Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

NN 2/1994 (12.1.1994.), Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. prosinca 1993. godine.

Broj: PA4-3/1-83.

Zagreb. 6. siječnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA

Članak 1.

U Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća "Narodne novine", br. 19/91., 83/92. i 94/93." u članku 20. stavku 2. na kraju prve rečenice briše se točka, stavlja zarez i dodaju riječi "ili u skladu s porastom srednjeg tečaja Narodne banke Hrvatske za DEM, ako je to za kupca povoljnije." Stavak 3., 4. i prva rečenica stavka 5. briše se

Članak 2.

U članku 21. dodaju se stavci 2. do 5. koji glase: "Kupcima koji kupuju dionice uz popust i na obročnu otplatu, nakon uplaćenih 5% ugovorene kupovnine obračunate prema stavku 1. ovoga članka, jednokratno se prenose dionice u visini odobrenog popusta. Kupac dionica stječe pravo na upravljanje društvom na temelju svih ugovorenih dionica, a prava na udio u dobiti društva na temelju otplaćenih dionica i dionica stečenih po stavku 2. ovoga članka. Ako kupac dionica ne plati dionice u rokovima utvrđenim ugovorom, neotplaćene dionice prenose se Hrvatskom fondu za privatizaciju. Dividenda po osnovi neotplaćenih a ugovorenih dionica pripada Hrvatskom fondu za privatizaciju."

Članak 3.

U članku 21b. dodaje se stavak 4. koji glasi: "Nakon provedenog postupka prodaje po odredbama iz ovoga članka. Hrvatski fond za privatizaciju svojom odlukom povećava glavnicu poduzeća koje se pretvara u dioničko društvo za iznos prihvaćene dokapitalizacije."

Članak 4.

U članku 31. stavku 1. na kraju prve rečenice briše se točka i dodaju se riječi: "ako Vlada Republike Hrvatske ili Upravni odbor Hrvatskog fonda za privatizaciju ne odluči drukčije".

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01/93-001/13

Zagreb, 30. prosinca 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v .r .