Uredba o dopuni Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže

NN 83/1993 (10.9.1993.), Uredba o dopuni Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 43/92 - proćišćeni tekst, 69/92, 25/93 i 48/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 1993. godine donijela

UREDBU

o dopuni Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže

Članak 1.

U Uredbi o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže ("Narodne novine", broj 35/92 i 72/92) u članku 5. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Gradevinska vrijednost etalonskog objekta (Ce) umanjuje se za 10% na ratom ugroženim područjima koja su do stupanja na snagu Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine". broj 90/92) obuhvaćala područja ranijih općina i to: Drniš, Dubrovnik, Duga Resa, Gospić, Karlovac, Kostajnica, Metković, Nova Gradiška, Novska, Osijek, Otočac, Pakrac, Petrinja, Podravska Slatina, Šibenik, Sinj, Sisak, Slavonska Orahovica, Slavonski Brod, Slunj, Valpovo, Vinkovci, Vukovar, Zadar, Beli Manastir, Benkovac, Daruvar, Dvor, Glina, Gračac, Grubišno Polje, Knin, Obrovac, Titova Korenica, Vojnić, Vrginmost, Županja, Ogulin i Biograd na moru".

Članak 2.

Ova Uredba objavljuje se u "Narodnim novinama" i stupa na snagu dana 4. studenoga 1993. godine.

KIasa: 370-01/93-01/20

Urbroj: 5030114-93-1

Zagreb, 8. rujna 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.