Odluka o proglašenju Zakona o zaštiti bilja

NN 10/1994 (11.2.1994.), Odluka o proglašenju Zakona o zaštiti bilja

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI BILJA

Proglašavam Zakon o zaštiti bilja, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici danka 28. siječnja 1994. godine.

Broj: PA4-18/1-94. Zagreb, 2. veljače 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON O ZAŠTITI BILJA

1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje zaštita bilja i biljnih proizvoda od štetočina bilja, zdravstvena kontrola bilja u prometu, promet sredstava za zaštitu bilja i uređaja za njihovu primjenu te sprećavanje štetnih posljedica od primjene sredstava za zaštitu bilja po zdravlje ljudi, životinja, bilja i okoliša, i druga pitanja važna za provođenje jedinstvenog sustava zaštite bilja u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

(1) Biljem se, u smislu ovoga Zakona, razumijeva živo bilje i njegovi dijelovi, sjeme i sadni materijal, tlo i drugi supstrati kao stanište bilja i organska gnojiva.

(2) Biljnim se proizvodima u smislu ovoga Zakona, razumijevaju neprerađeni proizvodi biljnog podrijetla, biljni plodovi i prerađeni proizvodi biljnog i životinjskog podrijetla koji zbog svoje naravi ili načina prerade mogu biti opasni zbog širenja štetočinja bilja.

Članak 3.

(1) Štetočinja bilja, u smislu ovoga Zakona, je svaki oblik biljnog ili životinjskog svijeta kao i svaki patogeni uzročnik koji je štetan ili potencijalno štetan za bilje i biljne proizvode.

(2) Štetočinje bilja su:

1. uzročnici biljnih bolesli: viroidi, virusi, mikoplazme, spiroplazme, bakterije, rikecije, gljive i parazitske biljke,

2. organizmi životinjskog podrijetla štetne nematode, štetni puževi, štetne grinje, štetne stonoge, štetni kukci, štetne ptice i štetni sisavci,

3. korovi - nepoželjne biljne vrste koje prate kulturno bilje ili žive s njim u zajednici i štetno utječu na njih, kao i biljne vrste koje neželjeno rastu u vodama, na prugama, putovima, igralištima i drugim površinama.

Članak 4.

(1) Štetočinje bilja, u smislu ovoga Zakona, prema svojoj važnosti, mogu biti karantenske, gospodarski važne i ostale.

(2) Karantenska štetočinja bilja je štetočinja koja je potencijalno štetna za gospodarstvo zemlje, koja još ne postoji u Republici Hrvatskoj ili je ograničeno proširena i koja radi sprečavanja njena unošenja ili proširenja zahtijeva poduzimanje posebnih postupaka za suzbijanje ili iskorjenjivanje.

(3) Gospodarski važna štetočinja bilja je rasprostranjena u Republici Hrvatskoj, može uzrokovati veću gospodarsku štetu i suzbija se propisanim postupcima.

(4) Ostale štetočinje bilja pojavljuju se redovno ili povremeno, a mogu se uspješno suzbijati odgovarajućim postupcima i programima zaštite bilja.

(5) Liste karantenskih i gospodarski važnih štetočinja bilja donosi ministar poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: ministar) i objavljuju se u "Narodnim novinama".

Članak 5.

Sredstvima za zaštitu bilja, u smislu ovoga Zakona razumijevaju se kemijski proizvodi ili proizvodi biološkog podrijetla, namijenjeni za sprečavanje i suzbijanje štetočinja bilja i biljnih proizvoda, za djelovanje na životne procese biljaka na način različit od sredstava za hranidbu bilja (sredstva za ranije opadanje lišća i drugih nadzemnih dijelova biljaka, za regulaciju rasta biljaka, za prorjeđivanje, sprečavanje preranog opadanja i lakšeg ubiranja plodova i sl.), te kemijski proizvodi koji se dodaju tim sredstvima radi poboljšanja njihova djelovanja.

Članak 6.

(1) Uređaji, aparati i strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja smiju se staviti u promet, ako je njihovom upotrebom omogućeno sprečavanje pojave, suzbijanje i uništavanje štetočinja bilja i biljnih proizvoda i omogućena zaštita od štetnog djelovanja sredstava za zaštitu bilja na bilje, ljude, životinje i okoliš.

(2) U promet se stavljaju uređaji, aparati i strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja koji su atestirani i imaju upute za njihovu upotrebu.

(3) Ministar propisuje način atestiranja i izdavanja atesta za uređaje, aparate i strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja, određuje pravnu osobu za atestiranje i uređaje, aparate i strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja koji će se atestirati i donosi popis atestiranih uređaja, koji se objavljuje u "Narodnim novinama".

Članak 7.

(1) U svrhu obavljanja poslova praćenja razvoja, proizvodnje, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja i drugih poslova određenih ovim Zakonom, osniva se pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva Komisija za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu Komisija).

(2) Komisiju iz stavka 1. ovoga članka osniva i njenog predsjednika, članove i tajnika imenuje ministar iz redova znanstvenih i stručnih djelatnika, rješenjem koje se objavIjelje u "Narodnim novinama". (3) Predsjedniku, članovima i tajniku Komisije pripada naknada za rad, u visini koju odredi ministar.

II. OBAVLJANJE POSLOVA ZA ZAŠTITU BILJA

Članak 8.

Poslove zaštite bilja u poljoprivredi i šumarstvu obavlja Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu osnoosnovan kao ustanova (u daljnjem tekstu: Zavod), kojeg rješenjem osniva Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) prema odredbama Zakona o ustanovama.

Članak 9.

(1) Zavod u obavljanju poslova zaštite bilja dužan je:

1. za područje općine osigurati:

- praćenje pojava, rasprostranjenosti i štetnosti svih štetočinja bilja, te vođenje evidencije o tim pojavama i njihovoj rasprostranjenosti,

- odredili rokove i način sprečavanja i suzbijanja štetočinja bilja, te na najbrži način izvijestiti o tome vlasnika, posjednika ili držatelja bilja, zemljišta za smještaj, preradu i čuvanje bilja i biljnih proizvoda, uređaja za preradu bilja, sredstava za prijevoz bilja i uređaja, aparata i strojeva za primjenu sredstava za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: posjednik bilja),

- redovno izvješćivanje o pojavi određenih štetočinja bilja kao i o poduzetim mjerama županijskih ureda i gradskog ureda Grada Zagreba nadležnih za poslove zaštite bilja.

2. za područje županije osigurati:

- prikupljanje i korištenje meteoroloških podataka od značenja za pojavu, širenje i suzbijanje štetočinja bilja,

- redovno izvješćivanje Ministarstva o pojavi određenih štetočinja bilja kao i o poduzetim postupcima za njihovo sprečavanje i suzbijanje, osigurati izradu programa za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarslvu na području županije,

- osigurati sustavnu naobrazbu poljoprivrednih proizvodača o zaštiti bilja od štetočinja bilja.

Članak 10.

(1) Radi praćenja učinkovitosti Zavod je dužan u obavljanju poslova iz članka 9. ovoga Zakona izvješćivati Ministarstvo.

(2) Način i rokove izvješćivanja iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

III. SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ŠTETOČINA BILJA

Članak 11.

(1) Ministar propisuje svake godine, na prijedlog komisije, minimum mjera za zaštitu bilja od štetočinja bilja, koje su dužni provesti svi posjednici bilja.

(2) Posjednik bilja snosi troškove u svezi s naređenim mjerama u skladu s ovim Zakonom, ako troškove ne snosi Republika Hrvatska.

(3) Propisom iz stavka 1. ovoga članka uredit će se i način raspoređivanja sredstava koja osigurava Republika Hrvatska za financiranje naređenih mjera iz stavka 1. ovo ga članka.

Članak 12.

(1) Radi sprečavanja pojave, širenja ili utvrđivanja prisutnosti štetočinja bilja te radi sprečavanja unošenja i širenja štetočinja bilja iz drugih zemalja i njihova suzbijanja u Republici Hrvatskoj, ministar može:

1. zabraniti uzgoj za određeno vrijeme i na određenom području pojedinih vrsta bilja ili kultivara poljoprivrednog i šumskog bilja,

2. narediti obvezno sudjelovanje u otkrivanju i suzbijanju štetočinja bilja i upotrebi opreme u tu svrhu,

3. narediti uništavanje bilja i ambalaže,

4. narediti suzbijanje štetočinja bilja,

5. narediti druge agrotehničke, mehaničke, fizikalne kemijske i biološke postupke,

6. ograničiti ili zabranili uvoz ili provoz preko teritorija Republike Hrvatske pojedinih vrsta bilja, ako postoji opasnost da se uvozom ili provozom mogu unijeti u zemlju karantenske štetočinje bilja,

7. ograničiti ili zabraniti osobama prijelaz državne granice u oba smjera, ako se u većim razmjerima na graničnom području Republike Hrvatske ili susjednoj zemlji pojavi karantenska štetočinja bilja,

8. odrediti karantenski nadzor nad pojedinim vrstama bilja koje se uvoze radi uzgoja,

9. narediti organiziranje stručnih pregleda zemljišta objekata i bilja radi otkrivanja karantenskih štetočinja bilja,

10. dozvoliti jednokratni uvoz sredstava za zaštitu bilja koje nema dozvolu u slučaju pojave nepredviđeno nove štetočinje ili radi poremećaja na tržištu sredstvima za zaštitu bilja i to pod uvjetom da sredstvo ima dozvolu u najmanje dvije zemlje Europske unije ili Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj,

11. ograničiti ili zabraniti promet pojedinih vrsta bilja

12. propisati u skladu s dostignućima znanosti i dobre gospodarske prakse posebne postupke kad nisu uređeni ovim Zakonom.

