Zakon o upravnim pristojbama

NN 97/1993 (26.10.1993.), Zakon o upravnim pristojbama

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o upravnim pristojbama

Proglašavam Zakon o upravnim pristojbama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 6. listopada 1993. godine.

Broj : PA4-103/1-93.

Zagreb,18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o upravnim pristojbama

Članak 1.

Za spise i radnje pred tijelima držane uprave diplomatskim konzularnim i drugim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu, upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, plaćaja se upravne pristojbe (u daljnjem tekstu: pristojbe) po ovom Zakonu i Tarifi upravnih pristojbi.

Članak 2.

Pristojbeni obveznik je osoba na zahtjev koje se pokreće postupak,odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi upravnih pristojbi propisano plaćanje prištojbe.

Ako za isti spis ili radnju postoje dva ili više pristojbenih obveznika, njihova je obveza solidarna.

Ako više osoba podnosi zajednički zahtjev plaća se jedna pristojba ako je taj zahtjev u nedjeljivom interesu švih podnositelja.

Članak 3.

Pristojbena obveza nastaje u času predaje zahtjeva za izdavenje rješenja ili druge isprave, odnosno u času podnošenja podneska.

Članak 4.

Pristojbe se plaćaju u času nastanka pristojbene obveze, ako za pojedine slučajeve nije propisano drukčije.

Članak 5.

Ako je Tarifom upravnih pristojbi propisano da se pristojba plaća prema vrijednosti predmeta, kao osnovica za utvrđivanje pristojbe uzima se vrijednost označena u podnesku ili ispravi ili vrijednost utvrđena na način propisan u Tarifi upravnih pristojbi.

Članak 6.

U rješenju ili drugoj ispravi za koju je pristojba plaćena naznačuje se da je pristojba plaćena, u kojem iznosu i po kojem tarifnom broju.

Članak 7.

Podnesi i drugi spisi za koje nije bila plaćena pristojba ili nije plaćena u dostatnom iznosu ne primaju se neposredno od stranke, dok stranka ne podnese podnesak za koji je plašena dostatna pristojba.

Ako podnesak ili drugi spis, za koji nije plaćena pristojba ili nije plaćena u dostatnom iznosu stigne poštom tijelo nadležno za odlučivanje po zahtjevu pozvat će pristojbenog obveznika pismenom opomenom da u roku 15 dana od dana primitka opomene plati redovnu pristojbu i pristojbu za opomenu.

Ako pristojbeni obveznik uplati pristojbu iz stavka 2. ovoga članka smatra se da je pristojba uredno plaćena od početka.

Ako pristojbeni obveznik ne plati dužnu pristojbu, naplata pristojbe izvršiti će se prije uručenja zatraženog rješenja ili druge isprave, odnosno prije prve obavijesti pristojbenorn obvezniku o izvršenju tražene radnje.

Članak 8.

Od plaćanja pristojbi oslobođeni su:

1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti, te jedinice lokalne samouprave i uprave i njihova tijela,

2. organizacije iz oblasti prosvjete, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne zaštite, skrbi i humanitarne organizacije, u obavljanju svoje djelatnosti,

3. invalidske i slične organizacije, u obavljanju svoje djelatnošsti

4. građani slabog imovnog stanja, čiji ukupni prihod, uključujući i članove njihove obitelji u prethodnol godini ne prelazi po članu obitelji 50% od prosječne minimalne plaće u Republici Hrvatskoj,

5. strani driavljanin za vizu ili odobrenje za produženi boravak u Republici Hrvatskoj, koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja, kao i državljani onih zemalja s kojima je Republika Hrvatska zaključila odnosno preuzela ugovor o ukidanju viza ili pristojbi na vize.

Članak 9.

Pristojbe se ne plašaju za sljedeće spise i radnje:

1. predstavnike i pritužbe, te prijedlozi :državnim i drugim javnim tijelima,

2. molbe za pomilovanja i rješenja o tim molbama,

3. zahtjeve za naknadu štete neopravdano osuđenih i neosnovano lišenih slobode i rješenja o tim predmetima,

4. spise i radnje u postupku pribavljanja dokaza o slabom imovnom stanju radi oslobadanja od plaćanja pristojbe,

5. spise i radnje u postupku za povrat više plaćenih obveza,

6. spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rješenjima, ispravama i službenim evidencijama,

7. spise i radnje u postupku sastavljanja i ispravljanja biračkih spiskova,

8. spise i radnje za upis. u knjigu državljana i matične knjige,

9. spise i radnje u postupku usvojenja i postavljanja staratelja,

10. sve prijave i prilozi za razrez poreza, pristojba, ovjeru poslovnih knjiga i računa i sličnih obveza te poreznih oslobođenja i olakšica,

11. spise i radnje u postupku dentitionalizacije imovine i komasacije.

12. sve spise i radnje za ostvariaanje prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi,

13. spise i radnje u svezi sa školovanjem učenika i studenata, osim pristojbi za svjedodžbu po završenom školovanju ili diplomu

14. spise i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava u svezi s radnim odnosom,

15. spise i radnje u svezi s pomorskim i brodarškim knjižicama i sve upise u njih, osim vize,

16. spise i radnje u svezi s primanjem poklon-paketa i darova od dobrotvornih organizacija iz inozemstva,

17. spise i radnje u svezi s reguliranjem prava i dužnosti iz oblasti obrane,

18. spise i radnje u postupku izdavanja osobne iskaznice hrvatsiih državljana i osobne karte za stranca koja se izdaje strandu s trajnim nastanjenjem,

19. spise radnje u svezi sa zaštitom spomenika kulture i prirode,

20. podnoske upućene organima za predstavke i pritužbe i državnom odvjetništvu,

21: spiseti radnje u postupku za pogreb umrlih osoba,

22. spise i radnje u svezi s popravkom i održavanjem stambenih zgrada i stanova,

23. spise i radnje u neposrednoj svezi s radom novinara, fotoreportera i snimatelja,

24. spise i radnje koji se vode po službenoj dužnosti,

25. spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava na doplatak za djeću,

26. prijave i odjave preblvališta osoba, boravišta i adrese stanovanja osoba,

27. spise i radnje u postupku prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo ,.

Članak l0.

Strani državljani s trajnim nastanjenjem u Republici Hrvatskoj imaju ista prava i obveze po propisima o pristojbama kao i htvatski državljani.

Članak 11.

U ispravama koje se izdaj bez pristojbe mora se naznačiti u koju se svrhu izdaju i a osnovu kojeg propisa su oslobođene od pristojbe.

Članak 12.

Osoba koja je platila pristojbu koju nije bila dužna platiti ili ju je plžtila u većem iznosu od propisanog ili za radnju koju tijelo nije izvršilo, ima pravo na povrat više plaćene pristojbe.

Postupak za povrat pristojbe pokreče se na zahtjev stranke.

O zahtjevu za povrat pristojbe rješava tijelo za čiji je rad plaćena stojba. .

O zahtje za povrat pristojbe kod pravnih osoba s javnim ovlastima rješva porezna uprava.

Članak 13.

Od pristojbenog obveznika, koji pristojbu ne plati u propisanom roku, pristojba se naplaćuje prisilino po propisima o prisilnoj naplati neposrednih poreza od pravnih i fizičkih osoba.

Članak 14.

Pravo na naplatu pristojbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je pristojbu trebalo naplatiti, a pravo na povrat pristojbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka gndine u kojoj je pristojba više plaćena.

Tijek zastare prava na naplatu pristojbe prekida se svakom službenom radnjom nadležnog tijela izvršenoj radi naplate, koja je stavljena do znanja pristojbenom obvezniku.

Tijek zastare prava na povrat pristojbe prekida se svakom radnjom stojbenog obveznika poduzetom kod nadležnog tijela i povrata pristojbe.

U svakom slučaju, zastara nastupa nakon isteka pet godina od dana kada je prvi put pčela teći.

Članak 15.

Unutarnju kontrolu pitmjene propisa o pristojbama obavlja svako tijelo u obavljanju svoje djelatnosti.

Članak l6.

Pristojbe se plaćaju u upravnim biljezima emisije Republike Hrvatske.

Izuzetno od stavka 1. ovoga članka pristojbe se plaćaju u gotovom novcu:

1. ako pristojba iznosi više od 30.000 hrvatskih dinara,

2. ako je propisano da se pristojba plaća u gotovom novcu bez obzi_ra na iznos pristojbe.

Članak 17.

Konzularne pristojbe plaćaju se kod diplomatskih i konzularnih predstavništava Repablike Hrvatske u inozemstvu u stranoj valuti prema sjedištu diploinatskog, odnosno konzularnog predstavništva.

Ako u Tarifi upravnih pristojba nije obuhvačena strana valuta prema sjedištu,diplomatskog, odnosno konzularog predstavništva visina konzularne, prlstojbe odreduje e prema odnosu DEM.

Rješenje o povratu konzularnih pristojbi donosi šef diplomatskog, odnosno konzularnog predstavništva u inozemstvu i izvršava ga na teret tekućih prihoda od konzularnih pristojbi.

Članak 18.

