Pravilnik o izdavanju dozvola za izvanredni prijevoz na javnim cestama

NN 104/1993 (19.11.1993.), Pravilnik o izdavanju dozvola za izvanredni prijevoz na javnim cestama

PODUZEĆE "HRVATSKE CESTE"

Na temelju stavka 5. članka 28. zakoa o cestama - pročišćeni tekst ("Narodne novine" broj 56/91, 61/91, 26/93 i 56/93), te točke 3. stavka 1. članka 22. Statuta poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i gradnju cesta u Hrvatskoj (pročišćeni tekst), Upravni odbor poduzeća "Hrvatske ceste" na 13. sjednici održanoj 27. listopada 1993. donio je

P R A V I L N I K

o izdavanju dozvola za izvanredni prijevoz na javnim cestama

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti i kriteriji te postupak za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz na javnim cestama, obveze i odgovornosti prijevoznika i obavljanje izvanrednog prijevoza.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i pri davanju mišljenja poduzeća "Hrvatske ceste" za izvanredni prijevoz u međunarodnom cestovnom prometu.

Članak 2.

Prijevoz vozila koja prazna ili zajednos teretom premašuju dopuštenu masu, osovinsko opterećenje ili dimenzije odnosno granice dopuštenog opterećenja na javnim cestama, smatra se izvanrednim prijevozom.

Izvanrednim prijevozom smatra se i prijevoz pri kojem vozilo,samo ili skupa s teretom udovoljava propisanim granicma glede dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja, a kada premašuje bilo koji od tih elemenata koji su na javnoj cesti ili pojedinoj njenoj dionici ograničeni prometnim znakom.

Članak 3.

Izvanredni prijevoz moguće je obaviti jedino ako se teret ne može prevesti željeznicom ili drugim prometnim sredstvima i ako su zadovoljeni uvjeti za siguran cestovni promet odnosno ako bi prijevoz željeznicom ili drugim prijevoznim sredstvima bio previše složen, dugotrajan ili znatno skuplji.

Članak 4.

Dozvolu za izvanredni prijevoz prema ovom Pravilniku moguće je izdati samo za prijevoz tereta koji je nedjeljiv ili ga nije moguće rastaviti te zajedno s vozilom ili vozilima sama premašuju dopuštene dimenzije i ukupnu masu te osovinsko opterećenje

I. UVJETI ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ

Članak 5.

Dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje poduzeće "Hrvatske ceste" - Tehnička ispostava koja obavlja poslove održavanja i zaštite cesta na području na kojemu započinje izvanredni prijevoz (u daljnjem tekstu "davatelj dozvole").

Dozvola se izdaje na pismeni zahtjev podnositelja (u daljnjem tekstu "prijevoznik").

Pismeni zahtjev mora sadržavati:

- podatke o prijevozniku,

- podatke o teretu,

- podatke o vozilu,

- podatke o načinu smještaja tereta na vozilo,

- podatke o prijevozu kao cjelini,

- podatke o osovinskom opterećenju,

- predviđeno vrijeme prijevoza,

- predloženi rok važenja dozvole te

- prijedlog razrađenog plana prijevoza (u daljnjem tekstu "itinerar").

Zahtjev se podnosi na obrascu davatelja dozvole i biljeguje se propisanom pristojbom.

Zahtjevu treba priložiti:

1. odluku o imenovanju odgovornog voditelja izvanrednog prijevoza

2. skicu vozila s teretom, koji je pripremljen za prijevoz (tlocrt, pogled, presjek s označenim dimenzijama i opterećenjima),

3. prijedlog plana kretanja izvanrednog prijevoza glede itinerara i vremena kada su tijekom prijevoza potrebne posebne manipulacije ili posebne radnje,

4. ocjenu itinerara, kada je to potrebno zbog zahtjevnosti prijevoza

5. izjavu prijevoznika da su radnici prijevoznika, koji obavljaju i prate izvanredni prijevoz za to stručno osposobljeni, te da raspolaže odgovarajućom tehničkom opremom,

6. potrebne suglasnosti trećih osoba

Članak 6.

Plan kretanja izvanrednog prijevoza iz točke 3. stavka 5. članka 5. sadrži:

- predloženi itinerar

- satni raspored obavljanja prijevoza uzimajući u obzir moguća ugibališta, parkirališta ili odmorišne postaje,

- opis posebnih radnji pri obavljanju prijevoza (npr. vožnja po sredini kolnika, djelomično ili potpuno zatvaranje pojedinih dionica ceste, moguće presijecanje autoceste i sl.)

