Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tehničkoj kulturi

NN 11/1994 (17.2.1994.), Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tehničkoj kulturi

URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TEHNIČKOJ KULTURI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tehničkoj kulturi. koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 2. veljače I994. godine.

Broj : PA4-26/ 1-94.

Zagreb. B. veljače 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TEHNIČKOJ KULTURI

Članak 1.

U Zakonu o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", br. 78/93.) u članku 44. stavci 2.. 3.. 4., 5.. 6. i 7. brišu se.

Članak 2.

Sabor Republike Hrvatske može do 30. lipnja 1994. godine utvrditi da je određeni objekt, odnosno druga nekretnina tehničke kulture u društvenom vlasništvu na kojima pravo raspolaganja imaju organizacije tehničke kulture, od interesa za Republiku, te odlučiti da postaje vlasništvo Republike Hrvatske. Postoječe društvene organizacije tehničke kulture. njihovi savezi i zajednice te Hrvatska zajednica tehničke kulture imaju pravo koristiti sredstva u društvenom vlasništvu na kojima imaju pravo raspolaganja s tim da nepokretnu imovinu ne mogu otuđiti iz društvenog vlasništva dok se zakonom ne uredi pretvorba tih društvenih sredstava.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: H30-01/93-01/03

Zagreb. 2. veljače 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.