Pristojbeni obveznik koji iz inozemstva traži da mu tijelo uprave Republike Hrvatske izvrši rad za koji se plaća pristojba, plaća pristojbu u stranoj valuti.

Članak 19.

Pristojbe plaćene u gotovom novcu za spise i radnje ministarstava i državnih upravnih organizacija, diplomatskim, konzularnim i drugim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu prihod su državnog proračuna.

Pristojbe plaćene u gotovom novcu za spise i radnje županijskih ureda, odnosno gradskih ureda Grada Zagreba prihod su županije pred čijim je tijelima plaćena pristojba, odnosno Grada Zagreba.

Pristojbe plaćene u gotovom novcu za spise i radnje pred tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave prihod su jedinice lokalne samouprave i uprave prgd čijim je tijelima plaćena pristojba.

Pristojbe plaćene u gotovom novcu za spise i radnje pravnih osoba s javnim ovlastima prihod su općine, odnosno grada na područu koje je sjedište pravne osobe kod koje je plaćena pristojba.

Prthod od pristojbi ostvaren prodajom upravnih biljega pripada općini, odnosno gradu na području kojeg je izvršena maloprodaja upravnih biljega te županiji i državnom proračunu u jednakim dijelovima, bez obzira kod kojeg su tljela upotrijebljeni biljezi.

Članak 20.

Izdavanje, raspačavanje, povlačenje iz upotrebe i zamjena upravnih biljega uređuje se aktom ministra financija.

Članak 21.

Poništavanje upravnih biljega koji se lijepe na. podnesak obavlja tijelo nadležno za prljem podneska, a u ostalim slučajevima tijelo koje donosi ili uručuje stranci rješenje ili drugu ispravu za koju se plaća prtstojbu.

Upravni biljezi poništavaju se pečatom tijela ili na drugi odgovarajući način.

Članak 22.

Ovlaštenje za maloprodajn upravnih biljega pravnim i fizičkim osobama izdaje ministar financija.

Ministar financija odreduje proviziju od prodaje upravnih biljega u maloprodaji.

Članak 23.

Prlstojbe se plaćaju po sljedećoj tarifi:

TARIFA UPRAVNIH PRISTOJBI

l. Opće pristojbe

Tar: br.1.

Plaća se hrvatskih dlnara

Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga pristojba ................................... 1000

Napomena:

Pristojba po ovnm tarifnom broju ne plaća se za naknadne podneske kojima stranka zahtijeva samo brži postupak po ranije podnesenom zahtjevu.

Tar. br. 2:

Za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba. . . . 4.000

Napomena:

1. Ako se odnosi jedno rješenje po zahtjevu više osoba pristojba po ovom tarifnom broju plaća se onoliko puta koliko ima osoba kojima se uručuje rješenje.

2. Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se pristojba.

Tar. br. 3.

Na žalbu protiv rješenja :......................... 4.000 .

Tar. br. 4.

Za uvjerenja, ako nije drukčije propisano 3.000.

Tar. br. 5.

Za ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa:

1. ze ovjeru svakog potpisa. . . . . 4.000

2. za ovjeru autentičnosti rukopisa ili za ovjeru

prijepisa od svakog poluarka originala.

Napomena:

1. pod poluarkom podrazumijeva se list papira , od dvije stranice normalnog kancelarijskog formata ili manjeg.

2. Ako je rukopis, odnosno prijepisu čija se ovjera vrši pisan na stranom jeziku, plaća se dvostruka prisktojba iz točke 2. ovoga tarifnog broja.

3. Ako se ovjera vrši na terenu plaća se dvostruka pristojba iz ovoga tarifnog broja.

Tar. br. 6.

Za opomenu kojom se netkožpoziva da plati dužnu pristojbu ...... . 2.000

2. Pristojbe iz oblasti unutarnjih poslova

Tar br 7.

Za izdavanfe putne isprave Hrvatskih,državljana

1. za izdavanje putovnica. . 3.000

2. za izdavanje pogranične propusaice . 3.000

3. za izdavanje zajedničke putovniće - za svaku osobu.....1.000

4. za upis djeteta u putovnicu 2.000

5. za izdavanje putne isprave umjesto oštećene ili nestale ....... 6.000

Tar. br. 8 .

Za izdavanje viza ili klauzule "poslovno":

1. za vizu na putovnicu. . 2.000 -

2. za vizu za zajedničku putovnicu - po osobi. . . 500

3. Za klauzulu "poslovno" : . 4.000

4. za vizu na pomorsku ili brodarsku knjižicu. , . 2.000

Tar. br. 9.

1. za izdavanje ili produženje roka važenja puta isprave za stranca (putna isprava za izbjeglice, patna isprava za osobe bez drevljanstva i putni list za stranca). . 4.000

2. za izdavanje putne isprave za stranca umjesto oštećene ili nestale .... . 8.000

Tar. br. 10 .

Za izdavanje vize, odobreaja za produženi boravak, odobrenja zatrajno nastanjenje i osobne karte za stranca:

1. za izlazno - ulažnu, odnosno ulazno-izlaznu i tranzitnu vizu. . 3.000

2. za izlaznu vizu 2.000

3. za izlazno-ulaznu, odnosno ulazno-izlaznu vizu

za neograničen broj putovanja. 9.000

4. za poslovnu vizu. . 20.000

5. za odobrenje za produženi boravak . 10.000

6. za odobrenje za trajno nastanjenje . 60.000

7. za prijepis odobrenja za trajno nastanjenje. . 30.000

8. za izdavanje ili produženje osobne karte za strance na produženom boravku.

Napomena: Za vizu na putnoj ispravi u koju se upisuju i članovi obitelji osobe kojoj je izdata,putna isprava plaća se jedna pristojba.

Pristojba se ne plaća za spise i radnje za:

1. priznavanje statusa izbjeglice.

Tar. br . 11 .

Za izdvanje odobrenja na graničnom prijelazu:

1. za stalno odobrenje za kretanje i zadržavanje

na graničnom prijelazu. . : 25.000

2. za privremeno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 10.000

3. za privremeno (skupno) odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 10.000

4. za odobrenje za kretanle i boravak izvan mjesta graničnog prijelaza. 15.000

5. za odobrenje za prijenos oružja i streljiva preko terttorija Republike Hrvatske. . l0.000

6. za odobrenje za držanje i nošenje lovačkog -športskog oružja i streljiva za vrijeme borabka

u Republici Hrvatskoj. . . . . . . 20.000

7. za odobrenje za obavljanje podvodnih aktivnosti. . 4.000.

Tar. br. 12

1. Za rješenje o otpustu iz hrvatskog državljanstva ili odricanju od hrvatskog državljanstva :... 300.000

2. Za rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo 60.000

Napomena:

Ako se rješenje odnosi na istovremeni primitak, ili otpust ili odricanje od hrvatskog državljanstva , članova iste obitelji ne plaća se pristojba za maloljetne osobe.

Pristojbu iz točke 2. ovoga tarifnog broja u postupku stjecanja hrvatskog državljanstva ne plaća pripadnih hrvatskog naroda koji nema hrvatsko državljanstvo.

Tar. br.13.

Za prometnu dozvolu i knjižicu vozila za vozila na motorni pogon i priključnih vozila, za potvrdu o upotrebi probne pločice, za odobrenje za utiskivanje broja šasije, te za izdavanje dopuštenja (licence) kontrolbra tehničke ispravnosti vozila i dopuštenja (licence) referenta za registraciju vozila u stanicama za tehnićki pregled vozila te za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tehničkih pregleda vozila, kao i odobrenja za održavanje špartskih ili drugih priredbi ili aktivnosti na cestama ,

1. za izdavanje prometne dozvole i knjižice vozila za vozila na motorni pogon i priključna vozila. 3.000

2. za produženje važnosti prometne dozvole i knjižice vozila. . . 2.000

3. za potvrdu o upotrebi probne pločice 2.000

4. za odobrenje za utiskivanje broja šasije. . . . . 3.000

5. za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tehničkih pregleda vozila. . . 50.000

6. za izdavanje dopuštenja (licence) kontrolora tehničke ispravnosti vozila i dopuštenja (licence) referenta za registraciju vozila u stanicama za tehničke preglede vozila.

7. za izdavanje odobrenja za odrisvanje športshih ili drugih priredbi ili aktivnosti na cestaina. . . 30.000

8. za izdavarije novih isprava umjesto izgubljenih, uništenih ili oštečenih, prema stavku 1. točki 1. i 4. ovoga tarifnog broja. . . 6.000

Napomena: Za odjavu vozila, radi brisanja iz evidencije, ne plaća se pristojba.

Tar. br.14.

Za izdavanje ili produženje važnosti vozačke dozvole:

1. za vozačku dozvolu : 3.000

2. za izdavanje nove vozačke dozvole zbog upisa nove kategorije 3.000

3. za produženje važnosti dozvole prema stavku 1. točki 1. ovoga tarifnog broja. 3.000

4. za zamjenu inozemne vozačke vozole. . . l0.000

5. za upis promjene prebivališta ili boravišta u vozačkoj dozvoli. . . . . . 2.000

6. za izdavanje novih umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih dozvola iz ovoga tarifnog,broja naplaćuje se pristojba. . . 6.000

Tar. br. 15.