- opis posebnih aktivnosti ili manevriranja na pojedinim cestovnim odsjecima (npr. vuča s čeličnim kabelom kroz objekt i sl.)

- projekt privremene regulacije prometa pri provedbi treće i četvrte alineje ovog članka,

- podatke o eventualno ranije obavljenom jednakom ili sličnom prijevozu.

Članak 7.

Zahtjev za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz podnosi se najmanje 8 dana prije početka prijevoza.

Iznimno rok može biti i kraći.

II. KRITERIJI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

Članak 8.

Davatelj dozvole provjerit će podatke iz zahtjeva i priloga i utvrditi tehničke i ostale mogućnosti za izdavanje dozvole.

Ako su podaci u zahtjevu ili prilozima manjkavi ili davatelj dozvole sumnja u njihovu točnost, prijevoznik mora zahtjev dopuniti ili dokazati točnost navedenih podataka.

Prije izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz davatelj dozvole zatražit će mišljenje Policijske uprave područja na kojemu započinje izvanredni prijevoz.

Ako je mišljenje Policijske uprave negativno, dozvola se neće izdati.

Članak 9.

Dozvola za izvanredni prijevoz sadrži potrebne podatke iz kojih je vidljiv obujam i značaj, dopušteni izuzeci i uvjeti podkojima se smije obaviti izvanredni prijevoz.

U dozvoli treba navesti vrijeme u kojemu se smije obaviti izvanredni prijevoz.

Ako je utvrđeno da se prijevoz mora obaviti noću, prema ovom Pravilniku to je vrijeme od 22,30 sati do 5,00 sati sljedećeg dana.

Dozvola se izdaje na jedinstvenom obrascu davatelja dozvole.

Dozvola može imati sljedeće priloge:

- kopiju zahtjeva za izdavanje dozvole.

- opće uvjete koji su istovjetni za sve izvanredne prijevoze,

po potrebi, posebne uvjete,

plan prijevoza, ako je to uvjetovano,

mišljenje Policijske uprave,

suglasnost iz članka 15. ovog Pravilnika.

Članak 10.

Dozvola za izvanredni prijevoz izdaje se za svaki prijevoz posebno.

Iznimno, dozvola se može izdati za više vožnji ako su to prijevozi jednakih tereta s jednakim vozilima.

Dozvola za izvanredni prijevoz može se iznimno izdati za vožnju više vozila, koja ne smiju voziti u koloni, i to samo za najviše tri vozila, ako to omogućuje veličina ugibališta na predviđenom itineraru.

Članak 11.

Dozvola vrijedi najviše 30 dana.

U opravdanim slučajevima valjanost dozvole može se produljiti na više od 30 dana.

Članak 12.

U dozvoli se može utvrditi drugi itinerar od zatraženog, ako je to u interesu zaštite javnih cesta i sigurnog odvijanja prometa.

Članak 13.

Dozvolom odobrena prekoračenja dopuštenih osovinskih opterećenja i ukupne mase smiju iznositi toliko koliko dopušta tovarna deklarirana nosivost vozila te stanje kolnika i objekata na predviđenom itineraru.

Članak 14.

U dozvoli za izvanredni prijevoz, s obzirom na značajke prijevoza, treba utvrditi pratnju i to:

a) pratnju prijevoznika koji prati svaki izvanredni prijevoz koju određuje davatelj dozvole;

pratnju prijevoznika i pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova, čiji sastav određuje Ministarstvo unutarnjih poslova:

b) pratnju prijevoznika i pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova, čiji sastav određuje Ministarstvo unutarnjih poslova:

- kada je širina prijevoza takva da je prolazna širina suprotnog smjera manja od 3 metra,

- kada je duljina prijevoza veća od 25 metara,

- kada je visina prijevoza veća od 5 metara,

- kada duljina u odnosu na širinu zauzima u zavoju pretežiti dio kolnika, ili kada je potrebno zaustaviti promet na pojedinim dijelovima itinerara.

U dozvoli za izvanredni prijevoz može se odrediti da u pratnji sudjeluju i stručni djelatnici davatelja dozvole ako je to potrebno radi zaštite javnih cesta i objekata.

