Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi

NN 117/1993 (31.12.1993.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 29. prosinca 1993. godine.

Broj : PA4-150/1-93.

Zagreb, 31. prosinca 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi

Članak 1.

U Zakonu o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92. i 94/93.) u članku 9. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Ministar za upravu propisat će postupak u svezi utvrđivanja grba, vođenja evidencije kao i druga pitanja od značenja za izradu i uporabu grba, odnosno Zastave jedinice lokalne samouprave."

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 2.

U članku 11. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Jedinice lokalne samouprave pod uvjetima utvrđenim zakonom mogu surađivati s odgovarajućim lokalnim jedinicama drugih država."

Iza stavka 4. dodaju se tri stavka koji glase:

"Općina i gradovi mogu radi promicanja zajedničkih interesa i unapređivanja suradnje osnovati nacionalni savez jedinica lokalne samouprave.

Nacionalni savez jedinica lokalne samouprave može se osnovati ako je odluku o osnivanju donijelo više od polovice općina i gradova.

Odluku o osnivanju Nacionalnog saveza jedinica lokalne samouprave, odnosno odluku o pristupanju Nacionalnom savezu jedinica lokalne samouprave donosi predstavničko tijelo općine ili grada"

Članak 3.

Iza članka 11. dodaje se članak 11a. koji glasi:

"Članak 11a.

Nacionalni savez jedinica lokalne samouprave može, u skladu sa zakonom, surađivati s odgovarajućim međunarodnim organizacijama i udruženjima jedinica lokalne samouprave i pristupati međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica.

Nacionalni savez jedinica lokalne samouprave pravna je osoba. Ustrojstvo, djelokrug i način financiranja Nacionslnog saveza jedinica lokalne samouprave uređuje se aktom o osnivanju i statutom, u skladu sa zakonom."

Članak 4.·

U članku 13. stavku 1. točki 4. iza riječi: "kulturi" dodaju se rijeći: "tehničkoj kulturi".

Članak 5.

U članku 14. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Gradovima u kojima je sjedište županije kao i gradovima koji imaju više od 40.000 stanovnika pored poslova iz stavka 1. ovoga članka mogu se posebnim zakonom u okviru samoupravnog djelokruga povjeriti određeni poslovi iz samoupravnog djelokruga županije".

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 6.

U članku 19. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Tijela jedinica lokalne samouprave dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje prigovora i pritužbi na rad, na svoj rad kao i na rad upravnih tijela jedinica lokalne samouprave, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti."

Iza stavka 3. dodaju se dva stavka koja glase:

"Na podnijete prigovore i pritužbe čelnik tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno upravnih tijela tih jedinkca dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora, odnosno pritužbe.

Tijela iz stavka 3. ovoga članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje prigovora i pritužbi (Knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje prigovora, odnosno pritužbe."

Članak 7.

Članci 43. i 44. brišu se.

Članak 8.

Iza članka 56. dodaje se nova glava i tri nova članka koja glase:

"IVa. UPRAVNI ODJELI I SLUŽBE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE l UPRAVE

Članak 56a.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave kao i poslova državne uprave prenijetih na te jedinice osnivaju se upravni odjeli i službe.

Za osnivanje upravnih tijela iz stavka 1. ovoga članka kao i za zapošljavanje djelatnika u ta tijela mogu se koristiti dopunska sredstva iz državnog proračuna, odnosno županijskog proračuna samo uz prethodnu suglasnost ministra financija i ministra za poslove opće uprave.

U općinama koje imaju manje od 8.000 stanovnika osniva se jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga općine osim ako je zakonom drugačije određen način organiziranja obavljanja poslova državne uprave koji se povjeravaju jedinici lokalne samouprave.

Ustrojstvo upravnih odjela i službi iz stavka 1. ovoga članka uređuje se općim aktom jedinice lokalne samouprave u skladu sa statutom i zakonom.

Upravnim odjelima iz stavka 1. ovoga članka upravljaju pročelnici.

Pročelnike koji po svom položaju, sukladno statutu jedinice lokalne samouprave, nisu članovi poglavarstva jedinice lokalne samouprave, imenuje na temelju javnog natjecaja poglavarstvo jedinice lokalne samouprave.

Članak 56b.

Statutom jedinice lokalne samouprave mogu se, za obavljanje određenih poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, osnovati upravni uredi i izvan sjedišta tih jedinica.

Članak 56c.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad djelatnika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne samouprave uređuje se posebnim zakonom.

Do donošenja zakona iz stavka 1. ovoga članka na djelatnike u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne samouprave shodno se primjenjuju odredbe Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78., 50/78., 29/85., 41/90. i 53A/91.) kojima se uređuju radni odnosi i plaće djelatnika u organima uprave."