Za odobrenje za nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, izdavanje oružnog lista, odobrenja za držanje oružja, potvrde o prijavi oružja i dozvole za nošenje oružja, odobrenja za skupljanje oružja, odobrenja za proizvodnju oružja, promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja ili otvaranje civilnog strelišta te odobrenje za prijevoz oružja, streljiva i eksplozivnih tvari:

1. za odobrenje za nabavu oružja po komadu. :. 5.000

2. za odobrenje za nabavu eksplozivnih tvari. . . 50.000

3. za izdavanje oružnog lista, odobrenja za držanje oružja, potvrde o prijavi oružja, po komadu ili dozvole za nošenje oružja. . . 10.000

4. za odobrenje za sakupljanje oružja.

5. za upis rezervnih cijevi u oružni list po komadu 5.000

6. za odobrenje za bavljenje djelatnošću proizvodnje oružja, prometa oružja i streljiva, popravljanja i prepravljanja oružja ili otvaranje civilnog strelišta. . . 50.000

7. za odobrenje za prijevoz oružja, streljiva ili eksplozivnih tvari . . . l0.000

8. za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih ili uništenih, prema stavku 1. točki i. do 4. ovoga tarifnog broja plaća se pristojba u dvostrukom iznosu.

Tar. br. 16.

Za izdavanje odobrenja ili dozvole:

1. za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju , naftovoda, plinovoda, produktovoda, koji prolaze preko područja više općina te odobrenje mjesta za izgradnju objekata, odnosno držanja posuda koje su tehnološki vezani za nove naftovode, plinovode i produktovode koji se koriste kod skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova. . . . . : 100.000

2. za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda produktovoda rezervoara i drugih objekata te posuda, postrojenja i uređaja (objekti i posude) koji se koriste hod skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova

3. za odobrenje lokacija za izgradnju magazina i priručnih skladišta, odnosno postavljanje kontejnera za drenje eksplozivnih tvari. . . 50.000

4. za dozvolu za upotrebu kontejnera za držanje eksplozivnih tvari.

5. za odobrenje za bavljenje djelatnošću proizvodnje i stavljanja u promet eksplozivnih tvari (uključivo i municija). 200.000

6. za odobrenje za bavljenje djelatnošću prometa eksplozivnih tvari (osim municije zaoružje) 200.000

7. za ispitivanje stabilnih instalacija, uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara 200.000

8. za stavljanje u promet uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara.

9. za izdavanje ili produženje, odnosno upis nove kategorije ili proširenja na klase opasnih tvari ADR potvrde (certifikata) . 3.000

10. za upis promjena prebivališta ili boravišta u ADR potvrdi (certifikatu). . . . 2.000

11. za izdavanje novih umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih ADR potvrda (certifikata). . 6.000

Tar. br.17.

Za izdavanje potvrde da su u tehničkoj dokumentacifi predviđene propisane ili pravilima tehničke prakse usvojene mjere zaštite od požara:1. za fizfčke osobe. 20.000 2. za pravne osobe

3. Gospodarske pristojbe

Tar. br.18.

Za rješenje kojim se odobrava:

1. osnivanje poduzeća, banke ili osiguravajuće, odnosno reosiguravajuće organizacije u inozemstvu ili otkup osnivačkog uloga poduzeća,

- banke, osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije u inozemstvu.

2. povečanje osnivačkog uloga poduzeća banke, osiguravajuće, odnosno reosiguravajuće organizacije u inozemstvu. . :. 20.000

3. uvoz u Republiku Hrvatsku sredstava u naturalnom obliku, stranog porijekla,koja su uložena kao osnivački ulog ili korištena kao osnovna ili obrtna sredstva poduzeća u inozenistvu. 10.000

4. oslobađanje od preuzete obveze godišnjeg transfera određenog postotka dobiti iz poduzeća osnovanog u inozemstvu ili umanjenja te obveze. . . 20.000

5. poduzeću u inozemstvu da može poslovati s gubitkom. . . . . 20.000

6. upis u registar poduzeća, banke, osiguravajuće, odnosno reosigurajuće organizacije iz točke 1. ovoga tarifnog broja. . · 20.000

Tar: br.19.

Za rješenje kojim se odobrava:

1. ulaganje sredstava u strana poduzeča radi ostvarivanja zajedničkih poslovnih ciljeva u zajedničkoj proizvodnji. . 30.000

2. dopunsko ulaganje u strano poduzeće iz točke

1. ovoga tarifnog broja. . 15.000

3. upis ugovora o ulaganju sredstava u strano poduzeće iz točke 1. ovoga tarifnog bruja. . . 5.000

Tar. br. 20.

Za upis u registar otvaranja predstavništva odnosno osnivanja poslovnih jedinica (skladišta, servisa i sl.) u inozemstvu. . . : 20.000

Tar: br. 21.

Za izavanje suglasnosti i upis u registar predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj za odobrenje stranoj osobi koja ima registrirano predstavništvo u Republici Hrvatskoj da obavi određeni posao ugovorne kontrole kvalitete robe u Republici Hrvatskoj. . . : 30.000

Tar. br: 22 .

Za izdavanje dozvola, odobrenja i dodatnih kontingenata za izvoz i uvoz robe . 25.000

Tar. br. 23.

Za upis u evidenciju ugovora o zastupanju, ugovora o prodaji strane robe s konsignacijskog skladišta, ugovora o obavljanju servisnih usluga za održavanje uvezene opreme i trajnih dobara za osobnu potrošnju. . . 50.000

Tar. br. 24.

Za izdavanje odobrenja za sklapanje ugovora o izvozu robe i usluga, koji se naplaćuju uvozom robe i usluga u istoj vrijednosti (kompenzaćijski poslovi s inozemstvom).

Tar. br. 25.

Za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja u vanjskotrgovinskom prometu. 60.000

Tar. br. 26.

Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o ulaganju stranih osoba i ugovora o osnivanju vlastitih poduzeća stranih osoba :. . . . . 120,000

Za upis u registar inozemnih ulaganja dodatnog ulaganja, reinvestiranja dobiti, prestanka ugovora o ulaganju i ugovora o osnivanju, prijenosa uloga i repatrijacija inozemnog uloga ....... 30.000

Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji

Za izdavanje suglasnoati i upis u registar ugovora o izvodenju investicijskih radova u inozemstvu i ugovora o ustupanju izvođenja investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj. . . . . . 35.000

Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o pribavljanju i ustupanju, prava industrijskog vlasništva i znanja te iskustva (know=how) između domaćih poduzeća i stranih osoba.

Tar. br. 27.

Za uvjerenje (certifikat) o kakvoći poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u uvozu i izvozu. . 3.000

Tar. br. 28.

Za rješenje o odobrenju za obavljanje kontrole kakvoće poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu : 20.000

4. Prometne pristojbe

Tar. br. 29.

Za odobrenje (licencu) pravnoj ili fizičkoj osobi za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza. . 70.000

Tar. br. 30.

I. za dozvolu domaćoj pravnoj ili fizičkoj osobi da na redovnoj liniji može prevoziti putnike ili stvari motornim vozilima u međunarodnom prometu za svaku liniju po 15.000

2. za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi da na redovnoj liniji može prevoziti putnike ili stvari motornim vozilima, za svaku liniju u međunarodnom prometu:

a) u bilateralnom prometu. . . 70.000

b) u tranzitnom prometu. . 70.000

3. za ovjeru voznog reda, odnosno cjenika redovne linije kojom domćaa ili strana pravna ili fizička osoba prevozi putnike ili stvari motornim vozilima međunarodnom cestovnom prometu. 10.000

4. za rješenje o odobrenju privremenog ili trajnog prekida prijevoza na liniji za međunarodni prijevoz putnika ili stvari, domaćoj ili stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi. . . . . . 10.000

5. za izdavanje dopunskog primjerka isprave iz ovoga tarifnog broja

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se pristojba ako međunerodnim ugovorom nije , drugačije određeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.

Tar. br. 31.

Za dozvolu za obavljanje naizmjeničnih vožnji u međunarodnom slobodnom, prijevozu putnika, i to:

1. u bilateralnom prometu : : . . . 30.000

2. u tranzitnom prometu . . 40.000

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se pristojba, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnoin broju uz uvjet reciprociteta.

Tar. br: 32.

Za dozvolu za ulazak u Republiku Hrvatsku praznih autobusa za preuzimanje putnika i za obavljanje ostalih vrsta međunarodnoga slobodnog prijevoza putnika u cestovnom prometu·. . 10.000

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se pristojba, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobada se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.

Tar. br. 33.

1. Za dozvolu za međunarodni cestovni prijevoz stvari, izuzimajući slučajeve iz čl. 38. Zakona o prijevozu u međunarodnom censtovnom prometu po svakoj dozvoli : . 15.000

2. Za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi za međunarodni cestovni prijevoz stvari, a kada to nije određeno međunarodnim ugovorom, odnosno u slučaju zahtjeva za dodatnim dozvolama, po svakoj dozvoli. . . . . . 35.000

3. Za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi za prijevoz stvari iz Republike Hrvatske za treću zemlju i obratno. :. . . 130.000

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se pristojba, ako međunarodnim ugovorou ako nije drugačije određeno .

