Zakon o statusu prognanika i izbjeglica

NN 96/1993 (25.10.1993.), Zakon o statusu prognanika i izbjeglica

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o statusu prognanika i izbjeglica

Proglašavam Zakon o statusu prognanika i izbjeglica, koji je donio Zastupni;ki dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1993. godine.

Broj : PA4-97/ 1 - 93.

Zagreb, 18 listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o statusu prognanika i izbjeglica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Republika Hrvatska osigurava, ovisno o materijalnim mogućnostima, nužni smještaj, prehranu, školovanje djece, stalnu novčanu pomoć, zdravstvenu zaštitu i pomoć za podmirenje drugih nužnih životnih potreba svim osobama kojima se na osnovi ovoga Zakona prizna status prognanika ili izbjeglice.

II. STATUS PROGNANIKA I IZBJEGLICA

Članak 2.

Osobi koja je s ratom ugroženog područja na teritoriju Republike Hrvatske, samostalno ili organizirano putem općinskog štaba civilne zaštite, Hrvatskog Crvenog križa, centra za socijalni rad i dr., a na osnovi procjene organa Ministarstva unutarnjih poslova ili nadležnog zapovjedništva Hrvatske vojske, napustila mjesto prebivališta da bi izbjegla neposrednu opasnost za život pred agresijom i drugim oružanim akcijama, priznaje se status prognanika ili izbjeglice. Prognanik u smislu ovoga Zakona je osoba iz stavka 1. ovoga članka koja je s jednog područja Republike Hrvatske izbjegla na drugo područje Republike Hrvatske. Izbjeglica u smislu ovoga Zakona je osoba iz stavka 1. ovoga članka koja je iz Republike Hrvatske izbjegla u inozemstvo. Ratom ugroženo područje proglašava Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Status prognanika ili izbjeglice ne priznaje se osobi: - za koju su nadležna tijela državne vlasti utvrdila da je poduzela ili pripremala kaznena djela propisana u glavi XIV., XV. i XVlII. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/93 - pročišćeni tekst i 35/93.) glavi XIX. Krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 32/93 - pročišćeni tekst i 38/93.) i Zakona o kaznenim djelima podriva;ke i teroristi;ke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92). - u drugim propisanim slučajevima.

Članak 4.

Ako su razlozi iz članka 3. alineje 1. ovoga zakona postojali prije priznavanja statusa prognanika ili izbjeglice, a nadležni organ je za njih saznao kasnije ili su nastupile poslije priznavanja statusa prognanika ili izbjeglice toj osobi će se oduzeti status prognanika ili izbjeglice.

Članak 5.

U priznavanju, odnosno oduzimanju statusa prognanika odlu;uje regionalni ured za prognanike (u daljnjem trekstu: regionalni ured) nadležan za općinu, grad iIi Grad Zgreb na podru;ju kojeg je prognanik smješten. Regionalni ured može ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka prenijeti na nadležni centar za socijalni rad, uz suglasnost Ministarstva rada i socijalne skrbi. O priznavanju statusa izbjeglice odlučuje Ured za prognanike i izbjeglice pri Vladi Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) na temelju dokumentacije iz koje je vidljivo da je osoba koja je izbjegla u inozemstvo imala u stranoj državi priznat status izbjeglice. Osobi iz stavka 3. ovoga članka po povratku iz inozemstva priznaje se status prognanika ako je prije zbjega imala prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske u koje povratak privremeno nije moguć. Protiv rješenja iz staivka 1. i 2. ovoga članka kojim je odbijen zahtjev za priznavanje statusa prognanika i protiv rješenja kojim je taj status oduzet, može se izjaviti žalba Uredu. Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka kojim je odbi jen zahtjev za priznavanje statusa izbjeglice, ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 6.

Regionalni ured vodi evidenciju prema svojim podacima i dostavljenim podacima centara za socijalni rad o prognanicima, njihovu zbrinjavanju i pomoći u skladu sa naputkom Ureda. Evidenciju o izbjeglicama iz stavka 1. ovoga članka vodi Ured. Hrvatski Crveni križ može, za potrebe Službe traženja koristiti evidencije regionalnih ureda i Ureda. Podaci o broju, smještaju, zbrinjavanju i pomoći prognanicima i izbjeglicama mogu se dobiti i koristiti samo na temelju pismenog zahtjeva dostavljenog Uredu i odobrenog od strane predstojnika Ureda.

Članak 7.

Regionalni ured odnosno centar za socijalni rad koji je odlučio o priznavanju statusa prognanika dužan je u roku od 48 sati od dana priznanja statusa prognanika i o njegovom smještaju izvijestiti policijsku upravu, odnosno policijsku stanicu Ministarstva unutarnjih poslova radi registracije boravka prognanika u mjestu njegova prihvata i smještaja, te nadležno tijelo uprave za poslove obrane za osobe starije od 18 godina.

Članak 8.