(2) Troškove provođenja postupka za zaštitu bilja snose posjednici bilja, a za uništeno bilje i ambalažu posjednik bilja nema prava na naknadu.

Članak 13.

Posjednik bilja dužan je:

1. pregledavati svoje bilje, zemljište, prostorije za smještaj bilja i biljnih proizvoda, uređaje za preradu bilja, sredstva za prijevoz bilja i uređaje za primjenu sredstava za zaštitu bilja,

2. provoditi postupke za sprečavanje pojava i širenja štetočinja bilja i suzbijati ih na svom bilju, zemljištu i objektima.

3. o pojavi štetočinja bilja izvjestiti Zavod ili županijski ured ili gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove zaštite bilja koji o tome izvješćuje zavod. 4. upotrebljavati srtedstva za zaštitu bilja prema uputama koje su uz njih priložene.

Članak 14.

(1) Posjednik bilja dužan je preventivnim postupcima sprečavati pojavu iznad dozvoljenog postotka štetnosti svih štetočinja bilja. Pri pojavi gospodarski važnih štetočinja bilja dužan ih je suzbijati na način sukladan dobroj gospodarskoj praksi.

(2) Ako posjednik bilja ne provede postupke iz stavka 1. ovoga članka provođenje tih postupaka naredit će županijski ured ili gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove zaštite bilja (u daljnjem tekstu ured za zaštitu bilja).

(3) Ako posjednik bilja ne provede naređene postupke iz stavka 2. ovoga članka, ured za zaštitku bilja povjerit će izvršenje tih postupaka pravnoj ili fizičkoj osobi koja ima stručnu službu ili stručnjaka za zaštitu bilja, na trošak posjednika bilja.

(4) Postotak štetnosti iz stavka 1. ovoga članka, najkasnije godinu dana nakon donošenja liste gospodarski važnih štetočinja bilja iz članka 4. stavka 5. ovoga Zakona propisuje ministar.

Članak 15.

(1) Poljoprivredni usjevi za proizvodnju sjemena, objekti za proizvodnju šumskog sjemena i objekti za proizvodnju sadnog materijala višegodišnjih biljaka podliježu, najmanje dva puta tijekom vegetacije obvezatnom zdravstvenom pregledu, u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(2) Uskladišteno bilje i biljni proizvodi te objekti iz članka 17 stavka 1. ovoga Zakona podliježu obvezatnom zdravstvenom pregledu.

(3) Sjeme i sadni materijal koji potječu od poljoprivrednih usjeva za proizvodnju poljoprivrednog sjemena ili s objekata za proizvodnju šumskog sjemena i objekata za proizvodnju sadnog materijala višegodišnjih biljaka, kao i sjeme i sadni materijal iz uvoza koji nisu zdravstveno pregledani, ne smije se staviti u promet.

(4) Sadni materijai višegodišnjeg bilja ne može se dva ili više puta staviti u promet bez ponovljenog obvezatnoga zdravstvenog pregleda.

(5) Obvezatni zdravstveni pregled usjeva i objekata iz stavka 1. i 2. ovoga članka i pregled proizvodnje bezvirusnog sjemena i sadnog materijala obavlja Zavod.

(6) Ako se na usjevu ili objektu iz stavka 1. ovoga članka pri obvezatnom zdr-avstvenom pregledu tijekom vegetacije odredi prisutnost karantenkske ili određene gospodarski važne štetočinje bilja, naredit će se postupke njihova suzbijanja i iskorjenjivanja.

(7) O zdravstvenom stanju usjeva i objekata iz stavka 1. i 2. ovoga članka svjedodžbu o zdravstvenom stanju izdaje Zavod. Zdravstveno stanje poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena unosi se u uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva za proizvodnju poljoprivrednog sjemena u skladu s propisom o sjemenu i sadnom materijalu.

(8) Vrijeme i način provođenja obvezatnoga zdravstvenog pregleda i mjerila za utvrđivanje zdravstvenog stanja usjeva i objekata iz stavka 1. i 2. ovoga članka te obrasce svjedodžbi o zdravstvenom stanju usjeva i objekata iz stavka 7. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 16.

(1) Za proizvodnju bilja ne smiju se upotrebljavati ni stavljati u promet sjeme i sadni materijal koji su zaraženi karantenskom štetočinjom bilja.

(2) Sjeme i sadni materijal ne smiju se upotrebljavati niti stavljati u promet ni ako su zaraženi određenim gospodarski važnom štetočinjom bilja u postotku većem od postotka što ga za pojedine vrste bilja odredi ministar.

(3) Vrste sjemena što ih odredi ministar moraju prije stavljanja u promet ili prije upotrebe za vlastitu proizvodnju, biti podvrgnute tretiranju odgovarajućim sredstvom za zaštitu bilja.

(4) Na deklaraciji svakog originalnog pulsiranja sjemena koje je podvrgnuto tretiranju obvezno se navede podaci o tome kojim je sredstvom za zaštitu bilja obavljeno tretiranje uz pripomenu: "sjeme je zatrovano i ne smije se upotrebljavati za prehranu ljudi, domaćih životinja, riba, ptica i divljači".

(5) Odredbe stavka 4. ovoga članka ne odnose se na sjeme koje je podvrgnuto samo fumigaciji.

Članak 17.

(1) Skladišta i drugi objekti ili prostorije za smještaj bilja moraju imati potrebnu opremu i ispunjavati druge propisane uvjete za sprečavanje i suzbijanje štetočinja bilja.

(2) Građevna dozvola za građenje i rekonstrukciju objekata iz stavka 1. ovoga članka ne može se izdati bez suglasnosti ureda za zaštitu bilja. Suglasnost se daje ako je tehnička dokumentacija u skladu s propisanim uvjetima za sprečavanje i suzbijanje štetočinja bilja.

(3) Opremu i druge uvjete iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 18.

(1) Na objektima za proizvodnju, smještaj, preradu i čuvanje bilja, uređajima i alatima za primjenu i na sredstvima za prijevoz bilja, na kojima je utvrđena karantenska štetočinja bilja mora se obaviti njezino iskorjenjivanje.

(2) U objektima i sredstvima iz stavka 1. ovoga članka u kojima je utvrđena prisutnost karantenske štetočinje bilja mora se isključiti mogućnost unošenja ili iz njih iznošenja bilja i drugih predmeta (uređaja, strojeva i sl.) kojima se štetočinja bilja može prenijeti dok se ne iskorijeni.

Članak 19.

(1) Poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetočinja bilja mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje udovoljavaju propisanim uvjetima.

(2) Uvjete kojima mora udovoljavati pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

(3) Ured za zaštitu bilja utvrđuje rješenjem jesu li ispunjeni propisani uvjeti iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 20.

(1) Postupci uništavanja bilja mogu se narediti samo ako je bilje zaraženo karantenskom štetočinjom bilja koja se ne može suzbiti na drugi način, a bilje se ne može upotrijebiti u druge svrhe bez opasnosti od širenja karantenske štetočinje bilja ili ako je uzgoj toga bilja zabranjen.

(2) Postupci uništavanja sjemena, sadnog materijaia i ambalaže mogu se narediti i ako su zaraženi određenom gospodarski važnom štetočinjom bilja iznad postotka određenog mjerilima za utvrđivanje zdravstvenog stanja sjemena i sadnog mater-ijala, koja se ne može suzbili na uobičajeni način, a bilje se ne može upotrijebiti u druge svrhe bez opasnosti od širenja štetočinje bilja.

(3) Uvjete i način uništavanja bilja propisuje ministar te određuje tko snosi troškove iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 21.

(1) Zabranjeno je neovlašteno davati ili objavljivati podatke o karantenskoj štetočinji bilja.

(2) Podaci o karantenskoj štetičinji bilja objavljuju se prema propisu kojeg donosi ministar.

Članak 22.

(1) Postrojbe Hrvatske vojske poduzimaju postupke za suzbijanje štetočinja bilja u objektima koje upotrebljavaju i obavještavaju ured za zaštitu bilja na čijem se području nalazi postrojba ili služba, o pojavi štetočinja te o postupcima poduzetim za njihovo suzbijanje.

(2) Propise o ustroju i radu službe za zaštitu bilja u postrojbama Hrvatske vojske donosi ministar obrane uz suglasnost ministra.

Članak 23.

Ministarstvo unutarnjih poslova unutar svoje nadležnosti, dužno je uredu za zaštitu bilja i Zavodu, na njihov zahtjev, pružati pomoć u provođenju postupaka za zaštitu bilja koje su propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

IV. ZDRAVSTVENA KONTROLA BILJA U PROMETU

1. Zdravstvena kontrola bilja u unutarnjem prometu

Članak 24.

(1) Bilje se može stavljati u unutarnji promet ako nije zaražemo karantenskom štetočinjom ili gospodarski važnom štetočinjom bilja iznad postotka određenog mjerilima za utvrđivanje zdravstvenog stanja sjemena i sadnog materijala.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, bilje koje je zaraženo karantenskom štetočinjom bilja, a sjeme i sadni materijal koji su zaraženi i gospodarski važnom štetočinjom bilja iznad postotka štetnosti, mogu se uz propisane uvjete, staviti u unutarnji promet radi industrijske prerade, neposredne potrošnje ili u znanstvene svrhe.