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobada se plaćanja pristojbe po ovam tarifriom broju uvjet jest reciprociteta.

Tar. br. 34.

Za rješenje o zahtjevu za dozvolu izvanrednog prijevoza stvari u međunarodnom cestovnom prometu, i to:

1. u bilateralnom prijevozu - za prijevoz jednim vučnim vozilom

2. za svako sljedeće vučno vozilo, odnosno priključno vozilo, po istom rješenju, još po . l0.000

3. u tranzitnom prijevozu za prijevoz jednim vučnim vozilom .......... 25.000

4. za svako sljedeće vučno vozilo, odnosno priključno vozilo, po istom rješenju, još po . l0.000

Tar. br. 35.

1. Za dozvolu kojom se stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi odobrava obavljanje unutarnjeg prijevoza stvari u cestovnont prometu izmedu pojedinih mjesta u Republici Htvatskoj. ..... 30.000

2. Za odobrenje kojim se stranom brodu odobrava prljevoz putnika i stvari između hrvatshih luka i pristaništa : . 1,125.000

3. Za odobrenje kojim se stranoj jahti ili čamcu odobrava prijevoz putnika uz naknadu izrneđu hrvatskih luka. . 375.000.

Tar: br. 36.

Za dozvolu kojom se domaćem prijevozniku odobrava korištenje zakupljenog stranog vozila za međunarodni prijevoz putnika ili stvari. . . l5.000

Tar. br. 37.

Za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi za međunarodni cestovni linijski prijevoz stvari:

1. u bilateralnom proinetu. . 150.000

2. u tranzitnom prometu. . . 150.000

Tar. br. 38.

Za dozvolu:

1.za radio-difuznu postaju

a) do 0,5kW 70.000

b) više od 0,5do 5kW.. 80.000

ć) više od 5do 10kW.. 90.000

d) više do 10 do 50.kW. 100.000

e) više od 50kW 200.000

2.za radijsku postaju kojoj je dodijeljena jedna frekvencija. 20.000.

3.za radijsku postaju kojoj su dodijeljene dvije frekvencije 40.000

4.za radijsku postaju kojoj su dodijeljene tri ili višefrekvencija.. 50.000

5.za radijsku postajn stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi - isto kao pod točkom 2.do 4.ovoga ta-

rifnog broja

6.za postavljanje amaterske radijske postaje 10.000

7.za rad amaterske radijske postaje 10.000

8.za privremenu dozvolu - 50posto od takse iz

ovoga tarifnog broja

9.za odobrenje za uporabu radijske postaje za

telefoniju koja je predvidena da radi u radio-

-frekvencijskim područjima što su namijenje-

ni građanima (ručna radijska postaja) : 15.000

10. za odobrenje za uporabu radijske postaje za

različite oblikelveza u sustavu telekomunikacija HPT - Hrvatske pošte i telekomunikacije 50.000

Tar. br. 39.

1. Za rješenje koji se odobrava upis plovnog objekta na moru i nutrašnjoj plovidbe:

1. za upis u upisnik brodova. . . 112.500

2. za upis u evidenciju čamaca. 22.500

2. Za rješenje kojim se odobrava ime, oznaka ili znak raspoznavanja broda. 75.000

3. Za upis u evidenciju plutajućih objekata 60.000

4. Za rješenje o upisu i brisanju iz registra civilnih zrakoplova . 20.000

Napomena:

Pristojba pod točkom 1., 2. i 3. ovoga tarifnog broja ne plaća se za plovne objekte koji služe isključivo za civilnu zaštit i vatrogasnu službu.

5. Pristojbe iz oblasti poljoprivrede,šum rstva i vodoprivrede

Tar. br. 40.

Za rješenje kojim se

1. priznaje novostvorena sorta i upisuje u registar novostvorenih sorti i poljoprivrednog i šumskog bilja 50.000

2. odobrava uvođenje u proizvodnju strane sorte i upisuje u evidencju stranih sorti. . 50.000

3. utvrđuje domaća strana i udomaćena sorta poljoprivrednog i šumskog bilja i upisuje u popis

utvrđenih sorti 40.000

4. briše sorta iz registra, evidencije, odnosno popisa iz točke 1., 2. i3.ovoga tarifnog broja 30.000

5. dozvoljava zaštitu sorte i upisuje u registar zaštićenih novostvorenih sorti, odnosno u registar zaštićenih sorti raznih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja. .... 50.000

6. dozvoljava evidentni upis sorte u registar evidentnih sorti. . . . 40.000

7. ugovor o prijenosu prava korištenja zaštićene sorte upisuje u registar iz točke 5.ovoga tarifnog broja.:. . . . 100.000

8. kojim se dozvđljava prijenos prav na korištenja zaštićene sorte . . . . . . 100.000

Tar. br. 41.

Za rješenje o:

1. upisu u registar proizvođača poljoprivrednog , sjemena, odnosno, registar proizvođača šumskog sjemena. : ........ 50.000

2. upisu u registar doorađivača poljoprivrednog sjemena, odnosno registar proizvođača šumskog sjemena. . . 50.000

3. upisu u registar proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala odnosno registar proizvođača šumskog sadnog materijala..... 50.000

4. upisu u popis osoba ovlaštenih za struđni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena, odnosno popis osoba ovlštenih za obavezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena. . . . . . 50.000

5. upisu u popis osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena, odnosno . . popis osoba ovlaštenih za utvrđivahje kvalitete šumskog sjemena. : 50.000

6. upisu u popis osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednbg sadnog , materijala. odnosno popis osoba ovlaštenih za stručni nadzor nsd proizvodnjom šumskog sadnog materijala.

7. brisanju iz registra i popisa iz točke 1. do 6. ovoga tarifnog broja. . . 30.000

Tar. br. 42.

Za izdavanje:

1. stalne dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja. . . . . 100.000

2. privremene dozvole za stavljanje u promet sredstava ea zaštitu bilja. .... 80.000

3. suglasnosti za uvoz gotovih sredstaya za zaštitu bilja. . . . 50.000

Na zahtjev za produženje važenja dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja. . . . l00.000

Tar. br. 43.

Za rješenje o:

1. upisu u registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke : 50.000

2. brisanje iz registra,proizvođača kvaliletne rasplodne stoke 30.000

3. utvrđivanje da su ispunjeni uvjeti za obavljanje poslova analize i superanalize stočne hrane :. 60.000

Tar. br. 44.

Za rješenje o:

1. upisu u registar mingralnih gnojiva , 50.000

2. brisanju iz registra mineralnih gnojiva :. . . . 30.000

3. utvrđivanju koje osobe ispunjavaju uvjete za izdavanje certifikata,za obavljanje analize i za davanje mišljenja na osnovi kojeg se obavlja upis u registar mineralnih gnojiva. . 60.000

Tar. br. 45.

Na prijavu za upis u registar proizvođača grožđa i vina za promet. . . 50.000

Za rješenje kojim se:

1. odobrava došećerivanje droždine (masulja) i mošta 60.000

2. dozvoljava označavanje vina sa zaštitom geografskog porijekla. . 50.000

3. dozvoljava stavljanje u promet slakogodišnje proizvodnje vina sa zaštitom geografskog porijekla.120.000

Tar. br. 46.

Za rješenje kojim se utvrđuje: ,

1. ribolovno-gospodarska osnova za unapređenje ribarstvsa. :. 100.000

2. godišnji plan go5podarenja ribolovnim područjem :

Za rješenje kojim se odobrava

1. unošenje novih vrsta riba i drugih vodenih životinja u ribolovne vode ...... 50.000

2. izlov matica u otvorenim vodama za vrijeme mrijesta riba : . . 50.000

3. izlovljavanje matice i divlje ribe u otvorenim vodama. .... 60.000

Tar. br. 47.

Na zahtjev za:

1. prestanak važenja odobrenja za stavljanje gotovih lijekova u veterini u promet. .... 60.000

2. . obnovu odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u veterini u promet :....... 60.000

3. stavljanje gotovog lijeka u veterini u promet. : 100.000

Tar. br. 48.

