Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

NN 79/1993 (30.8.1993.), Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE

Na temelju članka 75. i 79. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine". broj 59/90 i 27/93), ministar kulture i prosvjete donosi

PRAVILNIK

o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrduje način, uvjeti i sadržaj polaganja stručnog ispita te program pripravničkog staža za učitelje i stručne suradnike u osnovnoj školi.

Članak 2.

Svrha je stručnog ispita utvrđivanje osposobljenosti kandidata za samostalno izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odnosno poslova u okviru struke, temeljenih na suvremenim znanstvenim spoznajama, poznavanje Ustava Republike Hrvatske i zakona i propisa u djelatnosti osnovnog školstva te odgojno-obrazovnog sustava u cjelini.

Članak 3.

Stručni ispit polažu pripravnici i volonteri (u daljnjem tekstu: pripravnici) - učitelji i stručni suradnici nakon obavljenog pripravničkog staža.

Pripravnički se staž ostvaruje po programu pripravničkog staža u smislu točke II. ovog pravilnika.

II. PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Članak 4.

Program pripravničkog staža počinje se ostvarivati danom zasnivanja radnog odnosa, odnosno početka volontiranja, a svrha mu je uvođenje i osposobljavanje pripravnika za samostalni odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnog ispita.

Ućiteljima bez položene pedagoško-psihološke i metodičke skupine predmeta pripravnički se staž počinje ostvarivati danom zasnivanja radnog odnosa, a polaganju stručnog ispita mogu pristupiti nakon što polože tu skupinu predmeta.

Članak 5.

Nakon zasnivanja radnog odnosa ili poćetka volontiranja škola je obvezna:

- prijaviti pripravnički staž Zavodu za školstvo Ministarstva kulture i prosvjete (daljnjem tekstu· Zavod za školstvo) na obrascu SI-A, najkasnije u roku od 15 dana od dana zasnivanja radnog odnosa,

- izraditi program pripravničkog staža,

- pružati kvalitetnu stručno-pedagošku i drugu potrebitu pomoć pripravniku.

Članak 6.

Učitelji i stručni suradnici s višepredmetnom studijskom grupom odabiru jedan predmet za pripravnički staž i stručni ispit.

Učitelji razredne nastave ostvaruju program pripravničkog staža u svim nastavnim predmetimla, a za stručni ispit odabiru dva, od kojih je jedan obvezno iz skupinehrvatski jezik, matematika i priroda i društvo, Zavod za školstvo između izabrana dva određuje jedan predmet za stručni ispit i o tome obavještava kandidata osam dana prije ispitnog roka.

Članak 7.

Program pripravničkog staža uz neposredan rad s učenicima obuhvaća:

- upoznavanje Ustava Republike Hrvatske te propisa iz djelokruga osnovnog školstva,

- upoznavanje pripravnika s odredbama ovog pravilnika,

- upoznavanje djelatnosti i organiziranosti škole te njene uloge u odgojno-obrazovnom sustavu u cjelini,

- poznavanje školskih obveza i prava učitelja odnosno stručnih suradnika,

- planiranje i programiranje,

- organiziranje, pripremanje i izvođenje odgojnoobrazovnog procesa,

- funkcionalnu uporabu suvremenih nastavnih sredstava i pomagala, udžbeničke i stručne literature te drugih izvora znanja,

- komunikaciju s učenicima,

- sustavno pračenje, vrednovanje i ocjenjivanje rada učenika,

- poslove razrednika i suradnju s roditeljima,

- vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije,

- sudjelovanje u radu stručnih tijela škole,

- analizu i ocjenu ostvarenog odgojno-obrazovnog procesa i osobnog rada u cjelini.

Osim navedenoga program pripravničkog staža za stručne suradnike obuhvaća i posebne poslove iz godišnjeg programa rada stručnih suradnika.

Članak 8.

Pripravnici-učitelji dužni su prisustvovati satima mentora najmanje 30 sati tijekom pripravničkog staža, a mentor satima pripravnika 10 do 15 sati.

Pripravnici- stručni suradnici surađuju s mentorom na poslovima iz mentorova djelokruga 30 sati tijekom pripravničkog staža.

Operativni program pripravničkog staža izrađuje ravnatelj škole u suradnji s mentorom pripravnika i stručnim suradnikom.