(3) Uvjete za stavljanje u promet bilja, sjemena i sadnog materijala iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 25.

(1) Bilje s područja zaraženog karantenskom štetočinjom bilja (zaraženo područje), kojim se može prenijeti karantenska štetočinja bilja i radi koje je to područje proglašeno zaraženim, podliježe obvezatnom zdravstvenom pregledu u mjestu utovara prije otpremanja u područje koje nije zaraženo karantenskom štetočinjom bilja, ili u drugo zaraženo područje ako se prevozi preko nezaraženog područja.

(2) Sadni materijal, prije otpremanja s objekta na kojem je proizveden, podliježe obvezatnome zdravstvenom pregledu.

(3) Obvezatni zdravstveni pregled iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavlja Zavod. O obavljenom zdravstvenom pregledu izdaje se svjedodžba o zdravstvenom stanju bilja.

(4) Ako bilje nije zaraženo karantenskom štetočinjom bilja iz stavka 1. i 2. ovoga članka, a sjeme i sadni materijal i gospodarski važnom štetočinjom bilja, iznad postotka određenog mjerilima za utvrđivanje zdravstvenog stanja sjemena i sadnog materijala, pošiljatelju se izdaje uvjerenje o zdravstvenom stanju bilja u unutarnjem prometu, koja vrijedi 15 dana od dana izdavanja. Ako je bilje zaraženo, donijet će se rješenje o zabrani njegova otpremanja.

(5) Ministar proglašava područja zabranjena karantenskom štetočinjom bilja.

(6) Uvjerenje o zdravstvenom stanju bilja u unutarnjem prometu izdaje ured za zaštitu bilja na temelju svjedodžbe o zdravstvenom stanju bilja iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Obrazac uvjerenja i svjedodžbe o zdravstvenom stanju bilja iz stavka 3. i 6. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 26.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju usluge željezničkoga, pomorskoga, riječnoga, zračnoga, cestovnog i poštanskog prometa, ne smiju prevoziti sjeme i sadni materi- jal bez uvjerenja o zdravstvenom stanju bilja u unutarnjem prometu.

2. Zdravstvena kontrola bilja pri uvozu, izvozu i provozu

Članak 27.

(1) Bilje se može uvoziti, izvoziti i provoziti samo preko određenih graničnih prijelaza. (2) Granične prijelaze iz stavka 1. ovoga članka određuje ministar.

Članak 28.

(1) Pošiljke bilja i drugih proizvoda i predmeta koji se uvoze, a kojima se mogu prenositi štetočinje bilja, moraju imati svjedodžbu o zdravstvenom stanju bilja (fitocertifikat), izdan od zemlje izvoznice u skladu s međunarodnom konvencijom. Te pošiljke podliježu obvezatnom zdravstvenom pregledu na graničnom prijelazu, koji obavlja ovlašteni državni službenik Ministarstva (u daljnjem tekstu: granična inspekcija zaštite bilja).

(2) Svjedodžbu iz stavka 1. ovoga članka mora imati i bilje što ga fizičke osobe unose u Republiku Hrvatsku ili ga dobivaju poštanskim pošiljkama.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pojedine vrste bilja, što ih odredi ministar, mogu se, uz određne uvjete, uvoziti i bez svjedodžbe o zdravstvenom stanju pošiljke ako se obvezatnim zdravstvenim pregledom na graničnom prijelazu utvrdi da nisu zaražene karantenskom ili određenom gospodarski važnom štetočinjom bilja.

(4) Način obavljanja obvezatnog zdravstvenog pregleda iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar te određuje uvjete ii stavka 3. ovoga članka.

Članak 29.

(1) Sadni materijal višegodišnjih biljaka kojim se prenose ili se mogu prenijeti karantenske štetočinje bilja, čija se prisutnost ne može utvrditi pri obvezatnom zdravstvenom pregledu na graničnom prijelazu (skrivene zaraze), podliježe praćenju zdravstvenog stanja kod krajnjeg korisnika (na mjestu sadnje), uz propisane uvjete karantenskog nadzora.

(2) Iznimno, ako je zdravstveno stanje sadnog materijala višegodišnjih biljaka iz stavka 1. ovoga članka praćeno kod proizvođača u skladu s odredbama ovoga Zakona, ne podliježe praćenju zdravstvenog stanja kod krajnjeg korisnika.

(3) Zdravstveno stanje sadnog materijala iz stavka 1. ovoga članka prati Zavod.

(4) Granična inspekcija zaštite bilja koja je obavila obvezatni zdravstveni pregled sadnog materijala iz stavka 1. ovoga članka izvješćuje Zavod o vrsti i količini, uvozniku i krajnjem korisniku toga materijala.

(5) Uvjete karantenskog nadzora i vrste sadnog materijala iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 30.

(1) Ako pošiljka bilja koja se uvozi nema svjedodžbu o zdravstvenom stanju, osim pošiljaka za koje je određeno da svjedodžba o zdravstvenom stanju nije obvezna (članak 28. stavak 3.) i uzoraka bilja koji se na temelju odobrenja Ministarstva mogu uvoziti bez svjedodžbe o zdravstvenom stanju (članak 35. stavak 1.) granična inspekcija zaštite bilja naredit će rješenjem da se pošiljka vrati pošiljatelju, a ako se radi o poštanskoj pošiljci, da se vrati pošiljatelju ili uništi.

(2) Bilje što ga fizičke osobe unose u Republiku Hrvatsku bez svjedodžbe o zdravstvenom stanju ako je ona obvezna, oduzet će carinarnica i predati graničnoj inspekciji zaštite bilja radi uništenja uz nazočnost carinske službe.

(3) Ako pošiljka iz stavka 1. ovoga članka ili bilje iz stavka 2. ovoga članka ima svjedodžbu o zdravstvenom stanju, ali se obvezatnim zdravstvenim pregledom utvrdi da je pošiljka ili bilje zaraženo karantenskom štetočinjom bilja ili gospodarski važnom štetočinjom bilja iznad određenoga postotka, koja se na mjestu uvoza ne može potpuno suzbiti, granična inspekcija zaštite bilja neće dopustiti uvoz tekve pošiljke ili takvog bilja.

(4) Granična inspekcija zaštite bilja, rješenjem će narediti da se pošiljka iz stavka 3. ovoga članka vrati ili uništi ako postoji opasnost od širenja zaraze.

(5) lznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ako granična inspekcija zaštite bilja ocijeni da se utvrđena zaraza može uspješno suzbiti, dopustit će da se takva pošiljka, uz propisane uvjete, preveze do najbližeg mjesta na kojem se ti postupci mogu obaviti.

(6) Način uništavanja pošiljaka iz stavka 1. do 3. ovoga članka, postotak zastupljenosti pojedinih gospodarski važnih štetočinja bilja iz stavka 3. ovoga članka i uvjete iz stavka 5. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 31.

(1) Pošiljke bilja koje se provoze preko teritorija Republike Hrvatske i pretovaruju u druga prijevozna sredstva moraju imati svjedodžbu o zdravstvenom stanju bilja izdanu od zemlje izvoznice i podliježu obvezatnom zdravstvenom pregledu u mjestu pretovara.

(2) Pošiljke bilja iz stavka 1. ovoga članka mogu se pretovariti u druga prijevozna sredstva samo u mjestima koja su određena za promet bilja preko državne granice.

(3) Ako se obvezatnim zdravstvenim pregledom iz stavka 1. ovoga članka utvrdi prisutnost karantenske a za određene gospodarski važne štetočinje bilja u postotku većem od propisanog postotka, granična inspekcija zaštite bilja zabranit će provoz pošiljke bilja i narediti da se ona vrati, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

(4) Način obavljanja obvezatnoga zdravstvenog pregleda iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 32.

(1) Pri uvozu i provozu pošiljaka bilja obvezatni zdravstveni pregled obavlja granična inspekcija: zaštite bilja: 1. na graničnom prijelazu, ako se pošiljka uvozi željezničkim, riječnim, pomorskim ili cestovnim prometnim prijevoznim sredstvima i pošiljke bilja koje unose putnici i posade prijevoznih sredstsva, 2. na mjestu carinjenja ako se pošiljka uvozi sredstvima poštanskog ili zračnog prometa, 3. na kontejnerskom terminalu gdje je osigurano otvaranje kontejnera.

(2) Željeznički kolodvori, pomorska i riječna pristaništa, zrakoplovna pristaništa, cestovni granični prijelazi, kontejnerski terminali i pošte carinjenja, na kojima se obavlja obvezatni pregled iz stavka 1. ovoga članka moraju osigurati uvjete za sigurno i kvalitetno obavljanje zdravstvenog pregleda pošiljaka bilja. (

3) Pošiljke bilja koje se uvoze ne mogu se otvarati i pregledavatiledavati niti se mogu iz njih uzimati uzorci bez suglasnosti granične inspekcije zaštite bilja ili dok granična inspekcija zaštite bilja ne završi obvezatni zdravstveni pregled, osim poštanskih pošiljaka bilja kod kojih sadržaj pošiljke utvrđuje carinska služba. (4) Uvjete kojima moraju udovoljavati objekti za sigurno i kvalitetno obavljanje zdravstvenog pregleda pošiljaka bilja iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 33.