Za rješenje kojim se:

1. utvrđuje da veterinarske stanice, druge pravne i fizičke osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. . . ·. 100.000

2. utvrđuje da objekti, proslorije i oprema iz članka 27. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnost i udovoljavaju propisanim veterinarsko-sanitarnim uvjetima :. . :. 100.000

3. utvrđuje da klaonica u kojoj se obavlja klanje životinja iz uvoza odgovara propisanim uvjetima : 100.000

4. utvrđuje da klaonica i drugi objekt u kome se , obavlja klanje životinja i proizvodi meso i drugi proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni za javnu (domaću) potrošnju·udovoljava propisanim uvjetima :. . 100.000

5. utvrđuje da klaonica i drugi objekt u kome se obavlja klanje životinja i proizvodi-meso, proizvodi i sirovine životinjskog podrijetla namijenjeni izvozu udovoljava propisanim uvjetima : 100.000

6. utvrđuje da se uzgoj ribe, peradi za priplod i jaja za nasad namijenjenih izvozu obavlja u objektu koji udovoljava propisaaim uvjetima. l00.000

7. utvrđuje da ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje za uvoz životinja, proizvoda i sirovina životinjskog podrijetla i određuje mjesto karantene, vrste i način ispitivanja i druge uvjete držanja u karanteni. :. . . . 100.000

8. odobrava obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti veterinarskoj stanici, odnosno veterinarskoj, ambulanti veterinarskoj klinici, vetennarskoj ljekarni, dijagnostičkom i analitičkom laboratoriju, specijaliziranoj veterinarskoj ambalanti, objektu specijalizirane stočarske proizvodnje i drugim objektima za obavljanje zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti . :.100.000

9. odobrava stavljanje gotovih lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava u veterini u promet. 100.000

10. uvozniku odobraaa uvoz (izvoz ili provoz) gotovih lijekova u veterini i pomoćnih ljekovitih sredstava. te daje suglasnost za uvoz gotovih lijekova u veterini i mješavina ljekovitih supstanci radi lačboratorijslšog ili kliničkog ispitivanja : . . . 100.000

Tar. br. 49.

Za rješenje o:

1. odobravanju šumskogospodarske osnove područja odnosno revizije šumskogospodarke osnove područja.... 100.000

2. davanju suglasnosti za osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom, program za gospodarenje šumama, reviziju, odnosno obnovu osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom i program za gospodarenje šumama. . . 50.000

Tar. br. 50

Za izdavanje:

1. vodoprivrednih uvjeta za izvođenje reglonalnih ili detaljnih geoloških istraživanja te za izvođenje drugih radova koji mogu utjecati na promjene u vodnom režimu. . . .. 60.000

2. vodoprivrednih suglasnosti za građenje. . . . . 50.000

3. vodoprivredne suglasnosti: za eksploataciju šljunka, pijeska i kamena za radove na zaštiti od erozija i bujica, hidromelioracijske radove, za organizaciju deponija krutog i tekućeg otpada te druge radove koji se smatraju građenjem, a koji mogu utjecati na promjene u vodnom režimu. . 50.000

4. vodoprivredne dozvole za:

- korištenje voda iz izvorišta za javnu vodoopskrbu. ... 80.000

- korištenje voda u energetske i druge pogonske svrhe. :.. . . . . .120.000

- za ispuštanje otpadnih voda, voda s promijenjenim uvjetime ili otpadnih tvari..... 80.000

5. vodoprivredne dozvole za proizvodnju i puštanje u promet kemijskih sredstava koja nakon uporabe dospijevaju u vode.

Za produženje roka važnosti:.

1 : vodoprivredne suglasnosti iz točke 3. ovoga tarifnog broja. . . . 40.000

2. vodoprivrednih dozvola iz točke 4. ovoga tarifnogbroja. . . . 60.000

6. Katastarske pristojbe

Tar: br. 51.

Za precrtavanje ili kopiranje katastarskih planovs karata, fotomaterijala skica izmjere, položajnih opisa stalnih geodetskih točaka i drugih sličnih materijala plaš se pristojba po utrošenom satu 3.000

Započeti radni sat računa se kao cijeli. Za ove radove plaćaju se i troškovi materijala:

Tar. br. 52.

Za prijepis ili kopiranje podataka iz knjižnog dijela katastarskog operata, zapisnika izmjere i sličnih elaborata plaća se pristojba prema utrošenom satu. . 1.500

Započeti radnji sat računa se kao cijeli.

Tar. br. 53:.

Za pregled i ovjeru geodetskih elaborata izrađenih od ovlaštenih organizacija ili osoba plaća se pristojba prema utrošenom satu. . 4.000

Započeti sat računa se kao cijeli.

7. Pristojbe iz oblasti zdravstva

Tar. br: 54.

Za rješenje kojim se odobrava i utvrđuje prestanak obavljanja poslova zdravstvene zštite samostalno osobnim radom. . . 2.000

Tar. br. 55.

Za upis u registar privatne prakse zdravstvenih djelatnika koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom. . 10.000

Tar. br. 56.

1. na zahtjev za:

- izdavanje odobrenja za stavljanje u promet ili za obnovu odobrenja za stavljanje u promet lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava . 20.000

- za izdavanje odobrenja za uvoz lijekova i pomočnih ljekovitih sredstava. . . 10.000

- za izdavanje uvjerenja o kvaliteti proizvoda. 6.000

- za izdavanje dozvole za uvoz-izvoz opojnih droga, promet opojnih droga na veliko i malo i promet na veliko i malo lijekova i pomočnih ljekovitih sredstava. . :. . 10.000 .

- izdavanje odobrenja za proizvodnju lijekova i opojnih droga. . 10.000

- izdavanje odobrenja za oslobađanje od plaćanja carine za specifičnu medicinsku opremu, rezervne dijelove i potrošni materijal koji se koristi u zdravstvu . 10.000

2. na zahtev za:

- izdavahje odobrenja za uvoz (izvoz ili provoz) namirnica i određenih predmeta opće uporabe i sirovina za njihovu proizvodnju. . 10.000

3. na zahtjev za:

- izdavanje odobrenja za uvoz (izvoz ili provoz) otrova. 10.000

- izdavanje odobrenja na promet otrova na veliko i malo i halogenih ugljikovodika. . 10.000

- izdavanje odobrenja za uporabu otrova l0.000

- izdavanje odobrenja za proizvodnju otrova. :. 10.000

- izdavanje odobrenja za prijevoz otrova 10.000

- izdavanje odobrenja za razvrstavanje otrova u skupinu otrova : 10.000

- izdavanje odobrenja za stavljanje u promet otrova namijenjenih održavanju javne higijene i za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju . . 10.000

- izdavanje odobrenja za proizvodnju otrova. . . 10.000

4. na zahtjev za:

- izdavanje odobrenja za uvoz (izvoz ili provoz) izvora ionizirajućih zračenja. . 10.000

- izdavanje odobrenja za promet izvora ionizirajućih zračenja. 10.000

- izdavanje odobrenja za uporabu ili proizvodnju izvora ionizirajućih zraćenja. 10.000

- izdavanje odobrenja za prijevoz, za skidanje, zamjenu ili novo postavljanje izvora ionizirajućih zračenja. . . 10.000

5. obavijesti o otrovima u prometu ili o otrovima koji se upotrebljavaju u industrijskoj proizvodnji. . . 6.000

6. na zahtjev za:

- utvrđivanje uvjeta za obavljanje zdravstvenih pregleda izvršnih djelatnika u željezničkom prometu i osoba na stručnoj izobrazbi za iz vršnog djelatnika ili uvjeta za obavljanje zdravstvenih pregleda i kontrolnih zdravstvenih pregleda vozača motornih vozila, ili zdravstvenih pregleda i imunizacije članova posade plovila unutarnje plovidbe. : 10.000

7. na zahtjev za:

- dobivanje odobrenja za obavljanje laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe :. :. 6.000

- dobivanje odobrenja za obavljanje mjerenja i predviđanja buke u sredini u kojoj čovjek radi i boravi6.000

- dobivanje odobrenja za davanje toksikološke ocjene otrova ili za davanje ocjene o efikasnosti pojedinih otrova. 6.000

8. na zahtjev za:

- dobivanje odobrenja za obavljanje pojedtnih poslova iz oblasti zaštite od ionizirajućih, zračenja6.000

- obavljanje zdravstvenih pregleda i kontrolnih zdravstvenih pregleda osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja 6.000

Tar: br. 57.

1. za izdavanje (uvozniku) odobrenja za uvoz (izvož ili provoz): živežnih namirnica i određenih predmeta opće upotrebe, sirovine za njihovu proizvodnju, otrova i izvora ionizirajućih zrčenja. . . . 6.000

2. za izdavanje odobrenja za promet otrova na veliko i malo, opojnih droga na veliko, lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava, izvora ionizirajućih zračenja. . . . 6.000,

3. za izdavanje odobrenja za korištenje otrova, izvora ionizirajućih zračenja. . 6.000

4. za izdavanje odobrenja za proizvodnju otrova, opojnih droga, izvora ionizirajućih zračenja 6.000

5. za izdavanje odobrenja za prijevoz: izvora ionizirajućih zračenja, otrova. 5.000

6. za izdavanje, odobrenja za skidanje zamjenu novo postav1janje izvora ionizirajućih zračenja 4.000

7. zatitjev za razvrstavanje otrova u skupine : 8.000

8. obavijesti: o otrovima u prometu, o otrovima

koji se koriste u industrljšskoj proizvodnji, o isporuci izvoza ionizirajućih zračenja, o zaraženosti stanovništva i osoba koje su pri padu izložene djelovanju ionizirajućih žračenja. 9.000

8. Gradevinske prištojbe

Tar. br. 58.

Za rješenje o utvrđivanju minimalnih tehničkih,i drugih uvjeta u poslovnim prostorijema. . ,. 8.000

Tar: br. 59.