Članak 15.

Kada izvanredni prijevoz premašuje visinu 4,5 m odnosno kada je iznimno zahtjevan i prelazi preko križanja ceste i željezničke pruge u razini za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz prijevoznik mora prethodno dobiti suglasnost od mjerodavne službe Hrvatskih željeznica za prijelaz preko križanja.

To vrijedi i za objekte i uređaje mjerodavne službe HPT, HEP i drugih poduzeća ako se na bilo koji način križaju s javnom cestom po kojoj se namjerava obaviti i izvanredni prijevoz

U tim suglasnostima mjerodavna organizacija iz prethodnog stavka može odrediti pratnju svojih stručnih djelatnika, ako je to potrebno.

Članak 16.

Kada itinerar, značajke prijevoza, prometne i ostale okolnosti to zahtijevaju, davatelj dozvole, mora utvrditi i potrebne posebne mjere.

U svim slučajevima uvijek moraju biti zaštićeni interesi zaštite javnih cesta i sigurnosti prometa.

III. OBVEZE I ODGOVORNOSTI PRIJEVOZNIKA

Članak 17.

Prijevoznik izvanrednog prijevoza mora pismenom odlukom imenovati odgovornog voditelja izvanrednog prijevoza, koji je odgovoran za to da je teret pravilno i sigurno natovaren i da će se pri obavljanju prijevoza pridržavati svih propisa i uvjeta datih u dozvoli za izvanredni prijevoz.

Odgovorni voditelj izvanrednog prijevoza, kao i svi ostali djelatnici prijevoznika koji sudjeluju u obavljanju prijevoza, moraju biti upoznati s planom prijevoza i sa svim uvjetima danim u dozvoli za izvanredni prijevoz.

Odgovorni voditelj izvanrednog prijevoza mora poznavati itinerar utvrđen u dozvoli te prometne uvjete, a tijekom prijevoza mora imati dozvolu za izvanredni prijevoz.

Odgovorni voditelj izvanrednog prijevoza mora imati najmanje srednju stručnu spremu u prometnoj struci - cestovni promet.

Članak 18.

Prijevoznik mora obavijestiti sudionike u prometu o izvanrednom prijevozu i predviđenim ograničenjima u sredstvima javnog priopćavanja ako je to potrebno zbog značajki izvanrednog prijevoza, itinerara i regulacije prometa kako je utvrđeno u dozvoli za izvanredni prijevoz.

Način obavješćivanja utvrđuje se u dozvoli za izvanredni prijevoz.

Članak 19.

Ako je predviđeno da se izvanredni prijevoz obavi korištenjem objekata s posebnim uvjetima prometa (Tunel "Učka", "Krčki most" i slično) prijevoznik je dužan najaviti ga 3 dana unaprijed tehničkoj ispostavi koja održava i obavlja zaštitu objekata.

Članak 20.

Pri zahtjevnijem izvanrednom prijevozu pratitelji prijevoza moraju imati sredstva veze za međusobno sporazumijevanje.

Članak 21.

Pratitelji izvanrednog prijevoza i vozač vozila kojim se obavlja izvanredni prijevoz moraju, u tijeku obavljanja prijevoza, brinuti za sigurnost prijevoza i ostalih sudionika u prometu.

Kad za izvanrednim prijevozom nastane kolona motornih vozila, pratnja izvanrednog prijevoza mora zaustaviti izvanredni prijevoz na prvom odgovarajućem mjestu i propustiti ostale sudionike u prometu.

Ako tijekom obavljanja prijevoza nastane kvar vozila kojim se obavlja izvanredni prijevoz, vozilo treba ukloniti s kolnika, a ako to nije moguće, treba ga osigurati prometnom signalizacijom iz članka 29. ovog Pravilnika.

U noćnim satima i pri smanjenoj vidljivosti vozilo je potrebno označiti odgovarajućom svjetlosnom signalizacijom.

Kvar vozila kojim se obavlja izvanredni prijevoz, i koje nije bilo moguće odmah ukloniti sa kolnika, treba odmah prijaviti ovlaštenoj tehničkoj ispostavi "Hrvatskih cesta" i mjerodavnoj Policijskoj postaji Ministarstva unutarnjih poslova.

Prijevoznik mora odmah učiniti sve potrebne radnje za što brže otklanjanje nastalih smetnji.

Članak 22.