Članak 9.

Pripravniku tijekom pripravničkog stažiranja pruža stručnu pomoć i prati ostvarivanje programa stažiranja komisija u sastavu:

- ravnatelj škole, predsjednik

- mentor pripravnika

- stručni suradnik

- savjetnik iz Zavoda za školstvo.

Komisiju iz prethodnog stavka imenuje direktor Zavoda za školstvo na zahtjev škole.

Članak 10.

Komisija iz članka 9. ovog pravilnika prisustovat će tijekom pripravničkog staža najmanje dva puta po dva do četiri sata na redovnoj i izbornoj nastavi učitelju - pripravniku, a stručnom suradniku - pripravniku obavit će najmanje dva uvida u rad.

Komisija u pravilu radi u punom sastavu.

Članak 11.

Nakon završenog pripravničkog staža komisija dostavlja pripravniku i Zavodu za školstvo pismeno izvješće o rezultatima stažiranja na obrascu SI-B.

Članak 12.

Ako pripravnik tijekom pripravničkog staža mijenja školu stažiranje se nastavlja u drugoj školi.

Škola iz koje odlazi dužna je obavijestiti Zavod za školstvo o prekidu staža i dostaviti izvješće i dokumentaciju o dijelu obavljenog stažiranja školi u koju pripravnik dolazi

Zavod za školstvo na zahtjev škole imenuje tada novu komisiju.

III. POSTUPAK POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 13.

O poslovima ustrojstva, usklađivanja i provođenja stručnih ispita brine voditelj stručnih ispita u Zavodu za školstvo.

Voditelja stručnih ispita imenuje direktor Zavoda za školstvo.

Članak 14.

Rad ispitnih komisija ureduje se poslovnikom. Poslovnik o radu ispitnih komisija donosi direktor Zavoda za školstvo.

Članak 15.

U Zavodu za školstvo ustrojava se odbor za stručne ispite (u daljnjem tekstu: odbor).

Odbor je stručno tijelo koje predlaie program stručnih ispita, poslovnik o radu ispitnih komisija, njihov broj i raspored te druga stručna i organizacijska rješenja u svezi sa stažiranjem i polaganjem stručnih ispita.

Članak 16.

Odbor ima 9 članova.

Članove odbora imenuje direktor Zavoda za školstvo iz reda savjetnika Ministarstva kulture i prosvjete, te redova nastavnika viših i visokih škola te fakulteta.

Članak 17.

Stručni se ispit polaže pred ispitom komisijom.

Ispitnu komisiju ćine:

- nastavnik metodike

- savjetnik Ministarstva kulture i prosvjete

- ravnatelj škole u kojoj se polaže ispit

- učitelj sustručnjak

- učitelj hrvatskog jezika.

Članove ispitne komisije imenuje direktor Zavoda za školstvo.

Članak 18.

Broj ispitnih komisija i njihov raspored donosi Ministarstvo kulture i prosvjete.

Članak 19.

Ispitna komisija ima predsjednika i tajnika.

Predsjednika i tajnika imenjuje iz reda članova komisije direktor Zavoda za školstvo.

Predsjednik ispitne komisije rukovodi radom komisije. Tajnik ispitne komisije preuzima dokumentaciju kandidata, provjerava ispunjavanje uvjeta i brine o cjelokupnom postupku polaganjs stručnog ispita.

Članak 20.

Stručni se ispit polaže u školi koju odredi Zavod za školstvo, i to u četiri ispitna roka:

- od 5. veljače do 5. ožujka

- od 5. svibnja do 5. lipnja

- od 25. rujna do 25. listopada

- od 15. studenoga do 15. Prosinca.

Članak 21.

Nakon ostvarenog programa pripravničkog staža kandidata za stručni ispit prijavljuje škola.

Prijave se dostavljaju Zavodu za školstvo na obrascu SI-C.

Prijavi se prilaže:

- ovjerena kopija diplome o završenom obrazovanju,

- pismeno izvješće komisije iz članka 11. ovog pravilnika.

Za ponovno polaganje ispita ili dijela ispita dostavlja se nova prijava i dokaz (uplatnica) o podmirenju troškova ponovnog polaganja.

Ispit se prijavljuje najmanje 30 dana prije ispitnog roka.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzimati u postupak.