Za uvjerenje o uvjetima uređenja prostora: :

1. za građenje stambenog objekta s najviše tri stana te pomoćnog ili gospodarskog objekta koji

sa stambenim čini stambenu i gospodarsku cijelinu na građevinskoj parceli površine od 1 ha. 5.000

2. za građenje objekta, osim objekata iz točke 1. ovoga tarifnog broja na parceli površine do 1ha ili linearnog infrastrukturnog obekta dužine do 1 km. 15.000

3. za građenje objekta na parceli površine od 1 do 5 ha ili linearnog infrstrukturnog objekte dužine od i do 5 km.

4. za gračenje objekta na parceli površine od 5 do 10 ha ili linearnog infrastrukturnog objekta du žine od 5do 10 km. . . . 45.000

5. za građenje objekta na parceli površine preko 10 rali linearaog infrastrukturnog objekta dužine preko 10 km 60.000

Tar. br. 60.

Za izdavaiije građevinske dozvole:

1. za jednostavne obfekte. 5.000

2. za stambene objekte do 300 m2 i gospodarske i posrorie ,objekte do 200 m2 od građevinske vrijednoasti. 0,50%

3. za ostale objekte od građevinske vrijednosti :. 0,25%

Za tehnički pregled izgađenog objekta (novog ili rekonstruiranog) radi izdavanja dozvole za upotrebu plaća se 80%· iznosa pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

Za izdavanje načelne dozvole plaća se 10% iznosa pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

Nepomena:

Pristojbu po ovom tarifom broju ne plaćaju osobe kojima je uništena zgrada u ratnim razaranjima.

Tar. br: 61.

Za izdavanje sanitarne suglasnosti na projekte tehničke doknmentacije za objekte za koje je izdavanje ove suglasriosti predviđeno u uvjetima uređenja prostora : . . 10.000

9. Pristojbe iz oblsti prosvjete i kulture

Tar. br. 62.

1. za rješenja iz oblasti prosvjete i kulture. . 2.000

2. na žalbe ili prigovore protiv rješenja iz točke· 1. ovoga rarifnog broja .... 4.000

3. za uvjerenja iz oblasti prosvjete i kulture 3.000

4. za stručna mišljenja iz oblati prosvjete i kulture .... 6.000

5. za prijepise rješenja i uvjerenja te duplikate isprava iz oblasti prosvjete i kulture. . . . 4.000

6. za izdavanje i produženje važnosti dozvole za vozača instruktora :. . - 3.000

10. Pristojba za obavljanje djelatnosti

Tar. br. 63.

Za upis i regista radnji ..... 50.000

11. Carlnske pristojbe

Tar: br. 64.

Za ispravu na temelju koje se carinarnici prijavljuje roba koja se izvozi - uvozi 1.000

Napomena:

1. Ispravama iz ovog tarifnog broja smatraju se: prijava za uvoz i provoz robe, prijava za izvoz i provoz robe,izjava o terenu i odlazni manifest, poštansko-carinska prijava, deklaracija za sajamsku robu i druga isprava na temelju koje se roba prijavljuje carinarnici.

2. Ispravama iz ovog tarifnog broja ne smatra se karnet TIR, karnet ATA i druga isprava koja je propisana međunarodnim ili medudržavnim sporazumom.

3. Pristojba iz ovoga tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko se puta roba prijavljuje carinarnici.

4. Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se:

1) za ispravu kojom se pojavljuje roba koja se provozi preko carinskog područja Republlke Hrvatske

2) za poštansko-carinsku prijavu koju podnosi pošta.

Tar. br. 65

Za rješenja što ih donosi carinarnica:

1. za rješenje kojim se odobrava otvaranje proširenje ili preseljenje carinskog skladišta, konsignacijskog skladišta, slobodne carinske prodavaonice i specijaliziranog skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje, te prodajnog mjesta. . . . . 20.000

2. za rješenje kojim se odobrava otvaranje, proširenje ili preseljenje carinskog smještaja. 10.000

3. za rješenje kojim se odobrava privremeni izlaz ili uvoz robe radi oplemenjiaanja i ugradnje i za rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za izmjenu podataka o količini, vrsti, kaakvoći i vrijednosti robe u carinskoj deklaraciji, za rješenja što ih carinarnica donosi u redovnom upravnom postupku, za rješenje o prijenosu prava iz prijevoznih isprava i za ostala rješenja što ih carinarnica donosi u skraćenom postupku 2.000

Napomena:

1. Pod proširenjem caririskog skladišta, konsignacijskog skladišta, slobodne carinske prodavaonice i specijaliziranog skadišta strane robe i robe domaće proizvodnje, te prodajnog mjesta, u smislu ovoga tarifnog broja, ne smatra se povešnje asortmana i vrijednosti robe u tim prostorijama.

2. Pristojba za prijenos prava iz prijevozne isprave iz točke 3. ovoga tarifnog broja plaća se za svaki prjenos koji se traži iz jedne prijevozne isprave ili više prijevoznih isprava.

3. Pristojba po ovome tarifriom broju ne plaća se za rješenja koja se odnose na robu u provozu preko carinskog područja Republike Hrvatske.

4. Pristojba iz točke 1. i 2. ovoga tarifnog broja naplaćuje se samo ako se prije dana donošenja rješenja prostorije komisijski pregledaju:

Tar. br. 66.

Za odobrenje za podizanje robe iz carinarnlce bez potrebne dokumentacije. . 5.000

Tar. br. 67.

Za carinsku deklaraciju i obračun uvožnih pristojbi za robu koju putnici nose uza se. . . . . . l0.000 Napomena:

1. Za carinsku deklaraciju na temelju koje se carine poštanske pošiljke za,građane i za obračun uvoznih prlstojbi za robu koju putnici nose uza se, pristojba se po ovome tarifnom broju plaća u gotovom novcu.

2. Za izvoznu carinsku deklaraciju plaća se 50% od pristojbe iz ovog tarifnog broja.

3. Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se za izjavu na temelju koje se podiže roba bez potpune dokumentacije koja je pod carinskim nadzorom i za priznanicu za naplatu carine i drugih uvoznih pristojbi u putničkom prometu s inozemstvom.

Tar. br. 68.

Za carinsku ispravu na temelju koje se roba šalje pod carinski nadzor . . . 2.000

Napomena:

1. Carinskom ispravom na temelju koje se roba šalje pod carinskim nadzorom, u smislu ovoga tarifnog broja, smatra se: carinska popratnica, izvozna carinska deklaracija na temelju koje se roba šalje izlaznoj carinarnici, izlazni list konsigancijske robe, povratni list, posebni robni manifest za carinsku robu, posebni manifest, putničke prtljage, koji je prispio odvojeno od vlasnika i druga carinska isprava na temelju koje se roba šalje pod carinskim nadzorom. Carinskom ispravom iz ovog tarifnog broja ne smatra se karnet TIR, karnet ATA ili druga isprava koja je propisana međunarodnim ili međudržavnim sporazumom.

2. Pristojba iz ovoga tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko puta se roba prijavljuje carinarnici.

3. Ako se carinskom ispravom šalje poštanska pošiljka pod carinskim nadzorom, ne plaća se pristojba iz ovog tarifrlog broja.

Tar. br. 69.

1. Za objašnjenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi, carinskom postupku i pravilima i obvezama sudionika u carinskom postupku, koje izdaju carinski organi na zahtjev stranke. l0.000

2. Za izdavanje uvjererija o porijeklu robe· EUR-1 . . 2.000

Tar. br. 70.

Za obavijest da je udovoljeno svim uvjetima za. provođenje mjera carinskog nadzore za početak rada carinskih zona. 10.000

12: Konzularne pristojbe

Tar. br. 71.

Na molbu i druge podneske ·kod diplomatskih ili konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inzemstvu:

DEM 15,00

ATS. 100,00

FRF. 50,00

ITL 10.000,00

USD 9,00

CAD 10,00

AUD 11,00

Za svaki sljedeći podnesak po istoj stvari, ako nije potrebno novo samostalno rješenje:

DEM 8,00

ATS. 50,00

FRF. 25,00

ITL 6.000,00

USD 5,00

CAD 6,00

AUD 7,00

Napomena:

1. Pristojba po ovom tarifnom broju plaća se i za zahtjeve koji su izjavljeni usmeno u zapisnik ili su na drugi način primljeni u predstavništvu.

2. Pristojba po stavku 1. ovoga tarifnoga broja plaća se i za svaku upravnu radnju na zahtjev stranke, ako za tu radnju nije propisana posebna pristojba.

3. Za podnesak kojim se osoba iz inozemstva obraća neposredno nadležnom upravnom tijelu plaća se pristojba po tarifnom brofu 1. ove Tarife.

4. Za podnesak kofim se osoba iz Republike Hrvatske obraća diplomatskom ili konzularnom predštavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu plaća še pristojba po ovom tarlfnom broju preračunato u hrvatskim dinarima.

Tar. br. 72.

