Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

NN 96/1993 (25.10.1993.), Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Proglašavam Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 6. listopada 1993. godine.

Broj : PA4-100/ 1-93.

Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Članak 1.

Korisnicima mirovine i drugih novčanih primanja (doplatak za pomoć i njegu i novčana naknada za tjelesno oštećenje) s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske koji su ostvarili pravo na mirovinu i druga novčana primanja u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, osim Makedonije i Slovenije, i kojima su te mirovine bile isplaćivane u Republiku Hrvatsku, isplaćivat će se ta primanja od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je onemogućena isplata primanja. Isplatu primanja iz stavka 1. ovoga članka obavljat će Republićki fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (u daljnjem tekstu; Republički fond radnika) u svoti koja je bila isplaćena u hrvatskim dinarima u Republici Hrvatskoj za mjesec prije onemogućavanja isplate i usklađena prema općim aktima Republičkog fonda radnika.

Članak 2.

Sredstva za isplatu primanja iz članka 1. ovoga Zakona osigurat će se iz sredstava Republičkog fonda radnika koja Republički fond radnika ne može doznaćivati umirovljenicima u republike bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije zbog nemogućnosti obavljanja platnog prometa.

Članak 3.

Sredstva potrebna za isplatu tih primanja ne mogu prijeći ukupnu visinu sredstava koje Republički fond radnika potražuje od pojedine republike bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije na temelju isplate mirovina.

Članak 4.

Isplata primanja iz članka 1. ovoga Zakona obavljat će se do uspostave platnog prometa između Republike Hrvatske i republike bivše Socijalisti;ke Federativne Republike Jugoslavije, ili ako Republika Hrvatska s pojedinim republikama bivše Socijalistićke Federativne Republike Jugoslavije isplatu mirovina ne riješi na neki drugi način.

Članak 5.

Isplata mirovine i drugih novčanih primanja obustavit će se osobi koja je na bilo koji način sudjelovala u neprijateljskim djelatnostima protiv Republike Hrvatske ili protiv koje je pokrenut postupak zbog oduzimanja ili pripremanja kažnjivih djela ili propuštene ;inidbe propisane u glavi XIV., XV. i VIII. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 3I/93 - pro;išćeni tekst i 35/93.), glavi XIX. Krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 32/93 - pročišćeni tekst i 38/93.) i zakonu o kaznenim djelima podriva;ke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92.).

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ("Narodne novine". br. 46/92. i 56/92.).

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

KIasa: 140-01/93-01/04

Zagreb, 6. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.