Izvanredni prijevoz treba prekinuti ili ukloniti s ceste, a vozilo osigurati i pri nepovoljnim vremenskim uvjetima za odvijanje prometa kao što su magla, jaka kiša, jaki vjetar, snježenje ili drugo, što smanjuju vidjivost ili onemogućavaju normalno odvijanje prometa.

Izvanredni prijevoz treba prekinuti ako cesta postane nesposobna za obavljanje izvanrednog prijevoza i iz bilo kojih drugih razloga.

Članak 23.

Ako izvanredni prijevoz premašuje označene dopuštene nosivosti javnih cesta i objekata, prijevoznik mora oduzeti sve tehničke predradnje za osiguranje dostatne nosivosti objekata.

Prijevoznik se mora upoznati sa svim elementima nosivosti javne ceste a u posebnim slučajevima kada je to potrebno mora napraviti odnosno naručiti izradu potrebne studije za utvrđivanje i poduzimanje mjera osiguranja nosivosti pojedinih objekata odnosno pojedinih dionica javne ceste.

Svi potrebni radovi uključujući eventualno podupiranje mostova moraju se obaviti na vrijeme i stručno a da se pri tom ne ošteti javna cesta ili pojedini njeni dijelovi.

Radove iz stavka 3. ovog članka moraju izvesti za to osposobljena poduzeća a uz prethodno dobivenu suglasnost davatelja dozvole.

Članak 24.

Ako je u dozvoli za izvanredni prijevoz to posebno istaknuto, da se vozilo za izvanredni prijevoz zajedno s teretom mora pregledati prije početka obavljanja prijevoza, prijevoznik mora obavijestiti davatelja dozvole kada će vozilo zajedno s teretom biti pripremljeno za pregled.

Članak 25.

Prijevoznik je odgovoran za štete koje nastanu zbog obavljanja izvanrednog prijevoza ili zbog mjera u svezi s izvanrednim prijevozom na javnoj cesti, njenim objektima i opremi, imovini drugih fizičkih i pravnih osoba ili zbog zdravlja i smrti fizičkih osoba.

IV. OBAVLJANJE IZVANREDNOG PRIJEVOZA

Članak 26.

Prekomjerna širina vozila odnosno tereta izvanrednog prijevoza mora biti označena s prednje i stražnje strane te sa svake bočne strane oznakama propisanim ovim Pravilnikom, a noću ili pri smanjenoj vidljivosti gabaritnim svjetlima.

Ako širina vozila ili tereta premašuje 3,5 m potrebno ga je obvezno osvijetliti gabaritnim svjetlima tako da su jasno vidljive najizbočenije točke vozila odnosno tereta.

Članak 27.

Sva vozila kojima se obavlja izvanredni prijevoz moraju biti na stražnjoj strani vozila ili tereta obilježena tipskom oznakom "Izvanredni prijevoz".

Pri izvanrednim duljinama ta se oznaka mora dopuniti dodatnom tipskom oznakom "Duljina...m"; na kojoj je označena najveća duljina vozila s teretom.

Oznaka za izvanredni prijevoz izrađena je od odgovarajućeg materijala i prema standardu za proizvodnju prometnih znakova žute je boje s natpisom i okvirom crne boje.

Osnovna oznaka (Izvanredni prijevoz) i dodatna oznaka (Duljina...m) spojeni su šarkama.

Na dodatnoj oznaci moguće je ulaganjem brojeva ispisati duljinu tereta.

Ako pri izvanrednom prijevozu dodatna oznaka nije potrebna, mora se presavinuti na stražnju stranu osnovne oznake.

Veličina osnovne ploče je 400x600 mm, a dodatne ploče je 220x170 mm.

Veličina okvira u koji se ulažu brojevi visine 120 mm je 170x170 mm.

Položaj natpisa, okvira i rupa vidljiv je na tipskoj ploči "Izvanredni prijevoz" i dodatnoj ploči "Duljina...m", koji su objavljeni u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 28.

Vozila pratnje su osobna vozila, opremljena žutim rotirajućim svjetlom i osvijetljenom pločom s natpisom "Izvanredni prijevoz".

Žuto rotirajuće svjetlo moguće je zasjeniti tako da ne zasljepljuje vozača koji upravlja vozilom za izvanredni prijevoz.

Članak 29.

