Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

NN 109/1993 (7.12.1993.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 23. studenoga 1993. godine.

Broj: PA4-134/1-93.

Zagreb. 29. studenoga 1993.

PredsjednikRepublike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

Članak 1.

U Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine", br. 61/91.) u članku 19. stavku 3. alineje 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

"- 60% turističkoj zajednici mjesta,

- 15% turističkoj zajednici općine,

- 25% Hrvatskoj turističkoj zajednici.

" U stavku 4. riječi: "85%" zamjenjuju se rijećima: "75%". Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"U općinama na čijem području nema turističke zajednice općine, turističkoj zajednici mjesta pripada 75% od sredstava članarine." Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 8.

Članak 2.

U članku 22. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: "Akontacija članarine koja se plaća mjesećčo, povećava se za visinki eksontne stope Narodne banke Hrvatske propisane za mjesec za koji se plaća akontacija."

Članak 3.

U članku 25. stavku 1. riječi: "od 10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti od 50 do 300 DEM" U stavku 2. riječi: "od 5.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti od 25 do 120 DEM."

Članak 4.

Iza članka 25. dodaje se članak 25a. koji glasi: "Članak 25a. Iznosi novčanih kazni iz članka 25. ovoga Zakona revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne."

Članak 5.

U svim odredbama Zakona riječi: "Služba društvenog knjigovodstva" zamjenjuju se riječima: "Zavod za platni promet" u odgovarajućem padežu.

Članak 6. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine", br. 73/93.) i stavlja se izvan snage točka 28. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93.).

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 334-05/93-01/04

Zagreb, 23. studenoga 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.