(1) Ako granična inspekcija zaštite bilja pri obvezatnom zdravstvenom pregledu pošiljke bilja koja se uvozi posumnja da je ona zaražena karantenskom štetočinom bilja ili gospodarski važnom štetočinjom bilja (skrivena zaraza), a na graničnom prijelazu to ne može utvrditi, povjerit će, u trošku uvoznika, laboratorijski pregled Zavodu. Ta se pošiljka bilja ne može ocariniti, a do dobivanja rezultata laboratorijskog pregleda nalazi se pod carinskim nadzorom.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na uzorke bilja za pravne osobe iz članka 35. ovoga zakona i na sjeme povrća i cvijeća u izvornom pakiranju ukupne mase do 100 g ili lukovice i gomolje cvijeća do jednog kg pojedinačne mase u izvornom pakiranju, s deklaracijom i podrijetlom iz zemalja Europske unije ili Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj.

Članak 34.

Na pošiljke bilja i sredstva za zaštitu bilja koja se izvoze u slobodne carinske zone ili u konsignacijska skladišta primjenjivat će se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na uvoz pošiljaka bilja.

Članak 35.

(1) Pravne osobe koje se bave selekcijom, uvođenjem novih vrsta, sorti, linija, hibrida ili zaštitom bilja, izradom zbirki bilja, održavanjem banke genetskog materijala i koje razmjenjuju botaničke uzorke bilja mogu, na temelju odobrenja Ministarstva uvoziti uzorke bilja bez svjedodžbe o zdravstvenom stanju pošiljke. Pošiljke uzoraka bilja podliježu obvezatnom zdravstvenom pregledu granične inspekcije zaštite bilja i nesmiju biti zaražene karantenskom štetočinjom bilja.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može se izdati samo ako pravna osoba udovoljava uvjetima glede opreme, uređaja, kadrova i karantenskog objekta za provjeru zdravstvenog stanja bilja, čiji uvoz zahtijeva. (

3) Zabranjen je uvoz organizama koji se razumijevaju korisnima, osim onih koji se komercijalno proizvode (paraziti i predatori kukaca, grinje i dr.) kultura gljivica (osim jestivih gljiva), bakterija, virusa i drugih, bez odobrenja Ministarstva i poduzimanja propisanih zaštitnih postupaka.

(4) Uvjete kojima mora udovoljavati pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 36.

(1) Pošiljke bilja što se izvoze ili reeksportiraju iz Republike Hrvatske uključujući i bilje iz slobodnih carinskih zona i konsignacijskih skladišta podliježu obvezatnom pregledu na mjestu utovara i moraju imati svjedodžbu o zdravstvenom stanju ili zdravstvenu svjedodžbu za reeksport bilja samo ako to zahtijeva zemlja uvoznica ili zemlja preko koje se pošiljka provozi.

(2) Obvezatni zdravstveni pregled pošiljaka bilja na mjestu utovara i izdavanje svjedodžbe iz stavka 1. ovoga članka obavlja Zavod, a ako u mjestu utovara postoji granična inspekcija zaštite bilja, taj pregled i izdavanje svjedodžbe obavlja granična inspekcija zaštite bilja.

(3) Iznimno, ako obvezatni zdravstveni pregled pošiljke bilja koja se izvozi nije obavljen u mjestu utovara, u skladu sa stavkom 1. ovoga članka taj će pregled obaviti granična inspekcija zaštite bilja na graničnom prijelazu, osim pošiljke sjemena i sadnog materijala koje se mora pregledati u mjestu utovara.

(4) Način obavljanja obvezatnog zdravstvenog pregleda iz slavka 1. i 3. i obrazac svjedodžbe o zdravstvenom stanju iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 37.

(1) Uvoznici, provoznici, prijevoznici, putnici, osoblje prijevoznih sredstava i carina, dužni su o prispijeću pošiljke bilja, koja se uvozi ili pretovaruje u provozu i pošiljke sredstava za zaštitu bilja koje se uvozi ili pretovaruje u provozu, obavijestiti graničnu inspekciju zaštite bilja radi obavljanja obvezatnog zdravstvenog pregleda bilja ili provjere ima li sredstvo za zaštitu bilja dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj ili je rješenjem Ministarstva dopušten uvoz tog sredstva.

(2) Carinarnica ne može cariniti pošiljke bilja i sredstava za zaštitu bilja i ne može upućivati te pošiljke na carinjenje drugim carinarnicama dok granična inspekcija zaštite bilja na graničnom prijelazu preko kojeg se obavlja uvoz ne potvrdi da je obavljen obvezatni zdravstveni pregled pošiljkc bilja, da je za sredstvo za zaštitu bilja izdana dozvola za promet i primjenu ili da je rješenjem Ministarstva dopušten uvoz tog sredstva.

(3) Način izvješćivanja i način potvrđivanja o obavljenom obvezatnom zdravstvenom pregledu pošiljaka bilja iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisuje ministar.

V. UVJETI ZA STAVLJANJE U PROMET SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Članak 38.

(1) Promet sredstava za zaštitu bilja, u smislu ovoga Zakona, je:

1. proizvodnja sredstava za zaštitu bilja,

2. uvoz sredstava za zaštitu bilja,

3. trgovina na veliko sredstvima za zaštitu bilja,

4. trgovina na malo sredstvima za zaštitu bilja u specijaliziranoj trgovini - poljoprivrednoj ljekarni,

5. trgovinske usluge u prometu sredstvima za zaštitu bilja, 6. uskladištenje sredstava za zaštitu bilja,

7. uništenje ostataka sredstava za zaštitu bilja i ambalaže

(2) Prometom sredstava za zaštitu bilja ne razumijeva se izvoz, provoz i prijevoz sredstava za zaštitu bilja.

(3) Promet sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane za tu djelatnost.

Članak 39.

(1) Pravna osoba iz članka 38. stavka 3. ovoga Zakona može početi s obavljanjem prometa sredstava za zaštitu bilja, ako udovoljava sljedećim uvjetima:

1. da ima uposlenog djelatnika koji ima završen agronomski ili šumarski fakultet smjera zaštite bilja, ratarskog ili voćarsko-vinogradarsko-vrtlarskog ili šumsko-gospodarskog, koji se brine o smještaju, čuvanju i izdavanju sredstava za zaštitu bilja te daje korisnicima upute o stručnoj primjeni,

2. da posjeduje odgovarajuće prostorije za smještaj, čuvanje i izdavanje sredstava za zaštitu bilja, koje udovoljavaju propisanim tehničkim i sanitarno-higijenskim uvjetima

(2) Pravna osoba koja prodaje sredstva za zaštitu bilja na malo, u svakoj specijaliziranoj trgovini-poljoprivrednoj ljekarni mora imati uposlenog djelatnika s najmanje stručnom spremom četvrtog (IV/1) stupnja obrazovanja biljnog ili šumarskog smjera koji je osposobljen za čuvanje i izdavanje sredstava za zaštitu bilja i davanje uputa o štručnoj primjeni.

(3) Uvjete iz stavka 1. ovoga članka za pravne osobe iz članka 38. stavka 1. ovoga Zakona, Program te način i postupak osposobljavanja osoba iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

(4) Ured za zaštitu bilja utvrđuje rješenjem jesu li ispunjeni uvjeti iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 40.

(1) Sredstva za zaštitu bilja stavljaju se u promet na temelju rješenja o dozvoli za promet i primjenu sredstava za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: dozvola), koju izdaje Ministarstvo.

(2) Dozvola se izdaje na temelju rezultata kemijskoga, fizikalnog i biološkog istraživanja sredstva i prijedloga Komisije iz članka 7. ovoga Zakona.

(3) Kemijsko, fizikalno i biološko istraživanje sredstava za zaštitu bilja obavlja Zavod, prema propisanoj metodologiji.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, za sredstva za zaštitu bilja proizvedena od aktivnih tvari od kojih je proizvedeno istovjetno sredstvo za zaštitu bilja koje se već nalazi u prometu i za koje je izdana dozvola, a u prometu je najmanje tri godine i ocijenjeno je uspješnim ili ako proizvođač želi obnoviti dozvolu čija je vrijednost prestala, može se izdati dozvola samo na temelju kemijskog i fizikalnog istraživanja za namjene te uz uvjete utvrđene u dozvoli za istovjetno sredstvo ili u dozvoli za sredstvo čiji je rok vrijednosti prestao.

(5) Metodologiju iz stavka 3. ovoga članka, kriterije za ocjenu uspješnosti sredstava za zaštitu bilja iz stavka 4. ovoga članka kao i podatke koje mora sadržavati dozvola propisuje ministar.

Članak 41.

(1) Ministarstvo može izdati dozvolu bez rezultata biološkog istraživanja i prijedloga Komisije iz članka 40. stavka 2. ovoga Zakona ako je sredstvo za zaštitu bilja proizvedeno u državama članicama Europske unije ili Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, od nove aktivne tvari i ima dozvolu tih država.

(2) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka vrijedi dok se sredstvo za zaštitu bilja ne istraži u smislu odredbe članka 40. stavka 2. ovoga Zakona ali najduže dvije godine. Vrijednost dozvole prestaje ako podnositelj zahtjeva u roku od 30 dana ođ dana dobivanja dozvole, ne podnese zahtjev za izdavanje dozvole prema odredtbi članka 40. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Sredstvo za zaštitu bilja iz stavka 1. ovoga članka može se u jednoj godini uvoziti i stavljati u promet samo u količinama koje su određene u dozvoli.