Članak 22.

Stručni ispit obuhvaća:

- za učitelja - pismeni rad, izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit,

- za stručnog suradnika - pismeni rad, praktičan rad i usmeni ispit.

Članak 23.

Stručni se ispit polaže na osnovi programa koji donosi Zavod za školstvo.

Članak 24.

Izradba pismenog rada može trajati do četiri sata. a usmeni ispit najviše 45 minuta.

Članak 25.

Uspjeh kandidata na određenom dijelu stručnog ispita ocjenjuje se ocjenama: odlićan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2), nedovoljan (1). a završna (ukupna) se ocjena iskazuje riječima: položio, nije položio.

Članak 26.

Kandidat koji je iz pismenog rada ili izvedbe nastavnog sata odnosno praktičnog rada ocijenjen ocjenom nedovoljan (1) ne može pristupiti usmenom dijelu ispita.

Prilikom ponovnog polaganja kandidat nema obvezu ponavljanja uspješno položenog dijela ispita.

Članak 27.

O stručnom se ispitu vodi zapisnik na obrascu SI-D, a potpisuje ga predsjednik i svi čla-novi ispitne komisije.

Članak 28.

Podaci o kandidatima koji pristupaju stručnom ispitu vode se u knjizi evidencije na obrascu SI-E.

Članak 29.

Kandidati koji su uspješno položili ispit dobivaju potvrdu o položenom stručnom ispitu na obrascu SI-F.

Nakon upisivanja podataka u knjigu evidencije kandidat dobiva uvjerenje o položenom stručnom ispitu na obrascu SI-G.

Potvrdu i uvjerenje izdaje Zavod za školstvo.

Članak 30.

Troškove prvog polaganja stručnog ispita snosi Ministarstvo kulture i prosvjete.

Troškove ponovnog polaganja stručnog ispita snosi kandidat u iznosu koji utvrdi Ministarstvo kulture i prosvjete.

Članak 31.

U opravdanim slučajevima (dulje bolovanje, vojna obveza, porodiljski dopust i dr.) pripravničko se stažiranje prekida i miruje, a nastavlja se kad navedeni razlozi prestanu, o čemu škola pravodobno pismenim putem izvješćuje Zavod za školstvo.

Članak 32.

Pojedinačne slučajeve u ostvarivanju određenih prava i obveza pripravnika u svezi sa stažiranjem i polaganjem stručnih ispita koji nisu uređeni ovim pravilnikom rješava Ministarstvo kulture i prosvjete.

Članak 33.

Učitelj odnosno stručni suradnik koji je položio stručni ispit u srednjoškolskom sustavu oslobada se u osnovnoj školi polaganja stručnog ispita.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Obrasci iz članaka 5..11., 21., 27., 28. i 29. sustavni su dio ovog pravilnika.

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika ("Narodne novine" br. 7/92).

Članak 36.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-02l93-01-143

Urbroj: 532-02-1/5-93-04

Zagreb, 2. kolovoza 1993.

Ministar kulture i prosvjete

mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. R.

        REPUBLIKA HRVATSKA

                        Obrazac SI-A

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
            (naziv škole - ustanove, adresa i broj telefona)

                PRIJAVNICA

        Zavodu za školštvo Ministarstva kulture i prosvjete
                - za stažiranje učitelja i stručnih suradnika
                pripravnika u osnovnoj školi

I. OSOBNI PODACI O PRIPRAVNIKU

______________________________________ _______________________________
(ime i prezime)                             (djevojačko prezime)


Zasnovao radni odnos s ovom školom__________________________________________
                                        (datum)

Diplomirao na:________________________________________________________________
                            (naziv fakulteta - škole)

u___________________________________      _________________________________
        (mjesto)                        (datum diplomiranja)

Struka_______________________________      _________________________________
    (završena studijska grupa)                       (VSS-VŠS)

Pripravnik će obavljati pripravnički staž putem:

A. Radnog odnosa (zaokružiti odgovarajuče brojke ispred riječi)
1. na neodređeno vrijeme            2. na određeno vrijeme
3. puno radno vrijeme          4. skračeno radno vrijeme

