Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

NN 85/1993 (21.9.1993.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE

Na temelju članka 75. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90 i 27/93) ministar kulture i prosvjete donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Članak 1.

U Pravilniku o radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ("Narodne novine, broj 32/91) članak 9. mijenja se i glasi:

"Ravnatelji osnovnih škola uz svoje osnovne poslove izvode nastavu ili izvannastavne aktivnosti ovisno o veličini škole u odnosu na broj učenika, i to:

                Tjedna radna obveza ravnatelja u nastavi
Broj učenika u školi      ili izvannastavnim aktivnostima iskazana
                u broju nastavnih sati
                U školi bez       U školi s područnim
                područnih odjela    odjelima
    do 240             8            6
od 240 do 480              6            4
od 480 do 720              4            2Odredbe stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se na ravnatelje osnovnih škola s više od 720 učenika te na ravnatelje osnovnih škola za djecu s teškoćama u razvoju i ravnatelje osnovnih umjetničkih škola".

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

KI. oznaka: 602-02/93-01-474

Urbroj: 532-02-1/5-93-01

Zagreb, 19. kolovoza 1993.

Ministar kulture i prosvjete

mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.