Članak 42.

(1) Zahtjev za dobivanje dozvole podnosi pravna osoba koja proizvodi sredstva za zaštitu bilja, osim u slučaju iz članka 41. ovoga Zakona kada zahtjev može podnijeti i pravna osoba koja obavlja poslove prometa sredstava za zaštitu bilja.

(2) Strani proizvođač sredstava za zaštitu bilja može podnijeti zahtjev za dobivanje dozvole preko pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka ili preko ovlaštenog zastupništva. (3) Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi se Ministarstvu.

(4) Troškove postupka u svezi s izdavanjem dozvole snosi podnositelj zahtjeva. Visinu troškova utvrđuje rješenjem ministar.

(5) Sadržaj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 43.

(1) Dozvola se izdaje s rokom vrijednosti do deset godina.

(2) Nakon proteka roka vrijednosti dozvole iz stavka 1. ovoga članka sredstvo za zaštitu bilja podliježe ponovnom istraživanju radi produženja njezine vrijednosti.

(3) Ponovnim istraživanjem iz stavka 2. ovoga članka provjeravaju se kemijska i fizikalna svojstva sredstva te usklađuju uvjeti njihove primjene sa saznanjima do kojih se došlo tijekom primjene.

(4) Proizvođač sredstava za zaštitu bilja ili zastupništvo stranog proizvođača, dužni su Ministarstvu najmanje tri mjeseca prije dana proteka vrijednosti dozvole podnijeti zahtjev za produženje vrijednosti dozvole ako je zainteresiran da to sredstvo i dalje stavlja u promet.

(5) Ako za razdoblje trajanja vrijednosti dozvole proizvođač sredstva za zaštitu bilja odluči prestati proizvoditi određeno sredstvo za zaštitu bilja ili privremeno obustaviti proizvodnju dužan je o tome izvijestiti Ministarstvo najmanje šest mjeseci prije prestanka proizvodnje.

Članak 44.

Proizvođaći ili uvoznici sredstava za zaštitu bilja obvezni su obavljati redovnu kontrolu svake serije (šarže) sredstva koje se stavlja u promet radi utvrđivanja jesu li njegova kemijska i fizikalna svojstva u skladu s izdanom dozvolom, i kontrolu kod uvoza aktivnih tvari, emulgatora i drugih dodataka za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja, kad ista ne podliježu pregledu granične inspekcije zaštite bilja.

Članak 45.

(1) Ako sredstvo za zaštitu bilja ne udovoljava uvjetima iz dozvole ili ako se primjenom sredstva utvrde negativna svojstva ili štetno djelovanje na čovjeka ili okoliš, Ministarstvo donosi rješenje o prestanku vrijednosti dozvole.

(2) Ako se tijekom primjene određenog sredstva za zaštitu bilja utvrdi da ono nije dovoljno djelotvorno za namjene utvrđene u dozvoli ili da ne odgovara drugim uvjetimka iz dozvole, Ministarstvo može donijeti rješenje o ograničenju primjene tog sredstva.

Članak 46.

Biološko predistraživanje uzoraka sredstava za zaštitu bilja proizvedenih od novih aktivnih tvari obavlja Zavod ili druga pravna osoba koju ovlasti ministar.

Članak 47.

(1) Propis sredstava za zaštitu bilja kojima je izdana dozvola, za koja je dozvola prestala vrijediti, kojima je izmijenjen naziv ili je izmijenjen naziv proizvođača ili čija je primjena izmijenjena, proširena, zabranjena ili ograničena, te utvrđenih karencija i radnih karencija iz dozvole, objavljuje se u "Narodnim novinama".

(2) Popis sredstava za zaštitu bilja iz stavka 1. ovoga članka vodi se u Ministarstvu.

Članak 48.

(1) Uzorci sredstava za zaštitu bilja ne mogu se unositi iz inozemstva radi istraživanja ili pokusne proizvodnje bez rješenja Ministarstva o suglasti na uvoz.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na privremeni uvoz sredstava za zaštitu bilja za koje nije izdana dozvola, kojim će se na izričit zahtjev stranog uvoznika tretirati ugovorena količina sjemena, sadnog materijala i biljnog proizvoda koji je proizveden u Republici Hrvatskoj i koji se u cijelosti izvozi u zemlju čiji je uvoznik zahtijevao tretiranje tim sredstvom.

(3) Sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 49.

(1) Sredstvo za zaštitu bilja stavlja se u promet samo u izvornom pakiranju proizvođača, s propisanom deklaracijom i uputom o primjeni, od proizvođača označenog u dozvoli.

(2) Uputa o primjeni sredstava iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži i uputstvo o načinu postupanja s otpadnom ambalažom.

(3) Uputa o upotrebi sredstava i deklaracija na pakiranju mora biti tiskana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(4) Sredstvo za zaštitu bilja ne može se staviti u promet, ako je protekao rok upotrebe označen na deklaraciji.

(5) Način deklariranja sredstava za zaštitu bilja i sadržaj upute o primjeni sredstva za zaštitu bilja propisuje ministar.

Članak 50.

(1) Posjednici bilja, koji upotrebljavaju sredstva za zaštitu bilja dužni su pridržiavati se uputa o primjeni iz članka 49. ovoga Zakona, a naročito:

1. brinuti se da ta sredstva pri upotrebi ne dospiju u vodu, na bilje, supstrate i tlo koje se ne tretira tim sredstivom, u skladišta poljoprivredrnih proizvoda, u objekte za njihovu preradu i objekte za uzgoj i čuvanje domaćih životinja ako bi takva upotreba mogla ugroziti zdravlje i život ljudi, životinja riba, pčela, divljači i drugih korisnih organizama ili uzrokovati oštećenje ili onečišćenjc uzgajanih biljaka (kontaminacija).

2. ne upotrebljavati sredstva za zaštitu bilja koja su opasna za pčele i divljač, dok postoji najveća opasnost za trovanje pčela i najkasnije 48 sati prije upotrebe sredstava, na prikladan način o tome obavijestiti držatelje pčela i vlasnike ili ovlaštenike zemljišta i voda na kojima se uzgaja ili obitava divljač.

Članak 51.

(1) Pravne i zizičke osobe koje pružaju usluge provođenja postupka za zaštitu bilja u poljoprivredi ili šumarstvu moraju imati uposlenog djelatnika sa završenim agronomskim ili šumarskim fakultetom smjera zaštite bilja, ratarskog ili voćarsko- vinogradarsko-vrtlarskog ili šumsko-gospodarskog, potrebnu opremu i udovoljavati propisanim uvjetima.

(2) Uvjete kojima moraju udovoljavati osobe iz stavka 1. uvoga članka propisuje ministar.

(3) Ured za zaštitu bilja utvrđuje rješenjem jesu li ispunjeni uvti iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 52.

Pravna osoba koja obavlja poslove prometa sredstava za zaštitu bilja odgovorna je za štetu koja nastane primjenom upute za upotrebu sredstava za zaštitu bilja, koja je u suprotnosti s dozvolom.

Članak 53.

Sredslva za zaštitu bilja koja se temeljem posebnih propisa smatraju otrovima, mogu se stavljati u promet i koristiti samo ako, osim u uvjetima propisanim ovim Zakonom, udovoljavaju i uvjetima predviđenim posebnim propisima koji se odnose na otrove.

VI. NAKNADE I TROŠKOVI

Članak 54.

(1) Pravne i fizičke osobe plaćaju naknadu:

1. za obvezatni zdravstveni pregled usjeva i objekata tijekom vegetacije i dorade,

2. za obvezatni zdravstveni pregled bilja, sjemena i sadnog materijala u unutarnjem prometu,

3. obvezatni zdravstveni pregled bilja u prometu preko granice Republike Hrvatske i pregled sredstava za zaštitu bilja,

4. za praćenje zdravstvenog stanja bilja u karantenskim objektima i bilja pod karantenskim nadzorom,

5. za izdavanje dozvole i potvrde za uređaje, aparate i strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja,

6. za biološka predistraživanja uzoraka sredstava za zaštitu bilja proizvedenih od novih aktivnih tvari, za istraživanje kemijskih, fizikalnih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja,

7. za izdavanje svjedodžbe i uvjerenja o zdravstvenom stanju bilja.

(2) Visinu naknade iz stavka 1. točke 3. određuje Vlada Republike Hrvatske, a visinu naknade iz točke 1., 2., 4., 5., 6. i 7. ovoga članka određuje ministar.

(3) Sredstva iz stavka 1. točke 3. ovoga članka prihod su državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na preglede pošiljaka pri uvozu i provozu. Sredstva ostvarena od pregleda pošiljaka pri izvozu vode se na posebnom računu za zaštitu bilja pri Ministarstvu.

(4) Naknade iz stavka 1., točke 1., 2., 4., 5., 6. i 7. ovoga članka prihod su osoba koje obavljaju usluge za koje se plaća naknada.

Članak 55.

Sredstva za obavljanje poslova iz članka 9. ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu.

Članak 56.

(1) Troškove istraživanja kemijskih, fizikalnih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja, u postupku izdavanja dozvole te u postupku ponovnog potraživanja, snosi podnositelj zahtjeva.