Za dostavu pismenih molbi stranaka nadležnim tijelima Republike Hrvatske ili za dostavu rješenja nadležnih tijela Republike Hrvatske strankama kao i za dostavu rješenja stranih tijela zainteresiranim osobama:

1. za dostave u europskim zemljama

DEM. l0,00

ATS. 80,00

FRF 40,00

ITL. 7.000,00

USD. 6,00

CAD 7,00

AUD. 8,00

2. za dostave u izvaneuropskim zemljama

DEM 15,00

ATS. 100,00

FRF. 50,00

ITL. 10.000,00

USD 9,00

CAD 10,00

AUD 11,00

Napomena:

1. Ako diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu izvrši dostavljanje avionskqm poštom, pristojbeni obveznik plaća i troškove avionske poštarine za dostavu i odgovor.

2. Dostava poziva stranih tijela vrši se bez naplate pristojbe.

Tar. br. 73.

Za putne isprave koje izdaju diplomatska ili konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu:

1. za izdavanje putovnice osobama starijim od 27 godina

DEM 125,00

ATS 875,OO

FRF 410,00

ITL 95.000,00

USD 75,00

CAD 88,00

AUD 95,00

2: za izdavanje putovnice osobama mlađim od 27 godina

DEM 75,00

ATS 725,00

FRF 247,00

ITL 54.750,00

USD 45,00

CAD 52,00

AUD 56,00

3 za izdavanje putovnice djetetu

DEM 50,00

ATS 350,00

FRF 170,00

ITL 54,750,00

USA 45,00

CAD 52,00

AUD 56,00

Napomena:

1 Za izdavanje duplikata putovnice naplaćuje se pristojba u istom iznosu kao i za original putovnice određene vrste:

2: Za izdavanje putnog lista za povratak u Republiku Hrvatsku naplaćuje se pristojbma u istom iznosu kao i za dječju putovnicu ,

3 Šef predstavništva koje izdaje putni list za repatrijaciju može podnositelja zahtjeva, s obzirom na njegovo imovno stanje i druge okolnosti, osloboditi od plšanja pristojbe,

4 Za upis članova obitelji u putovnicu plaća se pristojba u iznosu umanjenom za 50% u odnosu na pristojbu za odgovarajaću putovnicu.

5 Na molbu kojom se traži izdavanje putovnice ili njenog duplikata ne plaća se pristojba:

6 Šef diplomatskng ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske ima praao osloboditi stranku slabog imovnog starija plaćanja pristojbe iz ovoga tarifnog broja.

7 U državama u kojima je nacinalni dohodak po podacima organizacije Ujedinjenih naroda niži od nacionalnog dohotka u Republici Hrvatskoj, šef diplomatsko-konzularnog predstavništva ima pravo naplaćivati,prigtojbu u manjem iznosu od propisanog ali ne u manjem od 50% od propisanog iznosa.

Tar br 74.

Za putne isprave koje izdaju diplomatska ili konzularna predstavništva Republtke Hrvatske u inozemstvu strancima:

Za izdavanje putnog lista za strance:

DEM 50,00

ATS 350,00

FRF 170,00

ITL 35.000,00

USD 30,00

CAD 35,00

AUD 38,00

Napomena:

Šef diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu može podnositelju zahtjeva, s obzirom na njegovo imovno stanje i druge okolnosti, osloboditi od plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju.

Tar br: 75.

Za vize koje izdaju diplomatske ili korizularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu:

1 za hrvatske državljane

a) za vizu na putnoj ispravi

DEM 20,00

ATS 150,00

FRF 65,00

ITL 15.000,00

USD 12,00

CAD 14,00

AUD 15,00

b) za vizu na zajedničkoj putnoj ispravi za svaku osobu po :

DEM 7,00

ATS 50,00

FRF 25,00

ITL 5.000,00

USD 4,00

CAD 5,00

AUD 6,00

2 za strance

a) za vizu na putnoj ispravi za jediko putovanje radi boravka u Republici Hrvatskoj ili za jedan tranzit:

DEM 17,00

ATS 120,00

FRF 60,00

ITL 12.500,00

USD 10,00

CAD 12,00

AUD 13,00

b) za vizu na putnoj ispravi za neograničeni broj putovanja

DEM 50,00

ATS 350,00

FRF 170,00

ITL 35.000,00

USD 30,00

CAD 35,00

AUD 38,00

c) za vizu na zajedničkoj putnoj ispravi za svaku osobu

DEM 7,00

ATS 45,00

FRF 25,00

ITL 5.000,00

USD 4,00

CAD 5,00

AUD 6,00

Napomena:

1 Za djecu do navršenih 14 godina života plaća se pristojba umanjena za 50%.

2 Na molbu kojom se traži izdavanje viza ne plaća se pristojba:.

3 Za vizu na putnoj ispravi u kojoj su upisani i članovi obitelji osobe kojoj je izdata putna isprava plaća se jedna pristojba:

4 Diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu može osloboditi od plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju poznate osobe pojedinih zemalja, u ·skladu s načelom reciprociteta.

5 Građanima država koje na osnovu dvostranog sporazuma državljanima Repulilike Hratske ne naplaćuju pristojbe za vize, pristojbe za vize također se ne naplaćuju.

Tar br 76.

Za uvjerenja, potvrde, izvode iz matičnih knjiga ili sprovodnice za prijevoz posmrtnih ostataka koje izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu, ako drugačije nije propisano:

DEM 20,00

ATS 140,00

FRF 65,00

ITL 15.000,00

USD 12,00

CAD 14,00

AUD 15,00

Tar br 77.

Za izdavanje potvrda koje se koriste u svrhu reguliranja carinskih formalnosti prilikom povratka iz inozemstva na stalni boravak, u Republlci Hrvatskoj, ili prilikom uvoza stvari koje su naslijeđene u inozemstvu

DEM 40,00

ATS 280,00

FRF 135,00

ITL 30.000,00

USD 24,00

CAD 28.00

AUD 30,00

Tar br 78.

Za sastavljahje oporuke:

1 u uredu predstavništva

DEM 100,00

ATS 700,00

FRF 330,00

ITL 73.000,00

USD 60.00

CAD 70,00

AUD 75,00

2 izvan ureda predstavništva

DEM 160,00

ATS 1.100,00

FRF 530,00

ITL 120.000,00

USD 95.00

CAD 113,00

AUD 122,00

3 za sastavljanje akta o opozivu ili dopuni oporuke

DEM 80.00

ATS 550,00

FRF 270,00

ITL 60.000,00

USD 47,00

CAD 56,00

AUD 60,00

Tar br 79.

Za sastavljanje ugovora u uredu predstavništva:

DEM 80.00

ATS 550.00

FRF 270,00

ITL 60.000,00

USD 47,00

CAD 56,00

AUD 60,00

Napomena:

Za molbu kojom se traži sastavljanje ugovora ne plaća se pristojba.

Tar br 80.

Za sastavljanje punomoći

DEM 17,00

ATS 120,00

FRF 60,00

ITL 12.500,00

USD l0,00

CAD 12,00

AUD 13,00

Napomena:

Za molbu kojom se traži sastavljanje punomoči ne plaća se pristojba.

Tar br 81.

Za sastavljanje drugih isprava na molbu zainteresirane osobe, ako ovom Tarifom drugačije nije propisano

DEM 50,00

ATS 350,00

FRF 170,00

ITL 35.000,00

USD 30,00

CAD 35,00

AUD 38,00

Napomena:

Za molbu kojom se traži sastavljanje isprava iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.

Tar br 82.

Za svaki prijepis ili fotokopiju, sačinjenu u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, s ovjerom:

1 za prvu stranicu

DEM 17,00 ,

ATS 120,00

FRF 60,00

ITL 12.500,00

USD 10,00

CAD 12,00.

AUD 13,00

2 za svaku sljedeću stranicu po

DEM 10,00

ATS 80,00

FRF 40,00

ITL 7.000,00

USD 6,00

CAD 7,00

AUD 8,00

Napomena:

1 Za više primjeraka istog prijepisa ili fotokopije s ovjerom, plaća se puna pristojba samo za prvi primerak, a za svaki sljedeći primjerak plaća se polovica pristojbe predviđene ovim tarifnim brojem.

2 Za ovjeru prijepisa ili fotokopije koje je stranka sama sačinila plaća se pristojba umanjena za 50% od pristojbe navedene u ovom tarifnom broju.

Tar br 83

Za ovjeru uvjerenja o zdravstvenoj ispravnosti poslane robe:

DEM 33,00

ATS 250,00

FRF 110,00

ITL 24.000,00

USD 20,00

CAD 23,00

AUD 25,00

Tar br 84.

Za ovjeru uvjerenja,o porijeklu robe, za ovjeru fakture il neke druge isprave kojom se dokazuje porijeklo robe ili si dokazuje pravo da neka roba uživa posebnu zaštitu porijekla ili naziva:

DEM 65,00

ATS 460,00

FRF 220,00

ITL 48.000,00

USD 38,00

CAD 46,00

AUD 50,00

Tar br 85.

Za ovjeru potpisa građanina na ispravi:

DEM 20,00

ATS 150,00

FRF 15,00

ITL 15,000,00

USD 12,00

CAD 14,00

AUD 15,00

Napomena:

Pristojba po ovom tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi.

Tar br 86.

