Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama

NN 11/1994 (17.2.1994.), Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama

MINISTARSTVO PROSVIJETE I KULTURE

Na temelju članka 24. stavak 2. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", br. 19/92. 26/93. i 27/93) ministar kulture i prosvjete donosi

PRAVILNIK

O VJEŽBAONICAMA U SREDNJIM ŠKOLAMA

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način rada i zadaće vježbaonica nastavničkih fakulteta u srednjim školama.

Članak 2.

Nastavnički fakulteti u vježbaonicama izvode metodičke vježbe, odnosno organiziraju, stručno nadziru i ocjenjuju praktična predavanja i druge oblike metodičkih vježbi studenata. Srednja škola (u daljnjem tekstu: škola) može biti vježbaonica u cjelini, za skupinu nastavnih predmeta ili za jedan nastavni predmet.

Članak 3.

Mrežu škola u kojima će se izvoditi metodičke vježbe nastavničkih fakulteta. odnosno mrežu vježbaonica utvrđuje ministar kulture i prosvjete na temelju prijedloga nastavničkih fakulteta i uvjeta utvrđenih ovim Pravilnikom.

Članak 4.

Škola može postati vježbaonicom ako ispunjava sljedeće uvjete:

- da je predložena od jednog ili više nastavničkih fakulteta za vježbaonicu.

- da ima mogućnost izvođenja metodičkih vježbi u najmanje jednom nastavnom predmetu,

- da ima imenovane mentore za nastavne predmete,

- da ima osiguranu potrebnu opremu, prostor i učila za nastavne predmete iz alineje 2. ovoga stavka i

- da je dragovoljna izvršavati zadaće vježbaonice.

Ispunjenost uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Zavod za školstvo Ministarstva kulture i prosvjete. U slučaju gubitka nekog od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ministar će poništiti rješenje o proglašenju škole vježbaonicom.

Članak 5.

Zadaće vježbaonice su:

- pomoć nastavničkim fakultetima u organizaciji i izvedbi metodičkih vježbi studenata odnosno pripremi, izvedbi, analizi i ocjenjivanju praktičnih predavanja studenata u skladu s nastavnim planom i programom škole i planom praktičnih predavanja fakulteta;

- osiguravanje potrebnih mentora, prostora, opreme i učila za praktična predavanja studenata, uzorna predavanja profesora i hospitiranje studenata na praktičnim i uzornim predavanjima;

- dogovaranje s nastavničkim fakultetima godišnjeg plana praktičnih i uzornih predavanja te drugih metodičkih vježbi u školi (u daljnjem tekstu: godišnji plan rada vježbaonice).

Članak 6.

Godišnji plan rada vježbaonice utvrđuje škola i dostavlja ga Ministarstvu kulture i prosvjete najkasnije do 30. listopada za svaku školsku godinu. Godišnjim planom rada vježbaonice škola utvrđuju:

- plan (broj i vrste po nastavnim predmetima) praktičnih predavanja studenata nastavničkih fakulteta. te imena profesora fakulteta i mentora koji pripremaju, prate i ocjenjuju predavanja;

- plan (broj i vrste po nastavnim predmetima) uzornih predavanja, drugih metodičkih vježbi i hospitiranja s imenima voditelja vježbi na fakultetu i mentora koji sudjeluju u pripremi i praćenju vježbi;

- druge poslove škole na ispunjenju zadaća vježbaonice.

Članak 7.

Vježbaonica je dužna jednako kao i svaka druga škola, u okviru svog redovnog godišnjeg programa rada, omogućiti studentima nastavničkih fakulteta nastavnu praksu u svim etapama organizacije i izvedbe nastave u skladu s dogovorima s nastavničkim fakultetima i programom praktične nastave nastavničkih fakulteta. Nastavnički fakulteti su dužni ravnomjerno raspoređivati studente po školama za izvedbu praktične nastave po svom programu prakse te dati školama u koje šalju studente na praksu precizne metodičke upute za izvedbu i ocjenjivanje praktične nastave.

Članak 8.

Mentorske poslove i zadaće u vježbaonicama obavljaju mentori i savjetnici. Iznimno, kad vježbaonica nema mentora ili savjetnika za nastavni predmet u kojem će se izvoditi metodičke vježbe, ravnatelj može zaključiti ugovor o radu s mentorom zaposlenim u drugoj školi ili, po dogovoru s profesorom metodike, rješenjem privremeno povjeriti poslove mentorstva nastavniku toga predmeta koji nema položajno zvanje mentora, ali najdulje za jednu školsku godinu.

Članak 9.

Škola je dužna dostaviti Ministarstvu kulture i prosvjete za svako obrazovno razdoblje izvješće o sadržaju i opsegu izvršenih zadaća i to:

- o broju održanih praktičnih predavanja studenata nastavničkih fakulteta koja je organizirao, pratio i ocjenjivao nastavnički fakultet;

- o broju održanih uzornih predavanja, hospitacija i drugih nastavnih sati metodičkih vježbi po nastavnom planu i programu fakulteta.

Članak 10.

Ministar kulture i prosvjete utvrdit će mrežu vježbaonica do 1. siječnja 1995. godine.

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-03/93-01-1423

Urbroj : 532-03-3/2-93-01

Zagreb, 14. listopada 1993.

Ministar kulture i prosvjete

mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.