Članak 9.

U članku 61. stavku 3. iza riječi: "program mjesnog odbora" dodaju se rijeći: "pravila mjesnog odbora".

Članak 10.

U članku 77. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"lznimno od stavka 1. ovoga članka, u izvršavanju općih akata iz članka 74. ovoga Zakona kad je to određeno zakonom, pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba donose tijela državne upreve".

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 11.

U članku 82. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade i u slučaju kada se u jedinici lokalne samouprave ne provedu, u skladu sa zakonom, izbori za novo predstavničko tijelo, odnosno kada se ni u roku od 60 dana od dana provedenih izbora ne konstituira predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave."

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 12.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona županija preuzima i nastavlja koristiti poslovni prostor i opremu koju su koristili organi uprave dosadašnjih općina čije poslove preuzimaju županijski uredi.

Članak 13.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imovina dosadašnjih mjesnih zajednica koja se sastoji od nekretnina i pokretnina, postaje vlasništvo gradova i općina koji su utemeljeni Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 90/92.) te Grada Zagreba na čijem se području nalazilo sjedište mjesne zajednice.

Financijska sredstva kao i prava i obveze dosadašnjih mjesnih zajednica postaju financijska sredstva, prava i obveze gradova i općina, te Grada Zagreba iz stavka 1. ovoga članka.

Nekretnine i pokretnine dosadašnjih mjesnih zajednica iz članka 2. ovoga Zakona općine i gradovi te Grad Zagreb prvenstveno mogu koristiti za potrebe gradskih kotara i mjesnih odbora, odnosno upravnih ureda jedinica lokalne samouprave i uprave.

Način korištenja nekretnina iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje poglavarstvo grada, odnosno općine.

Članak 14.

Financijska sredstva dosadašnjih mjesnih zajednica koja se prikupljaju na temelju samodoprinosa ubiru se do isteka rokova za koje je samodoprinos izglasan i koriste se za namjene utvrđene u odluci o samodoprinosu.

Iznimno, u pogledu naplate, pravo na povrat i zastare samodoprinosa iz stavka 1. ovoga članka, primjenjivat će se shodno odredbe Zakona o samodoprinosu radnih ljudi i građana za zadovoljavanje zajedničkih potreba u mjesnoj zajednici ("Narodne novine", br. 32/77.) do isteka roka za koji je mjesni samodoprinos uveden, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Financijska sredstva iz stavka 1. ovoga članka prenose se na poseban račun grada ili općine, odnosno Grada Zagreba na čijem je području bilo sjedište dosadašnje mjesne zajednice.

Sredstvima iz stavka 1. ovoga članka upravlja poglavarstvo grada ili općine te Grada Zagreba.

Ostala financijska sredstva dosadašnjih mjesnih zajednica prenose se u proračun grada ili općine, odnosno Grada Zagreba.

Članak 15.

Djelatnike zaposlene u dosadašnjim mjesnim zajednicama preuzimaju općine, odnosno gradovi, te Grad Zagreb u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Djelatnici iz stavka 1. ovoga članka mogu se rasporediti na poslove i zadatke u upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave, odnosno na poslove i zadatke u gradske kotare, odnosno mjesne odbore.

Djelatnicima iz stavka 1. ovoga članka koji ne budu raspoređeni u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje radni odnos sukladno općim propisima o radu.

Akt o preuzimanju djelatnika dosadašnjih mjesnih zajednica, odnosno o prestanku njihovog radnog odnosa donosi gradonačelnik ili načelnik jedinice lokalne samouprave na čijem je području sjedište dosadašnje mjesne zajednice u kojoj su djelatnici zaposleni.

Članak 16.

Gradska i općinska poglavarstva preuzet će imovinu iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona kao i arhivu i ostalu dokumentaciju mjesnih zajednica u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Danom preuzimanja imovine, arhiva, i dokumentacije dosadašnje mjesne zajednice, a najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, prestaju djelovati tijela dosadašnjih mjesnih zajednica.

Gradonačelnik Grada Zagreba ili grada, odnosno načelnik općine na čijem je području sjedište dosadašnje mjesne zajednice podnijet će zahtjev u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona nadležnom tijelu za ukidanje računa dosadašnje mjesne zajednice, odnosno njezino brisanje iz službene evidencije.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o samodoprinosu radnih ljudi i građana za zadovoljavanje njihovih zajedničkih potreba u mjesnoj zajednici ("Narodne novine", br. 32/77.)

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-01/93-01/09

Zagreb, 29. prosinca 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.