Djelatnici prijevoznika koji prate izvanrendi prijevoz moraju imati u svakom pratećem vozilu dvije zastavice (crvenu i zelenu) kojima, po potrebi, upozoravaju ostale sudionike u prometu na izvanredni prijevoz.

Tijekom obavljanja izvanrednog prijevoza, pratitelji prijevoza moraju imati minimalnu garnituru reflektirajućih prometnih znakova prema Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na javnoj cesti ("Narodne novine"; br. 39/93.) i to prometni znak "101" s dopunskom pločom "407" "Izvanredni prijevoz", znak "111a""suženje ceste s desne strane", znak "111b" "suženje ceste s lijeve strane", znak "203" "zabrana prometa u oba smjera" i ploče za označivanje zapreke s treptačem "406".

Članak 30.

Prijevoz mora biti obavljen u vremenu koje je utvrđeno u dozvoli.

Ako je dopušten prijevoz danju, može se obaviti jedino onda kad na javnoj cesti nije jak promet (izvan "prometnih vrhova") što posebno vrijedi za vožnju kroz naseljena mjesta i gradove.

Članak 31.

Izvanredni prijevoz ne smije se obavljati na kraju tjedna (vikend) i u vrijeme blagdana.

Moguće je iznimno obaviti izvanredni prijevoz i u tim danima ako se s tim suglasi mjerodavna policijska uprava.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Davatelj dozvole za izvanredni prijevoz ovlašten je da izdanu dozvolu u svakom trenutku ukine ako to zahtijevaju novonastale promjene u nosivosti kolničke konstrukcije ili bilo koji razlozi u funkciji zaštite ceste i prometa na njoj s tim da prijevoznik nema pravo potraživanja bilo kakve odštete.

U slučaju ukidanja dozvole prijevozniku će se vratiti dio unaprijed plaćene naknade za izvanrednu uporabu javne ceste.

Dozvola se može izmijeniti ako na dopuštenoj relaciji nastanu bilo kakva prometna ograničenja nakon izdavanja dozvole.

Prijevoznik ima pravo, u bilo koje vrijeme zatražiti izmjenu dozvole, ako je to potrebno zbog promjene značaja ili vremena zatraženog za obavljanje izvanrednog prijevoza ili zbog drugih promijenjenih okolnosti.

Prijevoznik može zatražiti produljenje roka važenja dozvole ako dokaže da još nije obavio prijevoz.

Članak 33.

Troškove koji nastaju zbog izvanrednog prijevoza snosi prijevoznik:

To su troškovi:

- postupka izdavanja dozvole,

- dobivanje mišljenja mjerodavne policijske uprave,

- naknade za izvanrednu uporabu ceste,

- izrade stručnog mišljenja o mogućnosti obavljanja izvanrednog prijevoza,

- izrade projekta posebnih mjera osiguranja za obavljanje izvanrednog prijevoza (podupiranje mostova, pojačanje objekata, pratnja i dr.) i ostalih pripremnih radnji,

- osiguranja pripremnih radnji,

- provedbe posebnih mjera i izvedbe radova osiguranja za obavljanje izvanrednog prijevoza (podupiranje mostova, pojačanje ili prilagodba objekata idr.),

- popravka šteta na javnoj cesti ili cestovnim objektima i opremi,

dovođenja javne ceste i objekata u prvobitno stanje,

- eventualnoga prethodnog pregleda izvanrednog prijevoza prije početka ili kasnije, tijekom obavljanja izvanrednog prijevoza,

- troškovi pratnje,

- posebne naknade za uporabu javnih cesta i određenih objekata na cestama (most, vijadukt, tunel i sl.),

- ostali nepredviđeni troškovi.

Članak 34.

Prije preuzimanja dozvole prijevoznik mora platiti troškove izdavanja dozvole i naknadu za izvanrednu uporabu ceste.

Članak 35.

Cjeloviti postupak izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz provodi se sukladno javnim ovlastima poduzeća "Hrvatske ceste" u upravnom postupku.

Članak 36.

Obilježavanje vozila za prijevoz izvanrednog tereta te vozila iz pratnje prijevoznici moraju uskladiti s ovim Pravilnikom u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja.

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".


Broj: 345-01-13345/93

Zagreb, 27. listopada 1993.

Predsjednik
Upravnog odbora poduzeća
"Hrvatske ceste"
dr. Vinko Čandrlić, v. r.