Za ovjeru potpisa na molbi za otpust iz Hrvatskog državljanstva:

DEM 220,00

ATS 1.600,00

FRF 740,00

ITL 160.000,00

USD 130,00

CAD 155,00

AUD 170,00

Napomena:

Pristojba pa ovom tarifaom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi.

Tar br 87.

Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi:

DEM 20,00

ATS 150,00

FRF 65,00

ITL 15.000,00

USD 12,00

CAD 14,00

AUD 15,00

Tar br 88.

Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi kojom se potvrđuje posjedovanje stranog državljanstva ili se daje jamstvo da će određena osoba biti primljena u strani državljanstvo:

DEM 200,00

ATS 1.400,00

FRF 670,00

ITL 150.000,00

USD 120,00

CAD 140,00

AUD 150,00

Tar: br 89.

Za ovjeru prijevoda sa stranog jezika na hrvatski ježik i obratno :

1 do 100 riječi

DEM 17,00

ATS 120,00

FRF 60,00

ITL 12.500,00

USA 10,00

CAD 12,00

AUD 13,00

2 Za Svaku sljedeću riJeč po

DEM 0,05

ATS 0,40

FRF 0,20

ITL 40,00

USA 0,03

CAD 0,04

AUD 0,04

3 za prljevod s hrvatskog na strani jezik ili obratno, sačinjen i ovjeren u presstavništvu:

a) do 100 rijči

DEM 43,00

ATS 300,00

FRF 145,00

ITL 32.000,00

USA 25,00

CAD 30,00

AUD 33,00

b) za svaku sljedeću rlječ po

DEM 0,10

ATS 0,70

FRF 0,30

ITL 75,00

USA 0,06

CAD 0,07

AUD 0,08

Napomena:

Na molbi kojom se traži usluga iz ovog tanfnog broja ne plaća se pristojba.

Tar br 90.

Za depontranfe potpisa i pečata notara kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu:

DEM 160,00

ATS 1.100,00

FRF 530,00

ITL 120.000,00

USA 95,00

CAD 113,00

AUD 122,00

Tar br 91.

Za radnje u ostavinskim predmetima:

1 za sastavljanje zapisnika u prostorljama diplomatskog ili konzularnog predstavništva.Republike Hrvatske u inozemstvu:

a) za prvu stranicu zapisnika :

DEM 50,00

ATS 350,00

FRF 170,00

ITL 35.000,00

USA 30,00

CAD 35,00

AUD 38,00

b) za svaku daljnju stranicu zapisnika po:

DEM 7,00

ATS 50,00

FRF 25,00

ITL .5.000,00

USD 4,00

CAD 5,00

AUD 6,00

2 za službene radnje izvan prostorija predstavništva (zastupanje pred lokalnim organima, sudjelovanje u njihovim službenim poslovima i dr.), ako u ovoj Tarifi nije drukčije propisno, za svaki dan službenog rada:

DEM 140,00

ATS 1.000,00

FRF 470,00

ITL 100.000,00

USA 80,00

CAD 100,00

AUD 105,00

3 za popis ostavinske mase, s procjenom i navođenjem predmeta, za svaku procjenu ili za svaki stvarni nalaz ili nalaz vještaka:

- za svaki dan službenog rada .

DEM 160,00

ATS 1.100,00

FRF 530,00

ITL 120.000,00

USA 95,00

CAD 113,00

AUD 122,00

- osim toga, od cjelokupne vrijednosti popisanih i procijenjellih predmeta 1%

4 za upravljanje ostavinom nakon provedbe ostavinske rasprave ili za upravjjanje drugom imovinom koja ne potječe iz ostavine, od čistog prihoda (mjesečno ili _godišnje) 6%

Napomena:

1 Za popis ostavinske mase ili za nalaz procjene ili bez navođenja vrijednosti plaća se samo pristojba iz toč 3 članka ovog tarifnog broja.

2 Kao dan smatra se vrijeme od najviše šest sati Svaki započeti dio ovog vremena računa se kao polovica dana.

Tar br 92.

Za dostavu novca, papira od vrijednosti, štednih knjižica i drugih predmeta od vrljednosti, od iznosa koji , se dostavlja ili od vrijednosti predmeta koji se dostavlja 3% Za dostavu novca i drugih vrijednosti koje potječu iz realizirane ostavine:

1 za ostavine do DEM 500, preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 3%

2 za ostavine preko DEM 500 do DEM 1.000 preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 5%

3 za ostavine preko DEM 1.000, preračunatih u nacionalnof valuti zemlje prijema 6%

Napomena:.

1 Prlstojba po ovom tarifnom broju ne plaća se, kada se zbog prometne, ili neke druge nesreće novac i druge vrijednosti za mornare predaju diplomatskom ili konzularnoni ptedstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu.

2 Za molbu kojom se traži izvršenje usluga po ovom tarifnom broju ne plaća se pristojba.

Tar br 93.

Za čuvanje depozita:

1 za akt kojim se potvrđuje prijem depozita na čuvanje:

DEM 20,00

ATS 150,00

FRF 65,00

ITL 15.000,00

USA 12,00

CAD 46,00

AUD 50,00

2 za čuvanje i izdavanje novca, papira od vrijednosti, štednih knjižica i predmeta od vrijednosti:

- za prvu godinu ili dio toga vremena, od ukupnevrijednosti 5%

- za svaku daljnju godinu ili dio tog vremena od ukupne vrijednosti 4%

3: Za čuvanje oporuke ili drugih isprava u interesu fizičke ili pravne osobe:

DEM 65,00

ATS 460,00

FRF 220,00

ITL 48.000,00

USA 38,00

CAD 46,00

AUD 50,00

Napomena :

Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se e slijedeće depozite: Novčane iznose položene unaprijed radi pokrića pristojbi, troškova i sličnih potraživanja diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva Republike Hnratske u inozemstvu, zarade i stvari hrvatskih driavljana, novac položen na ime naknade štete hrvatskih državljana po raznlm osnovama, kao i u slučaju bolesti, uhićenja i dr.

Tar br 94.

Za upisivanje u popis posade, podataka o ukrcaju-iskrcaju članova posade:

DEM 9,00

ATS 60,00

FRF 30,00

ITL 6.600,00

USA 5,00

CAD 6,00

AUD 7,00

Napomena:

Za akt kojim se odobrava ukrcaj stranoga državljanina kao člana posade na brod hrvatske trgovačke mornarice plaća se pristojba u istom iznosu.

Tar br 95.

Za ovjeru brodskog dnevnika i drugih brodskih knjiga i isprava i za potvrdu svakog upisa u te knjige:

DEM 7,00

ATS 50,00

FRF 20,00

ITL 5.000,00

USD 4,00

CAD 5,00

AUD 6,00

Tar br 96.

Za izdavanje i ovjeru izvođena iz brodskog dnevnika :

1 za prvu stranicu :

DEM 10,00

ATS 80,00

FRF 40,00

ITL 7.000,00

USA 6,00

CAD 7,00

AUD 8,00

2 za svaku daljnju započetu stranicu 50% od tarife iz

točke 1 ovoga tarifnog broja.

Tar br 97.

Za posredovanje diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave glede-sigurnosti plovidbe, pored efektivnih troškova

DEM 70,00

ATS 500,00

FRF 230,00

ITL 50.000,00

USA 40,00

CAD 50,00

AUD 55,00

Za svako drugo posredovanje kod stranih nadležnih tijela na zahtjev zapovjednika broda, za koje nije propisana posebna pristojba

DEM 50,00

ATS 350,00

FRF 170,00

ITL 35.000,00

USA 30,00

CAD 35,00

AUD 38,00

Članak 24.

Za spise i radnje za koje je pristojbena obveza nastala do dana stupanja na snagu ovoga Zakona naplatit će se pristojba koja je bila propisana u času nastanka pristojbene obveze.

Članak 25.

Izuzetno od odredbi članka 19. ovoga Zakona, u 1993. godini, pristojbe plaćene u gotovom novcu za spise i radnje, pred ministarstvima i državnim upravnim organizacijama, diploniatskim, konzularnim i drugim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu, prihod su državnog proračuna, a upravljanje pristojbe plačene u gotovom novcu pred drugim tijelima prihod su proračuna dosadašnje općine na podrućju koje je sjedište tijela za čiji je rad plaćena pristojba.

Izuzetno od odredbe članka 19. ovoga Zakona, u 1993. godini, prihod od pristojbi koji je ostvaren prodajom upravnih biljega, pripada dosadašnjoj općini na području koje je, izvršena maloprodaja upravnih biljega i državnom proračunu u jednakim dijelovima, bez obzira kod kojeg su tijela upotrijebljeni, biljezi.

Članak 26.

Vlada Republike Hrvatske može mijenjati iznose upravnih pristojbi iz Tarife upravnih pristojbi sukladno promjenama cijena na malo.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Zahona prestaje vrijediti Uredbao upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 60/93.).

Članak 28.

Propisi doneseni za provedbu Uredbe o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 60/93.) ostaju na snazi do donošenja,propisa iz članka 20. i 22. ovoga Zakona.

Članak 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-02/93-01 /02

Zagreb, 6. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPLlBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.