Osoba kojoj je priznat status prognanika na osnovi ovoga Zakona može u mjestu boravišta ostvariti svoja prava, odnosno pribaviti javne isprave koje se prema posebnim propisima ostvaruju, odnosno pribavljaju u mjestu prebivališta, na temelju isprave kojom se dokazuje status prognanika.

Članak 9.

Osobi kojoj je priznat status prognanika prestaje taj status: 1. odlukom županijskog poglavarstva njezina prebivališta, odnosno gradskog poglavarstva Grada Zagreba, da se može vratiti u mjesto prebivališta budu'i da su prestali razlozi zbog kojih je iz tog mjesta prognana, odnosno izbjegla; 2. na osnovi vlastite odluke da se vrati u mjesto prebivališta; 3. ako ne prihvati ponuđen joj organizirani nužni smještaj i druge oblike organizirane pomoći: 4. ako ne izvršava obveze utvrđene člankom 22. i 23. ovoga Zakona. Odluku iz stavka 1. točke 1. ovoga članka županijsko poglavarstvo, odnosno gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, dostavlja Uredu najkasnije u roku od 7 dana od dana donoŠenja.

Članak 10.

Osobi kojoj je priznat status prognanika pozivom nadležnog tijela državne vlasti na vojnu ili radnu obvezu prestaju prava propisana ovirn Zakonom samo u opsegu u kojern su priznata tamo gdje je osoba pozvana na izvršenje obveze.

Članak 11.

Nadležno tijelo državne vlasti koje je prognanika pozvalo na vojnu ili radnu obvezu dužno je o pozivu izvijestiti regionalni ured nadležan za općinu, grad, odnosno Grad Zagreb na području kojeg je osoba prihvaćena i smještena.

Članak 12.

Regionalni ured ili centar za socijalni rad koji je odlu;io o priznavanju statusa prognanika izdaje mu ispravu kojorn dokazuje taj status i na osnovi koje ostvaruje priznatu mu pomoć. Obrasce isprava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Ured.

III. POMOĆ PROGNANICIMA

Članak l3.

Osobi kojoj je priznat status prognanika osigurava se:

1. nužni smještaj,

2. prehrana,

3. stalna novčana pomoć u mjese;nom iznosu koji utvrdi Ured uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske osobama bez prihoda,

4. pomoć u socijalnoj adaptaciji i psihološka pomoć,

5. Školovanje djece,

6. zdravstvena zaštita,

7. pomoć za podmirivanje drugih nužnih životnih potreba (prijevozni troškovi, pogrebni troškovi, dr.) Obitelj koja je udomila prognanike, te prognanicima koji samostalno vode domaćinstvo osigurava se pravo na stalnu novčanu pomoć čiji mjesečni iznos utvrđuje Ured uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 14.

Nužnim smještajem u smislu članka 13. ovoga Zakona smatra se prostor za stanovanje određen prema broju i uzrastu članova obitelji prognanika i njihovim posebnim potrebama o zdravstvenom stanju i školovanju pojedinih članova obitelji, koji osigurava osnovne uvjete života. Prognanicima koji su dužni napustiti organizirani smještaj te stan ili kuću u kojoj su smješteni osigurava se drugi odgovarajući smještaj. Za smještaj prognanika može se organizirati prognaničko naselje, izbjeglički centar, prihvatilište, sabirni centar, smještaj u druge obitelji i smještaj u objekte odmarališta, hotele i druge hotelsko-turističke objekte uzete u posjed i korištenje na osnovi propisa o zabrani raspolaganja. U svrhu osiguranja potrebnih smještajnih kapaciteta Ured može narediti socijalnim ustanovama, prosvjetnim ustanovama internatskog tipa, odmaralištima, hotelima i drugim hotelsko - turističkim organizacijama na kojima pravo raspolaganja , odnosno vlasništva imaju ili ih drže u posjedu poduzeća i druge pravne i fizi;ke osobe sa sjediŠtem na teritoriju Republike Hrvatske, da organiziraju smjeŠtaj, prehranu i podmirivanje drugih nužnih životnih potrba prognanika. Uvjete za organiziranje smještaja, prehrane i podmirivanja drugih nužnih životnih potreba prognanika u smislu stavka 4. ovoga članka i visinu naknade za pružene usluge propisuje Ured, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske Naknada iz stavka 5. ovoga članka ide na teret sredstava Republičkog fonda "Kralj Zveknimir".

Članak 15.

U svrhu prehrane prognanika u mjestu prihvata i smještaja osigurava se ili organizira prehrana u odgovarajućim prehrambenim objektima (ustanovama socijalne skrbi, odmaralištima, hotelima i dr.) ili pomoć u hrani (osnovne živežne potrepštine). Pomoć u hrani i za podmirivanje drugih nužnih životnih potreba, neovisno o tome da li se daje u osnovnim životnim potrepštinama ili drugoj robi, daje se osobama koje su smještene u ustanovama, osobama koje su smještene u obiteljima i obiteljima koje su primile prognanike prema jedinstvenim mjerilima za svaku skupinu, koje utvrđuje Ured uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 16.