(2) Pravne i fizičke osobe snose troškove nastale u svezi s primjenom postupaka za zaštitu bilja za pošiljke bilja i biljnih proizvoda koje se uvoze, izvoze i provoze.

VII. NADZOR

Članak 57.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega te nadzor nad radom Zavoda obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijske poslove po ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju njega, u prvom stupnju obavljaju županijski uredi i gradski ured Grada Zagreba, nadležni za poslove inspekcije zaštite bilja u poljoprivredi i šumarstvu (u daljnjem tekstu: inspekcija zaštite bilja) a u drugom stupnju Ministarstvo (u daljnjem tekstu: inspekcija zaštite bilja u Ministarstvu), osim poslova granične inspekcije zaštite bilja koja obavlja poslove u Ministarstvu u prvom stupnju.

Članak 58.

lnspekcija zaštite bilja:

1. pregledava bilje, zemljište, prostorije za smještaj bilja i biljnih proizvoda, uređaje za preradu bilja, sredstava za prijevoz bilja i strojeve ili uređaje za primjenu sredstava za zaštitu bilja,

2. naređuje i nadzire provođenje postupaka za suzbijanje štetočinja bilja,

3. naređuje mjere kojima se isključuje mogućnost pristupa na mjesto pojave karantenske štetočinje bilja i iznošenje bilja s tog mjesta ako postoji opasnost da se na taj način proširi karantenska štetočinja bilja,

4. zabranjuje stavljanje u unutarnji promet bilja zaraženog karantenskom štetočinjom bilja i upotrebu za proizvodnju bilja i stavljanje u unutarnji promet sjemena i sadnog materijala zaraženog karantenskom štetočinjom i gospodarski važnom štetočinjom bilja kada je postotak zaraze veći od određenog u mjerilima za određivanje zdravstvenog stanja sjemena i sadnog materijala,

5. naređuje uništenje zaraženog bilja i bilja čiji uzgoj ili promet nije u skladu s ovim Zskonom,

6. nadzire pravne osobe koje obavljaju promet sredstava za zaštitu bilja glede ispunjavanja propisanih uvjeta,

7. uzima na propisan način uzorke bilja, radi utvrđivanja njihovog zdravstvenog stanja,

8. uzima uzorke sredstava za zaštitu bilja u unutarnjem prometu i šalje ih na analizu Zavodu radi istraživanja da li ispunjavaju propisane uvjete ili odgovaraju deklariranim svojstvima na trošak osobe od koje je uzet uzorak,

9. zabranjuje promet određene količine sredstava za zaštitu bilja, ako utvrdi da sredstvo ne ispunjava propisane uvjete ili ne odgovara deklariranim svojstvima,

10. nadzire upotrebu sredstava za zaštitu bilja,

11. naređuje otklanjanje tehničkih i drugih nedostataka skladišnih objekata i uređaja koji se koriste za proizvodnju bilja i čuvanje biljnih proizvoda,

12. privremeno oduzima bilje i druge predmete kojima je počinjen prekršaj iz ovoga Zakona, do pravomoćnosti rješenja,

13. pregledava poslovne spise, isprave, opće akte i drugu dokumentaciju posjednika bilja u svezi s provedbom propisa o zaštiti bilja,

14. naređuje privremene postupke za sprečavanje štete u slučaju u kojem bi nastupila šteta na području jedinica lokalne samouprave i uprave ili za interese Republike Hrvatske,

15. izvješćuje nadležna tijela državne uprave o uočenim nepravilnostima i traži provođenje određenog postupka, ako sama nije ovlaštena izravno postupiti,

16. prikuplja podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kada je to potrebno za obavljanje njegovih poslova,

17. podnosi prijave za kaznena djela i zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka radi povrede odredaba ovog Zakona,

18. poduzima i druge radnje za koje je posebnim propisima ovlaštena.

Članak 59.

(1) Inspekcija zaštite bilja u Ministarstvu, osim poslova koje obavlja granična inspekcija zaštite bilja iz članka 60 ovoga Zakona:

1. nadzire provođenje postupaka koje je naredilo Ministarstvo u poslovima zaštite bilja,

2. nadzire rad pravnih osoba koje imaju stručnu službu za zaštitu bilja u svezi s provođenjem propisa ili naređenih postupaka za zaštitu bilja od štetočinja bilja,

3. nadzire karantenske objekte i vođenje očevidnika o zdravstvenom stanju bilja pod karantenskim nadzorom,

4. nadzire rad pravnih osoba kojima su povjereni određeni poslovi za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj ili drugi upravni poslovi iz područja zaštite bilja,

5. pregledava dokumentaciju i nadzire propisane uvjete za sredstva za zaštitu bilja koja se nalaze kod pravne osobe koja obavlja promet sredstvima za zaštitu bilja,

6. uzima uzorke sredstava za zaštitu bilja bez naknade vrijednosti uzoraka radi provjere kemijskih i fizikalnih svojstava,

7. zabranjuje stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja koja ne odgovaraju uvjetima iz dozvole,

8. pregledava poslovne spise i isprave pravne osobe koja obavlja promet sredstava za zaštitu bilja,

9. podnosi prijave za kaznena djela i zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka radi povrede odredaba ovoga Zakona,

10. organizira provođenje stručnih pregleda radi otkrivanja ili određivanja karantenskih štetočinja bilja,

11. naređuje iskorjenjivanje karantenskih štetočinja bilja,

12. poduzima i druge radnje za koje je ovlaštena posebnim propisima i prema pokazanim potrebama. (2) Troškove istraživanja sjemena, sadnog materijala i sredstava za zaštitu bilja obavljenih na zahtjev inspekcije iz stavka 1. ovoga članka snosi pravna osoba od koje je uzet uzorak radi istraživanja.

Članak 60.

(1) Granična inspekcija zaštite bilja provodi zdravstvenu kontrolu bilja u prometu preko granice Republike Hrvatske i kontrolu sredstava za zaštitu bilja pri uvozu,

(2) Granična inspekcija zaštite bilja:

1. obavlja zdravstvenu kontrolu bilja u prometu preko državne granice (uvoz, izvoz i provoz) i izdaje svjedodžbe o zdravstvenom stanju pošiljaka bilja kad to traži zemlja uvoznica ili zemlja preko koje se pošiljka provozi,

2. provjerava je li za sredstvo za zaštitu bilja koje se uvozi izdana dozvola u Republici Hrvatskoj ili rješenje kojim se dopušta uvoz tog sredstva, kao i ostala dokumentacija, deklaracija i uputa,

3. uzima uzorke bilja na propisan način bez naknade vrijednosti uzoraka, radi utvrđivanja zdravstvenog stanja pošiljaka bilja,

4. kontrolira isprave pravnih i fiozičkih osoba u svezi s provođenjem propisa o zaštiti bilja u prometu preko državne granice i kontrolu srtedstava za zaštitu bilja koja se uvoze,

5. podnosi prijave za kaznena djela i zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, zbog povreda odredaba ovoga Zakona.

6. naređuje tretiranje bilja i biljnih proizvoda koje se uvozi ili provozi, radi sprečavanja unošenja u Republiku Hrvatsku štetočinja bilja, a i bilja i biljnih proizvoda koje se izvozi - ako to zahtijeva zemlja uvoznica,

7. zabranjuje ili ograničava uvoz i provoz određenih vrsta bilja te naređuje praćenje zdravstvenog stanja bilja iz uvoza kod krajnjeg korisnika, ako su takvi postupci određeni propisima donijetim na temelju ovoga Zakona.

8. zabranjuje uvoz ili provoz pošiljke bilja ako se utvrdi da je pošiljka zaražena karantenskom ili određenom gospodarski važnom štetočinjom bilja koja se na mjestu uvoza ne može suzbiti,

9. kontrolira provođenje naređenih postupaka štetočinja bilja te drugih postupaka što ih je naredila na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona,

10. provodi kontrolu bilja u prometu preko državne granice prema propisima o zaštiti ugroženih biljnih vrsta,

11. privremeno oduzima predmet kojim je počinjen prekršaj iz ovoga Zakona, do pravomoćnosti rješenja,

12. zabranjuje uvoz pošiljke sredstva za zaštitu bilja za koje nije izdana dozvola za stavljanje u promet u Replici Hrvatskoj, odnosno rješenje kojim se dopušta uvoz tog sredstva,

13. naređuje da se poduzmu i drugi postupci za zaštitu bilja, u skladu s ovim Zakonom i obvezama iz međunarodnih ugovora o zaštiti bilja.

Članak 61.

(1) Inspekcijski nadzor provode inspektori zaštite bilja, inspektori zaštite bilja u Ministarstvu i granični irkspektori zaštite bilja (u daljnjem tekstu: inspektor zaštite bilja).

(2) Poslove inspektora zaštite bilja obavlja osoba koja ima završen agronomski ili šumarski fakultet, smjer zaštite bilja, ratarskog ili voćarsko-vinogradarsko-vrtlarskog ili šumskogospodarskog, s pet godina radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom za inspektora zaštite bilja.

(3) Program stručnog ispita za inspektora zaštite bilja, sastav ispitne komisije i način provođenja ispita propisuje ministar.

Članak 62.

Inspektor zaštite bilja u provedbi inspekcijskog nadzora vodi postupak i donosi rješenja kada je za to ovlašten ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 63.

