Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-I-204/1992. od studenog 1993

NN 110/1993 (10.12.1993.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-I-204/1992. od studenog 1993

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske odlučujući o ustavnosti i zakonitosti propisa, na sjednici 17. studenoga 1993. godine donio je

ODLUKA

1. Poništavaju se odredbe stavaka 2, 3. i 4. članka 16 Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže - Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 35/1992. i 72/1992).

2. Odluka će se objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Rješenjem Suda broj U-I-204/1992. od 7. srpnja 1993. godine pokrenut je postupak za ocjenu zakonitosti odredaba propisa navedenog u točki 1. izreke, iz razloga osnovane sumnje navedenih u tome rješenju. U nastavljenom postupku Sud je ocijenio da su osporene odredbe Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže u suprotnosti sa odredbama članka 33L. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 33/I992), prema kcjem odredbama kupac koji odustane od kupnje zemljišta uz stan ima pravo na povrat razlike u cijeni st.ana, ako je cijena stana izračunata u smislu odredaba ovoga zakona niža od ranije ugovorene cijene Osporenim odredbama Uredbe propisani su izrazi (formule) po kojima se izračunava iznos uplaćene cijene stana koji se vraća kupcu stana koji odustane od kupnje odgovarajućeg dijela zemljišta uz stan. Prema tim ndredbama kupcu koji odustane od kupnje odgovarajućeg dijela zemljišta vraća se u svakom slučaju (uvijek) iznos 30% ranije uplaćene cijene stana. Vlada Republike Hrvatske u svome odgovoru od i svibnja 1993 godine smatra da osporene odredbe nisu suprotne zakonskoj odredbi iz članka 33L. i da ne predst.avljaju prekoračenje ovlaštenja iz članka 33m. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Po ocjeni Ustavnog suda Republike Hrvatske osporene odredbe Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže "Narodne novine", broj 35/1992. i 72/1992). u suprotnosti su s odredbom stavka 2. članka 33L. navedenog zakona kojom je propisano da kupci stanova odnosno njihovi pravni sljednici koji odluče zatražiti izmjenu ugovora o kupoprodaji stana u slučaju da odustaju od kupnje zemljišta imaju pravo na povrat uplaćenih sredstava cijenc stane ako je cijena stana izračunata u smislu odredaba ovoga zakona niža od ranije ugovorene. Dakle, nema sumnje da se temeljem ove zakonske odredbe kupcu stana, koji odustaje od kupnje odgovarajućeg dijela zemljišta uz stan. treba vratiti razlika uplaćene cijene stana i nove cijene stana. kada je nova cijena stana. izračunata po novim kriterijima za utvr đivanje cijene stana propisanim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, niža od ranije ugovorene cijene Propisujući da se kupcu uvijek vraća 30% ranije ugovorene cijene stana u slučaju odustajanja od kupnje odgovarajućeg dijela zemljišta donosilac uredbe prekoračio je i ovlaštenje dano mu u odredbi članka 33m. Zakona Osnovan je i prigovor podnositelja prijedloga da osporene odredbe pogoduju stanarima koji su na ime cijene zemljišta platili manje od 30% ranije cijene stana. Povratom 30% ranije cijene stana oni se bezrazložno bogate. Po ocjeni Suda, time se pojedinci neosnovano stavljaju u povoljniji položaj a to dovodi do nejednakosti građana pred zakonom što je suprotno odredbama članka 14. Ustava Republike Hrvatske. Stoga je Sud odredbe propisa navedenog u izreci poništio temeljem odredbe stavka 3. članka 22 Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske To su razlozi zbog kojih je Sud odlučio kao u izreci. Objavljivanje odluke temelji se na odredbi stavka. Članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991).

Broj : U-1-204/1992.

Zagreb, 17. studenoga 1993.

USTAVNI SUD REPUIBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r