Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika

NN 76/1993 (16.8.1993.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika, kojeg je donio Zaslupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. srpnja 1993. godine.

Broj : PA4-63/ 1-93.

Zagreb, 7. kolovoza 1993.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika

Članak 1.

U Zakonu o pravima bivših političkih zatvorenika ("Narodne novine", br. 34/91.) u članku 1. iza riječi "mirovinskog i invalidskog osiguranja" dodaju se riječi "i prava iz rada i po osnovi rada".

Članak 2.

U članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Političkim zatvorenikom u smislu ovoga Zakona smatra se hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Republike Hrvatske ako je radi svojih političkih uvjerenja ili političkog otpora i borbe za samostalnu hrvatsku državu bio lišen slobode u razdoblju od 1. prosinca 1918. godine do 8. listopada 1991. godine.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

"Hrvatski državljanin koji nema prebivalište na području Republike Hrvatske, a ispunjava ostale uvjete iz stavka 1. ovoga članka, smatra se političkim zatvorenikom ako je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona imao na području Republike Hrvatske prebivalište najmanje deset godina.

Iznimno status bivšeg političkog zatvorenika, u smislu ovoga Zakona, može se priznati odlukom nadležnog tijela osobi koja ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka ako je to u interesu Republike Hrvatske."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 3. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Staž osiguranja iz stavka 1. i 2. ovoga članka priznaje se kao radni staž za ostvarivanje prava iz rada i po osnovi rada."

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

"Osobi iz članka 2. ovoga Zakona mirovina se određuje od mirovinske osnovice utvrđene:

- po propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju, ili

- prema prosječnoj plaći u kalendarskoj godini koja prethodi godini stjecanja prava na mirovinu, ili

- od prosječne plaće svih uposlenih na teritoriju Republike Hrvatske iz godine koja prethodi godini stjecanja prava na mirovinu, uvećanoj za 40%, na način koji je za nju najpovoljniji".

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

"Zahtjev za priznavanje prava, prema ovom Zakonu, osoba iz članka 2. ovoga Zakona može podnijeti u roku od 4 godine od stupanja na snagu ovoga Zakona."

Članak 6.

Političkim zatvorenicima koji su ostvarili pravo na mirovinu do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske po službenoj dužnosti ponovo će utvrditi mirovinsku osnovicu prema odredbama članka 4. ovoga Zakona.

Članak 7.

Zahtjevi za ostvarivanje prava podnijeti do stupanja na snagu ovoga Zakona rješavat će se prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva, ako je to za podnositelja zahtjeva povoljnije.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 140-09/92-04/01

Zagreb, 30. srpnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.