(1) Protiv rješenja Ministarstva donesenih na teinelju ovoga Zakona u prvom stupnju, nije dopuštena žalba već se može dobiti upravni spor.

(2) Iznimno, protiv rješenja graniče inpekcije zaštite može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku osam od dana dostave rješenja.

(3) Žalba protiv rješenja donijetih na temelju ovoga Zakona ne zadržava izvršenje rješenja.

Članak 64.

Pravne i fizičke osobe čiji rad podliježe nadzoru inspektora zaštite bilja, dužni su omogućili obavljanje nadzora i pružiti potrebne podatke i obavijesti.

Članak 65.

(1) lnspektor zaštite bilja ima iskaznicu kojom dokazuje svoj identitet i ovlasti, a granični inspektor zaštite bilja i znak graničnog inspektora zaštite bilja.

(2) Način vođenja očevidnika, obrazac iskaznice, izgled znaka, te postupak izdavanja iskaznice i znaka iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 66.

(1) Granični inspektor zaštite bilja obvezan je tijekom službe nositi službenu odoru.

(2) Izgled službene odore iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 67.

(1) Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 15000 do 19000 DEM kaznit će se pravna osoba:

1. ako ne provede minimum mjera za zaštitu bilja od štetočinja bilja, pa zbog toga dođe do širenja štetočinja bilja (članak 11.),

2. ako ne postupi ili u određenom roku ne postupi po naredbi ministra u provođenju mjera iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona, pa zbog toga dođe do širenja štetočinja bilja,

3. ako stavi u promet sjeme i sadni materijal koji potječu od poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena ili s objekata za proizvodnju šumskog sjemena i objekata za proizvodnju sadnog materijala višegodišnjih biljaka, kao i sjeme i sadni materijal iz uvoza, koji nisu zdravstveno pregledani (članak 15. stavak 3.),

4. ako stavi u unutarnji promet ili upotrijebi za proizvodnju bilja sjeme i sadni materijal koji su zaraženi karantenskom štetočinjom bilja (članak 16. stavak 1.),

5. ako koristi skladišta i druge objekte ili prostorije za smještaj bilja koje nemaju potrebnu opremu ili ne ispunjavaju druge propisane uvjete za sprečavanje i suzbijanje štetočinja bilja (članak 17. stavak 1.),

6. ako stavi u unutarnji promet bilje koje je zaraženo karantenskom štetočinjom bilja (članak 24. stavak 1.),

7. ako s područja zaraženog karantenskom štetočinjom bilja (zaraženo područje), otpremi bilje bez obvezatnoga zdravstvenog pregleda u mjestu utovara prije otpremanja, u područje koje nije zaraženo karantenskom štetočinjom bilja, ili u drugo zaraženo područje ako se prevozi preko nezaraženog područja (članak 25. stavak 1.),

8. ako stavi u promet sredstva za zaštitu bilja za koje nije izdana dozvola (članak 40. stavak 1.),

9. ako stavi u promet sredstvo za zaštitu bilja koje ne udovoljava uvjetima iz dozvole ili ako se primjenom sredstva utvrde negativna svojstva ili štetno djelovanje na čovjeka ili okoliš (članak 45. stavak 1.), (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute do 5000 DEM.

Članak 68.

(1) Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 10000 do 15000 DEM kaznit će se pravna osoba:

1. ako stavi u promet višegodišnji sadni materijal bez ponovljenoga obvezatnoga zdravstvenog pregleda (članak 15. stavak 4.),

2. ako upotrijebi ili stavi u promet sjeme i sadni materijal koji su zaraženi određenom gospodarski važnom štetočinjom bilja u postotku većem od postotka što ga za pojedine vrste odredi ministar (članak 16. stavak 2.),

3. ako stavi u promet ili upotrijebi za vlastilu proizvodnju vrste sjemena što ih odredi ministar, bez tretiranja odgovarajućim sredstvom za zaštitu bilja (članak 16. stavak 3.),

4. ako ne obavi mjere iskorjenjivanja na objektima za proizvodnju, smještaj, preradu i čuvanje bilja, uređajima i alatima za primjenu i na sredstvima za prijevoz bilja na kojima je utvrđena karantenska štetočinja bilja (članak 18. stavak 1.),

5. ako unosi ili iznosi bilje i druge predmete (uređaji, strojevi i sl.) kojima se štetočinja bilja može prenijeti dok se ne iskorijeni (članak 18. stavak 2.),

6. ako se bavi suzbijanjem i iskorjenjivanjem štetočinja bilja, a ne ispunjava propisane uvjete (članak 19. stavak 1.),

7. ako ne uništi bilje koje je zaraženo karantenskom štetočinjom bilja koja se ne može suzbiti na drugi način, a bilje se ne može upotrijebiti u druge svrhe bez opasnosti od širenja karantenske štetočinje bilja ili ako je uzgoj toga bilja zabranjen (članak 20. stavak 1.),

8. ako stavi u unutarnji promet bilje koje je zaraženo gospodarski važnom štetočinjom bilja iznad postotka određenog mjerilima za utvrđivanje zdravstvenog stanja sjemena i sadnog materijala (članak 24. stavah 1.),

9. ako obavlja promet sredstava za zaštitu bilja, a ne udovoljava propisanim uvjetima (članak 39 ),

10. ako stavi u promet ili uveze u jednoj godini sredstvo za zaštitu bilja u količini većoj od količine određene u dozvoli (članak 41. stavak 3.),

11. ako ne izvijesti Ministarstvo o produženju vrijednosti dozvole, prestanku proizvodnje ili privremenoj obustavi proizvodnje sredstva za zaštitu bilja (članak 43. stavak 4. i 5.),

12. ako sredstvo za zaštitu bilja stavi u promet protivno članku 49. stavku 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona, 13. ako obavlja usluge provođenja mjera za zaštitu bilja a ne udovoljava propisanim uvjetima (članak 51. stavak 1.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute do 4000 DEM.

Članak 69.

(1) Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 5000 do 10000 DEM kaznit će se pravna osoba:

1. ako stavi u promet uređaj, aparat ili stroj za primjenu sredstva za zaštitu bilja koji nisu atestirani ili nema upute za njihovu upotrebu (članak 6. stavak 1. i 2.),

2. ako ne provede preventivne mjere za sprečavanje pojave štetočinja bilja iznad dopuštenog postotka štetnosti (članak 14. stavak 1.),

3. ako ne obavi obvezatni zdravstveni pregled uskladištenog bilja, biljnih proizvoda te objekata iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona (članak 15. stavak 2.),

4. ako na deklaraciji svakog pakiranja sjemena koje je podvrgnuto tretiranju ne bude označeno sredstvo za zaštitu bilja kojim je obavljeno tretiranje ili ne bude upisana propisana klauzula (članak 16. stavak 4.),

5. ako neovlašteno daje podatke o karantenskoj štetočinji bilja ili daje podatke protivno propisu ministra (čanak 21.),

6. ako otpremi sadni materijal s objekta na kojem je proizveden bez obvezatnoga zdravstvenog pregleda (članak 25. stavak 2.),

7. ako prevozi sjeme i sadni materijal bez uvjerenja o zdravstvenom stanju u unutarnjem prometu (članak 26.),

8. ako ne provodi propisane uvjete karantenskog nadzora(članak 29. stavak 1.),

9. ako bez odobrenja Ministarstva uvozi uzorke bilja bez svjedodžbe o zdravstvenom stanju pošiljke bilja ili komercijalne proizvode (paraziti i predatori kukaca, grinje i dr.), kultura gljivica (osim jestivih gljiva), bakterija, virusa i drugih (članak 35. stavak 1. i 3.),

10. ako promet sredstava za zaštitu bilja ne obavlja u specijaliziranoj trgovini - poljoprivrednoj ljekarni (članak 39. stavak 2.),

11. ako ne obavi redovnu kontrolu svake serije (šarže) sredstva koje se stavlja u promet (članak 44.),

12. ako upotrebljava sredstvo za zaštitu bilja protivno članku 50. ovoga Zakona,

13. ako ne postupi po naređenim mjerama inspektora zaštite bilja (članci 58., 59. i 60.),

14. ako ne omogući obavljanje nadzora i ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 64.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 2500 DEM.

Članak 70.

