Rješenje o utvrđivanju cijene potvrde (certifikata) osposobljenosti vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

NN 10/1994 (11.2.1994.), Rješenje o utvrđivanju cijene potvrde (certifikata) osposobljenosti vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Temeljem članka 107. stavka 1. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine" br 29/91 - pročišćeni tekst, 73/91., 19/92. i 33/92.), a u svezi s člankom 35. stavka 2. i člankom 79. Zakona o prijevozu opasnih tvari koji je člankom 1. točka 6. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti unutarnjih poslova koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi ("Narodne novine" br. 53/91.) preuzet kao republički propis, donosim

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENE POTVRDE (CERTIFIKATA) OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA MOTORNIH VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU

I.

Ovim rješenjem utvrđuje se cijena potvrde (certifikata) koju Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske izdaje osobi koja je uspješno završila obuku vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu.

II.

Za izdanu potvrdu (certifikat) vozač plaća naknadu u iznosu od 35.000 HRD.

III.

Sredstva od naplaćene naknade za izdane potvrde (certifikate) knjižit će se na poseban račun i mogu se upotrijebiti samo za nabavu istih, te za podmirenje ostalih troškova u svezi s njihovim izdavanjem.

IV.

Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje važiti Rješenje broj: 511-01-72-9894/1-93. od 5. travnja 1993. godine.

V.

Ovo rješenje stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjivat će se od 1. veljače 1994. godine.

Broj: 511-01-86-2872/94.

Zagreb, 28. siječnja 1994.

Ministar unutarnjih poslova,

Ivan Jarnjak, v. r.