B. Dobrovoljnog (volonterskog) rada

II. PODACi O STAŽIRANJU
Do sada je pripravnik ukupno obavio pripravnički staž u trajanju od_________ mjeseci i __________ dana i to u školi (školama) :
1.___________________________mj. i dana___________________

 2.__________________________ mj. i dana___________________
 U ovoj školi stažirat će od do 199_______. Stažiranje obavlja pripravnik:
a) u razrednoj nastavi u ____________ razredu

b) u predmetnoj nastavi u nastavnom predmetu _______________

 c) stručni suradnik iz područja______________________________
                (područje rada)

III. PODACI O PREDLOŽENIM ČLANOVIMA KOMISIJE IZ
ČLANKA 9. PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNIH ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA OSNOVNIH ŠKOLA (NN, BR.______________93.)

1. Ime i prezime ravnatelja škole_________________________________________________

Stručna sprema ___________________, zvanje_____________________________________
        (VŠŠ-VSS)

Godine radnog staža:

a) u struci____________________________________________________________________

b) izvan struke________________________________________________________________

c) na poslovima ravnatelja______________________________________________________

2. Ime i prezime mentora:_______________________________________________________

Stručna sprema __________________________________, zvanje______________________
                    (vss-všs)

Godine radnog staža:
a) u struci____________________________________________________________________

b) izvan struke________________________________________________________________

c) na poslovima mentora (u struci)_______________________________________________

3. Ime i prezime stručnog suradnika:_____________________________________________

Stručna sprema _______________________________, zvanje_________________________
                (vss-všs)

Godine radnog staža:
a) u struci____________________________________________________________________

b) izvan struke________________________________________________________________

4. Ime i prezime prosvjetnog savjetnika: __________________________________________

Stručna sprema_________________________ , zvanje _______________________________
_____________________________________________________________________________

Godine radnog staža:
a) u struci____________________________________________________________________

b) izvan struke________________________________________________________________

Vrijeme provedeno na poslovima prosvjetnog savjetnika :

a) u Zavodu za
 školstvo______________________________________________________________________

b) kao izvanjski suradnik Zavoda_________________________________________________

________________________________            _________________________________
        (datum prijave)                     (datum imenovanja komisije)
_____________________________          _________________________________
    (ravnatelj škole)                        (direktor Zavoda)

Napomene:
Prijavu ispunjava ravnatelj škole i upućuje tri istovjetna primjerka Zavodu za školstvo (sjedištu) u Zagrebu ili njegovim referadama u Rijeci, splitu i Osijeku.
Ime i prezime prosvjetnog savjetnika ne upisuje (ne predlaže) škola; već ga predlaže (i imenuje) Zavod za školstvo.

                                        Obrazac SI-B
Na temelju članka ______________ Pravilnika o polaganju stručnih ispita učitelja i stručnih suradnika osnovnih škola ("Narodne novine" br. _______________ 93.) podnosimo

IZVJEŠČE
o rezultatima stažiranja za pripravnika
        _________________________            _____________________________
            (Ime i prezime)                         (zvanje)

I. OPĆI PODACI

1. Kratki prikaz radnog odnosa (ili volontiranja - dobrovoljnog rada) u tijeku kojeg je obavljeno stažiranje (poćetak, moguči prekidi i razlozi prekida stažiranja, škole u kojima je obavljeno stažiranje i sl.)

2. Podaci o komisiji za pružanje stručne pomoći i pračenje ostvarivanja programa stažiranja i njenom redu (sastav, obavljeni uvidi, problemi, ocjena rada komisije i dr )

II. ŠKOLSKI PROPISI I PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

1. Kako je obavljen opći dio programa stažiranja (poznavanje USTAV-a Republike Hrvatske, Zakona o osnovnom školstvu, školskih propisa, poznavanje obveza i prava učitelja ili stručnih suradnika i dr.)

2. Poznavanje i primjena pedagoške dokumentacije u školskoj praksi (pravodobnost, funkcionalnost, urednost, vođenje dnevnika stažiranja i dr.)

III. OPĆI PEDAGOŠKI POSLOVI ,

1. Rad s učenicima (vođenje razrednog-odjela te uspješnost i načini komuniciranja s učenicima)

2. Suradnja s roditeljima (uspješnost i načini komuniciranja te pripremanje i vođenje pojedinačnih i skupnih susreta s roditeljima - roditeljskih sastanaka)

3. Sudjelovanje u radu učiteljskog vijeća, razrednog vijeća, stručnih aktiva, seminara, savjetovanja i sl., pračenje pedagoške literature, objavljeni radovi, konzultacije i dr.