(1) Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 2500 do 5000 DEM kaznit će se pravna osoba:

1. ako ne postupi po odredbama članka 13. ovoga Zakona,

2. ako uvozi, izvozi i provozi bilje izvan određenih graničnih prijelaza (članak 27. stavak 1.),

3. ako uveze pošiljke bilja i drugih proizvoda i predmeta kojima se mogu prenositi štetočinje bilja bez svjedodžbe o zdravstvenom stanju bilja (fitocertifikat) i bez obvezatnog pregleda, granične inspekcije zaštite bilja na graničnom prijelazu, a ne radi se o pojedinim vrstama pošiljaka što ih odredi ministar koje se mogu uvoziti i bez svjedodžbe o zdravstvenom stanju pošiljke (članak 28. stavak 1. i 3.),

4. ako pošiljke bilja koje se provoze preko teritorija Republike Hrvatske i pretovaruju u druga prijevozna sredstva nemaju svjedodžbu o zdravstvenom stanju bilja izdanu od zemlje izvoznice i ne podvrgnu se obvezatnom zdravstvenom pregledu u mjestu pretovara (članak 31. stavak 1.),

5. ako obavlja pretovar u druga prijevozna sredstva izvan mjesta koja su određena za promet bilja preko državne granice (članak 31. stavak 2.),

6. ako objekti iz članka 32. stavka 2. ovoga Zakona ne odgovaraju propisanim uvjetima,

7. ako pošiljku bilja koja se uvozi otvara ili pregledava i iz njih uzima uzorke bez suglasnosti inspekcije zaštite bilja ili dok granična inspekcija zaštite bilja ne završi obvezatni zdravstveni pregled, osim poštanskih pošiljaka bilja (članak 32. stavak 3.),

8. ako izveze ili reksportira pošiljku bilja uključujući i bilje iz slobodnih carinskih zona i konsignacijskih skladišta, bez obvezatnoga zdravstvenog pregleda i svjedodžbe o zdravstvenom stanju odnosno zdravstvene svjedodžbe za reksport bilju ako to zahtijeva zemlja izvoznica ili zemlja preko koje se pošiljka provozi (članak 36. stavak 1.),

9. ako ne izvijesti o prispjeću pošiljke (članak 37. stavak 1.),

10. ako unese iz inozemstva bez prethodne suglasnosti Ministarstva uzorke sredstava za zaštitu bilja radi ispitivanja ili pokusne proizvodnje (članak 48. stavak 1.),

11. ako nastane šteta primjenom upute za upotrebu sredstava za zaštitu bilja, koja je u suprotnoti s dozvolom (članak 52.),

12. ako u propisanom roku ne uskladi svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona (članak 75. i 76.).,

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute do 2000 DEM.

Članak 71.

Za prekršaj iz članka 67. do 70. ovoga Zakona kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 3.000 DEM.

Članak 72.

Za prekršaj iz članka 67. do 70. ovoga Zakona, osim novčane kazne, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje prekršaja ili su pribavljeni odnosno nastali prekršajem.

Članak 73.

Iznosi novčanih kazni iz članka 67. do 70. ovoga Zakona obračunavaju se po srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.

IX. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 74.

(1) Akt o osnivanju Zavoda donijet će Ministarstvo u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Osnivanjem Zavoda dosadašnje društveno poduzeće "Zaštita bilja" d. o. o. Zagreb, Svetošimunska 25, prestaje postojati, a njegova društvena sredstva na kojima je imao pravo raspolaganja postaju sredstva Zavoda koji kao pravni sljednik preuzima ta sredstva, prava, obveze i djelatnike.

(3) Do početka obavljanja poslova Zavoda, a najdulje godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, poslovi utvrđeni odredbama članka 9., 10., 11., 12., 14., 22., 30., 31. i 32. Zakona o zaštiti bilja od bolesti i štetočina ("Narodne novine" br. 10/79. i 26/93.) obavljat će se na način kako je tim odredbama utvrdeno.

(4) Zavod je u državnom vlasništvu

Članak 75.

(1) Postojeća skladišta i drugi objekti ili prostorije za smještaj bilja iz članka 17. ovoga Zakona koje nemaju potrebnu opremu i ne ispunjavanju druge propisane uvjete za sprečavanje i suzbijanje štetočinja bilja mogu se koristiti za smještaj bilja najdulje jednu godinu od dana stupanja na snagu propisa iz članka 17. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Skladišta i drugi objekti ili prostorije za smještaj bilja, ne mogu se koristiti za smještaj bilja protekom roka iz stavka 1. ovoga članka, što će rješenjem utvrditi županijski ured za zaštitu bilja.

Članak 76.

(1) Postojeće pravne i fizičke osobe koje se bave provođenjem postupaka za zaštitu bilja iz članka 19. i članka 51. i pravne osobe koje se bave prometom sredstava za zaštitu bilja iz članka 38. stavka 1. ovoga Zakona dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku jedne godine od dana stupanja na snagu propisa iz članka 19. stavka 2., članka 51. stavka 2. i članka 39. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Pravne i fizičke osobe koje ne usklade svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona, prestaju sa radom protekom roka iz stavka 1. ovoga članka, što će rješenjem utvrditi županijski ured za zaštitu bilja.

Članak 77.

(1) Potonje propise na osnovi ovlaštenja iz ovoga Zakona donijet će ministar u roku jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi propisi koji su doneseni za izvršenje Zakona o zaštiti bilja od bolesti i štetočina ("Narodne novine", br. 10/79. i 26/93.) i Zakona o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju ("Narodne novine" br. 53/91. i 26/93.), ako nisu u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovim Zakonom, i to;

1. Pravilnik o načinu obavljanja obveznoga zdravstvenog pregleda bilja i obrascu uvjerenja o zdravstvenom stanju pošiljaka bilja u unutrašnjem prometu ("Narodne novine", br. 48/68.),

2. Pravilnik o opremi i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati skladišta i druge prostorije za smještaj bilja te o tehničkoj opremljenosti poduzeća i drugih pravnih osoba koje se bave provođenjem mjera za zaštitu bilja ("Narodne novine", br. 28/81.),

3. Pravilnik o obveznom zdravstvenom pregledu usjeva i objekata, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja ("Narodne novine", br. 53/91.),

4. Pravilnik o načinu dostave izvještaja i podataka o pojavi i poduzetim mjerama za spriječavanje širenja i suzbijanja biljnih bolesti i štetočina ("Narodne novine", br. 53/91.),

5. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati karantenski objekti za provjeru zdravstvenog stanja bilja ("Narodne novine", br. 53/91.),

6. Pravilnik o načinu uništavanja bilja za koje su naređene mjere uništavanja ("Narodne novine", br. 53/91.),

7. Pravilnik o načinu izdavanja dozvola za stavljanje u unutrašnji promet sredstava za zaštitu bilja ("Narodne novine", br. 53/91.),

8. Pravilnik o zdravstvenoj kontroli u prometu preko državne granice "Narodne novine", br. 53/91.),

9. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skladišta i druge prostorije za smještaj bilja te poduzeća koja se bave poslovima dezinfekcije i dezinsekcije bilja i deratizacije prostorija ("Narodne novine", br. 53/91.),

10. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzeća odnosno druge pravne osobe čija je djelatnost proizvodnja sredstava za zaštitu bilja ("Narodne novine", br. 53/91.),

11. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzeća odnosno druge pravne osobe čija je djelatnost promet sredstava za zaštitu bilja na veliko i malo ("Narodne novine", br. 53/91.),

12. Pravilnik o uvjetima uz koje poduzeće odnosno druge pravne osobe mogu obavljati biološka predispitivanja i ispitivanja fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja "Narodne novine", br 53/91.),

13. Pravilnik o iskaznici i znaku graničnog inspektora za zaštitu bilja ("Narodne novine", br 43/92.),

14. Odluka o osnivanju graničnih stanica za zaštitu bilja ("Narodne novine", br. 53/91.),

15. Odluka o visini naknade za obvezne zdravstvene preglede bilja u prometu preko granice Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 64/93 ),

16. Naredba o uvjetima za stavljanje u promet plodova i drveta pitomog kestena zaraženog rakom kestenove kore ("Narodne novine", br 53/91.),

17. Naredba o zabrani ograničenja uvoza i provoza pojedinih vrsta bilja radi spriječavanja unošenja bakterijske plamenjače jabuke i kruške - Erwinia amylovora (Buri 1) Winslow et al. ("Narodne novine", br 53/91.).

18. Naredba o poduzimanju mjera za spriječavanje širenja i iskorjenjivanje bakterijske plamenjače voćaka ("Narodne novine", br. 53/91.),

19. Naredba o zabrani uvoza i provoza pojedinih vrsta bilja i određivanju karantenskog nadzora nad pojedinim vrstama bilja koje se uvoze radi uzgoja ("Narodne novine", br. 53/91.),

20. Naredba o vrstama sadnog materijala višegdišnjih biljaka iz uvoza koje podliježu praćenju zdravstvenog stanja kod krajnjeg korisnika i o uvjetima tog praćenja ("Narodne novine", br. 53/91.),

21. Naredba o vrsti sjemena koje mora biti podvrgnuto dezinfekciji prije stavljanja u promet ili prije upotrebe za vlastitu proizvodnju ("Narodne novine", br. 53/91.),

22. Popis ovlaštenih institucija koje udovoljavaju uvjetima za ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja te bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja proizvedenih od novih aktivnih tvari ("Narodne novine", br. 80/92.),

23. Popis sredstava za zaštitu bilja koja imaju dozvolu, odnosno sredstava za zaštitu bilja za koje je prestala vrijediti dozvola za stavljanje u unutrašnji promet ("Narodne novine", br. 7/93.),

24. Popis sredstava za zaštitu bilja za koja vrijedi dozvola za stavljanje u promet i za koja je istekla dozvola za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 115/93),

25. Liste karantenskih i ekonomski štetnih biljnih bolesti i štetnika ("Narodne novine", br. 53/91.), 26. Uputstvo o objavi podataka o pojavi i rasprostranjenosti karantenskih biljnih bolesti i štetočina ("Narodne novine", br. 53/91.).

Članak 78.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti:

1. Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina ("Narodne novine", br. 10/79. i 26/93.),

2. Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju ("Narodne novine", br. 53/91. i 26/93.),

3. Odredba članka 5. Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 75/93).

Članak 79.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:320-20/93-01/01

Zagreb, 28. siječnja 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.