Prognanicima kojima je osiguran smještaj ili koji su sami na zakonit način osigurali smještaj u kući, stanu ili dijelu stana, vikendici i drugom objektu u kojem mogu samoorganizirati život i voditi kućanstvo osigurava se pomoć u hrani i za podmirivanje drugih nužnih životnih potreba davanjem standardiziranih paketa hrane i drugih potrepština, a pod uvjetima i na način određen u članku 15. ovoga Zakona.

Članak 17.

Socijalna adaptacija i psihološka pomoć prognanicima ostvaruje se njihovim aktivnim uključivanjem u život nove socijalne sredine u skladu s njihovim uzrastom, zanimanjem, psihofizičkim sposobnostima, sklonostima iinteresima. Program pomoći u socijalnoj prilagodbi i psihološke pomoći utvrđuje Ured. Humanitarne organizacije te pojedinci koji žele pružati psihološku pomoć ili pomagati u socijalnoj prilagodbi prognanika moraju za obavljanje tih poslova pribaviti dozvole Ureda, a o svom radu dužni su dostavljati tromjesečna izvješća Uredu.

Članak 18.

Školovanje djece prognanika ostvaruje se preko Ministarstva kulture i prosvjete. Prognanoj školskoj djeci osiguravaju se besplatne školske knjige i pribor, a u;enicima i studentima besplatan prijevoz do škole, prehrana te odgovarajući bonitet pri smještaju u učeničke i studentske domove, sve dok imaju status prognanika odnosno do kraja školske godine. Zdravstvena zaštita prognanika ostvaruje se u skladu s propisima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju. Prognanici imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu.

Članak 19.

U mjestu prihvata i smještaja prognanika za pojedinu socijalnu i drugu ustanovu u kojoj je smještena skupina prognanika ili za podru;je jedinice lokalne samouprave na kojem je smješteno više prugnanika imenuje se voditelj zbjega. Voditelja zbjega iz reda prognanika imenuje predsjednik regionalnog ureda. Voditelj zbjega predstavlja i zastupa prognanike glede njihovih zahtjeva u odnosu na uvjete smještaja, kakvoće prehrane i podmirivanja drugih nužnih životnih potreba, te usklađuje i upravlja aktivnostima prognanika u svrhu samoorganiziranja života u zbjegu. Voditelj zbjega surađuje s regionalnim uredom, centrom za socijalni rad i humanitarnim organizacijama putem kojih se osigurava pomoć prognanicima.

Članak 20.

Ured u svrhu osiguravanja povratka prognanika i izbjeglica u mjesta njihova prebivališta u dogovoru s općinskim, odnosno gradskim vijećem za određenu općinu, odnosno grad utvrđuje plan povratka prognanika i izbjeglica i osigurava uvjete za to (prijevoz. pratnju i prihvat u mjestu prebivališta i potrebnu pomoć). U svrhu organiziranja povratka prognanika i izbjeglica u mjesto prebivališta osniva se odbor za povratak kojeg ;ine predstavnici prognanika i izbjeglica iz pojedinih mjesta.

IV. SREDSTVA ZA OSIGURAVANJE POMOĆI

Članak 21.

Sredstva potrebna za ostvarivanje prava prognanika osiguravaju se preko Republičkog fonda "Kralj Zvonimir".

V. OBVEZE PROGNANIKA

Članak 22.

Osobe kojima je priznat status prognanika dužne su ispunjavati radne obveze koje u dogovoru s voditeljem zbjega utvrdi nadležni regionalni ured. Prognanici su dužni ispunjavati i radne obveze koje se odnose na njihov svakodnevni život, kao što je spremanje stambenih i drugih prostorija u kojima su smješteni ili koje koriste, pranje i glačanje, nabava hrane, priprema hrane, vođenje brige o djeci, vođenje računovodstva i obavljanje i drugih administrativno-stručnih poslova.

Članak 23.

Prognanici koji ostvaruju prihode kao što su plaća, mirovina ili drugi prihodi dužni su sudjelovati u troškovima njihovog zbrinjavanja (troškovi nužnog smještaja i organizirane prehrane), do visine koju utvrdi Ured uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u korist računa Republičkog fonda "Kralj Zvonimir". Obvezu sudjelovanja prognanika u troškovima zbrinjavanja utvrđuje regionalni ured nadležan prema mjestu smještaja.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ovaj Zakon na odgovarajući se način primjenjuje i na osobe koje su napustile mjesto prebivališta da bi izbjegle neposrednu opasnost za život zbog prirodnih katastrofa.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važili Uredba o statusu prognanika i izbjeglica ("Narodne novine", br. 71/92.)

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 091-04/93-01/10

Zagreb, 6. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.