4. Briga o kulturi usmenog i pismenog izražavanja pripravnika (ako se ukazala potreba za pružanjem dopunske stručne pomoći pripravniku, kako je i koliko uspješno ostvarena)

IV. STRUČNO-METODIČKI POSLOVI

I. Način i uspješnost uvođenja pripravnika u rad, zalaganje, primjena didaktičko-metodičkih i pedagoško-psiholoških znanja u nastavnom radu, broj sati hospitiranja nastavi mentora, broj i ocjena uspješnosti samostalno održanih nastavnih sati uz nazočnost 

2. Izvođenje izvannastavnih aktivnosti (područje rada družine, uspješnost)

V. ZAKLJUČNA PORUKA O PRIPREMLJENOSTI PRIPRAVNIKA ZA SAMOSTALNO IZVOĐENJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA TE POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

U_______________________________________________199__________________.

Komisija:


1.______________________________             3._____________________________
        (Ravnatelj škole)                (Stručni suradnik)

2.______________________________         4._____________________________
    (Mentor pripravnika)              (Prosvjetni savjetnik)
                    MP
                    REPUBLIKAHRVATSKA

                                    Obrazac SI-C

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
        (naziv škole, adresa i broj telefona)

PRIJAVNICA
Zavodu za školstvo Ministarstva kulture i prosvjete
- za polaganjc stručnog ispita učitelja ili stručnih
suradnika osnovne škole


1._______________________________        _______________________________________
    (ime i prezime pripravnika) (očevo ime)             (djevojačko prezime)

2._______________    _____________  __________________   ________________
    (datum rodenja)     (mjesto rodenja)    (općina - grad)         (županije) (država)

3. Narodnost:___________________________ , državljan_____________________________

4.___________________________________________________________________________
        (završen fakultet - škola)               (mjesto)
______________________ _________________________ ____________________________
        (država)        (datum diplomiranja)              (VSS-VŠS)
____________________________________________________________________________
                    (zvanje)
5. Pripravnik je obavio stažiranje u ovoj školi u vremenu od 199________ do 199_______. Ostatak pripravničkog staža u trajanju od________________ mjeseci i ____________dana ostvario-la je u:
___________________, _____________________ mjeseci i ______________________dana.

___________________, _____________________ mjeseci i ______________________dana.

6. Pripravnik se prijavljuje za polaganje stručnog ispita iz

1.___________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________

Pripomene:
A. Učitelji razredne nastave izabiru i upisuju dva nastavna predmeta i to: jedan predmet iz skupine - hrvatski jezik, matematika i priroda i društvo, te jedan iz skupine - likovna kultura, glazbena kultura i tjelesna i zdravstvena kultura.
B. Pripravnici predmetne nastave i stručni suradnici izabiru i upisuju jedan nastavni predmet, odnosno jedno stručno područje iz kojeg su obavili i pripravnički staž.

7. Ispit se prijavljuje za ispitni rok (zaokružiti "a)", "b)", "c)" ili "d)"):
a) od 5. veljače do 5. ožujka 199_______________ .
b) od 5. svibnja do 5. lipnja 199________________.
c) od 25 rujna do 25. listopada 199_____________.
d) od t5. studenoga do 15. prosinca 199________.

8. Ukupni radni staž pripravnika u struci iznosi_________________ g. ______________mj.

Radni staž izvan struke: kada, gdje i koliko?
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


9. Prijavnici se prilaže (zaokružiti odgovarajuća slova):
a) ovjerena kopija diplome o završenom obrazovanju
b) izvješće (komisije) o rezultatima stažiranja pripravnika
c) dokaz o podmirenim troškovima ispita (za ponovljeni dio ispita)
d)_________________________________________________________

U __________________________, 199____________.

