2. ovog pravilnika, mora biti prethodno odobrena.

Odobrenje za uporabu iz prethodnog stavka, izdaje republički organ uprave nadležan za poslove veterinarstva u okviru postupka odobravanja dokumentacije iz članka 4. stavka 4. točke 1. do 7. ovog pravilnika.

Odobravanju ne podliježe oprema koja je u uporabu stavljena prije stupanja na snagu ovog pravilnika.

Odobrenje za uporabu može se izdati samo za opremu koja ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom.

Oprema iste vrste i tipa od istog proizvođača koja je jedanput odobrena ne podliježe ponovnom odobravanju.

Iznimno od odredbe stavka 7. ovog članka, republički organ uprave nadležan za poslove veterinarstva, može u slučaju pokusnog rada dopustiti uporabu opreme koja nema odobrenje za uporabu, pod uvjetom da taj rad ne traje više od 60 dana i da je dotična oprema stavljena pod poseban nadzor veterinarske inspekcije u objektu u kojem se izvodi pokusni rad, o čemu rješenjem odlučuje organ iz stavka 2. ovog članka.

Organ iz stavka 2. ovog članka može zabraniti uporabu pojedinih modela opreme za koje ustanovi da ne udovoljavaju zahtjevima ovog pravilnika ili kad podnositelj zahtjeva ne pribavi tražene informacije značajne za prosudbu glede ispunjavanja propisanih uvjeta. Pored toga on može trajno ili privremeno, propisati posebne uvjete za korištenje pojedinih modela opreme i alata ako se time zaprečavaju negativni učinci na higijensko stanje objekta i opreme te zdravstvenu ispravnost sirovina i/ili namirnica životinjskog podrijetla".

Članak 11.

Članak 219. mijenja se i glasi:

"Objekti iz članka 2. stavka 2. točke 1., 2., 3., 4. i 5. ovog pravilnika, koji su izgrađeni do 16. travnja 1992. godine: moraju udovoljiti uvjetima koji su propisani ovim pravilnikom, u roku šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu".

Članak 12.

Ovaj pravilnih stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-1/93-1/13

Urbroj : 525-01-93-1

Zagreb, 28. srpnja 1993.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.
OBR. VRO -1.
SPISAK OBJEKATA ODOBRENIH ZA KLANJE ŽIVOTINJA
OBRADU, PRERADBU I USKLADIŠTENJE NAMIRNICA
ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Odobreni
broj


Naziv objekta
( sjedište i adresa )


Kategorija ( * )


                                OBR.VRO-1a.
SPISAK OBJEKATA ODOBRENIH ZA IZVOZ

___________________________________ U __________________________________
                                    (Zemlja - tržište)

Odobreni
broj

Naziv objekta (sjedište i adresa )

Kategorija ( * )


OBR. VRO - 2.

SPISAK OBRTNIČKIH OBJEKATA ODOBRENIH ZA KLANJE
ŽIVOTINJA, OBRADU, PRERADBU I USKLADIŠTENJE
NAMIRNICA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLAOdobreni
broj
Naziv vlasnika - korisnika ( tvrtka -  ime i prezime )

Kategorija ( * )OBR. VRO - 3

SPISAK OBJEKATA (PROSTORIJA) U KUĆANSTVU ODOBRENIH
ZA OBRADU I PRERADU MLIJEKA I IZRADBU MLlJEČNIH PROlZVODA;
ZA OBRADU, PRERADU I SORTIRANJE MEDA;
ZA SAKUPLJANJE SORTIRANJE I PAKIRANJE JAJA


Odobrenl
Kategorija (") broj


Odobreni
broj


Naziv vlasnika korisnlka (tvrtka - ime i prezlme)


Kategorija ( * )OBR.VRO-Z-3 
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

UPRAVA ZA VETERINARSTVOZagreb
Avenija Vukovar 78ZAHTJEV

ZA PRIZNAVANJE PROPISANIH UVJETA RADI UPISA U
SLUŽBENU EVlDENCIJU ODOBRENIH OBJEKATAPODACI O PODNOSITELJU I ZAHTJEVA I OBJEKTU ZA KOJI SE TRAŽl REGISTRACIJA

PODNOSITELJ
OBJEKT


NAZIV VLASNIKA-KORISNIKA:
    (ime i prezime)


VRSTA OBJEKATA ( klaonica, hladnjača i sl.)

SJEDIŠTE ( mjesto i adresa ) :
KATEGORIJA OBJEKTA :


GODINA lZGRADNJE :

LOKACIJA ( mjesto i adresa ) :
PRILOZl:
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________


U _____________________________
        ( mjesto i datum )
                                POTPIS PODNOSITELJA
                                _____________________
OBJAVE