Rješenje o određivanju cijene obrazaca, izvadaka i potvrda iz državnih matica

NN 116/1993 (30.12.1993.), Rješenje o određivanju cijene obrazaca, izvadaka i potvrda iz državnih matica

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o državnim maticama ("Narodne novine", broj 96/93), ministar uprave donosi

RJEŠENJE

o određivanju cijene obrazaca, izvadaka i potvrda iz državnih matica

I.

Na izvatke i potvrde iz državnih matica podnositelj zahtjeva plaća naknadu u slijedećem iznosu:

1. za Izvadak iz matice rođenih 5.000 HRD

2. za Izvadak iz matice vjenčanih 5.000 HRD

3. za Izvadak iz matice umrlih 5.000 HRD

4. za Rodni list 4.000 HRD

5. za Vjenčani list 4.000 HRD

6. za Smrtni list 4.000 HRD 7. za Potvrdu 3.000 HRD

II.

Sredstva ostvarena plaćanjem naknade za izdane isprave iz točke I. ovog rješenja prihod su Državnog proračuna.

III.

Ovo rješenje stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 1994. godine.

Klasa : 223-01/93-01/37

Urbroj : 515-04-02/1-93-1

Zagreb, 23. prosinca 1993.

Ministar uprave

Jurica Malčić, v. r.