        Pripravnik                       Ravnatelj škole
    ___________________   MP               _________________
     (vlastoručni potpis)                     (vlastoručni potpis)                                Obrazac SI-D
REPUBLIKA HRVATSKA
MINlSTARSTVO KULTURE I PROSVJETE
Zavod za školstvo
Komisija za polaganje stručnih ispita

_______________________________________________
(struka iz koje se polaže ispit)
Datum :__________________ Mjesto:________________

ZAPISNIK
o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih
suradnika osnovnih škola

_____________________________________________________________________________
        (ime i prezime pripravnika)

rođen-a ______________________19_______________ u_____________________________
        (mjesto)        (općina)                (država)

Završio je_________________________ _____________ _________ ___________________
            (naziv fakulteta - škole)    (mjesto)    (zvanje)  (godina diplomiranja)

Komisija je utvrdila da pripravnik ispunjava propisane uvjete te mu omogućila polaganje stručnog ispita u ispitnom roku

od___________________________ do___________________________ 19_______________

I. PISMENI RAD
Pripravnik je pristupio pisanju pismenog rada ________________19_______ u______ sati.

Tema:______________________________________________________________________________________________________________________________________


Nazočni član komisije:_____________________________________________________________________

Rezultat pismenog rada (pismeni osvrt):
1. Pismenost:____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Ocjena:_________________________

2. Rješavanje pedagoške problematike utvrđene zadanom temom :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ocjena:_______________
Ukupna ocjena pismenog rada:__________________________________________________

II.1. IZVOĐENJE NASTAVNOG SATA (učitelji)

Pripravnik je________________ 19_____________ održao nastavni sat iz____________ u
                                        (nastavni predmet)
__________________razredu Osnovne škole _____________________
                        (naziv škole i mjesto)Nastavna jedinica:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Osvrt na održani nastavni sat:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ocjena održanog nastavnog sata:________________________________________________

II. 2. PRAKTIČNI RAD (stručni suradnici)

Zadani praktični rad:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Osvrt :_____________________________________ Ocjena:___________________________

III. USMENI DIO ISPITA

Postavljena pitanja:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ocjena:______________________________________________________________________

Na temelju ocjena iz točke 1., II. i III. ovog zapisnika komisija je utvrdila:

1 Da je pripravnik položio stručni ispit za zvanje:
_____________________________________________________________________________

2. Da pripravnik nije položio stručni ispit u ovom ispitnom roku pa se upućuje na pollovno polaganje.
Pripravnik će ponovno polagati:
a)____________________________________

b)____________________________________

U__________________________________ 199_____________________

Potpisi članova ispitne komisije:
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
4.____________________________________

Zapisnik je vodio:__________________________ Predsjednik:________________________

Pripomena:
____________________________________
Dijelovi ispita (I, II, III.) ocjenjuju se ocjenama: odlićan (5), vrlo dobar (4). dobar (3), dovoljan (2), nedovoljan (1)
Na temelju članka___________________ Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ("Narodne novine", broj _____________) izdaje se

                    POTVRDA
                    o položenom stručnom ispitu

_____________________________________________________________________________
                (ime, ime oca, prezime)

____________________________rođen-a______________________ 19_________________  (djevojačko prezime)              (datum)

_________________________________općina - grad_________________________________

        (mjesto)

država_______________________________________________________________________

položi_________ je_____________________________ 199___, u_______________________

stručni ispit za zvanje
_____________________________________________________________________________

Ova potvrda vrijedi do izdavanja uvjerenja o položenom stručnom ispitu, a najdulje šest mjeseci od dana njenog izdavanja.

                        Predsjednik ispitne komisije

                MP       _________________________


                REPUBLIKA HRVATSKA
                MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE
                Zavod za školstvo

                Obrazac SI-G Knjiga evidencije_________________________
Klasa:___________________________________
Urbroj:__________________________________

                    UVJERENJE
                    o položenom stručnom ispitu

_____________________________________________________________________________
                    (ime i prezime)
_______________________________rođen-a ___________________________19__________
    (djevojačko prezime)                  (datum)

u ________________________________općina - grad________________________________
        (mjesto)

država_____________________________________ narodnost_________________________

državljan_____________________________________________________________________

položi__________________ je na temelju članka stavka Zakona o osnovnom školstvu

("Narodne novinea broj ____________/ ____________stručni ispit ___________________

199_____________ u__________________________________
    (datum)             (mjesto)

za zvanje_____________________________________________________________________

U Zagrebu,____________________________________ 199________________ .

                        Direktor
        MP           ____________________


______________________________