Zakon o dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

NN 94/1993 (20.10.1993.), Zakon o dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1993. godine.

Broj : PA4-93/ 1-93.

Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

Članak 1.

U Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine". br. 19/91. i 83/92.) iza članka 21a. dodaju se članci 21b., 21c., 21d., 21e., i 21f. koji glase:

" Članak 21 b.

Onaj dio vrijednosti poduzeća koji nije prodan prema odredbama članka 19. i članka 21a. ovoga Zakona i pre ostalih 50% vrijednosti poduzeća, prodaju se u cijelosti javnim prikupljanjem ponuda hrvatskim državljanima i pripadnicima hrvatskog naroda, te domaćim i stranim pravnim osobama. Uvjete za ponudu utvrduje i javno prikupljanje ponuda provodi Hrvatski fond za privatizaciju. Odluku o prodaji Hrvatski fond za privatizaciju donosi imajući u vidu sve elemente ponude, a posebno: - visinu ponuđene cijene, - plaćanje odjednom, - plaćanje u stranoj valuti, - dokapitalizacija poduzeća i jamstva za to, - program razvoja poduzeća koji osigurava zadržavanje ili povećanje broja zaposlenih.

Članak 21c

. Neotplaćene dionice kupljene na obročnu otplatu na temelju članka 5. stavka 1. točke 1., 2. i 2a. članka 19.. 21a. i 21b. ovoga Zakona, njihov imatelj (dalje - prenositelj) može prenijeti na druge osobe (dalje - stjecatelj) sukladno uvjetima propisanima ovim Zakonom i statutom dioničkog društva. Neotplaćene dionice ne mogu se prenositi prije upisa dioničkog društva u sudski registar.

Članak 21d.

Neotplaćene dionice prenose se ugovorom koji se u obliku javno ovjerene isprave sklapa između prenositelja i stjecatelja. U ugovoru se uz ostalo moraju navesti: tvrtka i sjedište dioničkog društva čije se neotplaćene dionice prenose. te broj pod kojim je društvo upisano u sudski registar (broj registarskog uloška); nominalna vrijednost neotplaćenih dionica; ukupan broj neotplaćenih dionica koje se prenose s naznakom ukupne nominalne vrijednosti tih dionica; serijske i kontrolne brojeve dionica koja se prenose; broj ugovora sklopljenog s Hrvatskim fondom za privatizaciju, na temelju kojeg je u postupku pretvorbe društvenog poduzeća prvi imatelj dionica izvorno stekao neotplaćene dionice koje su predmet prijenosa. Jedan primjerak ugovora o prijenosu dionica, stjecatelj je dužan dostaviti Hrvatskom fondu za privatizaciju

. Članak 21e.

Stjecatelj preuzima prenositeljev dug prema Hrvatskom fondu za privatizaciju iz ugovora o prodaji dionica sklopljenog s tim Fondom. Stjecatelj stupa na prenositeljevo mjesto u tome ugovoru i preuzima sva prenositeljeva prava i obveze iz tog ugovora.

Članak 21 f.

Ništav je ugovor o prijenosu neotplaćenih dionica sklopljen suprotno odredbama ovoga Zakona".

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", br. 16/83.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01/93-01/12

Zagreb, 6. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.