Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske

NN 106/1993 (25.11.1993.), Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske

Proglašavam Zakon o načinu likvidacije poslovanj glavnih filijala Jugobanke d. d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dne 10. studenoga 1993. godine.

Broj : PA4-125/ 1-93.

Zagreb, 18. studenoga 1893.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v rZAKON

o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske


Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se likvidacija polovanja. glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd. u Zagrebu, Splitu i Rijeci koje su poslovale rra teritoriju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: glavne filijale).

Članak 2.

U likvidaciji poslovanja glavnih filijala obavljat će se naplata potraživanja glavnih filijala od pravnih i fizičkih

osoba s teritorija Republike Hrvatske, te do visine naplaćenih potraživanja, izmirivati dugovi glavnih filijala

prema pravnim i fizičkim osobama sa teritorija Republike Hrvatske.

Članak 3.

Poslove likvidacije poslovanja glavnih filijala obavljat će banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to

1. Hrvatska gospodarska banka d.d. Zagreb za glavnu filijalu Jugobanke d.d. Beograd u Zagrebu.

2. Zagrebačka banka - Pomorska banka d.d. Split za glavnu filijalu Jugobanke d.d. Beograd u Splitu.

3. Adria banka d.d. Rijeka za glavnu filijalu Jugobanke d.d. Beograd u Rijeci.

U obavljanju poslova iz članka 2. ovoga Zakona, banke iz stavka 1. ovog članka dužne su poduzimati sve

zakonom dozvoljene mjere za naplatu potraživanja glavnih filijala i u visini naplaćenih potraživanja promptno

i na vrijeme plaćati obveze vjerovnicima glavnih filijala.

Poslove iz članka 2 ovoga Zakona banke iz stavka 1 ovoga članka vodit će u ime i za račun glavnih filijala

Za obavljanje poslova po ovom Zakonu, banke će naplaćivati naknadu u skladu sa svojom tarifom utvrđenom za ovu vrstu poslova.

Članak 4.

Sve knjigovodstvene isprave i poslovne knjige kao i svu dokumentaciju o instrumentima osiguranja naplate

potraživanja glavnih filijala, što su ih banke iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona preuzele od glavnih filijala,

dužne su čuvati do završetka poslova likvidacije poslovanja.

Poslovanje po odredbama ovoga Zakona, banke će evidentirati izdvojeno od svojih poslovnih knjiga.

Članak 5.

U izmirivanju obveza glavnih filijala u skladu sa člankom 2. ovoga Zakona, banke će, nakon naplate vlastitih

troškova iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona, prvenstveno izmirivati obveze glavnih filijala prema Narodnoj

banci Hrvatske.

Članak 6.

O poslovanju po odredbama ovoga Zakona, banke iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona dužne su redovito

mjesečno obavještavati Narodnu banku Hrvstske, koja je dužna voditi nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, prestaje važiti Uredba o načinu likvidacije poslovanja glavnih

filijala Jugobanke d.d.. Beograd, koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.

84/92.) i stavlja se van snage točka 18. Uredba o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih

uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine". br. 100/93.).

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/93-01/23

Zagreb, 10. studenoga 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.