Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe

NN 89/1993 (4.10.1993.), Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. slavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da, donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Reperblike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. listopaela l993. godine donijela

UREDBU

o izmjeni Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti i zdra.vstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ('Narodne novine", broj 60/92) u članku 52. riječi "u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona" za mjenjuju se riječima "najkasnije do 4. studenoga 1993. godine "

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 541-01/92-01/02

Urbroj : 5030105-93-3

Zagreb, 3. listopada 1993

Predsjednik

Nikica Valentić, v r.