Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju

NN 96/1993 (25.10.1993.), Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1993. godine.

Broj : PA4-94/1-93.

Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 40/90., 9/81. i 26/93.), u članku 143. točki 2. iza riječi: "članka 149." dodaju se riječi "i članka 157a.".

Članak 2.

Iza članka 157. dodaje se nova Glava XIVa. i podnaslov koji glasi: " XIVa. glava

POSEBAN STAŽ

Članak 157a. Kao poseban staž računa se u dvostrukom trajanju vrijeme koje je osiguranik proveo u sastavu hrvatske domovinske vojske mobilizirane od 17. travnja 1941. do 15. svibnja 1945., odnosno u zarobljeništvu kao pripadnik hrvatske domovinske vojske u tom razdoblju, kao i vrijeme provedeno u zarobljeništvu u razdoblju od 16. svibnje 1945. do otpuštanja iz zarobljeništva."

Članak 3.

U članku 198. stavku 1. iza to;ke 4. dodaje se to;ka 5. koja glasi: "5) za dio mirovine koji se određuje pod povoljnijim uvjetima pripadnicima hrvatske domovinske vojske."

Članak 4.

(1) Osiguraniku kojem je vrijeme provedeno u sastavu hrvatske domovinske vojske, odnosno u zarobljeništvu, utvrđeno u dvostrukom trajanju, mirovina se određuje od mirovinske osnovice utvrđene na isti način kao i ostalim osiguranicima.

(2) Ako je to za osiguranika iz stavka 1. ovoga članka povoljnije, za utvrđivanje mirovinske osnovice uzima se mjesećni prosjek plaće koju je osiguranik ostvario u bilo kojih uzastopnih pet godina osiguranja koje su za njega najpovoljnije.

Članak 5.

(1) Korisnici mirovine - pripadnici hrvatske domovinske vojske mogu zatražiti da im se mirovina ponovno odredi na temelju odredaba ovoga Zakona.

(2) Pravo na ponovno određivanje mirovine imaju i članovi obitelji korisnika iz stavka 1. ovoga članka, koji su pravo na obiteljsku mirovinu ostvarili prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ponovno određena mirovina na temelju stavka 1. i 2. ovoga članka pripada od dana stupanja na snagu ovoga Zakona - ako je zahtjev podnesen u roku 12 mjeseci o dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a ako je zahtjev podnesen nakon toga roka - od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

(4) Zahtjev za utvrđivanje staža zbog sudjelovanja u hrvatskoj domovinskoj vojsci smatra se zahtjevom za ponovno određivanje mirovine u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 6.

Za pokrivanje obveza koje nastaju priznavanjem prava prema ovom Zakonu sredstva se osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-01/93-01/02

Zagreb, 6. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupni;kog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.